21
Jerusalem wi
Kən əmun eməplan neai wi ne nətueintən wi, məto-inu neai oas ne nətueintən oas kɨniakə. Kən nɨtəhəi təmɨkə mɨn. Kən əmun ekəplan taon asim rəha Uhgɨn, inun Jerusalem wi, tatɨsɨ-pər o Uhgɨn e nego e neai mateiuaiu-pa. Kəmol malə-malə lan tahmen e pətan itəm kəmol malə-malə kəm in məmə otuwɨn mehm rəhan iərman mioal marɨt. Kən əmun ekəto nəwian asol kit təmɨsɨ-pən əpəh e jea rəha kig matən məmə, “!Əplan-tu! Roiu əh, Uhgɨn tɨnol latuənu rəhan ilat netəmim. In otətatɨg ilat min, kən ilat okotuwa rəhan mɨn netəmim. Kən Uhgɨn ətuatɨp in otətatɨg olat, kən in rəhalat Uhgɨn. In otafəl rəkɨs rafin nahui nəmtɨlat. Nɨmɨsən ne nasəkən ne nahməən mɨn okotɨkə. Natɨmnat nuwəh mɨn u, ilat kɨnotuwɨn rəkɨs, okol kəsotuwa mɨnən.”
Kig itəm tatəpələh-pər e rəhan jea, təmə, “Iatəuhlin natɨmnat mɨn rafin kotuwa motuwiwi.” Kən məmə, “Əte rəkɨs natɨmnat mɨn u, məto-inu nəghatən mɨn u, kɨtun nagɨleən elat məmə nɨpahrienən.”
Kən matɨg mən-ipa mɨn kəm io məmə, “Kɨnol namnun natɨmnat rafin. Io Nəukətɨn ne Namnun.* Nəghatən ətuatɨp u rəha Iesu, “Io un, Alfa ne Omeka.” Alfa un, in leta tatətul aupən e alfabet rəha nəghatən Kris, kən Omeka un, in leta itəm tatol namnun lan, tahmen e A ne Z e Inglis. Io nətuounən, kən io iatol namnun lan. Netəmim itəm koatoaoa, io ekos-ipən nəhau kəm ilat, itəm okotənɨm məsotos-nəmtɨnən. Kən inun, nəmtɨ nəhau itəm tatər matos-ipən nəmegəhən lilɨn. Aes 55:1-2; Jon 4:10; 6:35; 7:37-39 Etəmim itəm otatətul-iəkɨs mol win e nəluagɨnən rəhan, io ekos-ipən natɨmnat itəm emən-iəkɨs rəkɨs kəm in. Io ekuwa rəhan Uhgɨn, kən in otuwa nətɨk. Məto netəm koatəgin itəm, məsotətul əskasɨkən e rəhalat nahatətəən, ilat kotamkɨmɨk, kən moatohamnu itəm, koatit anion əm ilat mɨn, moatol klefa, moatəmɨk nərɨk, motəfak kəm narmɨ nat mɨn, ne ieiueiuə mɨn rafin, iməlat ətuatɨp un in noanəmnamɨn nɨgəm asol, tatəpien ikɨn. Nat u, in nampa tu nɨmɨsən.”
Kən əmun, nagelo aupən u kit tatəghat kəm io. In nagelo sepɨn mɨn u kit itəm kəmoatəmɨk pesɨn ilat sepɨn itəm kotərioah e namnu nalpɨnən ilat sepɨn itəm Uhgɨn otol kəm netəmim. In təmuwa mən-ipa kəm io məmə, “Wa-tu, pəs iakəgətun pətan rəha Nətɨ Sipsip kəm ik, itəm okioal marɨt ilau min.” 10 Kən nəsanənən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn təmol kəm io, əmun nagelo tit-irəkɨs io ekian əpəh e nɨtot asol kit, nɨtot un, in ilɨs u ilɨs. Kən in təgətun kəm io Taon Asim rəha Uhgɨn u, Jerusalem wi, itəm təmɨsɨ-pər o Uhgɨn əpəh ilɨs e nego e neai. 11 In təhag-əhag e nepətən rəha Uhgɨn. Tatɨpɨt-ɨpɨt tahmen e kəpiel wɨr kit u tiaspa, itəm talien mə kɨlas. 12 Rəhan fenɨs təfəməh mər ilɨs, mɨtəlau e taon, ket lan ilat tuelef. Nagelo mɨn tuelef koatətul o ket mɨn u. Kəməte-pən nərgɨ noanol rəha nenətɨ Isrel ilat tuelef e ket mɨn u. 13 Kən kəməte-pən nərgɨləhal kɨsɨl e nɨkalɨn pah ikɨn, kɨsɨl mɨn e nɨkalɨn pəhap ikɨn, kɨsɨl e nɨkalɨn pis ikɨn, kən kɨsɨl e nɨkalɨn par ikɨn. 14 Nəukətɨ fenɨs e taon u kəmotətul-pər e kəpiel asol ilat tuelef. Kənu kəməte-rəkɨs-pən nərgɨ tuelef aposol rəha Nətɨ Sipsip e kəpiel mɨn u.
