3
Nəghatən təmuwɨn kəm iəfak mɨn ikɨn Satis
“Əte naoa kit tuwɨn o nagelo rəha niməfak e taon u Satis, mən-ipən məmə,
Nəghatən u rəhan, etəm tatos narmɨn rəha Uhgɨn ilat sepɨn,* Əplan-tu futnot e Nol Əpən 1:4 kən matos mɨn məhau sepɨn. Nol Əpən 1:16 Nəghatən u rəhan itəm tatən-ipɨnə kəm itəmat məmə,
Ekɨtun rəhatəmat nolən mɨn. Ekɨtun məmə katən məmə itəmat noatəmegəh, məto kəpə, itəmat nɨnotɨmɨs rəkɨs. !Otaiir-ta! Nolən wɨr mɨn rəhatəmat nəmoatol aupən, otəsuwəhən tɨkə agɨn. Məto itəmat nəkotəkəike motalkut məmə onəkotos-ipər mɨn nolən rəhatəmat, motol tuwa məskasɨk, məto-inu esəplanən əh nolən wɨr kit itəm nəmotol motuwɨn motol namnun lan, kən tətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn rəhak. Tol nəhlan, nɨkitəmat tuəh nəghatən itəm nəmotos, kən moatəto aupən. Otol, kən motəuhlin itəmat. Məto okəmə nakotapɨl əlu-alu, oekiet-arəp otəmat tahmen e iakləh, kən itəmat okol nəsotɨtunən məmə nian naka oekɨmnə otəmat.
Məto itəmat noan məsɨn əm un ikɨn Satis, itəm kəməsotolən napən rəhalat tamkɨmɨk. Ilat kotətuatɨp, motahmen o naliwəkən itɨmat min io e napən ruən. Etəm in otol win e nəluagɨnən, in otuwɨn nulan e napən ruən. Kən okol esafəl rəkɨsən nərgɨn e naoa rəha nəmegəhən, kən io ekən-iarəp nərgɨn e nɨganəmtɨ rəhak Tata ne rəhan nagelo mɨn, məmə in rəhak ətuatɨp etəmim. Mat 10:32; Luk 12:8; Mak 8:38; Luk 9:26; 1 Jon 2:23
Etəm matəlgɨn tatɨg, in otəkəike mətəlɨg-in wɨr nəghatən mɨn itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tatən-ipən kəm niməfak mɨn.”
Nəghatən təmuwɨn kəm iəfak mɨn ikɨn Filatelfia
“Əte naoa kit tuwɨn o nagelo rəha niməfak e taon Filatelfia, mən-ipən məmə,
Nəghatən u rəhan, Etəm Tasim, kən in Nɨpahrienən. Kən in tatos ki rəha Tefɨt u aupən.§ “Ki rəha Tefɨt” u, tatəpsen-pən nepətən itəm otos e Jerusalem wi. In un, in tatos nepətən məmə oterəh kən mahtosɨg-in suah kit itəm tatuwɨn imə; Nol Əpən 1:18. Okəmə in terəh e toa kit, kən okol suah kit təsahtosɨg-inən. Kən okəmə in tahtosɨg e toa kit, kən okol suah kit təserəhən lan.* Aes 22:22 Nəghatən u rəhan itəm in tatən-ipɨnə kəm itəmat məmə,
Ekɨtun rəhatəmat nolən mɨn, netəm Filatelfia. Ekɨtun məmə rəhatəmat nəsanənən in noan məsɨn əm, məto itəmat nəmoatol nəwiak məsotapəsən, kən məsotəhluaig-inən məmə rəhak u itəmat. Otəplan-tu. Emerəh e toa otəmat. Okol suah kit təsahtosɨg-inən. Otəplan-tu. Netəm mɨn un e Nuəfɨmɨnən rəha Setan, ilat koatən məmə ilat netəm Isrel, məto kəpə. Ilat ieiuə mɨn. Nəghatən u “koatən məmə ilat netəm Isrel, məto kəpə,” in tatəghat-in ətuatɨp netəm mɨn u noanol rəha Isrel mɨn. Məto nian Iesu tatən məmə ilat sənəmə netəm Isrel pahrien, nɨpətɨn un məmə netəmim pahrienən rəha Uhgɨn, inun, itəm koatəfak kəm in, məto sənəmə netəm Isrel u ilat netəmim mɨn ətuatɨp rəha Uhgɨn (Kal 6:15-16). Otəplan-tu. Oekol ilat kotuwa motɨsin nulɨlat e nelkɨtəmat o nɨsiaiiən, kən okotən məmə nɨpahrienən io ekolkeike itəmat. Jon 8:44; Nol Əpən 2:9 10 Emən-ipɨnə kəm itəmat məmə itəmat onəkotos nətəlɨgən əfəməh o nətul əskasɨkən, tahmen əm lak, kən itəmat nəmoatol rəhak nəghatən.§ Hip 12:1-3 O nat u, io oekatɨpal wɨr* “Oekatɨpal,” nɨpətɨn u, məmə, “Oekehm wɨr etəmat,” inu “protektem yufala,” e Bislama. otəmat e nian itəm nəratən otəsuwəhən tuwa e nətueintən mɨn rafin, Jon 17:15 məmə otekasgəwɨn-tu nahatətəən rəha netəm rəha nətueintən.
