1 Pita
Naoa itəm Pita təmaupən məte
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u 1 Pita
?Pah təməte naoa u? Pita təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte naoa u tatuwɨn kəm netəmim rəha Uhgɨn itəm kotatɨg ikɨn pɨsɨn pɨsɨn e profens mɨn rəha Pontas, ne Kalesia, ne Kapetosia, ne Esia, ne Pitnia (1 Pita 1:1). Roiu katən nərgɨ nəptən mɨn əh məmə Turke.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? E nian əh, etəm-iasol rəha Rom, nərgɨn u Nero, təmərəkɨn pɨk niməfak. Təmoh niməfak mɨn neen kotɨmɨs, kən moh neen. Otəsuwəhən toh Pita.
?Təməte naoa u o naka? Pita tolkeike məmə otɨləs-ipər nətəlɨgən rəha iəfak mɨn itəm kotatɨg e nəratən. In tolkeike məmə okotətul əskasɨk e rəhalat nahatətəən kən moatol nat kit itəm təwɨr, nat əpnapɨn nəratən tatuwa.
1
Pita təmən təwɨr kəm ilat
Io Pita, io aposol kit rəha Iesu Kristo. Iatən təwɨr kəm itəmat netəm rəha Uhgɨn itəm nəkotatɨg ikɨn mɨn rafin əpəh e profens mɨn u Pontas, ne Kalesia, ne Kapatosia, ne Esia, ne Pitinia. Uhgɨn təmɨtəpun rəkɨs itəmat, kən imatəmat ikɨn sənəmə nətueintən u, itəmat iapɨspɨs mɨn əm u ikɨn-u. Tata Uhgɨn təmɨtəpun itəmat məto-inu, aupən aupən agɨn, təmol rəhan nalpəkauən mələhəu, kən in tɨnɨtun rəkɨs suatɨp mɨn rafin rəha nəmegəhən rəhatəmat. Kən Narmɨn Rəhan tatol itəmat nakotətul pɨsɨn kasim məmə, nəkotol nəwia Iesu Kristo, kən nɨtan taikuas etəmat e nolən rat mɨn rəhatəmat.* Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, Uhgɨn “təmorautin nɨta Iesu etat” u nɨpətɨn məmə tətaikuas etəmat o nolən rat mɨn. Afin mɨn e nəghatən mɨn u “tətorautin nɨtan” ne “nɨtan taikuas e netəmim”: Lev 14:6-7; Sam 51:7; Eks 24:5-8; Hip 9:19; 1 Jon 1:7.
Pəs Uhgɨn otawte-in rəhan nəwɨrən ne nəməlinuən tepət kəm itəmat.
Otənwiwi Uhgɨn o nalpəkauən rəhan
!Pəs kotənwiwi Uhgɨn itəm in Uhgɨn ne Tata rəha Iərəmərə Iesu Kristo rəhatat! E nasəkitunən asol rəhan, in təmol məmə kitat kotaiir-pən e nəmegəhən wi, kən moatələhəu-pən əskasɨk rəhatat nətəlɨgən lan. Tatuwa min-nəhlan məto-inu Iesu Kristo təməmegəh mɨn e rəhan nɨmɨsən. Kən e nəmegəhən wi u, kitat okotos natɨmnat wɨr mɨn əpəh e nego e neai itəm Uhgɨn təmələhəu pɨsɨn məmə rəhatat. Kən nat u okol təsəmnəmɨtən, kən okol təsamkɨmɨkən, kən okol rəhan nəhag-əhagən təsɨkəən. Kol 1:12 E nahatətəən rəhatəmat, nəsanənən rəha Uhgɨn tatətulosɨg-in itəmat mətoarus-pa in otosmegəh itəmat, kən Uhgɨn otol əp rəhan nosmegəhən e namnun nian. Jon 10:28; 17:11
Nɨkitəmat tətagien o nat u, nat əpnapɨn okəmə nian iəkɨs pɨsɨn pɨsɨn mɨn koatuwa pap e rəhatəmat nəmegəhən. Məto koatuwa o nian əkuəkɨr əm. Jem 1:2; 1 Pita 5:10 Nian iəkɨs mɨn əh moatuwa məmə okotəgətun məmə itəmat nakotahatətə pahrien. Iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, in nat kit itəm nɨgəm tatus mətafəl rəkɨs in rat mɨn lan. Kən nian iəkɨs mɨn əh kotahmen e nɨgəm itəm tatus rəhatəmat nahatətəən mətafəl rəkɨs in rat mɨn lan. Iaen u kol, in nat təwɨr, məto otəpanɨkə mɨn nian kit. Məto rəhatəmat nahatətəən, in nat təwɨr taprəkɨs-in iaen u kol. Kən o rəhatəmat nahatətəən, Uhgɨn otənwiwi itəmat, mɨləs-ipər nərgɨtəmat, mos-ipən nɨsiaiiən asol kəm itəmat e nian Iesu Kristo otuwa met-arəpa lan. Prov 17:3; Sek 13:9; Mal 3:3; Jem 1:3 Nat əpnapɨn nəməsotəplan papən Iesu Kristo, məto nakoatolkeike. Kən nat əpnapɨn nəsotehmən u-roiu, məto nakotahatətə lan. Kən nɨkitəmat təmər mərioah e nagienən itəm in təwɨr agɨn-əh taprəkɨs, kən okol suah kit təsənən nəwɨrən rəha nagienən əh. Jon 20:29; 2 Kor 5:7 Nɨkitəmat tətagien nəhlan məto-inu itəmat noatos nat u itəm nakotahatətə lan, inu məmə Uhgɨn otosmegəh rəhatəmat nəmegəhən.
