5
Nəghatən tatuwɨn kəm elta mɨn ne netəm aluə
Kən roiu, iakolkeike məmə ekəghat məsɨn kəm itəmat elta mɨn rəha niməfak. Io elta kit ekahmen etəmat, kən io atɨp eməplan nahməən rəha Kristo, kən Uhgɨn otos-ipa kəm kitat rəhan məsɨn nəhag-əhagən asol rəha nepətən ne nəsanənən rəhan, itəm in otol əp. Rom 8:17-18; 2 Kor 1:5-7; Efes 3:13; Fil 1:29 Inu rəhak nəghatən kəm itəmat məmə, otol wək rəha nehm wɨrən netəmim rəha Uhgɨn itəm koatatɨg e nelmɨtəmat, tahmen e etəm rəha sipsip itəm tatehm wɨr rəhan sipsip mɨn. Kən otol e nɨkin agien məto-inu nakotolkeike məmə onəkotol. Inu nətəlɨgən itəm Uhgɨn tolkeike. Məto təsəwɨrən məmə nəkotol e nɨkitəmat təsagienən məmə nəkotol. Kən sotolən məto-inu nɨkitəmat təht məmə onəkotos pɨk məni lan. Məto otol əm məto-inu nɨkitəmat tətagien məmə onəkotasitu. Jon 21:15-17; Wək 20:28 Kən təsəwɨrən məmə itəmat nakotuwa motahmen e etəm-iasol itəm tatol təskasɨk kəm rəhan iolwək mɨn, məto itəmat onəkotol nolən itəm in tətuatɨp məwɨr məmə iəfak mɨn kotɨtun nəplanən kən motətəu-pən nolən rəhatəmat. 2 Kor 1:24; Fil 3:17; Taet 2:7 Etəm-iasol rəha netəm koatehm sipsip mɨn otiet-arəpa mɨn, kən e nian əh, in otos-ipɨnə nətouən wɨr rəha nɨsiaiiən kəm itəmat itəm okol rəhan nəwɨrən təsɨkəən.
Kən e nolən kitiəh əm, itəmat netəm aluə, otɨsiai-in motol nəwia elta mɨn rəha niməfak. Kən itəmat rafin agɨn onəkotos-iəhau rəhatəmat nətəlɨgən teiuaiu moatɨsiai-in itəmat mɨn rafin. Otol nəhlan məto-inu Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə,
“Uhgɨn təsagienən mətahtosɨg-in netəm kotausit,
məto tətawte-in rəhan nəwɨrən kəm netəm koatos-iəhau atɨp ilat.” Prov 3:34; Efes 5:21; Jem 4:6
Kən tol nəhlan, otos-iəhau atɨp itəmat motatɨg ahgin nelmɨ Uhgɨn əsanən, məmə in otɨləs-ipər itəmat e nian ətuatɨp rəhan. Mat 23:12; Luk 14:11; Jem 4:10 Kən otos rafin rəhatəmat katipa əfɨgəm mɨn ka kələhəu-pən kəm Uhgɨn məto-inu, in tolkeike itəmat matehm wɨr itəmat. Mat 6:25-30
Otaiir moatehm wɨr məto-inu, rəhatəmat tɨkɨmɨr Setan in tahmen-pən e laion kit itəm tatilɨk-ilɨk mətaiu anion mətagət mategəs-in suah kit məmə otun. 1 Tes 5:6 Otətul əskasɨk e nahatətəən rəhatəmat nian Setan tatuwa otəmat, Efes 6:10-18; Jem 4:7 məto-inu itəmat iəfak mɨn neen əpəh ikɨn mɨn rafin e nətueintən, koatuwɨn əm e nahməən kitiəh əm. Efes 6:11-13; Jem 4:7
10 Məto uarisɨg lan nəmotəto rəkɨs nahməən e nian əkuəkɨr əm, kən Uhgɨn otol nakotəto təwɨr mɨn e rəhatəmat nəmegəhən, kən mol nakotəsanən e rəhatəmat nahatətəən, motətul əskasɨk, kən nat kit otəsiuw rəkɨsən itəmat. Nəwɨrən mɨn rafin tatɨsɨ-pən əm o Uhgɨn, kən in təmaun-in itəmat nakotuwa e Kristo məmə nakotuwɨn e nəhag-əhagən asol rəha nəwɨrən rəhan, ne rəhan nəsanənən itəm tətatɨg lilɨn. 11 Pəs koatən-iarəp nəsanənən rəha nərəmərəən rəhan, tatuwɨn matuwɨn namnun tɨkə. Əwəh.
Namnun nəghatən
12 Saelas* Nəghatən Kris tatən nərgɨn u məmə, “Silfanus” itəm in nərgɨn əkuəkɨr u “Saelas.” itɨmlau min, təmasitu o naoa u, kən ekatehm məmə in piak etəm təwɨr, kən rəhak nɨpahrienən tətatɨg lan. Iatəte naoa əkuəkɨr u kəm itəmat məmə ekɨləs-ipər rəhatəmat nətəlɨgən, kən iatən-iarəp məmə natɨmnat itəm eməte rəkɨs, koatəghat-in nəwɨrən pahrien rəha Uhgɨn. Otətul əskasɨk lan. Wək 12:2,25; 13:13; 15:22,30 13 Piatəmat mɨn ne wɨnɨtəmat mɨn e niməfak u ikɨn-u Rom koatən təwɨr kəm itəmat. Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “Pətan itəm tətatɨg Papilon,” məto nɨpətɨn məmə “niməfak əpəh Rom.” E nian rəha Oltesteman, Papilon in taon asol kit itəm nepətən ne nəsanənən rafin rəha nətueintən tətatɨg lan, kən netəmim ikɨn koatol tɨkɨmɨr kəm netəmim mɨn rəha Uhgɨn. Kən tahmen-pən əm e nian rəha Jemes, Rom tatərəmərə e latuənu mɨn rafin matetəhau netəm koatəfak kəm Uhgɨn. Uhgɨn təmɨtəpun itəmat min ilat. Kən nətɨk u Mak, in mɨn tatən təwɨr kəm itəmat. Wək 12:2; 2 Tim 4:11 14 Otən təwɨr kəm itəmat mɨn tahmen məmə itəmat kitiəh əm e Kristo.
Pəs Uhgɨn otawte-in rəhan nəməlinuən kəm itəmat rafin u netəmim rəha Kristo.

