17
Iesu təməfak atɨp ron
Nian Iesu təməghat rəkɨs, kən mətag-pər ilɨs e neai, kən matəfak matən məmə,
“Tata, rəhak nian tɨnuwa rəkɨs. Io iakolkeike məmə ik onakɨləs-ipər nərgɨ Nətɨm, məmə in mɨn otəpanɨləs-ipər nərgəm,* Jon 12:23; 13:31,32 məto-inu ik nəmos-ipən nəsanənən ne nepətən kəm in, məmə in otərəmərə e netəmim rafin, Dan 7:14; Mat 28:18; 1 Korin 15:27-28 kən mɨtun mɨn nos-ipənən nəmegəhən lilɨn kəm ilat mɨn u, itəm ik nəmos-ipən ilat mɨn kəm in. 17:24; Jon 6:37,39 Kən nəmegəhən lilɨn u, nɨpətɨn u məmə netəmim okotɨtun ik, itəm ik əm un ik Uhgɨn pahrien,§ Jon 17:25,26 kən motɨtun mɨn Iesu Kristo u, ik nəmahl-ipa.* Fil 3:8 Io ematɨləs-ipər nərgəm e nətueintən u, Jon 13:31 kən enol rafin rəkɨs wək itəm ik nəmos-ipa kəm io məmə iakol. Jon 19:30 Tata, roiu əh, tɨnol nian rəham məmə onakos io ekɨmnə mətatɨg kilau min ik. Ləs-ipər io mos-ipa nepətən əhag-əhag kəm io, tahmen əm mə inun, emos aupən kilau min ik e nian nətueintən u təmatɨkə əh.§ Jon 1:1-2; 8:58; 16:28; Fil 2:6-11
Iesu təməfak o rəhan mɨn
“Netəm mɨn u itəm ik nəmos-irəkɨs ilat o nətueintən mos-ipa ilat kəm io, io ematol əp nərgəm kəm ilat, məmə ilat okotɨtun ik.* Jon 1:18 Aupən, ilat rəham mɨn netəmim, məto roiu ik nəmələhəu-pən ilat e nelmək, məmə ilat rəhak mɨn netəmim. Ilat kəmoatətəu-pən rəham nəghatən, kən roiu əh, ilat kotɨtun məmə, natɨmnat mɨn u itəm ik nəmos-ipa kəm io, ilat koatɨsɨ-pən əm ron ik. Ilat kotɨtun natɨmnat mɨn u, məto-inu ik nɨnəmən-ipa rəkɨs nəghatən kəm io, kən io emən-ipən kəm ilat, kən ilat koatos e nɨkilat. Kən ilat motɨtun məmə nɨpahrienən agɨn məmə io emɨsɨ-pɨnə ron ik, kən moatahatətə lak məmə ik nəmahl-ipa io.
“Io iatəfak olat mɨn u. Io esəfakən o netəmim rəha nətueintən, iatəfak əm o netəm mɨn u itəm ik nəmos-ipa ilat kəm io, məto-inun ilat u rəham mɨn. 10 Netəm mɨn u iatos, ilat rafin rəham, kənu ilat rafin u itəm ik natos, ilat rəhak. Jon 16:15 Kən netəm mɨn u, ik nəmol ilat məmə nəmegəhən rəhalat tatɨləs-ipər nərgək. 11 Roiu əh iakatuwa ron ik, kən otəsuwəhən io esatɨgən u e nətueintən u. Məto netəm mɨn u, ilat okotatɨg əh e nətueintən u. Tata, ik nakətuatɨp agɨn. Awi, nakaskəlɨm netəm mɨn u kotatɨg wɨr e nəsanənən rəha nərgəm u itəm ik nəmos-ipa kəm io, məmə ilat okotatɨg kitiəh əm, tahmen məmə inu, kilau min ik kitiəh. Jon 17:21-23; Sam 133:1; Jon 10:30 12 Nian io emətatɨg itɨmat min ilat, kən ematɨpal wɨr§ “Ematɨpal wɨr,” nɨpətɨn u, ematehm wɨr məmə nat kit təsərəkɨnən, mol protektem elat. olat, e nəsanənən rəha nərgəm əm itəm ik nəmos-ipa kəm io. Io ematehm wɨr ilat, esaiiroauinən kit.* Jon 6:39 Kitiəh əm u itəm təməlue, inun itəm Uhgɨn otəkəike mərəkɨn, Inu Jutas. Jon 6:70,71 kənu nat əh otol nəhlan, məmə otol nəghatən rəha Naoa Rəha Uhgɨn otuwa mol nɨpahrienən.
13 “Roiu əh, iatuwa ron ik, məto iatən nəghatən mɨn u nian etatɨg əh e nətueintən, məmə ilat mɨn, nɨkilat otagien otagien, tahmen əm məmə io nɨkik tətagien. 14 Io emən-iarəp rəham nəghatən mɨn kəm ilat. Kən tol nəhlan, netəmim rəha nətueintən u, kəsotolkeikeən ilat, koatetəhau ilat, Jon 8:23; 15:19 məto-inun ilat sənəmə netəmim rəha nətueintən,§ 1 Pita 2:11 tahmen əm məmə io sənəmə etəmim rəha nətueintən. 