12
Kig Herot Akripa Kitiəh təmol nəratən kəm niməfak
E nian əh, nian Panapas ne Sol kəmatuəgətun əpəh Antiok, Kig Herot Akripa Kitiəh təmahl-ipən rəhan mopael mɨn məmə okotaskəlɨm netəmim neen rəha niməfak əpəh Jerusalem məmə otol ilat kotəto nahməən e nɨpətɨlat. Təmahl-ipən rəhan mɨn netəmim kəmotuwɨn kaskəlɨm Jemes pia Jon kən motətamnu e rəhalat naip asol. Nian təmətamnu Jemes, məplan məmə netəm Isrel nɨkilat təmagien pɨk ron. Kən in təmatɨg maskəlɨm mɨn Pita. Təmatol nat u e nian kəmatol lafet mil lan Rəha Nuhagego-inən ne Pret U Is Tɨkə Lan. Nian tɨnaskəlɨm rəkɨs Pita, kən təmɨləs-ipən e kalapus. Kən Herot təmən məmə mopael sikistin okoatətlosɨg-in, kuwɨt kuwɨt e aua mɨn rafin e nərauiəgən ne lapɨn. Kən Herot tolkeike məmə otiuw-iarəp tətul e nɨganəmtɨ netəmim nian lafet tɨnol namnun. Məto nian Pita təmətatɨg e kalapus, kən netəm rəha niməfak kəmotəfak-pən əskasɨk ron kəm Uhgɨn.
Uhgɨn təmɨləs-iarəp Pita e kalapus
E lapɨn itəm olawɨg in, kən Herot tiuw-iarəp, Pita təmətapɨl ilugɨn e mopael kəiu, kəməlis nelmɨn mil e sen kəiu, kətu-pən kit e mopael kit, kən kətu-pən kit e mopael kit mɨn. Kən mopael kəiu katuətul matuehm nafiluə e kalapus. Roiu agɨn-əh, nagelo kit rəha Iərəmərə tiet-pa, kən təmasiə məhag-əhag e nɨpəgnoa kalapus. Təmekek nɨkalɨ Pita kən məhgaiir lan. Kən məmə, “!Ətul uəhai!” Kən sen mil kəmuɨsas atɨp e nelmɨ Pita mil.
Kən nagelo tən-ipən kəm in məmə, “Uwɨn e rəham put ne natɨmnat.” Kən Pita tuwɨn elat. Kən tən-ipən mɨn kəm in məmə, “Uwɨnin rəham kot, kən mətəu-pa io.” Kən Pita təmətəu-pən miaiet e nɨpəgnoa kalapus, məto in təsɨtunən məmə natɨmnat mɨn u nagelo tatol lan in nɨpahrienən. Nɨkin təht məmə tatehm nat kit tahmen e napɨlaiirən. 10 Kəmualiwək muaprəkɨs-in mopael kit itəm tatehm kalapus, kən mualiwək muaprəkɨs-in mɨn mopael kit mɨn, kən kəmuea e namnu toa itəm kəmiləkɨn e iaen. Toa u tatuag-pən e taon asol. Nian kəmuea iuəhkɨr ron kən təmerəh atɨp kən kəmiaiet-pən ikɨn. Nian kəmualiwək məsɨn mian e suatɨp, kən əmun nagelo təmɨkə mɨn. Wək 5:19
11 Kən Pita in tɨnɨtun məmə sənəmə napɨlaiirən, kən tən məmə, “Roiu enɨtun ətuatɨp məmə Iərəmərə təmahl-ipa rəhan nagelo təmuwa mɨləs-irəkɨs io e nat naka itəm Herot tolkeike məmə otol lak itəm netəm Isrel kəmoatolkeike məmə okotəplan.”
12 Nian Pita tɨnɨtun məmə Uhgɨn təmɨləs-irəkɨs in, kən təmuwɨn əpəh e nimə rəha Meri, mama rəha Jon Mak. Netəm koatahatətə e Uhgɨn tepət kəmotuwa kitiəh moatəfak-pən kəm Uhgɨn məmə otasitu lan. 13 Kən Pita təməht-əht toa e iat rəha nimə əh, kən pətan iolwək kit, nərgɨn u Rota, təmaiu muwɨn məmə karmə pah əh tatəht-əht toa. 14 Nian təməto nəwia Pita, kən təmɨtun məmə in Pita pahrien. Kən nɨkin təmagien pɨk agɨn-əh kən taluin nerəhən e toa məto təmaiu mɨtəlɨg muwɨn məplan netəmim u koatəfak, kən təmən məmə, “!Ei, netəmim, Pita əpəh ihluə e toa tatətul!”
