2
Kotəkəike kətəu-pən suatɨp rəha Iesu Kristo
?Nɨkitəmat təskasɨk e Kristo məto-inu noatol kitiəh itəmat min, o kəp? !Əwəh! ?Nakoatəto təwɨr e nolkeikeən rəhan, o kəp? !Əwəh! ?Moatauilɨm itəmat Narmɨn Rəha Uhgɨn, o kəp? !Əwəh! ?Moatol təwɨr kəm itəmat mɨn kən moatasəkitun itəmat mɨn, o kəp? !Əwəh! Təwɨr, pəs nətəlɨgən rəhatəmat tuwa kitiəh; kən motolkeike itəmat mɨn; kən motuwa kitiəh e narmɨn ne nətəlɨgən o natɨmnat itəm nakoatuwɨn ron. Kənu, okəmə nəkoatol natɨmnat mɨn əh, in otol nɨkik tagien pɨk agɨn. E nolən kitiəh əm, sotolən nat kit məmə itəmat nakotəwɨr motaprəkɨs-in itəmat mɨn neen, kən sotolən nat kit məmə nakotɨləs-ipər atɨp itəmat lan. Məto otos-iəhau atɨp itəmat, kən otətəlɨg-in pɨk itəmat mɨn neen taprəkɨs-in itəmat əm. Kal 5:26 Kən otasitu etəmat mɨn e nəmegəhən rəhatəmat. Təsəwɨrən məmə suah kit tatehm atɨp əm rəhan nəmegəhən. 1 Kor 10:24
Rəhatəmat nətəlɨgən otəkəike mahmen e nətəlɨgən rəha Iesu itəm tol min-nulan:
Kristo in tahmen əm e Uhgɨn
məto in təməsalkutən məmə in otaskəlɨm nepətən rəha Uhgɨn, Jon 1:1-2; 17:5
məto təmapəs rəhan nepətən, kən təmuwa mahmen e iolwək əm kit, kən təmaiir e nətueintən muwa etəmim əm kit. Jon 1:14; 2 Kor 8:9
Kən nian in etəmim kit, nɨpətɨn tahmen əm etat, in təmos-iəhau atɨp in mol nəwia Tata Uhgɨn e natɨmnat rafin muwa mətoarus mɨmɨs, itəm kəmol aulɨs in e nɨmɨsən e nɨg kəluau. Hip 5:8; 12:2
Məto-inu təmol nəhlan, Uhgɨn təmɨləs-ipər agɨn in, kən mos-ipən nərɨg kəm in itəm taprəkɨs-in nərɨg mɨn rafin, Wək 2:33; Efes 1:20-21; Hip 1:3-4
10 məmə e nərgɨ Iesu, natɨmnat rafin itəm koatəmegəh ikɨn mɨn rafin e neai, ne nətueintən, ne nɨki nɨtən ləhau ikɨn, okotɨsin nulɨlat motos-ipən nɨsiaiiən kəm in, Rom 14:11
11 kən ilat rafin okotən-iarəp məmə Iesu Kristo in Iərəmərə, o nos-ipənən nɨsiaiiən kəm Tata Uhgɨn. Rom 10:9
Itəmat nəkotahmen e nəhag-əhagən e nɨtən mɨn
12 Rəhak netəmim mɨn itəm iakolkeike pɨk, nian emətan kitat min itəmat, itəmat nəmoatol nəwiak nian rafin. Kən roiu, məto-inu etatɨg isəu otəmat, itəmat atɨp nəkotəkəike motalkut əskasɨk məmə nəkoatol nəwiak e natɨmnat mɨn u: məto-inu nɨnotɨtun rəkɨs nolən əh rəha Kristo, otalkut əskasɨk o nətəu-pənən suatɨp rəha nosmegəhən. Otətəu-pən suatɨp əh e nɨganəmtɨ Uhgɨn motasiəp motəgin. 13 Kən otətəu-pən suatɨp əh məto-inu Uhgɨn tatol wək e nəmegəhən rəhatəmat məmə onəkotolkeike məmə nəkoatol nəwian, kən tatos-ipɨnə nəsanənən kəm itəmat məmə onəkotol pahrien nəwian.
14 E natɨmnat rafin itəm nəkoatol, sotəghat-əghatən ron, kən məsotərgəhəuən ron 15 məmə nəmegəhən rəhatəmat otətuatɨp wɨr, kən kəsehm-pənən nəratən kit lan, kən itəmat nenətɨ Uhgɨn itəm nolən eko-eko tɨkə etəmat, itəm nəkotatɨg e nəlugɨ netəm koteko-eko, iapinəp mɨn. Kən itəmat nakotəhag-əhag tahmen e məhau mɨn e nətueintən 16 itəm nakotaskəlɨm wɨr nəghatən e nəmegəhən. Ken otol natɨmnat mɨn əh rafin məmə nian Kristo tatuwa mɨn, kən ekausit otəmat, kən oekɨtun məmə esaiu əpnapɨnən, nahgik