5
Nəməlinuən ne nagienən
Tol nəhlan, koatatɨg e nəməlinuən kitat Uhgɨn məto-inu, e nahatətəən rəhatat ron, in təmən məmə kitat kotətuatɨp e nɨganəmtɨn. Kən natɨmnat mɨn əh kəmotuwa e Iərəmərə rəhatat Iesu Kristo. E nahatətəən rəhatat, natɨmnat itəm Kristo təmol, təməmɨk kitat kotuwa e nɨganəmtɨ Uhgɨn məmə okotos nəwɨrən itəm Uhgɨn tətawte-in kəm kitat. Kən nəwɨrən əh, kotatɨg lan əh-roiu. Kən kitat kotagien məto-inu kitat kotɨtun wɨr agɨn məmə okotos nepətən əhag-əhag rəha Uhgɨn. Kən nat kit mɨn, kitat kotagien nian kotatɨg e nian əskasɨk mɨn məto-inu, kitat kotɨtun məmə nian əskasɨk mɨn kotasitu etat məmə okotətul əskasɨk e nəratən. Jem 1:2-3; 1 Pita 1:5-7 Kən nian koatətul əskasɨk, Uhgɨn, nɨkin tagien otat. Kən nian kotɨtun məmə Uhgɨn nɨkin tagien otat, kən kitat kotələhəu-pən rəhatat nətəlɨgən təskasɨk e Uhgɨn. Kən natɨmnat itəm koatələhəu-pən rəhatat nətəlɨgən təskasɨk e Uhgɨn ron, kotɨtun məmə okotuwa kol nɨpahrienən məto-inu, in təmos-ipa Narmɨn Rəhan kəm kitat, kən Narmɨn tatos-ipa nolkeikeən rəha Uhgɨn tərioah e nɨkitat.
Kən nian rəhatat nəsanənən təmatɨkə əh o nosmegəh atɨpən kitat, e nian ətuatɨp itəm Uhgɨn təmən, Kristo təmɨmɨs o nosmegəhən kitat netəm rat u kəsotɨsiai-inən in Uhgɨn. E rəhak nətəlɨgən, in nat tiəkɨs agɨn məmə suah kit otegəhan-in məmə in otɨmɨs o suah kit mɨn itəm rəhan nolən tətuatɨp. Məto kəm-naka suah kit otɨmɨs o suah kit mɨn itəm rəhan nolən təwɨr agɨn o netəmim. Məto Uhgɨn təməgətun rəhan nolkeikeən kəm kitat e nolən u məmə, nian kitat netəm kəmoatol əh təfagə rat, kən Kristo təmɨmɨs otat. Jon 3:16; 1 Jon 4:10
Tol nəhlan, Uhgɨn təmol kitat kotətuatɨp e nɨganəmtɨn e nɨta Kristo itəm təmaiu nian təmɨmɨs otat. Kən məto-inu nat u in nɨpahrienən, kitat kotɨtun wɨr məmə Kristo otosmegəh kitat o neməha ne nalpɨnən rəha Uhgɨn e namnun nian. Rom 1:18; 2:5; Efes 2:3-5 10 Nian kəmotol tɨkɨmɨr kitat Uhgɨn, məto in təmol kitat kotuwa iolɨn mɨn e nɨmɨsən rəha Nətɨn. Kən məto-inu təmol kitat kotuwa iolɨn mɨn, nat kit itəm taprəkɨs-in inu məmə kitat kotɨtun wɨr məmə Uhgɨn otosmegəh kitat e nalpɨnən ne neməha rəhan, məto-inu Kristo tatəmegəh. 11 Kən nat kit mɨn, nɨkitat tagien məmə kəmotuwa kitiəh kitat Uhgɨn e Iərəmərə rəhatat Iesu Kristo, itəm Uhgɨn təmiuw-pa kitat lan kotuwa iolɨn mɨn.
Atam təmiuw-pa nɨmɨsən, kən Kristo təmɨləs nəmegəhən
12 Aupən agɨn, suah u Atam, təmol təfagə rat, kən tol nəhlan, təfagə rat mɨsɨ-pən lan muwa e nətueintən e etəm kitiəh əm əh. Kən təfagə rat təmɨləs nɨmɨsən muwa ikɨn. Kən tol nəhlan, netəmim rafin okotəkəike motɨmɨs məto-inu ilat rafin koatol təfagə rat. Jen 3:6; Rom 6:23 13 Nɨpahrien, netəmim kəmotol təfagə rat uarisɨg Uhgɨn təpanos-ipa Lou. Məto nian Lou tɨkə, okol kəsotətgəhlən Lou, mol məmə Uhgɨn təsəte rəkɨsən təfagə rat mɨn rəhalat. Rom 4:15 14 Məto nat əpnapɨn Uhgɨn təməsəte rəkɨsən təfagə rat mɨn rəhalat, netəmim itəm koatatɨg e nian rəha Atam mətoarus-pa Moses, ilat rafin kəmotɨmɨs. Əwəh, nat əpanapɨn netəm mɨn əh kəməsotolən təfagə rat tahmen e təfagə rat rəha Atam, məto ilat rafin kəmotɨmɨs.
