5
Ananaeas ne Safaera
Məto suah kit mɨn əh-ikɨn, nərgɨn u Ananaeas, ne rəhan pətan nərgɨn u Safaera. Ilau mɨn kəmioal-salɨm-in rəhalau kit nɨməptən. In təmaskəlɨm anion məni məsɨn, kən rəhan pətan əm tɨtun. Kən məmɨk əm məsɨn muwɨn məmki-pən kəm aposol mɨn məmə məni e nəptən rafin. Wək 2:45 Məto Pita təmən-ipən kəm in məmə, “Ananaeas. ?Tahro nategəhan-in iərmɨs u Setan tatuwa e nɨkim? Nakateiuə-in Narmɨn Rəha Uhgɨn kən mətaskəlɨm anion məni məsɨn rəha nɨməptən məmə rəham. Jon 13:2 ?Aupən nɨməsosalɨm-inən nɨməptən u, in rəham o kəp? ?Kən nian nəmosalɨm-in, rəham məni lan o kəp? ?Tahro natol nuhlan? !Ik nɨseiuə-inən etəmim, məto nateiuə-in Uhgɨn!” Nian Ananaeas təməto nəghatən əh, əmun mɨsɨ-pər morin rəhan namegən tiet. Kən netəmim itəm kəmotəto nat əh, kəmotəgɨn motasiəp. Kən netəm aluə mɨn kəmotuwa motalpin nɨpətɨn motɨləs motiet motuwɨn kɨtənɨm.
Iuəhkɨr aua kɨsɨl təmuwa muwɨn rəkɨs, kən rəhan pətan Safaera təmiet-arəpa məruru məmə rəhan iərman tɨnɨmɨs rəkɨs. Kən Pita təmətapəh ron məmə, “?Ən-tu kəm io məmə məni e nəptən rafin əh rəhatəlau itəm nəmiosalɨm-in?” Kən in tən məmə, “Əwəh. Məni rafin un.”
Kən Pita təmən-ipən kəm in məmə, “?Tahro nəmatioal anion noa kit məmə nakueiuə-in Narmɨn Rəha Iərəmərə məmə okol təsɨtunən nat u nəmioal? !Əto-tu! Netəm kəmotɨtənɨm rəham iərman, ilat u e nafiluə koatuwa məmə okotɨləs mɨn ik.” 10 Kən roiu agɨn tɨsɨ-pər morin-pən əpəh nelkɨ Pita ikɨn, mɨmɨs namegən tiet. Nian netəm aluə mɨn kəmotuwa imə, motəplan tɨnɨmɨs rəkɨs, kən kotɨləs motiet motuwɨn kɨtənɨm e nɨkalɨ rəhan iərman. 11 Nian netəmim rəha niməfak ne netəm əpnapɨn kəmotəto nat əh, kəmotəgɨn kəmotəgɨn.
Aposol mɨn kəmotasitu e netəmim tepət motol-wɨr
rəhalat nɨmɨsən
12 Kən aposol mɨn kəmotol nəmtətin tepət ne nat pɨspɨs mɨn e nɨganəmtɨ netəmim. Kən netəmim mɨn u itəm koatən nɨpahrienən e Iesu kəmoatuwa kitiəh əm e Feranta rəha Kig Solomon e Nimə Rəha Uhgɨn. Wək 2:43; 14:3 13 Netəmim kəmoatɨsiai-in ilat, məto netəm mɨn u kəsotənən nɨpahrienən e Iesu kəmotəgin nuwɨnən ikɨn əh mehm ilat. 14 Məto nian rafin netəmim tepət koatuwa moatən nɨpahrienən e Iesu, nəman ne nɨpɨtan, kən ilat tatepət. 15 Məto-inu e nat pɨspɨs mɨn itəm aposol mɨn kəmoatol, netəmim koatos rəhalat nɨmɨsən mɨn moatuwa, kən moatəlɨn ilat kotapɨl e rəhalat pet ne nɨmɨtiwɨn e suatɨp məmə nian Pita otaliwək mapikalɨn ilat, in otek neen o kəm-naka nəghanpɨs in əm tos neen kən məmə ilat okotəmegəh. 16 Kən netəmim tepət tepət kəmotɨsɨ-pən e latuənu mɨn iuəhkɨr o Jerusalem kəmotuwa. Kəmotəmɨk rəhalat netəm koatɨmɨs ne netəm itəm narmɨn rat tətatɨg elat motuwa, kən aposol mɨn kəmotəfak elat kən ilat rafin kotəwɨr.