təsɨkəən o nat əpnapɨn əm. Dan 12:3; Fil 1:10; 1 Tes 2:19 17 Nolən rəhatəmat rəha nahatətəən e Uhgɨn tahmen e sakrifais* Nian tepət netəm Isrel koatoh nat megəh mɨn motuwaan e nɨgəm əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn məmə okotəfak. Nian neen koatəhtəg-pən wain o nəhau e nat megəh itəm nɨgəm tatus tahmen e nos-ipənən kəm Uhgɨn. kit kəm Uhgɨn. Okəm-naka ekɨmɨs, kən muwa mahmen e sakrifais e wain itəm katəhtəg-pən ilau sakrifais rəhatəmat. Məto nat əpnapɨn əm, nɨkik tagien əm kitat min itəmat. 18 Kən e nolən kitiəh əm, nɨkitəmat təkəike magien itəmat min io. Fil 3:1; 4:4
Timoti ne Epafrotaetas
19 Okəmə Iərəmərə Iesu tegəhan-in, iakolkeike məmə ekahl-ipɨnə Timoti tɨmnə məplan itəmat məmə nian iakəto namnusən etəmat, kən io mɨn, nɨkik otagien. 20 Suah kit tɨkə mɨn u ikɨn-u itəm rəhan nətəlɨgən tahmen e rəha Timoti, itəm nɨkin tatəht pɨk itəmat. 21 Netəm pɨsɨn pɨsɨn koatətəlɨg-in atɨp əm wək mɨn rəhalat, məsotətəlɨg-inən wək rəha Iesu Kristo. 2 Tim 4:10 22 Məto itəmat nəkotɨtun məmə nian rafin tahro nulan Timoti tatol wək rəha Uhgɨn, kən rəhan wək in təwɨr, kən tahmen e suakəku tatol wək ilau rəhan tata, in təmasitu lak e wək rəha namnusən təwɨr. 23 Məto-inu o nat əh, nɨkik tatəht məmə nian oekɨtun məmə rəhak natɨgən otahro nulan, oekahl-ipɨnə uəhai əm tɨmnə mehm itəmat, 24 kən ekahatətə e Iərəmərə məmə otəsuwəhən io mɨn ekɨmnə mehm itəmat.
25 Məto nɨkik təht məmə ekəike mahl-ipɨnə Epafrotaetas tɨtəlɨg-pɨnə məplan itəmat. In piak itəm iatuea kitiəh matioal wək kitiəh, kən matuəluagɨn e nəluagɨnən kitiəh rəha Uhgɨn. Aupən nəmotahl-ipa e nərgɨtəmat məmə otuwa mən-iarəp kəm io namnusən rəhatəmat, kən məmə otasitu lak. Fil 4:18 26 Məto roiu, in tolkeike pɨk məmə otəplan rafin itəmat, kən matəto tərat pɨk məto-inu itəmat nɨnəto rəkɨs məmə in tatɨmɨs. 27 Pahrien, in təmatɨmɨs pɨk, iuəhkɨr əm tɨmɨs. Məto Uhgɨn təmasəkitun, məto sənəmə in əm, məto io mɨn, kən təmahtosɨg-in nat əh itəm otol nɨkik tɨtəgɨt pɨk. 28 Məto-inu o nat əh, nɨkik tagien pɨk o nahl-ipɨnəən məmə nɨkitəmat otagien nian onəkotəplan, kən məmə io ekaluin nɨkik təsəht mɨnən. 29 Nɨkitəmat otəkəike magien məmə onəkotəplan mɨn, tahmen məmə in piatəmat kit e Iərəmərə. Kən otos-ipən nɨsiaiiən kəm netəm kotahmen əm lan, 30 məto-inu iuəhkɨr in tɨmɨs o wək rəha Kristo, məsəgɨnən o rəhan nəmegəhən e nian əskasɨk mɨn məmə in otasitu lak, nian rəhatəmat suatɨp tɨkə o nasituən.

2:3: Kal 5:26

2:4: 1 Kor 10:24

2:6: Jon 1:1-2; 17:5

2:7: Jon 1:14; 2 Kor 8:9

2:8: Hip 5:8; 12:2

2:9: Wək 2:33; Efes 1:20-21; Hip 1:3-4

2:10: Rom 14:11

2:11: Rom 10:9

2:16: Dan 12:3; Fil 1:10; 1 Tes 2:19

*2:17: Nian tepət netəm Isrel koatoh nat megəh mɨn motuwaan e nɨgəm əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn məmə okotəfak. Nian neen koatəhtəg-pən wain o nəhau e nat megəh itəm nɨgəm tatus tahmen e nos-ipənən kəm Uhgɨn.

2:18: Fil 3:1; 4:4

2:21: 2 Tim 4:10

2:25: Fil 4:18