4
Tol nəhlan, rəhak mɨn, otətul eskasɨk mihin nulan e Iərəmərə. Iakolkeike itəmat kən molkeike pɨk məmə ekəplan mɨn itəmat. Rəhak mɨn netəmim, nəmegəhən rəhatəmat itəm tətuatɨp tatol nɨkik tətagien, kən itəmat noa wək rəhak itəm təwɨr agɨn. 1 Tes 2:19-20
Pol təmɨləs-ipər nətəlɨgən rəhalat
Iuotia ne Sintike, awi, okol nəkuəpəs rəhatəmlau nərgəhəuən muegəhan e nətəlɨgən rəhatəmlau məto-inu rəha Iərəmərə kərən u itəmlau.
Əwəh, kən ik mɨn, itəm kilau min ik kəmioal wək nuwəh rəkɨs, iakolkeike məmə nakasitu e pətan mil u, məto-inu emol pɨk wək itɨməhal min ilau. Katuasitu lak matuən-iarəp namnusən təwɨr rəha Iesu Kristo, itɨmat Klemen ne piak mɨn neen mɨn itəm kəmotasitu e wək. Uhgɨn təməte nərgɨlat e naoa rəha nəmegəhən. Luk 10:20
Otagien o Iərəmərə nian rafin. !Kən ekən mɨn, otagien! Otol kəm netəmim məmə okotəplan məmə itəmat netəm mətɨg. Kən məsotaluinən məmə otəsuwəhən Iərəmərə tɨtəlɨg-pa mɨn. Hip 10:25; Jem 5:8-9 Nɨkitəmat təsəht pɨkən natɨmnat mɨn, məto e natɨmnat mɨn rafin, otəfak-pən əm kəm Uhgɨn o nat naka itəm nakotolkeike. Kən nian nakotəfak moatətapəh ron, otən kəm in məmə nɨkitəmat tagien o rəhan nəwɨrən. Mat 6:25-34; Kol 4:2 Kən Uhgɨn otos-ipən kəm itəmat nəməlinuən itəm iahgin pɨk taprəkɨs-in nɨtunən rafin rəha netəmim. Kən nəməlinuən əh otərəmərə wɨr e nɨkitəmat ne nətəlɨgən rəhatəmat məto-inu nakoatahatətə e Kristo Iesu. Aes 26:3; Jon 14:27; Kol 3:15
Kən roiu piak mɨn, otətəlɨg-in natɨmnat mɨn itəm tol nɨpahrienən, itəm tətaskəlɨm nɨsiaiiən, itəm tətuatɨp, itəm nolən rat tɨkə lan, itəm kitat kotolkeike, itəm nərgɨlat kotəwɨr, itəm kotəwɨr pɨk, itəm netəmim koatənwiwi. Otətəlɨg-in natɨmnat mɨn əh. Otol nat naka itəm eməgətun itəmat lan, itəm nəmotos e nəmegəhən rəhatəmat, kən otol mɨn nat naka itəm io emən, kən otol nat naka nəmotehm-pa lak. Nian nəkoatol nəhlan, kən Uhgɨn itəm tatos-ipɨnə nəməlinuən kəm itəmat, otɨtan itəmat min e nian mɨn rafin. Rom 16:20
Pol nɨkin tagien o nasituən rəhalat
10 Nɨkik tagien iatənwiwi Iərəmərə məto-inu nuwəh məsɨn nəməsotasituən lak, məto əh-roiu nɨkitəmat tatəht mɨn io. Nɨpahrienən nəmoatətəlɨg-in pɨk io, məto suatɨp tɨkə məmə nakotasitu lak. 11 Esənən nat u məto-inu natɨmnat itəm iakolkeike tɨkə ron io, kəp. Məto-inu roiu ekɨtun məmə nɨkik tagien əm o natɨmnat itəm iatos. 12 Ekɨtun suatɨp rəha nagienən okəmə rəhak natɨmnat tɨkə, o okəmə rəhak natɨmnat tepət. Enɨtun rəkɨs suatɨp anion əh e nian rafin, okəmə nɨgak nagwənən tepət o noan məsɨn əm, okəmə rəhak nautə tepət o noan məsɨn əm. 13 Məto-inu Kristo tatos-ipa rəhan nəsanənən kəm io, kən ekɨtun naliwəkən e nəwɨrən o nəratən. 2 Kor 12:10
14 Məto itəmat nəmotol nolən təwɨr nian nəmotasitu lak e nəratən itəm emətatɨg lan. 15 Nɨpahrienən, itəmat netəm Filipae nɨnotɨtun rəkɨs məmə nian nəmətuoun motəto namnusən təwɨr e Iesu Kristo, nian emiet əpəh Masetonia, itəmat əm un nəmotasitu lak e məni. Niməfak mɨn tɨkə itəm təmos-ipa natɨmnat neen kəm io. 2 Kor 11:9 16 Kən nian emuwɨn iuəhkɨr əm, e taon Tesalonaeka, mətatɨg əpəh ikɨn, nəmotahl-ipa mɨn məni kəm io, kən sənəmə mau kitiəh əm. 17 Sənəmə iategəs-in məni məmə nakotos-ipa kəm io, məto iakolkeike məmə Uhgɨn otəplan nəwɨrən əh kən mətou itəmat lan. 18 Emos rafin məni itəm nəmotahl-ipa kəm io, kən in tahmen maprəkɨs məto-inu nian Epafrotaetas təməmɨk natɨmnat mɨn u muwa kəm io, roiu rəhak natɨmnat rafin tepət. Itəmat nəmotos-ipən nat kit kəm Uhgɨn tahmen e sakrifais itəm nəmiəwɨn təwɨr. In tatos əm, nɨkin tətagien ron. 19 Kən Uhgɨn rəhak in otos-ipɨnə kəm itəmat natɨmnat rafin itəm tətuatɨp o nəmegəhən rəhatəmat. Kən rəhan rafin nos-ipənən koatɨsɨ-pən e rəhan nautə tepət təwɨr, kən moatuwa e Kristo Iesu.
20 Pəs netəmim rafin okotɨsiai-in Uhgɨn Tata rəhatat tatuwɨn matuwɨn namnun tɨkə. Əwəh.
Namnun nəghatən rəha Pol
21 Iatən təwɨr kəm itəmat rafin itəm nakoatahatətə e Kristo Iesu. Piatat mɨn ilat min io u ikɨn-u koatən mɨn təwɨr kəm itəmat. 22 Netəm rafin itəm koatahatətə e Kristo Iesu, koatən-ipɨnə təwɨr kəm itəmat, kən ilat mɨn əpəh e nimə rəha Sisa koatən təwɨr pɨk kəm itəmat. 23 Pəs Iərəmərə Iesu Kristo otawte-in rəhan nəwɨrən kəm itəmat rafin.

4:1: 1 Tes 2:19-20

4:3: Luk 10:20

4:5: Hip 10:25; Jem 5:8-9

4:6: Mat 6:25-34; Kol 4:2

4:7: Aes 26:3; Jon 14:27; Kol 3:15

4:9: Rom 16:20

4:13: 2 Kor 12:10

4:15: 2 Kor 11:9