6
Nəsanənən rəha təfagə rat okol təsəlis ətainən kitat
?Kən tol nəhlan o nat əh, kitat okotəhrən? Okəmə naka suah kit otən məmə, təwɨr məmə koatəkəike əm o nolən təfagə rat, məmə nəwɨrən rəha Uhgɨn otəwiə mol iahgin təhmɨn. !Kəp, təsətuatɨpən! Nian təfagə rat tətalkut məmə otiuw-pən kitat tərat ikɨn, kən nɨkitat təike məht məmə, tahmen əm məmə kəmotɨmɨs rəkɨs lan, kən okol kəsotolən nəwian roiu. Nəkotɨtun o kəp məmə, kəmol baptais etat, kən baptais əh tatəgətun məmə kitat kəmotuwa kitiəh kitat Kristo. Kən nian Kristo təmɨmɨs, tahmen əm məmə kitat kotɨmɨs kitat min, u nɨpətɨn təmə nəmegəhən rəhatat o nolən təfagə rat, in təmɨmɨs. Kal 3:27 Tol nəhlan, nian kəmol baptais etat, in tahmen məmə kəmotɨmɨs, kən kɨtənɨm itat kitat Kristo. Kən in tol nəhlan məmə kitat okotətəu-pən suatɨp rəha nəmegəhən wi, tahmen əm məmə Uhgɨn Tata təmosmegəh Kristo e nɨmɨsən, e nəsanənən asol rəhan. Kol 2:12
Tol nəhlan məto-inu, kəmotuwa kitiəh kitat min e nɨmɨsən rəhan, kən okotuwa mɨn kitiəh kitat min e nolən itəm Uhgɨn təmosmegəh in lan e nɨmɨsən. Kitat kotɨtun məmə nian kəməht-ipən Kristo e nɨg kəməluau, kəməht-ipən ilat nolən oas mɨn rəhatat məmə, otərəkɨn nolən oas rəhatat itəm tolkeike pɨk təfagə rat. Kən təmol məmə təfagə rat otəsərəmərə mɨnən etat, Kal 5:24 məto-inu etəmim itəm təmɨmɨs, təsatɨg ahginən nəsanənən rəha təfagə rat.
Məto-inu kəmotɨmɨs kitat Kristo, kən tol nəhlan, kotahatətə məmə okotəmegəh kitat min roiu, ne nian itəm təpanuwa. Kotahatətə nəhlan məto-inu kotɨtun məmə Uhgɨn təmosmegəh Kristo e nɨmɨsən, kən tol nəhlan okol təsɨmɨs mɨnən. Nɨmɨsən təsərəmərə mɨnən lan. 10 In təmɨmɨs mau kitiəh əm, kən e nɨmɨsən rəhan, təmos-irəkɨs nəsanənən rafin rəha təfagə rat. Məto tatəmegəh roiu, kən e nəmegəhən rəhan, in tatəmegəh məmə otɨləs-ipər nərgɨ Uhgɨn. 11 Kən e nolən ahmen-ahmen əm, nɨkitəmat təkəike məht itəmat məmə nəmotɨmɨs e təfagə rat, təfagə rat rəhan nəsanənən tɨkə o niuw-pənən itəmat. Məto e nəmegəhən rəhatəmat əh-roiu, nɨkitəmat təkəike məht itəmat məmə nakotəmegəh e Uhgɨn məmə onəkotɨləs-ipər nərgɨn e Kristo Iesu. 2 Kor 5:15; Kal 2:19
12 Tol nəhlan, sotegəhan-inən məmə təfagə rat tərəmərə e nɨpətɨtəmat itəm otəpanɨmɨs nian kit. Sotegəhan-inən məmə nəkoatol nəwia nətəlɨgən rat rəha nɨpətɨtəmat. Jen 4:7 13 Kən sotegəhan-in mɨnən nolən nɨpətɨtəmat mɨn məmə nəkoatol təfagə rat lan. Məto otegəhan-in-pən nəmegəhən rəhatəmat rafin kəm Uhgɨn, məto-inu itəmat netəmim itəm Uhgɨn təməmki-rəkɨs itəmat e nɨmɨsən məmki-pən itəmat e nəmegəhən. Kən otegəhan-in nolən nɨpətɨtəmat mɨn məmə okotol nolən mɨn itəm kotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Rom 12:1 14 Tol nəhlan məto-inu, təfagə rat otəsərəmərəən etəmat məto-inu roiu, nəsotatɨg ahginən Lou itəm təsasituən etəmat məmə nəsotolən təfagə rat. Məto nakoatatɨg ahgin nəwɨrən itəm Uhgɨn tətawte-in kəm itəmat, kən e nəwɨrən əh, in otasitu etəmat məmə nəsotolən təfagə rat. 1 Jon 3:6
