6
Nolən mɨn itəm təwɨr kəm Uhgɨn
Kən Iesu təmən mɨn məmə, “Sotolən məmə nəkotol nolən mɨn itəm təwɨr kəm Uhgɨn məmə netəmim okotəplan itəmat ron. Okəmə nəkotol məmə netəmim okotəplan, kən Uhgɨn əpəh e nego e neai otəsətouən itəmat ron. Mat 23:5
Nolən itəm təwɨr o nos-ipənən kəm ian-rat mɨn
“Tol nəhlan, okəmə nakotos-ipən nat kit kəm ian-rat mɨn məmə nakotasitu elat, nəsotolən e nolən rəha netəmim itəm rəhalat nənən təwɨr, məto nɨkilat tamkɨmɨk. Nian ilat kotasitu e ian-rat mɨn, rəhalat iolwək mɨn koatahl təwi moatol-arəp e nimə rəha nuəfɨmɨnən ne ihluə e suatɨp asol məmə netəmim okotɨtun. Koatol nəhlan məmə netəmim okotɨsiai-in ilat. Nɨpahrienən iatən kəm itəmat məmə, ilat kɨnotos rəkɨs nətouən rəhalat, inəh nɨsiaiiən rəha netəmim. Məto itəmat, okəmə nakotos-ipən nat kit kəm ian-rat mɨn məmə nakotasitu elat, nəkotəkəike motol məmə netəmim okəsotəplanən, nat əpnapɨn rəhatəmat mɨn netəmim. Otol nəhlan məmə netəmim okotəruru rəhatəmat nolən wɨr mɨn, kən rəhatəmat Tata itəm tatəplan rəhatəmat nolən anion mɨn, in otətou itəmat o rəhatəmat nolən wɨr mɨn.”
Nolən rəha nəfakən
(Luk 11:2-4)
Kən Iesu təmatəkəike matən məmə, “Nian nakotəghat kəm Uhgɨn e nəfakən, kən sotolən e nolən rəha netəmim itəm rəhalat nənən təwɨr, məto nɨkilat tamkɨmɨk. Netəm mɨn əh, ilat kotolkeike məmə okotətul əpəh e nimə rəha nuəfɨmɨnən, ne ihluə e suatɨp asol, kən motəfak məmə netəmim okotəplan motəto ilat. Nɨpahrienən iatən kəm itəmat məmə ilat kɨnotos rəkɨs nətouən rəhalat, inəh nɨsiaiiən rəha netəmim. Mat 23:5; Luk 18:10-14 Məto nian nakotəghat kəm Uhgɨn e nəfakən, nakotuwɨn əpəh e nɨpəgnoa nimə rəhatəmat, kən motahtosɨg e toa, kən motəfak kəm Uhgɨn itəm tətatɨg ikɨn əh itəm netəmim kəsotəplanən itəmat. Kən rəhatəmat Tata itəm tatəplan rəhatəmat nolən anion mɨn, in otətou itəmat o rəhatəmat nolən wɨr mɨn.
“Kən nian nakotəghat kəm Uhgɨn e nəfakən, sotargətainən nəghatən mɨn tepət tepət u nɨpətɨn tɨkə, tahmen e netəm kotəruru Uhgɨn. Nɨkilat təht məmə rəhalat uhgɨn mɨn okotəto ilat o nəghatən mɨn tepət itəm koatəfak moatən. 1 King 18:26-29 Sotolən məmə ilat ne, məto-inu uarisɨg nakotətapəh ron, məto rəhatəmat Tata Uhgɨn tɨnɨtun rəkɨs nat naka itəm nakotoleike. Mat 6:32
“Kən tol min-nəhlan, nian nakotəghat kəm Uhgɨn e nəfakən, kən otəfak mihin nulan:
‘Tata rəhatɨmat itəm nətatɨg e nego e neai, pəs netəmim kotɨsiai-in ik.
10 Pəs nərəmərəən rəham tuwa, kən pəs nat itəm ik nakolkeike in otuwa mol nɨpahrienən lan ikɨn-u e nətueintən, tahmen-pən əm ilɨs e nego e neai. Luk 22:42
11 Os-ipa nagwənən kəm itɨmat tahmen-in rəha nian roiu.
12 Kən aluin məsalpɨnən, nolən rat mɨn rəhatɨmat, tahmen-pən əm məmə itɨmat ekotaluin məsotaskəlɨm-iəkɨsən e nɨkitɨmat nolən rat mɨn rəha netəmim itəm koatol nəratən kəm itɨmat. Mat 6:14-15; 18:21-35
13 Kən segəhan-inən itɨmat ekotuwɨn ima nos-ipən-os-ipənən, ikɨn itəm məta oekotakiə motol nolən rat, məto os-irəkɨs itɨmat e nelmɨ Setan.’ Luk 22:40; Jem 1:13; Jon 17:15; 2 Tes 3:3; 2 Tim 4:18