15 Io esətapəhən ron ik məmə onakos-irəkɨs ilat e nətueintən u. Məto ekolkeike məmə ik onakahtosɨg-in etəm rat u, Setan, məmə in otəsuwamən mərəkɨn ilat. Ik onakɨpal wɨr* “Onakɨpal wɨr,” nɨpətɨn u, otehm wɨr məmə nat kit təsərəkɨnən, mol protektem elat. olat. Mat 24:24; Jon 8:44; 1 Pita 5:8 16 Io, sənəmə etəmim rəha nətueintən u. Kən tol nəhlan, ilat mɨn sənəmə netəmim rəha nətueintən. 17 Rəham nəghatən in nɨpahrienən rafin. Onəkol rəham nəghatən məmə in otol wək e nəmegəhən rəhalat məmə ilat netəmim pahrien rəham motasim motətuatɨp. Lev 11:44-45; Jon 15:3; 1 Pita 1:16 18 Ik nəmahl-ipa io, ekuwa e nətueintən u,§ Jon 3:17 kən e nolən kitiəh əm, io enatahl-iarəp mɨn ilat, kotuwɨn e nətueintən.* Jon 20:21; Mat 28:18-20 19 Kən io iatos-ipɨnə atɨp io məmə iakatasim o nolən nalpəkauən rəham, Mak 14:24; Luk 22:19; Jon 6:51; 1 Kor 11:24; Dut 15:19,21; Taetas 2:14; Hip 9:14 məmə ekasitu e netəm mɨn u, məmə ilat mɨn okotasim motətuatɨp, kən ilat netəmim pahrien rəham. Hip 10:10
Iesu təməfak o netəm okəpanotahatətə lan
20 “Io esəfakən əm o netəm mɨn u, məto iatəfak mɨn o netəm mɨn u itəm okəpanotahatətə lak e nəghatən rəha netəm mɨn u. 21 Tata, io iatəfak olat, məmə ilat rafin okotuwa kitiəh əm, tahmen-pən əm məmə inun kilau kitiəh əm, kən iakətatɨg-pɨnə lam, kən ik nəkətatɨg lak. Iatəfak məmə ilat okotuwa kitiəh əm kitat min ik, məmə netəmim rəha nətueintən okotahatətə məmə ik nəmahl-ipa io.§ Jon 3:17 22 Ik nɨnəmos-ipa rəkɨs nepətən* Jon 1:14 kəm io, kən io iatawte-in kələh nepətən rəhak kəm ilat, məmə ilat okotuwa kitiəh əm tahmen əm məmə kilau kətioal kitiəh. Jon 14:20 23 Iakətatɨg e nɨkilat, kən ik nəkətatɨg lak. Tol nəhlan, iatəfak məmə, ilat okotuwa kitiəh əm e natɨmnat mɨn rafin məmə netəm mɨn u rəha nətueintən, ilat okotəplan motɨtun məmə ik nəmahl-ipa io, kən məmə ik nəmolkeike rəham netəmim Jon 16:27 tahmen əm məmə inu, ik nəmolkeike mihin io.
24 “Tata, ik nəmos-ipa ilat u e nelmək məmə ilat rəhak mɨn, kən io ekolkeike məmə ilat okotɨtun nuwamən ikɨn-u itəm io mɨn ekuwɨn ikɨn,§ Jon 12:26 məmə ilat okotəplan nepətən əhag-əhag rəhak* Netəm koatəfak koatehm nepətən rəha Iesu məsɨn əm roiu, (Jon 1:14, 2 Kor 3:18). Məto kitat kotɨtun məmə okəmə otɨtəlɨg-pa, kitat okotahmen lan, məto-inu e nian əh, okotəplan əsas rəhan nepətən əhag-əhag e nɨganəmtɨtat (1 Jon 3:2). Nepətən əhag-əhag rəha Iesu itəm rəhan netəmim mɨn ilat okotəplan; inu, rəhan nepətən məmə in Uhgɨn, nepətən əhag-əhag əh itəm in təmos aupən nətueintən təpanatɨg. itəm io ekatos. Nepətən əhag-əhag u, ik nəmos-ipa kəm io, məto-inu ik nəmolkeike io aupən agɨn nian nətueintən u təmatɨkə əh. Jon 1:1-3; 1:14; 1 Pita 1:20
25 “Tata, ik nakətuatɨp agɨn. Sam 119:137; Rom 3:26 Netəmim rəha nətueintən u, ilat kotəruru ik,§ Jon 15:21; 16:3 məto io ekɨtun ik. Kən netəm mɨn u rəhak mɨn, ilat kotɨtun məmə ik nəmahl-ipa io. 26 Io emol əp ik kəm ilat, məmə ilat okotɨtun wɨr ik,* Jon 17:6 kənu io, oiakatəkəike matol əp ik nəhlan, məmə nolkeikeən rəham otɨnɨp wɨr nɨkilat, E ves u, nɨpətɨn kəiu. Kitiəh, Iesu tatəfak məmə Tata Uhgɨn otolkeike rəhan mɨn netəmim, tahmen əm məmə in tatolkeike Iesu. Məto in tatəfak mɨn məmə rəhan netəmim mɨn okotolkeike ilat mɨn tahmen əm məmə Tata Uhgɨn in tatolkeike Iesu. kən məmə io atɨp oiakətatɨg e nɨkilat. Nolkeikeən u iakatəghat-in, in nolkeikeən rəham, tahmen mə inu ik nakolkeike mihin io.” Jon 15:9; Rom 5:5