15 Məto kotəmə, “Ah. Ik ialməl.” Məto in təmatəkəike matən məmə, “!Kəp! Iatən pahrien.” Kən ilat kotən məmə, “Okəmə naka rəhan nagelo tiə.”
16 Məto Pita tatəkəike matəht-əht toa. Kən kəmotuwɨn kerəh e toa, kən nian kəmotəplan in, nɨkilat təmaut pɨk ron. 17 Məto Pita təmɨləs-ipər nelmɨn mefətutu ilat məmə okəsotəghatən. Kən matən-iarəp kəm ilat məmə təmahro nulan Iərəmərə təmɨləs-iarəp in e kalapus. Kən mən-ipən kəm ilat məmə, “Otən-ipən nəghatən u kəm Jemes ne piatat mɨn e niməfak.” Kən təmiet magɨm matuwɨn ik pɨsɨn kit mɨn.
18 Kəmən lawɨgin, mopael mɨn itəm kəmoatehm Pita e kalapus, kəmotətapəh-ətapəh olat mɨn, kən mɨnotəruru əfəməh məmə Pita təmahruwɨn. Wək 5:22-24 19 Kən nian Herot təməto məmə Pita təmɨkə, kən təmahl-ipən mopael mɨn məmə okotegəs-in. Məto nian mopael mɨn kəməsotəplanən, kən Herot təmaun-in mopael mɨn itəm kəmotehm kalapus mətapəh olat məmə Pita təmahrol magɨm. Məto ilat kotəruru kən in təmən məmə okəmɨk mopael mɨn əh kan kohamnu ilat. Kən Herot təmiet Jutia muwɨn e taon kit Sisaria matɨg ikɨn o nian neen.
Kig Herot Akripa Kitiəh təmɨmɨs
20 E nian əh, Kig Herot Akripa Kitiəh neməha təmol pɨk təmetəhau netəm kotatɨg e taon mil əh, Taea ne Saeton. Kən netəm-iasol mɨn rəha taon mil əh kəmotuwa kitiəh kən motuwɨn məmə okotəplan kig məmə okotaru nego, məto-inu netəm iməlat ikɨn kotuwɨn katos-nəmtɨn nagwənən imə kig ikɨn. Məto aupən ilat kəmotuwɨn motəplan kig, kəmotəghat ilat suah kit nərgɨn u Plastus, itəm tatehm wɨr natɨmnat e nimə rəha Kig Herot, motiuw-pən məmə otətəu-pən ilat.
21 E nian itəm Kig Herot təmɨtəpun lan məmə otuwɨn məplan ilat, kən təmuwɨn e rəhan natɨmnat wɨr mɨn itəm tatəgətun məmə in tatərəmərə. Kən təmuwa məpələh e ikɨn imə kig, kən matəghat kəm netəmim. 22 Kən netəmim kəmotagət əfəməh məmə, “!Suah u tatəghat sənəmə in etəmim məto uhgɨn kit!” 23 Kən roiu agɨn mɨn nagelo kit rəha Iərəmərə təmoh e nɨmɨsən əskasɨk kit məto-inu Herot təmos nənwiwiən o netəmim, kən məsos-ipənən nənwiwiən kəm Uhgɨn, kən wom mɨn kəmoton nɨsgan kən tɨmɨs. Dan 5:20
24 Kən e nian əh, netəm koatən nɨpahrienən e Iesu kəmoatəkəike kətamnus-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn e ikɨn mɨn tepət, kən netəmim tepət kəmotuwa katən nɨpahrienən e Iesu. Aes 55:11 25 Nian Panapas ne Sol kəmioal namnun rəhalau wək əpəh Jerusalem, miatəlɨg mian Antiok iləhal Jon Mak. Wək 11:29-30; 15:37

12:10: Wək 5:19

12:18: Wək 5:22-24

12:23: Dan 5:20

12:24: Aes 55:11

12:25: Wək 11:29-30; 15:37