14 “Okəmə itəmat nəkotaluin, məsotaskəlɨm-iəkɨsən e nɨkitəmat nolən rat mɨn rəha netəmim itəm koatol kəm itəmat, kən rəhatəmat Tata Uhgɨn e nego e neai, in otaluin məsalpɨnən, rəhatəmat nolən rat mɨn. Mak 11:25-26 15 Məto okəmə itəmat nəsotaluinən, motaskəlɨm-iəkɨs e nɨkitəmat nolən rat mɨn rəha netəmim itəm koatol kəm itəmat, kən okol rəhatəmat Tata Uhgɨn otəsaluinən kən malpɨn nolən rat mɨn rəhatəmat.”
Nolən rəha nətuakəmən
16 Kən Iesu təmatən mɨn məmə, “Nian nakotətuakəm motapəs nagwənən motəfak kəm Uhgɨn, sotolən nɨganəmtɨtəmat təpou tahmen-pən e netəm mɨn u itəm rəhatəmat nənən təwɨr, məto nɨkilat tamkɨmɨk. Ilat koatol nɨganəmtɨlat tol pɨsɨn, məmə netəmim okotəplan ilat məmə nəumɨs tɨnus ilat, kən netəmim okotɨsiai-in ilat. Nɨpahrienən iatən kəm itəmat məmə ilat kɨnotos rəkɨs nətouən rəhalat, inəh nɨsiaiiən rəha netəmim. Aes 58:5-9 17 Məto nian nakotətuakəm motapəs nagwənən moatəfak kəm Uhgɨn, onəkotaikuas e nɨganəmtɨtəmat, kən motol-pən oel etəmat, 18 məmə netəmim okəsotəplanən məmə nakotətuakəm motapəs nagwənən moatəfak kəm Uhgɨn, kən rəhatəmat Tata itəm tatəplan rəhatəmat nolən anion mɨn, in otətou itəmat o rəhatəmat nolən wɨr mɨn.”
Nat təwɨr əpəh e nego e neai
(Luk 11:34-36)
19 Kən Iesu təmatən mɨn məmə, “Təsəwɨrən məmə nəkotuargətain rəhatəmat nat wɨr mɨn e nətueintən u məmə rəhatəmat nautə otepət, məto-inu e nətueintən u, wɨn mɨn kotɨtun nunən, kən namtəən tɨtun nərəkɨnən natɨmnat mɨn əh, kən iakləh mɨn kotɨtun nəhapən rəhatəmat nimə motuwɨn imə kakləh-in rəhatəmat natɨmnat. Jem 5:1-3 20 Məto təwɨr məmə nəkotuargətain rəhatəmat nat wɨr mɨn əpəh e nego e neai. Ikɨn əh wɨn mɨn kəsotunən, kən namtəən okol təsərəkɨnən natɨmnat mɨn əh, kən iakləh mɨn okol kəsotakləh-inən. Mat 19:21; Luk 18:22 21 Iatən nəhlan məto-inu, ikɨn pəhruən rəhatəmat natɨmnat wɨr mɨn koatəməhl ikɨn, məto nian rafin nɨkitəmat otəkəike matəht natɨmnat mɨn əh-ikɨn əh.
22 “Nɨganəmtɨm in tahmen e lait itəm tatos-ipən nəhag-əhagən kəm nɨpətɨm. Okəmə nɨganəmtɨm mil kuəwɨr, tahmen əm məmə nɨpətɨm tərioah e nəhag-əhagən. 23 Məto okəmə nɨganəmtɨm mil kuərat, tahmen əm məmə nɨpətɨm in tərioah e nalugɨnən. !Kən okəmə nəhag-əhagən e nɨpətɨm in napinəp əmən, tahmen əm məmə ik nəkətatɨg e napinəpən asol agɨn-əh!* Nɨpətɨn kit rəha “nɨganəmtɨm mil kuəwɨr” təmə, ik etəm kit itəm nɨkim tagien o nasituən netəmim e rəham məni. Kən nɨpətɨn kit rəha “nɨganəmtɨm mil kuərat” təmə, ik iaumɨs kit.
24 “Etəmim tɨkə itəm tɨtun nuwamən in slef rəha etəm-iasol kəiu. Okəmə in tətalkut məmə otol nəhlan, kən otolkeike kit mol nəwian, kən metəhau kit məsolən nəwian. Okol nəsolən slef rəha Uhgɨn ne məni e nian kitiəh əm.”
Təsəwɨrən məmə
nakotətəlɨg-in pɨk
(Luk 12:22-31)
