2
Nəkotəkəike motahatətə əskasɨk e Iesu
Iakolkeike məmə nəkotɨtun mə iatol wək əskasɨk pɨk otəmat netəm Kolosi, ne netəm Laotisia, ne neen mɨn itəm koatəfak məto esehmən ilat. Iatol wək nəhlan o nɨləs-ipərən nətəlɨgən rəhatəmat rafin, nian itəmat nakotɨlpɨn wɨr nɨkitəmat məmə nɨkitəmat otol kitiəh əm, kən natɨmnat mɨn u in tatuwa nian nakoatolkeike itəmat mɨn. Kən iatol wək məmə itəmat rafin onəkotos nɨtunən təwɨr itəm otol nɨkitəmat təsanən, kən in otol mɨn məmə nəkotɨtun wɨr nəghatən pahrien rəha Uhgɨn itəm aupən təmatəhluaig məto roiu tɨnet-arəp. Kən nalpəkauən anion əh, in Kristo, itəm Uhgɨn təmərgətain nenatɨgən ne nɨtunən wɨr mɨn rafin rəhan tətatɨg lan. 1 Kor 1:24,30 Io iatəghat nulan kəm itəmat o nahtosɨg-inən nəghatən eiueiuə mɨn rəha netəmim itəm tətehen o niuw-rəkɨsən rəhatəmat nətəlɨgən. Rom 16:18 Tol mə etatɨg pap isəu otəmat, məto nɨkik tatəht pɨk itəmat. Kən nɨkik tagien pɨk məto-inu eməto məmə rəhatəmat nətəlɨgən kitiəh əm, kən itəmat nakotahatətə əskasɨk əm e Kristo. 1 Kor 5:3
Rəhatəmat nəmegəhən otəkəike mətatɨg əm e Kristo.
Məto-inu itəmat nəmotos Kristo Iesu məmə in Iərəmərə rəhatəmat, kən nəkotəkəike moatətəu-pən əskasɨk in. Otaskəlɨm Kristo tiəkɨs tahmen e nokɨ nɨg tateiuaiu mɨləs nəptən, kən pəs rəhatəmat nəmegəhən təwiə məskasɨk lan. Pəs rəhatəmat nahatətəən otəkəike məwiə matəskasɨk e nian rafin, nahatətəən inu kəməgətun itəmat lan aupən. Kən nian rafin okotəike moatən kəm Uhgɨn məmə nɨkitəmat təmər mərioah e nagienən o natɨmnat itəm təmol otəmat. Efes 3:17
Oatəto wɨr itəmat məmə netəmim kəsotatuən itəmat e iəgətun eiueiuən rəhalat. Nəgətun eiueiuən əh tatətəu-pən nətəlɨgən rəha netəmim əm ne nəukətɨ lou mɨn itəm tatəghat-in natɨmnat rəha nətueintən əm. Nəghatən mɨn əh tatɨsɨ-pən o nətəlɨgən oas mɨn rəha netəmim, məto kəsotɨsɨ-pənən o Kristo.
Kən Kristo in Uhgɨn. Kən in təmuwa mos nɨpətɨ etəmim tahmen e kitat, kən natɨmnat rafin rəha Uhgɨn tətatɨg lan. Jon 1:14,16
10 Kən nian nəmotahatətə e Kristo, kən Uhgɨn in təmos-ipən natɨmnat rafin rəha nəwɨrən kəm itəmat. Kən Kristo tatərəmərə e netəmim ne natɨmnat rafin itəm koatərəmərə e nətueintən ne neai. Efes 1:21-22 11 Kən nat kit mɨn e Kristo, nian itəmat nəmotahatətə lan, kən in təməhg-ipən itəmat. Məto sənəmə nəhg-ipənən rəha nɨpətɨn itəm netəmim koatol, məto nəhg-ipənən rəha nɨkitəmat itəm Iesu tatol. In təməte rəkɨs nətəlɨgən ne nolən rat mɨn e rəhatəmat nəmegəhən. Rom 2:29 12 Kən e nian itəm kəmau-təlɨmin itəmat e nəhau, in nəmtətin kit məmə nəmegəhən aupən rəha təfagə rat rəhatəmat koatɨmɨs kən katɨtənɨm ilat Iesu, kən Uhgɨn təməmegəh mɨn e nəmegəhən wi mɨn itəmat Iesu e nəmegəhən rəhatəmat, in əh e nahatətəən rəhatəmat e nəsanənən asol rəha Uhgɨn itəm təmol Iesu təmegəh mɨn e nɨmɨsən. Rom 6:4
13 Aupən ikɨn, nian Uhgɨn təməsəte rəkɨsən əh nolən rat mɨn e nɨkitəmat, kən e nɨganəmtɨn, itəmat nəmotɨmɨs rəkɨs o nolən rat mɨn əh. Məto nian nəmotuwa kol kitiəh itəmat Iesu, kən Uhgɨn tosmegəh mɨn itəmat min. Uhgɨn təmafəl rəkɨs nolən rat mɨn rəhatat. Efes 2:1,4-5 14 Nian kitat kəmoatol nolən rat, kən kəmotəht Lou rəha Moses itəm tatən məmə okotɨmɨs o nolən rat mɨn əh, kən tatətu-pa nɨpəgnəmtɨ nəghatən mɨn kəm kitat. Məto Uhgɨn təməht-ipən nəghatən mɨn əh e nɨg kəməluau, kən nəsanənən rəhalat tɨkə. Efes 2:14-16; 1 Pita 2:24 15 E nɨg kəməluau-in, Kristo in təmol win e nəsanənən rəha iərəmərə mɨn rafin, kən təmərəkɨn nərəmərəən rəha iərmɨs mɨn tahmen-pən mə in təmol win elat e nəluagɨnən asol kit. Kən roiu əh, in təmol rəhan tɨkɨmɨr mɨn kəmotuwa nat əpnapɨn əm e nɨganəmtɨ netəmim.