E nolən mɨn neen, Atam in tahmen e Kristo itəm təmuarisɨg in, məto-inu nat naka itəm Atam təmol, tatuwɨn o netəmim rafin, tahmen-pən əm məmə nat naka Kristo təmol tatuwɨn o netəmim rafin. 15 Məto nat naka itəm Uhgɨn təmos-ipa tol pɨsɨn agɨn e təfagə rat rəha Atam. Təfagə rat rəha suah kitiəh əm u, Atam, təmiuw-pa nɨmɨsən o netəmim tepət, kən inu in nat asol. Məto nat asol taprəkɨs, in nəwɨrən asol rəha Uhgɨn itəm in təmawte-in o netəmim tepət o nafələn təfagə rat rəhalat, kən nat əh təmuwa e nəwɨrən rəha suah kitiəh əm u, Iesu Kristo. 16 Ekən mɨn məmə, nəwɨrən asol rəha Uhgɨn itəm in təmawte-in kəm netəmim, in tol pɨsɨn agɨn e noa təfagə rat rəha suah kitiəh əm əh. Suah u təmol təfagə rat kitiəh əm, kən Uhgɨn təmakil muəh mələhəu nəghatən lan məmə otos nalpɨnən. Kən uarisɨg, nian netəmim tepət kəmotol təfagə rat tepət, məto Uhgɨn təmos-ipa nat təwɨr kəm kitat, kən təmol məmə kitat kotətuatɨp e nɨganəmtɨn. 17 Nɨpahrienən məmə təfagə rat rəha suah kitiəh əm, Atam, təmol nɨmɨsən tatərəmərə e netəmim rafin, kən inu nat asol. Məto nat asol kit mɨn itəm taprəkɨs məmə, nat itəm suah kitiəh əm, Iesu Kristo, təmol. Netəmim rafin itəm koatos nəwɨrən rəha Uhgɨn itəm in təmawte-in əpnapɨn əm kəm ilat, kən motahatətə məmə Uhgɨn tatol ilat kotətuatɨp e nɨganəmtɨn, ilat okotos nəmegəhən lilɨn. Kən ilat Kristo, okotərəmərə.
18 Əwəh, Atam təmol təfagə rat kit mol məmə, Uhgɨn təmakil muəh mələhəu nəghatən rəha netəmim rafin məmə okotəkəike motos nalpɨnən. Kən e nolən ahmen-ahmen əm, Kristo təmol nat ətuatɨp kit, mol suatɨp məmə netəmim kotɨtun motuwa motətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Kən nətuatɨpən əh, tatol məmə netəmim rafin kotɨtun nosən nəmegəhən lilɨn. 1 Kor 15:22 19 Netəmim tepət kəmotuwa nol təfagə məto-inu suah əh Atam təməht nəwia Uhgɨn. Məto netəmim təpət okotuwa motətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn məto-inu suah kit mɨn, Kristo, təmol nəwia Uhgɨn. Aes 53:11
20 Uhgɨn təmos-ipa Lou məmə təfagə rat otuwa mol iahgin, kən məmə netəmim okotɨtun nolən rat mɨn rəhalat. Məto nian təfagə rat təmuwa mol iahgin, nəwɨrən itəm Uhgɨn təmawte-in əpnapɨn əm təmuwa iahgin təhmɨn mɨn maprəkɨs, 21 məmə nəwɨrən otol win e təfagə rat mɨn. Təfagə rat təmatərəmərə e netəmim rafin matiuw-pa nɨmɨsən elat. Məto roiu nəwɨrən itəm Uhgɨn tətawte-in kəm kitat otərəmərə, kən nəwɨrən əh otol məmə netəmim okotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn, kən motos nəmegəhən lilɨn e Iesu Kristo rəhatat Iərəmərə. Rom 6:23

5:3: Jem 1:2-3; 1 Pita 1:5-7

5:8: Jon 3:16; 1 Jon 4:10

5:9: Rom 1:18; 2:5; Efes 2:3-5

5:12: Jen 3:6; Rom 6:23

5:13: Rom 4:15

5:18: 1 Kor 15:22

5:19: Aes 53:11

5:21: Rom 6:23