2
Nəghatən təmuwɨn kəm iəfak mɨn ikɨn Efesas
“Əte naoa kit tuwɨn o nagelo* Nian suah u tatən “nagelo,” okəm-naka tatəghat-in pasta rəha niməfak. rəha niməfak e taon Efesas, mən-ipən məmə,
Nəghatən u rəhan, etəm tatos məhau sepɨn e nelmɨn matɨp Nol Əpən 1:16 kən mətaliwək ilugɨn e nat katəhtu-pər lait mɨn lan, Nol Əpən 1:12-13 u itəm kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, kən ilat sepɨn.
Io ekɨtun rəhatəmat nolən mɨn. Ekɨtun wək pɨk mɨn rəhatəmat, kən mɨtun mɨn məmə nəkotətul-iəkɨs. Ekɨtun məmə itəmat nakotahtosɨg-in netəm rat. Nəmotakil netəm mɨn un itəm ilat kotəmə ilat aposol mɨn, məto sənəmə ilat pahrien. Kən itəmat nəmotəplan rəkɨs məmə ilat ieiuə mɨn. Ekɨtun mɨn məmə itəmat nakotos nətəlɨgən əfəməh. Nəratən təmɨləs pap itəmat, məto noatətul-iəkɨs o nərgək, məsotəpou-inən.
Məto iatehm nɨpəgnəmtɨn kit əh-ikɨn nəmotol, təsahmenən e nɨganəmtək. Nəmotapəs nolkeikeən§ Jon 13:35; Jer 2:2-5 aupən rəhatəmat. Nɨkitəmat tuəh-tu nolkeikeən itəm nəmoatatɨg lan aupən. Otəuhlin itəmat, kən motol natɨmnat mɨn u nəmoatol aupən. Okəmə nəsotolən, kən ekuwa, mɨləs-irəkɨs rəhatəmat nat katəhtu-pər lait lan e nəmeen. Məto nat kitiəh əm əh-ikɨn, noatol in təwɨr. Itəmat nakotetəhau nolən rat mɨn rəha netəmim rəha Nikolas,* Netəm rəha Nikolas mɨn un, kitat kəsotɨtun wɨrən natɨmnat tepət elat o rəhalat etəm-iasol. Ilat netəmim neen rəha niməfak, məto ilat koatən məmə kɨtun nəfakən kəm narmɨ nat mɨn, kənu kɨtun nit əpnapɨnən itəm. Ilat koatən məmə nolən mɨn əh, təsərəkɨnən narmɨtəm. tahmen əm lak, iatol mihin.
Etəm matəlgɨn tatɨg, in otəkəike mətəlɨg-in wɨr nəghatən mɨn itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tatən-ipən kəm niməfak mɨn. Etəm otol win e nəluagɨnən u, io iategəhan-in məmə in otun noa nɨg rəha nəmegəhən itəm tatəwiə e nasumən rəha Uhgɨn.” Jen 2:9; 3:22-24; Rom 5:12,18; 6:23; Nol Əpən 22:2
Nəghatən təmuwɨn kəm iəfak mɨn ikɨn Sɨmana
Kən in tatəghat əh matən-ipa kəm io məmə, “Əte naoa kit tuwɨn o nagelo rəha niməfak e taon Sɨmana, mən-ipən məmə,
Nəghatən u rəhan, etəm təmaupən matɨg, kən in otol namnun agɨn. Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “tol namnun agɨn,” nɨpətɨn u, tətatɨg nian rafin. In təmɨmɨs kən məmegəh mɨn,§ Nol Əpən 1:17-18 kən in tatən məmə,
Netəm Sɨmana, ekɨtun rəhatəmat nahməən. Ekɨtun məmə itəmat ian-rat mɨn, məto sənəmə itəmat ian-rat mɨn pahrien. !Itəmat, rəhatəmat nautə tepət agɨn! Ekɨtun mə ieiuə mɨn neen itəm koatən nəghatən moatalɨk itəmat lan, moatən mə ilat netəm Isrel, məto kəp.