5
Nəghatən tatuwɨn o netəm rəhalat nautə tepət
Itəmat netəm rəhatəmat nautə tepət. Otətəlɨg-in-tu nəghatən u. Təwɨr məmə nakotəto tərat motasək əfəməh o nəratən itəm tatuwa otəmat. Rəhatəmat nautə tɨnəmnəmɨt rəkɨs, kən wɨn mɨn kɨnoaton rəhatəmat napən. Mat 6:19 Rosta tatus rəhatəmat iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, ne silfa. Kən rosta mɨn okotən-iarəp nolən rat mɨn rəhatəmat kən motus nɨpətɨtəmat tahmen e nɨgəm. Nian rəha namnun nian tatuwa iuəhkɨr, məto itəmat nəmotargətain rəhatəmat nautə mɨn. !Otətəlɨg-in-tu nat u! Rəhatəmat iolwək mɨn kəmotəulək e rəhatəmat nasumən mɨn, məto nəmotakləh-in məni məsɨn rəhalat. Kən nətouən itəm nəməsotos-ipənən kəm ilat, koatən-iarəp rəhatəmat nolən rat mɨn. Iərəmərə Əsanən Pɨk Agɨn, tɨnatəto nasəkən rəha iolwək mɨn rəhatəmat. Dut 24:14-15 E nətueintən u, itəmat nəmotatɨg e nəmegəhən itəm tɨmətɨg əm, nəmotol nɨkitəmat tagien o rəhatəmat nautə e nian itəm otəsuwəhən Uhgɨn otakil muəh mələhəu nəghatən o rəhatəmat nolən rat mɨn. Itəmat nəkotahmen e nat megəh mɨn itəm kətagwən ilat, kol kotasis-asis o nian rəha nohən ilat. Luk 16:25 Nəmotiuw-iarəp netəmim itəm kotətuatɨp e kot, kən motakil motuəh motələhəu nəghatən motohamnu ilat, kən ilat kəməsotolən nat kit məmə okotən-iəhau itəmat.
Nətəlɨgən əfəməh e nian rəha nəratən
Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Otol məmə rəhatəmat nətəlɨgən otəfəməh nian nakoatəsahgin məmə Iərəmərə otɨtəlɨg-pa mɨn. Nɨkitəmat tatəht nolən rəha suah kit rəha nasumən. Tatəsahgin nian ətuatɨp rəha nəteən nɨmai, kən matəsahgin nian rəha nəfeən, kən mos rəhan nətəlɨgən təfəməh nian matəsahgin mətoarus-pən tɨnɨmətə, kən matəulək-in rəhan nagwənən keike. Dut 11:14; Jer 5:24 E nolən əh tahmen əm, itəmat mɨn, otol məmə rəhatəmat nətəlɨgən otəfəməh, kən motətul əskasɨk, məto-inu otəsuwəhən Iərəmərə otɨtəlɨg-pa mɨn. Rom 13:11-12; 1 Pita 4:7
Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Sotəghat-əghatən o nən ratən itəmat mɨn məmə nɨkitəmat təsagienən o natɨmnat mɨn neen. Okəmə nəkoatol nəhlan, Uhgɨn otakil mələhəu-pən nəghatən o rəhatəmat nolən rat mɨn. !Roiu agɨn-əh tatətul matɨp, kən otəsuwəhən tuwa mol!
10 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Nɨkitəmat tatəht-tu ien mɨn aupən itəm kəmotən-iarəp nəghatən mɨn e nərgɨ Iərəmərə. Rəhalat nəmegəhən tatəgətun kitat məmə rəhatat nətəlɨgən otəkəike məfəməh e nian nəratən tatuwa. 11 Kən nəkotɨtun inu, katən məmə netəmim itəm koatətul-iəkɨs e nian nəratən tatuwa, ilat koatatɨg e nəwɨrən pahrien. Nəmotəto namnusən rəha Jop məmə təmətul əskasɨk e nian iəkɨs mɨn, kən motɨtun nalpəkauən wɨr rəha Iərəmərə o Jop, kən uarisɨg e nian tepət rəha nəratən, Iərəmərə təmol təwɨr agɨn kəm in. Kən tol nəhlan, sotaluinən məmə nɨki Iərəmərə təmər mərioah e nasəkitunən kitat, kən nɨkin tɨtahmə otat. Eks 34:6; Job 1:21-22; 2:10; Sam 103:8