Slef mɨn rəha nolən ətuatɨp
15 ?Kən kitat okotəhrən? Okəmə naka suah kit otən məmə, pəs okotol təfagə rat məto-inu, Lou təsərəmərəən etat, məto nəwɨrən rəha Uhgɨn itəm tətawte-in kəm kitat tatərəmərə etat. !Kəp, təsətuatɨpən! 16 Nəkotɨtun o kəp məmə, nian nakotegəhan-in-pən itəmat kəm suah kit məmə nəkoatol nəwian, kən itəmat rəhan slef, kən itəmat slef rəha suah un noatol nəwian. Suatɨp kəiu o nətəu-pənən. E suatɨp kit, nakotuwa slef rəha təfagə rat, kən suatɨp u tatuwɨn o nɨmɨsən. Kən e suatɨp kit mɨn, nakotuwa slef rəha nolən nəwia Uhgɨn, kən suatɨp u tatuwɨn o nətuatɨpən e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Jon 8:34; 2 Pita 2:19 17 Kitat koatənwiwi Uhgɨn məmə nat əpnapɨn aupən nəmoatol slef rəha təfagə rat, məto uarisɨg, e nɨkitəmat rafin nəmotol nəgətunən itəm ematəgətun itəmat lan. 18 Uhgɨn təmɨkɨs itəmat e təfagə rat, kən təfagə rat, rəhan nəsanənən tɨkə o nərəmərəən etəmat. Kən nəmotuwa slef rəha nolən mɨn itəm kotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn.
19 Iatəghat e nətəlɨgən mɨn itəm netəmim kotɨtun, inu slef ne etəm-iasol, məto-inu nətəlɨgən rəhatəmat təsahmenən o nɨtunən natɨmnat rəha Uhgɨn. Aupən ikɨn, nəmotegəhan-in nolɨ-nolɨ nɨpətɨtəmat məmə ilat slef rəha nolən mɨn itəm tol naulɨsən əm, ne slef rəha nəratən itəm tatər tepət. Məto roiu otegəhan-in-pən ilat məmə ilat slef rəha nolən mɨn itəm kotətuatɨp, kən nakotuwa netəmim itəm Uhgɨn təmələhəu kalɨn məmə rəhan mɨn. 20 Nian itəmat nəmoatol slef rəha təfagə rat, nolən itəm tətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn təsərəmərəən etəmat. 21 ?Noan nəwɨrən naka nəmotos e nəmegəhən rəhatəmat o nolən tərat mɨn itəm noataulɨs ron əh-roiu? !Noan nolən rat mɨn əh, in nɨmɨsən əm! 22 Məto roiu, Uhgɨn təmɨkɨs itəmat e təfagə rat, kən nəmotuwa slef mɨn rəhan, kən noan nəwɨrən itəm noatəhl, tatit itəmat məmə nakotuwa netəmim rəha Uhgɨn e nɨkitəmat rafin. Kən nakoatos nəmegəhən lilɨn. 23 Tol nəhlan məto-inu nətouən rəha təfagə rat in nɨmɨsən, məto nat itəm Uhgɨn tatos-ipa in nəmegəhən lilɨn e Kristo Iesu rəhatat Iərəmərə. Rom 5:12,15

6:3: Kal 3:27

6:4: Kol 2:12

6:6: Kal 5:24

6:11: 2 Kor 5:15; Kal 2:19

6:12: Jen 4:7

6:13: Rom 12:1

6:14: 1 Jon 3:6

6:16: Jon 8:34; 2 Pita 2:19

6:23: Rom 5:12,15