* ?Nəghatən u, “moatən mə ilat netəm Isrel, məto kəp,” nɨpətɨn naka? In tatəghat-in ətuatɨp netəm mɨn u noanol rəha Isrel. Məto nian Iesu tatən məmə ilat sənəmə netəm Isrel pahrien, nɨpətɨn un məmə netəmim pahrien rəha Uhgɨn, inun, itəm koatəfak kəm in, məto sənəmə netəm Isrel u ilat netəmim mɨn ətuatɨp rəha Uhgɨn. (Kal 6:15-16). Rəhalat nimə rəha nuəfɨmɨnən in nuəfɨmɨnən rəha Setan əm. Jon 8:33-47 10 Sotəginən nahməən mɨn itəm otəsuwəhən koatuwa etəmat. Iatən-ipɨnə kəm itəmat, məmə Setan otəpanəmki-pən itəmat neen e kalapus məmə Uhgɨn otekasgəwɨn nahatətəən rəhatəmat, kən itəmat onəkotatɨg e nahməən o nian ilat ten. Nian ten nɨpətɨn un, məmə nian rəha nahməən otəkəike mol namnun. Otətul əskasɨk, nat əpnapɨn okəmə itəmat neen okotɨmɨs, kən io oekos-ipɨnə rəham nətouən, tahmen-pən əm məmə katəfauin-pən nat kit e rəhn-kapə etəm təmol win e naiuən, kən rəham nətouən in nəmegəhən lilɨn.
11 Etəm matəlgɨn tatɨg, in otəkəike mətəlɨg-in wɨr nəghatən mɨn itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tatən-ipən kəm niməfak mɨn. Etəm otol win e nəluagɨnən u, nɨmɨsən otəsuwɨnən e noanəmnamɨn nɨgəm asol.”§ Nol Əpən 20:11-15; 21:8
Nəghatən təmuwɨn kəm iəfak mɨn ikɨn Pekamam
12 Kən in tatəghat əh matən-ipa kəm io məmə, “Əte naoa kit tuwɨn o nagelo rəha niməfak e taon Pekamam, mən-ipən məmə,
Nəghatən u rəhan, etəm tatos naip rəha nəluagɨnən kit itəm tasɨlə e nəwtain kərən mil.* Nol Əpən 1:16
13 Ekɨtun ikɨn nəkotatɨg ikɨn. Ikɨn əh, Setan tatəpələh, matərəmərə ikɨn. Məto itəmat noatətul-iəkɨs ron io. Nəməsotəuhlinən rəhatəmat nahatətəən lak. Imatəmat, Setan tətatɨg ikɨn, kən kəmohamnu rəhak etəmim Antipas, itəm təmətul əskasɨk o nən-iarəpən io. Nat əpnapɨn məmə nian əh təmiəkɨs pap otəmat, məto itəmat nəmotahatətə əskasɨk lak.
14 Məto in əm un, iatehm nɨpəgnəmtɨn mɨn neen itəm itəmat noatol itəm təsətuatɨpən e nɨganəmtək. Itəmat neen u ikɨn-un, noatəgətun netəmim u ikɨn-un məmə okotos nəgətunən rəha Palam. Palam u, in təmol suatɨp kəm Kig Palak məmə in otos-ipən-os-ipən kəm netəm Isrel, kən pəs ilat kotol nolən rat, moatun nagwənən itəm kəmol sakrifais lan tatuwɨn kəm narmɨ nat itəm kəmasgəwɨn e nɨg, kən moatit əpnapɨn ilat mɨn. Nam 22-24; 25:1-2; 31:16 15 Kən e nolən kitiəh əm ilat netəm Isrel mɨn əh, itəmat neen u ikɨn nəkoatətəu-pən nəghatən rəha netəmim rəha Nikolas. Əplan-tu futnot e Nol Əpən 2:6. 16 !Tol nəhlan, onəkotəkəike motəuhlin wəhai əm nətəlɨgən rəhatəmat o nolən rat mɨn rəhatəmat! Okəmə nəsotolən, otəsuwəhən oekɨmnə otəmat, kən iakoh netəm mɨn un, kən məte ilat e naip rəha nəluagɨnən itəm tatɨsɨ-pən e nɨpəgnoak.
17 Etəm matəlgɨn tatɨg, in otəkəike mətəlɨg-in wɨr nəghatən mɨn itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tatən-ipən kəm niməfak mɨn. Etəmim itəm tatol win e nəluagɨnən, io oekos-ipən nagwənən anion u mana§ Jon 6:31-33,35,48,51 kəm in. Oekos-ipən mɨn kəpiel ruən kit kəm in, itəm kəməte-pən nərgɨn wi lan, kən in pɨsɨn əm un, itəm otos, tɨtun nərgɨn.”
Nəghatən təmuwɨn kəm iəfak mɨn ikɨn Tuatira
18 Kən in tatəghat əh matən-ipa kəm io məmə, “Əte naoa kit tuwɨn o nagelo rəha niməfak e taon Tuatira, mən-ipən məmə,