10 Suatɨp rəha Uhgɨn o nosmegəhən netəmim lan, in nat kit itəm ien mɨn aupən kəmotolkeike pɨk məmə okotɨtun tuwɨn təhmɨn mɨn, kən tol nəhlan kəmotafin kategəs-in wɨr nətəlɨgən mɨn lan. Kən ilat kəmoatəghat-in nəwɨrən u itəm otuwa kəm itəmat. Mat 13:16-17 11 Narmɨn rəha Kristo təmətatɨg ilat min, kən matəghat kəm ilat, kən aupən ikɨn matən-iarəp nahməən itəm okotuwa e nəmegəhən rəha Iesu, kən uarisɨg lan e nəsanənən asol rəhan. Məto ien mɨn kəmotalkut o nɨtunən suatɨp itəm natɨmnat mɨn əh okotuwa lan, ne rəhalat nian ətuatɨp. Sam 22; Aes 53; Luk 24:26-27 12 Uhgɨn təmol əp kəm ien mɨn məmə, nəghatən mɨn itəm ilat kəmoatən, kəməsotəghat-inən nian itəm ilat kəmotatɨg lan, məto kəmotəghat-in əm nian rəhatat. Kən roiu, netəmim kɨnotən-iarəp nəghatən rəha namnusən təwɨr kəm itəmat e nəsanənən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm tatɨsɨ-pən e nego e neai. Kən natɨmnat mɨn u kotəwɨr agɨn məmə nagelo mɨn, ilat mɨn kotolkeike məmə okotəplan kən motɨtun natɨmnat mɨn u itəm kəmotuwa.
Nolən rəha nəmegəhən itəm tətuatɨp
13 Tol nəhlan, nəkotəkəike motol rəhatəmat nətəlɨgən tətul matɨp o nolən wək, kən motəgətun wɨr rəhatəmat nətəlɨgən. Otələhəu-pən əskasɨk rəhatəmat nətəlɨgən e nəwɨrən itəm Uhgɨn otawte-in kəm itəmat nian Iesu Kristo otuwa mɨn. 14 Otol nəwia Uhgɨn tahmen-pən əm məmə nɨsualkələh itəm kotəwɨr koatol nəwia tata mɨn. Aupən ikɨn, itəmat nəməsotɨtunən nɨpahrienən rəha Uhgɨn, kən nəmoatol nolən rat mɨn itəm nɨkitəmat əm tolkeike. Məto roiu, otəsegəhan-inən nətəlɨgən mɨn əh okotiuw rəkɨs mɨn itəmat. Rom 12:2; Efes 2:3; 4:17-18 15 Uhgɨn u itəm təmaun-in itəmat, in tasim mətuatɨp. Kən e nolən əh inəh, itəmat mɨn onəkotəkəike motasim motətuatɨp e natɨmnat rafin itəm nəkoatol. 16 Nəkotəkəike motol nəhlan məto-inu Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, “Nəkotəkəike motasim motətuatɨp məto-inu Io ekasim mətuatɨp.” Lev 11:44,45; 19:2; 20:7
17 Itəmat nakotətapəh-in nasituən o Uhgɨn u tahmen məmə in rəhatəmat Tata, məto onəkəsotaluinən məmə nian Uhgɨn tətakil nolən mɨn rəha netəmim, in tatol əm e nolən itəm tahmen-ahmen əm. Tol nəhlan, nian nakotəmegəh əh e nətueintən u, onəkotəgɨn motɨsiai-in Uhgɨn e nolən mɨn rəhatəmat, kən otol nolən təwɨr tahmen məmə itəmat iapɨspɨs mɨn əm e nətueintən u. Rom 2:11; Nol Əpən 2:23 18 Nəkotəkəike motol nəhlan məto-inu itəmat nəmotɨtun rəkɨs nat keike itəm Uhgɨn təmətou rəkɨs itəmat lan. Otətəlɨg-in-tu nolən rəha nəmegəhən rəhatəmat aupən itəm nɨpətɨn tɨkə u təmɨsɨ-pən o tɨpɨtəmat mɨn. Məto Uhgɨn təmɨkɨs rəkɨs itəmat e nolən rat əh. Kən Uhgɨn təməsos-nəmtɨnən rəhatəmat nəmegəhən e nat kit rəha nətueintən itəm otəpanɨkə, tahmen e silfa ne iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, 19 məto in təmos-nəmtɨn itəmat e nɨta Kristo itəm in nat keike təwɨr pɨk agɨn. Kristo in tahmen e nətɨ sipsip wɨr itəm nɨmɨsən o nəratən tɨkə agɨn lan. E nian rəha Oltesteman, netəmim kəmotol sakrifais kəm Uhgɨn o təfagə rat mɨn e nətɨ sipsip mɨn itəm nəratən tɨkə lan. Afin e Eks 12:5. Wək 20:28; Hip 9:12-14 20 Aupən aupən agɨn, nian Uhgɨn təməsolən əh nətueintən u, təmɨtəpun rəkɨs Kristo məmə otol wək əh. Məto roiu iuəhkɨr o namnun nian, Uhgɨn təmol əp in, məmə otuwa masitu etəmat. 2 Tim 1:9-10 21 O natɨmnat itəm Iesu təmol, itəmat nakotahatətə e Uhgɨn, itəm təmosmegəh Iesu Kristo e nɨmɨsən, kən mɨləs-ipər in mos-ipən nəsanənən itəm təhag-əhag ne nɨsiaiiən kəm in. Kən tol nəhlan, nakotahatətə e Uhgɨn, kən moatələhəu-pən əskasɨk rəhatəmat nətəlɨgən lan. Jon 14:6; Rom 5:1-2
22 Nəmotaikuas e rəhatəmat nəmegəhən tɨnuwa mɨnuwiwi mɨn rəkɨs məto-inu nəmotətəu-pən nəghatən rəha nɨpahrienən. Kən o natɨmnat mɨn u, nakotos nolkeikeən pahrien tatuwɨn otəmat mɨn neen. Kən tol nəhlan, otolkeike pɨk itəmat mɨn e nɨkin pahrien. Jon 13:34; Rom 12:10 23 Otol nəhlan məto-inu, nəmotaiir wi rəkɨs mɨn, kən nəmegəhən wi rəhatəmat təməsɨsɨ-pənən o netəmim itəm ilat rafin okəpanotɨmɨs. Məto nəmegəhən wi u rəhatəmat in otətatɨg namnun tɨkə məto-inu təmɨsɨ-pən e nəghatən kit itəm tatəmegəh mətatɨg namnun tɨkə, inu nəghatən rəha Uhgɨn. 24 Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə,
“Netəmim rafin kotahmen e ma kɨras,
kən nəwɨrən rafin rəhalat tahmen əm e nəguɨ-nɨg əpəh e nɨkinat.
Ma kɨras əh tətauke, kən nəguɨn mɨn koatɨsas,
25 məto nəghatən rəha Iərəmərə tətatɨg lilɨn namnun tɨkə.” Aes 40:6-8
Kən inu nəghatən rəha namnusən təwɨr itəm netəmim kəmotən-iarəp rəkɨs kəm itəmat.