11 Otəsuwəhən ekuwa. Otaskəlɨm-iəkɨs natɨmnat mɨn itəm itəmat nɨnotos rəkɨs, məmə suah kit otəsosən rəham nətouən “Nətouən” əh, tatəghat-in, in hat kit kəmol e nɨmalɨ nɨg, o narmɨ nɨmalɨ nɨg kəmol e kol, kən katəfauin-pən e rəhn-kapə etəm təmol win e naiuən. Kən hat itəm Kristo otəfauin-pən e rəhn-kapə etəmim o rəhan nətul-iəkɨsən, in otəkəike matehm wɨr o netəm mɨn un itəm kotolkeike məmə okotos-irəkɨs olat. Inu, in nuwəhən nimaa nəghatən məmə ilat okəsotapəsən nətul əskasɨkən məmə ilat okəsotəmɨk-arəpən-inən nətouən rəhalat, inun, nəmegəhən lilɨn ilat Kristo. itəm nɨnol win rəkɨs lan. 12 Etəm otol win e nəluagɨnən, kən io oekol in tahmen e nɨg asol kit itəm tətaruəsan Nimə Rəha Uhgɨn rəhak. Kən in okol təsietən e Nimə əh nian kit. Kən io, oekəte-pən nərgɨ Uhgɨn rəhak lan, ne nərgɨ taon rəha Uhgɨn rəhak lan. Taon u, in Jerusalem wi, itəm Uhgɨn rəhak otahl-ipa, otɨsɨ-pər e nego e neai, meiuaiu-pa. Kən io oekəte-pən mɨn nərgək wi e suah u.
13 Etəm matəlgɨn tatɨg, in otəkəike mətəlɨg-in wɨr nəghatən mɨn itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tatən-ipən kəm niməfak mɨn.”
Nəghatən təmuwɨn kəm iəfak mɨn ikɨn Laotisia
14 “Əte naoa kit tuwɨn o nagelo rəha niməfak e taon Laotisia, mən-ipən məmə,
!Nəghatən u rəhan, etəm katən məmə in Nɨpahrienən! In un, in etəm kɨtun nagɨleən lan məmə tatətul-arəp o nən-iarəpən nɨpahrienən əm, kən in nəukətɨn§ “Nəukətɨ natɨmnat rafin itəm Uhgɨn təmol,” nɨpətɨn kəiu e nəghatən Kris. Iesu in Nəukətɨn, nɨpətɨn un, in təmol natɨmnat rafin; kən in mɨn in Iərəmərə e natɨmnat rafin. natɨmnat rafin itəm Uhgɨn təmol.* Jon 1:1-3; Kol 1:16; Nol Əpən 1:17 Nəghatən u rəhan, itəm in tatən-ipɨnə kəm itəmat məmə,
15 Ekɨtun rəhatəmat nolən mɨn, netəm Laotisia. Ekɨtun məmə nəmegəhən rəhatəmat tahmen e nəhau itəm tarion əm. Təwɨr məmə onəkotətul əm e kitiəh, onəkotətəp o onəkotəgəpan. 16 Itəmat nəkoatətul əm ilugɨn, nakotarion əm—nəsotəgəpanən məsotətəpən—tol nəhlan, oiakagəh rəkɨs-in itəmat roiu, 17 məto-inun itəmat nakotən məmə, ‘Rəhatɨmat nautə tepət, ioatos məni asol, rəhatɨmat nəmegəhən təwɨr, natɨmnat rafin tatɨg, kən nat kit təsɨkəən otɨmat.’ Məto itəmat nəkotəruru məmə itəmat nɨnotatɨg rəkɨs e nəratən, itəmat nəkotol nasəkitunən, rəhatəmat nautə tɨkə agɨn, nɨganəmtɨtəmat təpɨs, kən nakotaiu piəpiə əm. 18 O nat u, iatən-ipɨnə ətuatɨp kəm itəmat, təwɨr məmə onəkotos-nəmtɨn iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt ron io, itəm kəmuwaan e nɨgəm tus rəkɨs namtəən lan, Job 23:10; Mal:3:2-3; 1 Pita 1:6-9 kən pəs itəmat, rəhatəmat nautə otepət. Kən onəkotos-nəmtɨn mɨn napən ruən o nuwɨnən lan, məmə onəkotalpin nɨpətɨtəmat un, itəm tol naulɨsən. Kən moatos-nəmtɨn mɨn mərɨsɨn ron io, motol-pən e nɨganəmtɨtəmat, məmə nɨganəmtɨtəmat otalien, nəkotəplan wɨr nat.
19 Netəm mɨn un rafin itəm iakolkeike pɨk ilat, io iatəghat əskasɨk kəm ilat matəg-ətuatɨp-in ilat. Tol nəhlan, təwɨr məmə nɨkitəmat otɨmɨs-pa lak, kən motəuhlin-pa e nolən rat mɨn rəhatəmat. 20 !Otətəlɨg-tu! Io iatətul e nafiluə, matətəht toa o nuwamən imə. Okəmə suah kit təto nəwiak kən terəh e toa, kən ekuwɨn imə kən magwən itɨmlau min.
21 Io emol win e nəluagɨnən kən matəpələh-pər itɨmlau rəhak Tata e rəhan jea, matuərəmərə. Kən e nolən kitiəh əm, etəm otol win e nəluagɨnən, io ekegəhan-in məmə otəpələh itɨmlau min e rəhak jea, matərəmərə itɨmlau min io.
22 Etəm matəlgɨn tatɨg, in otəkəike mətəlɨg-in wɨr nəghatən mɨn itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tatən-ipən kəm niməfak mɨn.”