*17:1: Jon 12:23; 13:31,32

17:2: Dan 7:14; Mat 28:18; 1 Korin 15:27-28

17:2: 17:24; Jon 6:37,39

§17:3: Jon 17:25,26

*17:3: Fil 3:8

17:4: Jon 13:31

17:4: Jon 19:30

§17:5: Jon 1:1-2; 8:58; 16:28; Fil 2:6-11

*17:6: Jon 1:18

17:10: Jon 16:15

17:11: Jon 17:21-23; Sam 133:1; Jon 10:30

§17:12: “Ematɨpal wɨr,” nɨpətɨn u, ematehm wɨr məmə nat kit təsərəkɨnən, mol protektem elat.

*17:12: Jon 6:39

17:12: Inu Jutas. Jon 6:70,71

17:14: Jon 8:23; 15:19

§17:14: 1 Pita 2:11

*17:15: “Onakɨpal wɨr,” nɨpətɨn u, otehm wɨr məmə nat kit təsərəkɨnən, mol protektem elat.

17:15: Mat 24:24; Jon 8:44; 1 Pita 5:8

17:17: Lev 11:44-45; Jon 15:3; 1 Pita 1:16

§17:18: Jon 3:17

*17:18: Jon 20:21; Mat 28:18-20

17:19: Mak 14:24; Luk 22:19; Jon 6:51; 1 Kor 11:24; Dut 15:19,21; Taetas 2:14; Hip 9:14

17:19: Hip 10:10

§17:21: Jon 3:17

*17:22: Jon 1:14

17:22: Jon 14:20

17:23: Jon 16:27

§17:24: Jon 12:26

*17:24: Netəm koatəfak koatehm nepətən rəha Iesu məsɨn əm roiu, (Jon 1:14, 2 Kor 3:18). Məto kitat kotɨtun məmə okəmə otɨtəlɨg-pa, kitat okotahmen lan, məto-inu e nian əh, okotəplan əsas rəhan nepətən əhag-əhag e nɨganəmtɨtat (1 Jon 3:2). Nepətən əhag-əhag rəha Iesu itəm rəhan netəmim mɨn ilat okotəplan; inu, rəhan nepətən məmə in Uhgɨn, nepətən əhag-əhag əh itəm in təmos aupən nətueintən təpanatɨg.

17:24: Jon 1:1-3; 1:14; 1 Pita 1:20

17:25: Sam 119:137; Rom 3:26

§17:25: Jon 15:21; 16:3

*17:26: Jon 17:6

17:26: E ves u, nɨpətɨn kəiu. Kitiəh, Iesu tatəfak məmə Tata Uhgɨn otolkeike rəhan mɨn netəmim, tahmen əm məmə in tatolkeike Iesu. Məto in tatəfak mɨn məmə rəhan netəmim mɨn okotolkeike ilat mɨn tahmen əm məmə Tata Uhgɨn in tatolkeike Iesu.

17:26: Jon 15:9; Rom 5:5