Nəghatən u, in nəghatən rəha Nətɨ Uhgɨn. Nɨganəmtɨn tətasiə tahmen e nəmnamɨn nɨgəm, ne nelkɨn tahmen e pɨrons* Pɨrons, in iaen kit, məto rəhan kala tahmen e kol. itəm kəmərəpe məmə in otəwɨr matɨpɨt-ɨpɨt. Dan 10:6; Nol Əpən 1:14-15 Tatən məmə,
19 Enɨtun rəkɨs nolən mɨn rəhatəmat, netəm Tuatira. Ekɨtun rəhatəmat nolkeikeən ne nahatətəən, ne nasituən e netəmim, kən ekɨtun mɨn məmə nətəlɨgən rəhatəmat təfəməh o nətul əskasɨkən. Ekɨtun məmə nolən mɨn rəhatəmat noatol roiu, təwɨr maprəkɨs-in nolən mɨn rəhatəmat aupən.
20 Məto iatehm nɨpəgnəmtɨn kit əh-ikɨn noatol itəm təsətuatɨpən e nɨganəmtək. Itəmat noategəhan-in nolən rəha pətan əh itəm tahmen e pətan aupən u, Jesepel. Pətan u, in pətan kit əh Tuatira. Okəmə naka nərgɨn pahrien u Jesepel, o okəm-naka, kəmən əm mə Jesepel məto-inu in tahmen e Jesepel u aupən, pətan rəha Kig Ehap
(1 King 21:25-26). In təmit netəmim e suatɨp kit məmə okotol sakrifais kəm narmɨn nat mɨn, kən motətəu-pən nolən rəha nit əpnapɨnən iərman ne pətan. Okəmə naka in tahmen e Nikolas itəm kəmən e 2:6,15.
In tatən məmə in ien kit, məto nəgətunən rəhan tatit rat rəhak mɨn iolwək, matol məmə ilat koatit əpnapɨn ilat mɨn, kən moatun nagwənən u itəm katol sakrifais lan kəm narmɨ nat itəm kəmasgəwɨn e nɨg. 21 Ematəsahgin pətan əh məmə in otəuhlin rəhan nolən rəha nətou-pən əpnapɨnən iərman, məto in tapəs. 22 Tol nəhlan, roiu əh, oekol in tatɨmɨs pɨk e rəhan pet. Kən netəm mɨn u itəm kəmotit əpnapɨn ilat mɨn, ilat Jesepel u, okəmə ilat kəsotəuhlinən ilat e nosən nolən rəha pətan əh, oekol ilat mɨn koatəto tərat pɨk, kən məsou-in ilat e pet u rəha nahməən. 23 Kən ekau kitiəh əm e nenətɨn mɨn, moh ilat kotɨmɨs. Tol nəhlan, kən niməfak mɨn rafin okotɨtun məmə io əm un, ekɨtun nətəlɨgən mɨn rəha netəmim, ne nɨkilat. Kən io ekos-ipən nətouən rəhatəmat tətəu-pən əm rəhatəmat nolən mɨn itəm nəmoatol.§ Jer 17:10
24 Məto itəmat u, netəm Tuatira itəm nəməsotosən o nəgətunən rəha Jesepel əh, iatəghat kəm itəmat roiu. Ekɨtun məmə itəmat nəməsotosən natɨmnat itəm katən məmə nat agɨn mɨn rəha Setan itəm tatəhluaig-in məntaan. Esələhəu-pənən nat fɨgəm kit mɨn kəm itəmat, məto iakolkeike məmə nəkotol nat kitiəh əm, inun, 25 otaskəlɨm tiəkɨs əm e nat itəm nɨnotos rəkɨs, mətoarus io ekɨtəlɨg-pa.
26-27 Etəm otol win e nəluagɨnən u, kən tatətul əskasɨk o nolən nəwiak, matuwɨn, matuwɨn mətoarus namnun, kən io ekos-ipən nepətən u kəm in, itəm rəhak tata təmos-ipa kəm io, məmə in otərəmərə e kantri pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Kən in otos rəhan nəlnal itəm in nəmtətin rəha nərɨg asol rəhan, kəmol e iaen, kən in otatgəhl-atgəhl netəm e nətueintən, tahmen-pən əm məmə iaen itəm təmohapɨləs-ohapɨləs sospən kəmol e noanɨsɨp. 28 Kən io ekos-ipən mɨn məhau u, fetukai kəm in.* Nol Əpən 22:16
29 Etəm matəlgɨn tatɨg, in otəkəike mətəlɨg-in wɨr nəghatən mɨn itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tatən-ipən kəm niməfak mɨn.”