25 Kən Iesu təmən məmə, “Kən o natɨmnat mɨn əh, io iatən kəm itəmat məmə, təsəwɨrən məmə nakotətəlɨg-in pɨk rəhatətmat nəmegəhən məmə onəkotun naka, kən motənɨm naka. Kən təsəwɨrən məmə nakotətəlɨg-in pɨk nɨpətɨtəmat məmə onəkotos hiə rəhatəmat napən. ?Nəukətɨ nəmegəhən rəhatɨmat tatəmegəh əm e nagwənən, o kəp? Kəp. ?Kən naka in nat asol o nɨpətɨtat, napən, o kəp? Kəp. Fil 4:6; 1 Tim 6:6-8; 1 Pita 5:7 26 Otəplan-tu mənɨg mɨn itəm koatiwɨg moatan. Ilat kəsotasumən, kən ilat kəsotələhəu-wɨrən nagwənən e nɨpəgnoa nimə, məto Tata rəhatəmat e nego neai, in tatos-ipən nagwənən kəm ilat. ?Kən e nɨganəmtɨn, nɨkitəmat təht məmə in tolkeike pɨk itəmat taprəkɨs-in mənɨg mɨn? !Əwəh! Mat 10:29-31; Luk 12:6-7 27 ?Nɨkitəmat təht məmə rəhatəmat nətəlɨgən pɨk tɨtun nolən rəhatəmat nəmegəhən təfəməh? !Kəp! Nolən rəha nətəlɨgən pɨk təsafin-pənən aua kitiəh əm e rəhatəmat nəmegəhən.
28 “?Kən təhrol nɨkitəmat tatəht pɨk napən onəkotuwɨn lan? Nɨkitəmat təht-tu nəguɨ nɨg mɨn itəm koatəwiə əpnapɨn əm. Ilat kəsotol pɨkən wək o nəhlən rəhalat napən. 29 Məto ekən kəm itəmat məmə Kig Solomon, in etəmim rəhan nautə tepət, kən rəhan napən itəm tatuwɨn-in, ilat kotəwɨr motaprəkɨs. Məto nəguɨ nɨg əpnapɨn mɨn kotəwɨr taprəkɨs-in rəhan napən. 1 King 10:4-7; 2 Kron 9:3-6 30 Uhgɨn təmol manuwɨhl əpnapɨn əm təwɨr pɨk e nəguɨ nɨg mɨn əh. Məto manuwɨhl əh in rəha nian kitiəh əm, kən olawɨg kuwan e nɨgəm. ?Kən okəmə Uhgɨn tatol-wɨr manuwɨhl əh, kən nɨkitəmat təht məmə Uhgɨn otos-ipɨnə napən itəm nəkotəkəike motuwɨn lan? !Əwəh! In otol nəhlan. !Ei, rəhatəmat nahatətəən in təkəku agɨn!
31 “Tol nəhlan, təsəwɨrən məmə itəmat nakotətəlɨg-in pɨk məmə, ‘?Ekotun naka?’ o ‘?Ekotənɨm naka?’ o ‘?Ekotos hiə napən motuwɨn-in?’ 32 Sotətəlɨg-in pɨkən. Netəm itəm kotəruru Uhgɨn, ilat koatətəlɨg-in pɨk natɨmnat itəm tol nəhlan. Məto itəmat nenətɨ Uhgɨn mɨn, kən rəhatəmat Tata əpəh e nego e neai, in tɨtun məmə nəkotəkəike motos natɨmnat mɨn əh. Mat 6:8 33 Məto pəs onəkotol nərəmərəən rəha Uhgɨn, ne nəmegəhən ətuatɨp itəm Uhgɨn tolkeike, ilau okuətul aupən e nəmegəhən rəhatəmat. Nian nəkotol nəhlan, kən Uhgɨn otos-ipɨnə mɨn natɨmnat mɨn əh kəm itəmat. 1 King 3:11-14; Sam 37:4,25; Rom 14:17 34 Tol nəhlan, təsəwɨrən məmə nakotətəlɨg-in pɨk natɨmnat itəm onəkotəkəike motos olawɨg, məto-inu natɨmnat rəha olawɨg, ilat rəha olawɨg. Nəratən rəha nian kitiəh, in tɨnahmen rəkɨs rəha nian kitiəh.

6:1: Mat 23:5

6:5: Mat 23:5; Luk 18:10-14

6:7: 1 King 18:26-29

6:8: Mat 6:32

6:10: Luk 22:42

6:12: Mat 6:14-15; 18:21-35

6:13: Luk 22:40; Jem 1:13; Jon 17:15; 2 Tes 3:3; 2 Tim 4:18

6:14: Mak 11:25-26

6:16: Aes 58:5-9

6:19: Jem 5:1-3

6:20: Mat 19:21; Luk 18:22

*6:23: Nɨpətɨn kit rəha “nɨganəmtɨm mil kuəwɨr” təmə, ik etəm kit itəm nɨkim tagien o nasituən netəmim e rəham məni. Kən nɨpətɨn kit rəha “nɨganəmtɨm mil kuərat” təmə, ik iaumɨs kit.

6:25: Fil 4:6; 1 Tim 6:6-8; 1 Pita 5:7

6:26: Mat 10:29-31; Luk 12:6-7

6:29: 1 King 10:4-7; 2 Kron 9:3-6

6:32: Mat 6:8

6:33: 1 King 3:11-14; Sam 37:4,25; Rom 14:17