*3:1: Əplan-tu futnot e Nol Əpən 1:4

3:1: Nol Əpən 1:16

3:5: Mat 10:32; Luk 12:8; Mak 8:38; Luk 9:26; 1 Jon 2:23

§3:7: “Ki rəha Tefɨt” u, tatəpsen-pən nepətən itəm otos e Jerusalem wi. In un, in tatos nepətən məmə oterəh kən mahtosɨg-in suah kit itəm tatuwɨn imə; Nol Əpən 1:18.

*3:7: Aes 22:22

3:9: Nəghatən u “koatən məmə ilat netəm Isrel, məto kəpə,” in tatəghat-in ətuatɨp netəm mɨn u noanol rəha Isrel mɨn. Məto nian Iesu tatən məmə ilat sənəmə netəm Isrel pahrien, nɨpətɨn un məmə netəmim pahrienən rəha Uhgɨn, inun, itəm koatəfak kəm in, məto sənəmə netəm Isrel u ilat netəmim mɨn ətuatɨp rəha Uhgɨn (Kal 6:15-16).

3:9: Jon 8:44; Nol Əpən 2:9

§3:10: Hip 12:1-3

*3:10: “Oekatɨpal,” nɨpətɨn u, məmə, “Oekehm wɨr etəmat,” inu “protektem yufala,” e Bislama.

3:10: Jon 17:15

3:11: “Nətouən” əh, tatəghat-in, in hat kit kəmol e nɨmalɨ nɨg, o narmɨ nɨmalɨ nɨg kəmol e kol, kən katəfauin-pən e rəhn-kapə etəm təmol win e naiuən. Kən hat itəm Kristo otəfauin-pən e rəhn-kapə etəmim o rəhan nətul-iəkɨsən, in otəkəike matehm wɨr o netəm mɨn un itəm kotolkeike məmə okotos-irəkɨs olat. Inu, in nuwəhən nimaa nəghatən məmə ilat okəsotapəsən nətul əskasɨkən məmə ilat okəsotəmɨk-arəpən-inən nətouən rəhalat, inun, nəmegəhən lilɨn ilat Kristo.

§3:14: “Nəukətɨ natɨmnat rafin itəm Uhgɨn təmol,” nɨpətɨn kəiu e nəghatən Kris. Iesu in Nəukətɨn, nɨpətɨn un, in təmol natɨmnat rafin; kən in mɨn in Iərəmərə e natɨmnat rafin.

*3:14: Jon 1:1-3; Kol 1:16; Nol Əpən 1:17

3:18: Job 23:10; Mal:3:2-3; 1 Pita 1:6-9