*2:1: Nian suah u tatən “nagelo,” okəm-naka tatəghat-in pasta rəha niməfak.

2:1: Nol Əpən 1:16

2:1: Nol Əpən 1:12-13

§2:4: Jon 13:35; Jer 2:2-5

*2:6: Netəm rəha Nikolas mɨn un, kitat kəsotɨtun wɨrən natɨmnat tepət elat o rəhalat etəm-iasol. Ilat netəmim neen rəha niməfak, məto ilat koatən məmə kɨtun nəfakən kəm narmɨ nat mɨn, kənu kɨtun nit əpnapɨnən itəm. Ilat koatən məmə nolən mɨn əh, təsərəkɨnən narmɨtəm.

2:7: Jen 2:9; 3:22-24; Rom 5:12,18; 6:23; Nol Əpən 22:2

2:8: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “tol namnun agɨn,” nɨpətɨn u, tətatɨg nian rafin.

§2:8: Nol Əpən 1:17-18

*2:9: ?Nəghatən u, “moatən mə ilat netəm Isrel, məto kəp,” nɨpətɨn naka? In tatəghat-in ətuatɨp netəm mɨn u noanol rəha Isrel. Məto nian Iesu tatən məmə ilat sənəmə netəm Isrel pahrien, nɨpətɨn un məmə netəmim pahrien rəha Uhgɨn, inun, itəm koatəfak kəm in, məto sənəmə netəm Isrel u ilat netəmim mɨn ətuatɨp rəha Uhgɨn. (Kal 6:15-16).

2:9: Jon 8:33-47

2:10: Nian ten nɨpətɨn un, məmə nian rəha nahməən otəkəike mol namnun.

§2:11: Nol Əpən 20:11-15; 21:8

*2:12: Nol Əpən 1:16

2:14: Nam 22-24; 25:1-2; 31:16

2:15: Əplan-tu futnot e Nol Əpən 2:6.

§2:17: Jon 6:31-33,35,48,51

*2:18: Pɨrons, in iaen kit, məto rəhan kala tahmen e kol.

2:18: Dan 10:6; Nol Əpən 1:14-15

2:20: Pətan u, in pətan kit əh Tuatira. Okəmə naka nərgɨn pahrien u Jesepel, o okəm-naka, kəmən əm mə Jesepel məto-inu in tahmen e Jesepel u aupən, pətan rəha Kig Ehap (1 King 21:25-26). In təmit netəmim e suatɨp kit məmə okotol sakrifais kəm narmɨn nat mɨn, kən motətəu-pən nolən rəha nit əpnapɨnən iərman ne pətan. Okəmə naka in tahmen e Nikolas itəm kəmən e 2:6,15.

§2:23: Jer 17:10

*2:28: Nol Əpən 22:16