3
Suatɨp pahrien o nosən nolən ətuatɨp
Rəhak mɨn netəmim itəm iakolkeike pɨk, inu namnun nəghatən rəhak. Otagien o Iərəmərə. Kən ekəte mɨn əm nəghatən kitiəh itəm eməte kəm itəmat aupən, məto sənəmə in nat tiəkɨs ron io, kən in otasitu etəmat mahtosɨg-in itəmat o nəghatən eiueiuə mɨn.
Roiu, iatən kəm itəmat məmə, !Oatəto kuri mɨn əh! !Oatəto netəm koatol nolən rat mɨn! !Oatəto netəm koatəte itəm! Ilat koatən məmə okəike kəhg-ipən suah kit məmə in otətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Netəm mɨn əh kotahmen e kuri iarupɨn mɨn itəm koatol nəratən.* Netəmim neen e noanol rəha Isrel kəmotəgətun e niməfak məmə okəike kəhg-ipən suah kit, kən in təike mətəu-pən Lou rəha netəm Isrel məmə in otətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Məto Pol təsolkeikeən ilat məto ilat koateiuə matərəkɨn nahatətəən rəha niməfak. Məto kitat u nenətɨ Uhgɨn pahrien mɨn itəm in təməte rəkɨs nolən rat mɨn e nɨkitat, kən Narmɨn Rəha Uhgɨn tatol məmə kitat kotɨtun nəfakən kəm Uhgɨn e rəhatat nəmegəhən. Kən kitat kotausit pɨk e Kristo Iesu kən motagɨle əm lan, məto sənəmə in nat kit itəm kitat atɨp kəmotol e nɨpətɨtat o nosmegəhən itat. Rom 2:29 Məto aupən, rəhak natɨmnat nəhlan tepət itəm emətagɨle lan o nosmegəhən io. Kən okəmə suah kit nɨkin təht məmə tɨtun nagɨle əmən e natɨmnat tol nəhlan, məto rəhak natɨmnat kotol nəhlan taprəkɨs agɨn-əh. Wək 22:3 Nian emos nian eit ətuatɨp, kən kəməhg-ipən io. Kən io etəm Isrel, emɨsɨ-pən e noanol rəha Benjamin, tɨpɨk mɨn ilat mɨn netəm Isrel ətuatɨp, kən io mɨn iatətəu-pən suatɨp kitiəh. Aupən, io Farisi kit, kən iatətəu-pən wɨr Lou. Luk 1:59; Wək 23:6; 2 Kor 11:22 Emolkeike pahrien e nɨkik rafin məmə ekol Uhgɨn nɨkin tagien məmə emol nəratən kəm netəm koatahatətə e Iesu. Kəməsehm-pa-mən nat tərat kit ne e nəmegəhən rəhak məto-inu emətəu-pən rafin lou mɨn rəha nat Isrel. Wək 8:3 Məto natɨmnat mɨn rafin əh itəm emətagɨle elat aupən, kən nɨkik təht ilat kotəwɨr pɨk agɨn, məto roiu əh iatəplan məmə ilat nat əpnapɨn əm məto-inu enɨtun nat itəm Kristo təmol. Mat 13:44-46
Məto təsolən namnun ikɨn əh. Kən roiu etakil məmə natɨmnat rafin agɨn, ilat nat əpnapɨn əm məto-inu iatəplan nat kit itəm in təwɨr pɨk agɨn, məmə ekɨtun Kristo Iesu, Iərəmərə rəhak. Emapəs rafin ilat o Kristo. Iatakil ilat tahmen e nəme nərɨk məmə ekɨtun wɨr Kristo, kən məmə ekioal kitiəh itɨmlau min. Uhgɨn təsəplanən io məmə ekətuatɨp məto-inu io atɨp emətəu-pən ətuatɨp Lou, məto in tatəplan io məmə ekətuatɨp məto-inu iatahatətə əm e Kristo. Uhgɨn tatol məmə io etəm ətuatɨp e nahatətəən rəhak. Rom 3:21-22 10 Iakolkeike məmə ekɨtun təhmɨn mɨn Kristo, ne nəsanənən itəm Uhgɨn təmol in təmegəh mɨn e nɨmɨsən, kən iakolkeike məmə ekuwa iuəhkɨr ron nian ekəto nahməən tahmen e nahməən itəm in təməto. Rom 6:3-5; 8:17 Kən iakolkeike məmə ekuwa mahmen lan e nɨmɨsən rəhan, 11 kən e suatɨp əh, ekɨtun nələhəu-pən əskasɨkən rəhak nətəlɨgən lan məmə, io mɨn, Uhgɨn otol ekəmegəh mɨn.