Iesu tatərəmərə etəmat
16 Tol min-nulan, əsotətelɨg-inən nəghatən rəha netəmim itəm kotələhəu-osɨg məmə nəkəsotolən natɨmnat neen, məsotunən nagwənən u o məsotənɨmən nat u. Əsotətelɨg-inən nəghatən rəhalat itəm koatən məmə nakol natɨmnat mɨn u e nian asim mɨn, o e nian rəha məwɨg wi mɨn, o e nian rəha Sapat. Rom 14:1-13 17 Lou mɨn u rəhalat itəm koatəghat-in, kotahmen e narmɨ nat kit itəm otəpanuwa, məto nɨpətɨ natɨmnat rafin tətatɨg e Kristo. Hip 8:5 18 Netəmim neen kotausit pɨk məto-inu ilat koatən mə koatehm nəməhlaiirən mɨn neen itəm nɨpətɨlat tatɨg. Ilat koatən kəm itəmat məmə nəkotəkəike motol natɨmnat neen itəm tatəgətun məmə rəhatəmat nətəlɨgən teiuaiu, kən itəmat onəkotəkəike moatəfak kəm nagelo mɨn. Əsotətəu-pənən nətəlɨgən mɨn rəhalat. Nətəlɨgən mɨn əh etəmim əm tatol. Okəmə nəkoatətəu-pən nəghatən rəhalat, kən onəkotakiəh e rəhatəmat nəmegəhən. Məto-inu netəm mɨn əh koatos-ipər ilat o nat nɨpətɨn tɨkə. 19 Netəm mɨn əh kəsotaskəlɨmən Iesu tiəkɨs. Məto Iesu tahmen-pən mə in rəhn-kapə niməfak kənu niməfak in nɨpətɨ Iesu. E nolən kitiəh tahmen-pən e nɨpətɨ etəmim, itəm tatɨlpɨn ikɨn e noanol mɨn tatuwɨn e nɨkɨlkɨlin, kən Iesu tatol mihin əm nat kitiəh e niməfak rəhan mə niməfak otəskasɨk, kən matəwiə e nəməgəhən wɨr itəm Uhgɨn tatol tatəwiə. Efes 2:21; 4:16
Nəmotos nəmegəhən wi məto-inu itəmat nəmotol kitiəh e Iesu
20 Nian nəmotahatətə e Iesu, in tahmen mə nəmotɨmɨs itəmat min. Kən məto-inu lou təsuwɨnən o etəmim itəm təmɨmɨs, kən nəukətɨ lou mɨn itəm tatəghat-in natɨmnat rəha nətueintən əm, nəsanənən rəhalat tɨkə məmə okotərəmərə etəmat. Tol min-nəhlan, iatətapəh otəmat məmə, tahro itəmat nəkoatətəu-pən lou mɨn rəha nətueintən ne, inəh nəghatən oas mɨn itəm koatən məmə, 21 “Əsaskəlɨmən nat u,” o “Əsun asgəwɨnən nat u,” o “Əsekən nat u.” Kal 4:3,9; 1 Tim 4:3 22 Məto nəghatən mɨn u təmɨsɨ-pən əm e nətəlɨgən rəha etəmim. Ilat koatəghat-in əm natɨmnat rəha nətueintən u, tahmen-pən e nagwənən neen, ne nənɨmən neen. Məto natɨmnat mɨn un, okol təsasituən, kən təsərəkɨnən nɨkitəmat, məto-inu e nian onəkotos o nakotun, kən tɨkə mɨn. Mat 15:9 23 Ekɨtun mə nian nakoatehm nəghatən mɨn əh, nakotəmə kətah nəghatən agɨn-əh mɨn neen. Ilat koatən məmə netəmim okotəfak min-nulan o nəhlan, kən ilat koatən məmə okotol rəhalat nətəlɨgən teiuaiu min-nulan o nəhlan, kən ilat koatən mɨn məmə netəmim okotəike moatehm wɨr nɨpətɨlat min-nulan o nəhlan e nolən itəm in tiəkɨs o nɨpətɨlat. Məto iatən-ipɨnə kəm itəmat məmə nəghatən mɨn əh, rəhalat nəsanənən tɨkə məmə otahtosɨg-in nətəlɨgən rat mɨn ne nolən rat mɨn itəm netəmim koatol e nɨpətɨlat.

2:3: 1 Kor 1:24,30

2:4: Rom 16:18

2:5: 1 Kor 5:3

2:7: Efes 3:17

2:9: Jon 1:14,16

2:10: Efes 1:21-22

2:11: Rom 2:29

2:12: Rom 6:4

2:13: Efes 2:1,4-5

2:14: Efes 2:14-16; 1 Pita 2:24

2:16: Rom 14:1-13

2:17: Hip 8:5

2:19: Efes 2:21; 4:16

2:21: Kal 4:3,9; 1 Tim 4:3

2:22: Mat 15:9