11
Pol ne aposol eiueiuə mɨn
Iakolkeike məmə nakotegəhan-in io pəs ekən rəhak məsɨn nalmələn kəm itəmat. Məto pahrien, noatol rəkɨs. Iatehm wɨr itəmat, məsolkeikeən məmə suah kit mɨn otəmki-rəkɨs itəmat e nelmək, kən nolən əh rəhak təmɨsɨ-pən əm o Uhgɨn. Io tata rəhatəmat, kən itəmat nəkotahmen e pətan əkəku wi kit itəm kɨnən rəkɨs məmə okos rəham kətɨm kan məmə otətəu-pən suah kitiəh əm, nərgɨn u Kristo. Kən iatehm wɨr rəhak pətan əkəku əh məmə ekegəhan-in-pən in kəm rəhan iərman, kən in təruru əh iərman. Efes 5:26-27
Məto iatəgɨn məmə onəkotahmen e If itəm Setan təmeiuə in e nəghatən ətehen. Iatəgin məmə suah kit otiuw-pən rəhatəmat nətəlɨgən tuwɨn ik pɨsɨn, kən nakotapəs rəhatəmat nolkeikeən o Kristo, itəm in tətuatɨp məpiə wɨr. Jen 3:4,13 Iatən nəhlan məto-inu okəmə suah kit tatuwa otəmat matən-iarəp Iesu itəm tol pɨsɨn e Iesu itəm ekoatən-iarəp, o okəmə itəmat nakoatos narmɨn itəm tol pɨsɨn e Narmɨn nəmotos rəkɨs, o nakotəto namnusən təwɨr itəm tol pɨsɨn e itəm nəmotos rəkɨs, məto itəmat ialməl mɨn, nakotegəhan-in əm. Kal 1:8-9 Aposol mɨn əh itəm itəmat nakoatən məmə ilat “aposol mɨn ilɨs pɨk,” məto e rəhak nətəlɨgən esəplanən məmə ilat ilɨs maprəkɨs-in io. 1 Kor 15:10; 2 Kor 12:11 Okəmə naka kəsəgətun wɨrən io e nəghatən, məto ekɨtun wɨr nəukətɨn namnusən təwɨr. Itɨmat emotəgətun nat əh kəm itəmat e nolən mɨn rafin nian tepət. 1 Kor 2:1,13
Nian ematən-iarəp namnusən təwɨr rəha Uhgɨn kəm itəmat, esolən məmə nakotətou nat kit. Io atɨp əm emos-iəhau io o nɨləs-ipərən itəmat. ?Kən tahro? ?Nolən əh in təfagə rat kit? !Kəp! 1 Kor 9:18 Nian ematol wək kitat min itəmat, niməfak mɨn ik pɨsɨn kəmoatətou io. Iuəhkɨr tahmen məmə emakləh-in ilat məmə ekasitu etəmat. Kən nian kəmoatan, kən rəhak nat kit tɨkə, esətapəhən o suah kit o nasituən məto-inu piatat mɨn itəm kəmotɨsɨ-pən Masetonia kəmotos-ipa natɨmnat itəm rəhak tɨkə. Tol nəhlan, esətapəh-inən nat kit otəmat, kən məsos-ipənən wək əskasɨk otəmat o nehmən io, kən ekol nəhlan nian rafin. 2 Kor 12:13; Fil 4:15-16 10 Tahmen e nɨpahrienən rəha Kristo tətatɨg lak, iatən pahrien məmə suah kit tɨkə ikɨn mɨn rafin əpəh Akaea o nən-iəhauən io o nəghat ausitən o nəsətapəh-inən nasituən. 11 ?Kən tahro ekəsətapəh-inən nat kit otəmat, məto-inu esolkeikeən itəmat? !Kəp! Uhgɨn tɨtun məmə ekolkeike pɨk itəmat.
12 Netəmim neen kotolkeike məmə nɨkitəmat təht ilat məmə kotahmen etɨmat e wək itəm koatəghat ausit ron. Məto iakatəkəike o nolən rəha nəsətapəh-inən natɨmnat məmə rəhalat nəghatən otiet morin. 13 Netəm nəhlan, ilat aposol eiueiuə mɨn, kən koateiuə-in netəmim e wək rəhalat. !Kən ilat koatan tahmen məmə ilat aposol mɨn pahrien rəha Kristo, məto kəp! 14 Məto kəsotautən e nolən əh, məto-inu Setan atɨp, tətan tahmen məmə in nagelo kit rəha nəhag-əhagən. 15 Kən sənəmə in nat kit itəm okotaut lan, okəmə iolwək mɨn rəha Setan kotan tahmen məmə ilat iolwək mɨn rəha nolən tətuatɨp. E namnun nian, ilat okotos rəhalat nətouən tətəu-pən nolən mɨn rəhalat.
