2
Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Nian emɨmnə otəmat, eməsən-iarəpən nəghatən rəha Uhgɨn e nəghatən itəm kotenatɨg ne nolən rəha etəmim itəm tɨtun wɨr nəghatən. Kən nian emətatɨg kitat min itəmat, nɨkik təskasɨk məmə esən-iarəp mɨnən nat kit, məto Iesu Kristo əm, ne nɨmɨsən rəhan e nɨg kəluau. Emuwa otəmat e nəpouən ne nəgɨnən, kən matəgɨn mətasiəp-asiəp. Wək 18:9; 2 Kor 10:1 Kən nian emən-iarəp rəhak nəghatən e namnusən təwɨr, eməsənən e nenatɨgən rəha netəmim, ne nəghatən asol mɨn itəm otiuw itəmat, məto nian eməghat, nəmotəplan nəsanənən rəha Uhgɨn ne wək rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn. 1 Tes 1:5 Emol nəhlan məmə nahatətəən rəhatəmat otəsətul əmən e nenatɨgən rəha netəmim, məto in otətul e nəsanənən rəha Uhgɨn.
Nenatɨgən rəha
Narmɨn Rəha Uhgɨn
Məto in nɨpahrienən məmə itɨmat ekotən-iarəp nəghatən tenatɨg kəm netəm itəm kɨnotəskasɨk rəkɨs e nəmegəhən rəhalat, məto sənəmə nenatɨgən rəha netəm u-roiu, o netəm koatərəmərə u-roiu, itəm ilat okotuwa nat əpnapɨn mɨn əm. Kəp. Itɨmat ekoatəghat-in nenatɨgən rəha Uhgɨn aupən itəm təmatəməhl anion, kən in nenatɨgən itəm təmatəhluaig, kən Uhgɨn təmol nalpəkauən aupən aupən agɨn məmə, nenatɨgən əh, in otol nəwɨrən kəm kitat. Nətem koatərəmərə e nəptən əh-roiu, ilat kɨnotəruru nalpəkauən əh rəha Uhgɨn, məto okəmə ilat kɨnəmotɨtun, ko kəsotətu-pərən Iərəmərə rəha nəwɨrən rafin e nɨg kəməluau. Məto Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə,
“Suah kit təsəplanən,
suah kit təsətoən,
suah kit təsɨtunən
nat naka itəm Uhgɨn təmol əpen-əpenə lan rəha netəm u kotolkeike in,” Aes 64:4
10 məto Uhgɨn təmol əp nalpəkauən anion əh rəhan kəm kitat e Narmɨn. Kən Narmɨn tɨtun natɨmnat rafin, kən mɨtun mɨn natɨmnat rəha Uhgɨn itəm etəmim kit okol təsɨtunən. 11 ?Tol nəhlan, etəmim pah tɨtun nətəlɨgən rəha etəmim kit, məto narmɨn əm? ?E nolən kitiəh əm, etəmim pah tɨtun nətəlɨgən rəha Uhgɨn, məto Narmɨn əm? 12 Uhgɨn təməsos-ipamən kəm kitat nətəlɨgən rəha netəmim e nətueintən, məto təmos-ipa Narmɨn itəm tatɨsɨ-pən ron. In təmos-ipa kəm kitat məmə kitat okotɨtun nat naka itəm Uhgɨn təmos-ipa əpnapɨn əm kəm kitat. 13 Inu nəghatən itəm itɨmat ioatən, kən nenatɨgən rəha netəmim təsəgətunən itɨmat e nəghatən mɨn əh, məto Narmɨn Rəha Uhgɨn təməgətun itɨmat, kən ekotən-iarəp natɨmnat pahrien rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn e nəghatən mɨn itəm təmɨsɨ-pən lan.
14 Etəmim itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tɨkə lan, okol təsosən natɨmnat itəm tatɨsɨ-pən e Narmɨn Rəha Uhgɨn məto-inu ilat nat alməl mɨn əm kəm in, kən okol in təsɨtunən ilat məto-inu Narmɨn Rəha Uhgɨn əm tɨtun nasituən e netəmim o nɨtunən natɨmnat rəha Uhgɨn. 15 Kitat itəm koatos Narmɨn Rəha Uhgɨn kotəplan motɨtun natɨmnat mɨn əh, məto netəm əpnapɨn, ko koatəplan məsotɨtun agɨn-əhən kitat. 16 Tol nəhlan məto-inu Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə,
“?Pah u tɨtun nətəlɨgən rəha Iərəmərə
məmə in otəgətun in?” Aes 40:13
Məto kitat kotɨtun nətəlɨgən rəha Kristo.

2:3: Wək 18:9; 2 Kor 10:1

2:4: 1 Tes 1:5

2:9: Aes 64:4

2:16: Aes 40:13