20
Kristo təmuwa mol Kig kən mərəmərə e netəmim mətoarus-pən nup wan-taosen
Kən əmun, eməplan nagelo kit tatɨsɨ-pər e nego e neai, tatos ki rəha nɨpəg asol itəm teiuaiu agɨn,* Nol Əpən 1:18 ne sen asol kit. Kən in təmaskəlɨm ialkita asol u, sɨnek nuwəh ilouin aupən, in Iərmɨs, o Setan, kən məlis ətain o nup wan-taosen. Təmərakin-pən in e nɨpəg asol itəm teiuaiu agɨn, kən mahtosɨg-in tiəkɨs, məmə in otəseiuə-in mɨnən netəmim rəha kantri mɨn mətoarus-pən nup wan-taosen tol namnun. Nup wan-taosen otol namnun un, okəike kerəh mɨn lan o nian əkuəkɨr mɨn əm.
Kən əmun, eməplan jea rəha kig mɨn neen, kən netəmim itəm koatəpələh-pər elat. Uhgɨn təmos-ipən nepətən kəm ilat məmə ilat okotakil netəmim. Kən ekəplan mɨn netəmim itəm kəmətatɨp nentoulat məto-inu kəmotətul-arəp o nən-iarəpən namnusən təwɨr rəha Iesu ne nəghatən rəha Uhgɨn. Ilat kəməsotəfakən kəm nat megəh ne narmɨn itəm kəmasgəwɨn e nɨg, kən məsotosən rəhan mak e nɨpɨnəgɨlat ne nelmɨlat. Kən roiu ilat kəmotəmegəh mɨn, kən motərəmərə ilat Kristo o nup wan-taosen. Nat əh, in naiir-pa-mɨnən e nɨmɨsən itəm otaupən. Məto netəm mɨn u neen mɨn itəm kəmotɨmɨs rəkɨs, ilat kəmotos mak rəha nat megəh ilouin, kəməsotəmegəh mɨnən mətoarus nup wan-taosen tol namnun. Netəm mɨn un, itəm kəmaupən kos ilat e naiir-pa-mɨnən e nɨmɨsən, ilat okotatɨg e nəwɨrən pahrien, məto-inu ilat netəm asim mɨn rəha Uhgɨn. Ilat okəsotuwɨnən e noanəmnamɨn nɨgəm asol, məto ilat okotuwa motol pris mɨn rəha Uhgɨn ne rəha Kristo, kən ilat okotərəmərə ilat min e nup wan-taosen.
Uhgɨn təmol nalpɨnən kəm Setan
Nian nup wan-taosen tɨnol namnun, okahl-iarəp mɨn Setan e nɨpəg asol. Kən in otuwɨn əpəh o netəmim e kona kuwɨt rəha nətueintən, itəm katən məmə Kok ne Makok, Esik 38:2,9,15 məmə oteiuə-in ilat, kən mos rafin ilat margətain ilat o nəluagɨnən. Ilat rafin otepət otepət, nampa rəhalat in tahmen e nɨməkləkɨl əpəh e nɨkalɨ itəhəi. Ilat kəmotaliwək motuwɨn isəu isəu mɨn motɨrəfin nətueintən. Kən ilat kəmotətul kɨtəlau-in ikɨn netəmim rəha Uhgɨn okotatɨg ikɨn, ne taon asol u itəm Uhgɨn tolkeike pɨk. “Taon u, itəm Uhgɨn tolkeike pɨk,” in tatəghat-in Jerusalem. Məto nɨgəm kit təmɨsɨ-pər e nego e neai, muwa mus ilat. 10 Kən kəmərakin-pən Iərmɨs itəm təmatos-ipən os-ipən kəm ilat, kəmərakin-pən əpəh e noanəmnamɨn nɨgəm asol itəm tatəpien. Ikɨn əh, kəmərakin-pən rəkɨs nat megəh ne ien eiueiuə. Iləhal okətəhaləto nahməən lilɨn e nərauiəgən ne lapɨn, namnun tɨkə.
Namnun nakilən
11 Kən əmun ekəplan mɨn jea asol kit, təruən. Kən kig tatəpələh-pər lan. Nətueintən ne neai kəmuagɨm o nɨganəmtɨn, miakə agɨn.
12 Kən əmun ekəplan netəm kəmotɨmɨs, netəm koatos nepətən asol, ne netəm əpnapɨn əm. Ilat rafin kotətul aupən e jea rəha kig u, kən kameg naoa mɨn.§ Natɨmnat rafin itəm netəmim kəmotol, kəməte rəkɨs e naoa mɨn u. Kən kameg mɨn naoa kit, inu naoa rəha nəmegəhən. Okehm nakilən rəha netəm kəmotɨmɨs e naoa mɨn u, kən kɨnatakil ilat kitiəh kitiəh o nat ilat kəmotol. 13 Nərpɨ nɨtəhəi təməhlman netəm kəmotɨmɨs itəhəi, kən Nɨmɨsən ne Noanpən kəmuəhlman mɨn ilat, ilat kɨnotiet rəkɨs elau, kən kɨnatakil ilat kitiəh kitiəh o nat ilat kəmotol. 14 Kən kəmɨləs Nɨmɨsən ne Noanpən, kərakin-pən ilau e noanəmnamɨn nɨgəm asol. Noanəmnamɨn nɨgəm asol u, in nɨmɨsən mau kəiu. 15 Okəmə kəsehmən nərgɨ suah kit e naoa rəha nəmegəhən, kən okərakin-pən in e noanəmnamɨn nɨgəm asol.

*20:1: Nol Əpən 1:18

20:8: Esik 38:2,9,15

20:9: “Taon u, itəm Uhgɨn tolkeike pɨk,” in tatəghat-in Jerusalem.

§20:12: Natɨmnat rafin itəm netəmim kəmotol, kəməte rəkɨs e naoa mɨn u.