Pol təmalkut əskasɨk məmə in otɨtun təhmɨn Kristo
12 Esənən məmə enos rəkɨs natɨmnat mɨn əh, kən məmə e nəmegəhən rəhak əh-roiu, io ekətuatɨp wɨr. Kəp. Məto emɨtəp mətalkut pɨk məmə ekos maskəlɨm natɨmnat mɨn əh məmə rəhak, məto-inu Kristo Iesu təmɨtəp io kən maskəlɨm tiəkɨs, təmol io rəhan, məmə ekos natɨmnat mɨn əh. 1 Tim 6:12,19 13 Piak mɨn, esənən məmə enos rəkɨs natɨmnat mɨn əh. Kəp. Məto nat kitiəh əm itəm etalkut ron, məmə ekaluin natɨmnat e məntaak, mətalkut pɨk matos noəh o nat itəm tatəməhl aupən-in io, 14 kən tahmen e suah kit itəm tətaiu məmə in otol win o nosən nat kit, kən io etaiu o nosən noan nalkutən rəhak, kən noan nalkutən əh in nəmegəhən wi e Kristo Iesu itəm Uhgɨn təmaun-in io məmə ekos. 1 Kor 9:24
15 Kən kitat rafin itəm kɨnotəskasɨk rəkɨs e nəmegəhən rəhatat, okotəkəike motaskəlɨm nətəlɨgən mɨn əh. Məto okəmə itəmat neen nətəlɨgən rəhatəmat tol pɨsɨn e nat u, pəs Uhgɨn otol tagəhag kəm itəmat nətəlɨgən itəm tətuatɨp. 1 Kor 2:6 16 Məto nat keike məmə kotətəu-pən suatɨp itəm kɨnotɨtun rəkɨs.
17 Piak mɨn, otuwa kitiəh motətəu-pən nəme nelkək, itəm itɨmat emotol rəkɨs nəkotəplan, kən otɨsɨlu wɨr netəm koatɨtəp nəme nelkɨtɨmat. 1 Kor 4:16 18 Otətəu-pən nəme nelkək məto-inu enən-ipɨnə rəkɨs kəm itəmat nian tepət, kən roiu nahui nəmtək tətaiu ron məmə, netəmim tepət rəhalat naliwəkən tatəgətun məmə ilat tɨkɨmɨr mɨn rəha namnusən təwɨr rəha Kristo məmə in təmɨmɨs e nɨg kəməluau. 19 Uhgɨn otərəkɨn ilat. Koatətəlɨg-in pɨk əm nərpɨlat, məmə in uhgɨn rəhalat, kən motausit o nolən natɨmnat itəm tol naulɨsən, kən nətəlɨgən rəhalat tatuwɨn pɨk əm o natɨmnat rəha nətueintən. Rom 16:18 20 Məto kitat netəm rəha nego e neai, koatəsahgin Iosmegəh itəm otɨsɨ-pən e nego e neai, u Iərəmərə Iesu Kristo. Efes 2:6,19 21 Kən in otəuhlin nɨpətɨtat rəha nətueintən u, inu nagwənən nɨgɨ mətikolo, kən mol tahmen e rəha Kristo nian təməmegəh e nɨmɨsən. In otol nəhlan e nəsanənən rəhan itəm tɨtun nələhəu-pənən natɨmnat rafin e rəhan nərəmərəən. 1 Kor 15:28,42-53

*3:2: Netəmim neen e noanol rəha Isrel kəmotəgətun e niməfak məmə okəike kəhg-ipən suah kit, kən in təike mətəu-pən Lou rəha netəm Isrel məmə in otətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Məto Pol təsolkeikeən ilat məto ilat koateiuə matərəkɨn nahatətəən rəha niməfak.

3:3: Rom 2:29

3:4: Wək 22:3

3:5: Luk 1:59; Wək 23:6; 2 Kor 11:22

3:6: Wək 8:3

3:7: Mat 13:44-46

3:9: Rom 3:21-22

3:10: Rom 6:3-5; 8:17

3:12: 1 Tim 6:12,19

3:14: 1 Kor 9:24

3:15: 1 Kor 2:6

3:17: 1 Kor 4:16

3:19: Rom 16:18

3:20: Efes 2:6,19

3:21: 1 Kor 15:28,42-53