15 Nagelo itəm tatəghat kəm io, in tatos nat kit kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, o nosən mak rəha taon əh, ne ket mɨn ne fenɨs rəhan. 16 Taon u, kona lan kuwɨt. Mak rəha nɨkalɨn mɨn rafin kotahmen-ahmen əm. Taon əh kaifəməh, kən mak rəha nɨkalɨn mɨn rafin ne nəfəməhən rəhan ilat rafin tu taosen tu-hanrɨt-tuente kilomita. 17 Fenɨs u, tɨpɨk-ɨpɨk, mak rəhan tahmen e sɨkɨste-faef mita. Nagelo əh, təmos mak lan e nolən rəha netəmim, itəm ilat koatos mak mihin e nat. 18 Fenɨs u, kəmol e kəpiel wɨr u tiaspa, kən kəmol taon e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, in əm in əm. Kən kol u in təwɨr, in talien mə kɨlas. 19 Kəpiel mɨn itəm kəmiləkɨn nəukətɨ fenɨs lan, kəmol malə-malə elat e kəpiel wɨr mɨn. Kəmotaupən motəlɨn-pən kəpiel wɨr mɨn u tiaspa, kən nampa tu lan, kəmotəlɨn-pən kəpiel wɨr mɨn u safaia, kən nampa tri lan, kəmotəlɨn-pən kəpiel wɨr mɨn u akat, kən nampa fo lan, kəmotəlɨn-pən kəpiel wɨr mɨn u emeral. 20 Nampa faif lan, kəmotəlɨn-pən kəpiel wɨr u onikis, kən nampa sikis lan, kəmotəlɨn-pən kəpiel wɨr u kanilian, kən nampa sepɨn lan, kəmotəlɨn-pən kəpiel wɨr u krisolait, kən nampa eit lan, kəmotəlɨn-pən kəpiel wɨr u malakait, nampa nain lan, kəmotəlɨn-pən kəpiel wɨr u topas. Kən nampa ten lan, kəmotəlɨn-pən kəpiel wɨr u kalsetoni, kən nampa lepɨn lan, kəmotolɨn-pən kəpiel wɨr u takuoes, kən nampa tuelef lan, kəmotəlɨn-pən kəpiel wɨr u ametis. 21 Ket asol mɨn u rəha fenɨs, kəmol e tuelef perel. Kəmol ket kitiəh kitieh e perel Perel u, in kəpiel wɨr əpəh e nɨki iarou. kitiəh kitiəh. Kən suatɨp mɨn əpəh imə e taon u, kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt in əm in əm, talien wɨr, tahmen e kɨlas.
22 Ikɨn əh, eməsəplanən nimə kit okatəfak ikɨn kəm Uhgɨn, məto-inu Uhgɨn əm, itəm Nahgin Tepət Pɨk Agɨn, ne Nətɨ Sipsip, ilau nimə rəha nəfakən. 23 Kən ikɨn əh, nɨkitəm təsuwəhən mɨtgar ne məwɨg, məto-inu nepətən əhag-əhag rəha Uhgɨn in tətasiəgəpɨn rafin taon u, kənu Nətɨ Sipsip un, in lait rəhan.§ Aes 60:19 24 Kən kantri mɨn e nətueintən okotaliwək e nəhag-əhagən rəhan, kən iərəmərə mɨn rəha nətueintən okotuwa, kən motos rəhalat nautə wɨr mɨn, motuwa e nɨsiaiiən motələhəu e taon u. 25 Kɨsahtosɨg-inən rəhan ket mɨn nian kit, məto-inu nian lapɨn tɨkə ikɨn əh. 26 Netəmim e kantri pɨsɨn pɨsɨn mɨn e nətueintən, okotos nautə wɨr mɨn rəhalat, ilat okotəmɨk motuwa o nɨsiaiiən, motələhəu e taon u. 27 Məto natɨmnat mɨn itəm kotamkɨmɨk e nɨganəmtɨ Uhgɨn, ne netəmim itəm koatol nat itəm tol naulɨsən, ne netəm koateiuə, netəm mɨn u okol ilat kəsotuwɨnən imə e taon asol u. Netəm mɨn əm un itəm kəməte-rəkɨs-pən nərgɨlat e naoa rəha nəmegəhən itəm Nətɨ Sipsip tatos, ilat əm un kotɨtun nuwɨnən imə.

*21:6: Nəghatən ətuatɨp u rəha Iesu, “Io un, Alfa ne Omeka.” Alfa un, in leta tatətul aupən e alfabet rəha nəghatən Kris, kən Omeka un, in leta itəm tatol namnun lan, tahmen e A ne Z e Inglis.

21:6: Aes 55:1-2; Jon 4:10; 6:35; 7:37-39

21:21: Perel u, in kəpiel wɨr əpəh e nɨki iarou.

§21:23: Aes 60:19