5
Pian kit, rəhan nolən tərat agɨn
Kəmən-iarəp kəm io məmə suah kit u e nɨkitəmat tətakləh-in pətan kit, kən təmol e nolən tərat kit itəm taprəkɨs-in nolən rəha netəm kəsotəfakən, nat əpnapɨn kəsotəfakən. In tətakləh-in pətan wi rəha rəhan tata. Lev 18:7-8; Dut 22:30 !Kən itəmat nakotausit ron məmə təwɨr əm! Nəsotətoən tərat, məto onəkotəkəike motəto tərat o nolən əh, kən nəsotahl-iarəpən suah əh, məto onəkotəkəike motahl-iarəp itəm təmol nolən rat əh e nɨkitəmat.
Nat əpnapɨn esatɨgən kitat min itəmat, məto e narmɨn etatɨg kitat min itəmat, kən tahmen əm okəmə kitat koatatɨg, enən rəkɨs e nərgɨ Iərəmərə Iesu məmə naka in tətuatɨp məmə kitat okotol e suah əh. Kol 2:5 Nian nakotuwa kitiəh, kən e narmɨn, etatɨg kitat min itəmat, kən nian nəsanənən rəha Iərəmərə rəhatat Iesu in əh-ikɨn kitat min, kən otɨləs-ipən suah u əh-roiu e nelmɨ Setan məmə otərəkɨn nɨpətɨn, məto Iərəmərə otosmegəh narmɨn nian in tatuwa mɨn e namnun nian. 1 Tim 1:20
Rəhatəmat nausitən tərat. ?Nəkotɨtun o kəp məmə, is noan məsɨn əm tətaləpɨk apiəpiə flao itəm kəmətɨg? Kal 5:9 Otərakin rəkɨs is oas mɨn rəhatəmat məmə itəmat flaoa wi itəm kəmətɨg u is tɨkə lan, kən nɨpahrienən itəmat nəkotahmen ətuatɨp e pɨret əh. Tol nəhlan məto-inu Kristo itəm in nətɨ sipsip rəha lafet rəha Nuhagego-inən, təmɨmɨs rəkɨs tahmen e sakrifais o nolən rat mɨn rəhatat. Aes 53:7; 1 Pita 1:19 Tol nəhlan, pəs kotol lafet əh, məto kəsotolən e is oas, itəm tahmen e nolən tərat mɨn itəm netəmim kotolkeike pɨk nolən kəm netəmim, ne nolən rat mɨn rafin. Məto pəs kotol lafet e Pɨret U Is Tɨkə Lan, tahmen e nolən rafin itəm kotol nɨpahrienən motətuatɨp. Dut 16:3
Eməte rəkɨs naoa kəm itəmat məmə nəsotan kələhən itəmat netəm koatakləh-in pətan. 10 Esən-iəhauən məmə nəsotanən itəmat netəm kəsotəfakən, nat əpnapɨn nolən rəhalat tol min-nulan: ilat koatakləh-in pətan, ilat naumɨs, ilat iakləh mɨn e neiuəən, kən ilat koatəfak kəm narmɨ nat mɨn. Okəmə nəsotanən itəmat min ilat, kən nəkotəkəike motiet ikɨn-u e nətueintən. 11 Məto nɨpətɨ naoa itəm eməte kəm itəmat məmə onəsotan kələhən itəmat suah kit itəm tatən məmə in piatəmat kit, məto in tətakləh-in pətan, o in tətaumɨs, o in tatəfak kəm narmɨ nat mɨn, o in tatən rat netəmim, o in tətapɨs nian tepət, o in tətakləh-in e neiueiuəən. Əsotolən nat kit itəmat min ilat, nat əpnapɨn in nat əkəku əm tahmen e nəkotagwən kitiəh. 2 Tes 3:6; Taet 3:10
12 Sənəmə in rəhak kit wək məmə ekakil netəm kəsotəfakən. Məto in wək rəhatəmat məmə onəkotakil nolən rəha netəmim əpəh e niməfak itəm koatol təfagə e nolən mɨn u. 13 Uhgɨn otakil netəm Iaihluə mɨn, məto Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, “Otahl-iarəp e nɨkitəmat etəm tatol nolən rat.” Dut 13:5; 17:7

5:1: Lev 18:7-8; Dut 22:30

5:3: Kol 2:5

5:5: 1 Tim 1:20

5:6: Kal 5:9

5:7: Aes 53:7; 1 Pita 1:19

5:8: Dut 16:3

5:11: 2 Tes 3:6; Taet 3:10

5:13: Dut 13:5; 17:7