12 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Nat u in nat keike, məmə nəsotosən noanawɨl. Sotosən noanawɨl e nego e neai, o nətueintən, o nat kit mɨn. Nian rafin, otən əm nɨpahrienən. Nian itəmat kit otən məmə, “Əwəh,” kən rəhan nəghatən otəkəike mol nɨpahrienən. Kən nian itəmat kit otən məmə, “Kəp,” kən rəhan nəghatən otəkəike mol nɨpahrienən. Okəmə suah kit təsolən nəhlan, kən Uhgɨn otələhəu-pən nəghatən rəha nalpɨnən kəm in. Mat 5:34-37
Nəfakən itəm noan əh-ikɨn
13 Okəmə itəmat kit tətatɨg e nəratən, təwɨr məmə otəghat kəm Uhgɨn e nəfakən. Okəmə itəmat kit nɨkin tagien, təwɨr məmə otan napuən mɨn rəha nənwiwiən. 14 Okəmə suah kit tatɨmɨs, təwɨr məmə otaun-in elta mɨn rəha niməfak məmə okotuwa kəfak lan, kən motol-pən oel lan e nərgɨ Iərəmərə. Mak 6:13 15 Kən nian ilat koatahatətə məmə Uhgɨn otol-wɨr suah əh, kən motəfak lan, rəhalat nəfakən in suatɨp məmə Iərəmərə otol məmə etəm tatɨmɨs otəto təwɨr mɨn. Kən okəmə in təmol təfagə rat kit itəm tatiuw-pa nɨmɨsən, kən Uhgɨn otafəl rəhan təfagə rat. Mat 17:18-20 16 Tol nəhlan, təwɨr məmə nakoatən-iarəp rəhatəmat nolən rat mɨn kəm itəmat mɨn, kən motəfak otəmat mɨn pəs motəmegəh. Suah kit itəm tətuatɨp, rəhan nəfakən in təsanən, kən tatoe-in noan. 17 Elaija in etəmim kit tahmen əm e kitat. Kən in təməfak təməfak məmə otəsəfɨkən, kən nuhuən təməsəfɨkən mos nup kɨsɨl ne məwɨg sikis. 1 King 17:1; 18:1 18 Kən təməfak mɨn, kən Uhgɨn təmahl-ipa nuhuən tuwa mɨn, kən nasumən rafin, nagwənən təmatɨg mɨn elat. 1 King 18:42-45
Iuw-pa mɨn netəmim kəmotuwɨn isəu e rəhalat nahatətəən
19 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Okəmə itəmat kit tateko mətapəs suatɨp rəha nɨpahrienən, kən okəmə suah kit mɨn tatiuw-pa mɨn, Kal 6:1 20 təwɨr məmə nəkotɨtun nat u məmə, etəm u itəm otol iol təfagə otɨtəlɨg-pa mɨn e suatɨp rəha nɨpahrienən, in otosmegəh suah u o nɨmɨsən, kən otol suatɨp məmə Uhgɨn otafəl rəkɨs təfagə rat mɨn tepət rəha suah əh.

5:2: Mat 6:19

5:4: Dut 24:14-15

5:5: Luk 16:25

5:7: Dut 11:14; Jer 5:24

5:8: Rom 13:11-12; 1 Pita 4:7

5:11: Eks 34:6; Job 1:21-22; 2:10; Sam 103:8

5:12: Mat 5:34-37

5:14: Mak 6:13

5:15: Mat 17:18-20

5:17: 1 King 17:1; 18:1

5:18: 1 King 18:42-45

5:19: Kal 6:1