5:1: Rom 8:17-18; 2 Kor 1:5-7; Efes 3:13; Fil 1:29

5:2: Jon 21:15-17; Wək 20:28

5:3: 2 Kor 1:24; Fil 3:17; Taet 2:7

5:5: Prov 3:34; Efes 5:21; Jem 4:6

5:6: Mat 23:12; Luk 14:11; Jem 4:10

5:7: Mat 6:25-30

5:8: 1 Tes 5:6

5:9: Efes 6:10-18; Jem 4:7

5:9: Efes 6:11-13; Jem 4:7

*5:12: Nəghatən Kris tatən nərgɨn u məmə, “Silfanus” itəm in nərgɨn əkuəkɨr u “Saelas.”

5:12: Wək 12:2,25; 13:13; 15:22,30

5:13: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “Pətan itəm tətatɨg Papilon,” məto nɨpətɨn məmə “niməfak əpəh Rom.” E nian rəha Oltesteman, Papilon in taon asol kit itəm nepətən ne nəsanənən rafin rəha nətueintən tətatɨg lan, kən netəmim ikɨn koatol tɨkɨmɨr kəm netəmim mɨn rəha Uhgɨn. Kən tahmen-pən əm e nian rəha Jemes, Rom tatərəmərə e latuənu mɨn rafin matetəhau netəm koatəfak kəm Uhgɨn.

5:13: Wək 12:2; 2 Tim 4:11