*1:2: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, Uhgɨn “təmorautin nɨta Iesu etat” u nɨpətɨn məmə tətaikuas etəmat o nolən rat mɨn. Afin mɨn e nəghatən mɨn u “tətorautin nɨtan” ne “nɨtan taikuas e netəmim”: Lev 14:6-7; Sam 51:7; Eks 24:5-8; Hip 9:19; 1 Jon 1:7.

1:4: Kol 1:12

1:5: Jon 10:28; 17:11

1:6: Jem 1:2; 1 Pita 5:10

1:7: Prov 17:3; Sek 13:9; Mal 3:3; Jem 1:3

1:8: Jon 20:29; 2 Kor 5:7

1:10: Mat 13:16-17

1:11: Sam 22; Aes 53; Luk 24:26-27

1:14: Rom 12:2; Efes 2:3; 4:17-18

1:16: Lev 11:44,45; 19:2; 20:7

1:17: Rom 2:11; Nol Əpən 2:23

1:19: E nian rəha Oltesteman, netəmim kəmotol sakrifais kəm Uhgɨn o təfagə rat mɨn e nətɨ sipsip mɨn itəm nəratən tɨkə lan. Afin e Eks 12:5.

1:19: Wək 20:28; Hip 9:12-14

1:20: 2 Tim 1:9-10

1:21: Jon 14:6; Rom 5:1-2

1:22: Jon 13:34; Rom 12:10

1:25: Aes 40:6-8