16 Ekɨsɨmatɨp mɨn. Pəs suah kit tɨkə nɨkin təht məmə io ialməl. Məto okəmə nɨkitəmat təht nəhlan, kən otegəhan-in io pəs ekol nolən rəha ialməl məsɨn, kən ekəghat ausit məsɨn. 17 Nəghatən u rəhak sənəmə nat itəm Iərəmərə təmən-ipa kəm io məmə ekən. Məto iatəghat əm tahmen e ialməl kit. 18 Netəmim tepət koatəghat ausit o nolən mɨn rəha nətueintən, kən tol nəhlan, io mɨn, ekəghat ausit. 19 !Ei! !Nakotenatɨg wɨr, kən tol nəhlan, motegəhan-in məmə iaməl mɨn kotəgətun itəmat!* E ves 19-21, Pol tatəghat əsan ilat. Nɨpahrienən, in tatən-iəhau ilat. 20 Nakotegəhan-in əm okəmə suah əpnapɨn kit tatol itəmat slef, o okəmə tatos nat kit rəhatəmat e nolən eko-eko, o tatɨləs-ipər atɨp in, o tatem-pən nɨganəmtɨtəmat. 21 !Iataulɨs məmə nətəlɨgən rəhatɨmat təpou pɨk məmə esotolən nolən rat mɨn əh!
Rəhak nəghatən in talməl, məto nolən naka itəm netəm əh kotəmə okotəghat ausit ron, io mɨn, ekəghat ausit ron. 22 ?Tahro? ?Ilat koatən məmə ilat netəm Hipru? Io mɨn. ?Koatən məmə ilat netəm Isrel? Io mɨn. ?Koatən məmə ilat noanol rəha Epraham? Io mɨn. Fil 3:5 23 ?Koatən məmə ilat iolwək mɨn rəha Kristo? Io mɨn, məto ekaprəkɨs-in ilat. Kəsi, iatəghat tahmen e ialməl kit. Emol wək pɨk taprəkɨs-in ilat, kən kɨləs-ipən io e kalapus nian tepət taprəkɨs-in ilat, kən kəmalis io taprəkɨs-in ilat, kən iuəhkɨr ekɨmɨs nian tepət. Wək 16:23 24 Nian faif, noanol rəha Isrel kəmotalis io mau tate-nain. Dut 25:3 25 Nian kɨsɨl, kəmalis io e nɨkɨlkɨl. Nian kit kəmaht io e kəpiel apɨn. Nian kɨsɨl emuwɨn e nego kən nego tamnɨm, kən nian kit emeai əpəh itəhəi lokamnɨm o nian apiəpiə kit, lapɨn ne nərauiəgən. Wək 16:22; 14:19 26 Nian rafin etaliwək o nolən wək rəhak. Kən iuəhkɨr naruə asol tɨləs io ekɨmɨs, kən emətatɨg ikɨn tasɨlə ikɨn imaa iakləh mɨn, kən ikɨn tasɨlə ikɨn imaa natimak mɨn noanol rəha Isrel, kən ikɨn tasɨlə ikɨn imaa Iaihluə mɨn, kən ikɨn tasɨlə ikɨn e taon asol, kən ikɨn tasɨlə ikɨn e ikɨn taruən-aruən ikɨn, kən ikɨn tasɨlə ikɨn əpəh itəhəi, kən ikɨn tasɨlə ikɨn imaa piak eiueiuə mɨn. Wək 9:23; 14:5 27 Emol pɨk wək, kən nian tepət esapɨlən lapɨn. Nian mɨn neen, nəumɨs tus io, kən mətoaoa, kən nian tepət nɨgak nagwənən tɨkə. Kən nian tepət iatətəp, kən rəhak natɨmnat təsahmenən o nətəpən. 28 Kən taprəkɨs-in natɨmnat mɨn əh, nian rafin nɨkik təht pɨk niməfak mɨn rafin. 29 Okəmə suah kit rəhan nəmegəhən teiuaiu, kən io mɨn, rəhak nəmegəhən teiuaiu. Okəmə suah kit tatit suah kit mɨn e təfagə rat, kən nɨkik tɨtahmə pɨk ron.
30 Okəmə ekəike məghat ausit, kən ekəghat ausit o nat itəm tatəgətun məmə rəhak nəsanənən tɨkə. 31 Kən Uhgɨn, u in Uhgɨn ne Tata rəha Iərəmərə Iesu, itəm katɨləs-ipər nərgɨn nian mɨn rafin namnun tɨkə, tɨtun məmə io, eseiuən. 32 Əpəh Tamaskes, etəm-iasol rəha Kig Aretas təməlɨn rəhan mopael mɨn o nehm wɨrən nafiluə rəha taon məmə okotegəs-in motaskəlɨm motɨləs-ipən io e kalapus. 33 Məto kəmɨləs-ipən io e kətɨm asol kit, kətu-pən nol lan, kɨləs-ipən e winta e fenɨs asol kəmol e kəpiel, kən kəhlman-əhlman tuwɨn əpəh ləhau, kən inəh suatɨp emagɨm lan. Wək 9:23-25

11:2: Efes 5:26-27

11:3: Jen 3:4,13

11:4: Kal 1:8-9

11:5: 1 Kor 15:10; 2 Kor 12:11

11:6: 1 Kor 2:1,13

11:7: 1 Kor 9:18

11:9: 2 Kor 12:13; Fil 4:15-16

*11:19: E ves 19-21, Pol tatəghat əsan ilat. Nɨpahrienən, in tatən-iəhau ilat.

11:22: Fil 3:5

11:23: Wək 16:23

11:24: Dut 25:3

11:25: Wək 16:22; 14:19

11:26: Wək 9:23; 14:5

11:33: Wək 9:23-25