Netəm-iasol mɨn kəmotəmki-pən aposol mɨn e kalapus
17 Kən suah u pris asol agɨn ne rəhan mɨn netəmim Satusi mɨn u, ilat e pati kitiəh, kəmotol pɨk tɨməht elat məto-inu netəmim tepət kɨnoatapəs ilat mɨnoatuwɨn o aposol mɨn. 18 Kən kəmotaut kaskəlɨm aposol mɨn kəmki-pən ilat e kalapus. 19 Məto lapɨn-in, nagelo kit rəha Iərəmərə təmuwa merəh e nafiluə e kalapus mit ilat motiet. Wək 12:7-10 20 Kən mən-ipən kəm ilat məmə, “Otuwɨn e Nimə Rəha Uhgɨn motən-iarəp nəghatən pahrien rəha nəmegəhən wi u kəm netəmim.” 21 Kən kəmən lawɨgin, kəmotol nəwia nagelo kən mɨnotuwɨn əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn moatən-iarəp nərgɨ Iesu kəm netəmim.
Aposol mɨn kəmotuwɨn e kot
Kən pris asol agɨn ne rəhan mɨn, kəmotaun-in netəm-iasol mɨn rəha noanol mɨn rəha Isrel, kən ilat kəmotuwa kitiəh məmə ilat okotəpələh e kaonsel* kaonsel - netəm-iasol rəha Isrel koatiuw-iarəp netəmim ikɨn e kot. asol rəha noanol mɨn rəha Isrel. Kən motahl-ipən nəghatən kəm netəm kotərəmərə e kalapus məmə okotahl-ipa aposol mɨn kotuwa e kot əpəh e kaonsel. 22 Məto nian mopael mɨn kəmotuwɨn e kalapus, məto aposol mɨn kotɨkə. Kən kotɨtəlɨg-pa e kaonsel motən məmə, 23 “Nian emotuwɨn ket-arəpən e kalapus, motəplan toa tətahtosɨg, lok tatəkul-pən wɨr əm lan, kən mopael mɨn rəha kalapus koatətul katehm wɨr əm nafiluə e kalapus, məto nian emoterəh motuwɨn imə, məto kɨkə-kɨkə əh imə.” 24 Nian etəm tatərəmərə e mopael mɨn itəm koatehm Nimə Rəha Uhgɨn, ne pris asol mɨn kəmotəto nəghatən əh, kəmotaut pɨk, rəhalat-kapə təmɨkə, mɨnotəruru əpnapɨn əm məmə nat naka otuwa mɨn.
25 Kən əmun etəmim kit tiet-arəpa məmə, “!Ei, nəman! !Netəm mɨn ilouin itəm nəmotəmki-pən ilat e kalapus, ilat əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn koatəgətun netəmim!” 26 Kən etəm tərəmərə e mopael mɨn təmit mopael mɨn rəhan motuwɨn motəmɨk aposol mɨn motuwa. Məto kəməsotewkəkanən ilat məto-inu koatəgɨn məmə netəm əpnapɨn okotaht ilat e kəpiel apɨn okəmə okotewkəkan ilat.
27 Nian kəmotit ilat motuwa imə, kən motən məmə ilat okotətul aupən-in netəm-iasol rəha kaonsel. Kən pris asol agɨn təmən-ipən kəm ilat məmə, 28 “Emotən-iəhau əskasɨk agɨn itəmat məmə onəsətəgətunən netəmim e nərgɨ suah əh Iesu. Məto nəgətunən rəhatəmat tɨnaiu rafin əpəh Jerusalem. Kən moatol məmə netəmim okotən məmə itɨmat emotoh suah əh.” Mat 27:25
29 Məto Pita təməghat rəhalat aposol mɨn lan məmə, “Itɨmat ekotəkəike motol nəwia Uhgɨn, sənəmə nəwia netəmim əm. Wək 4:19 30 Itəmat nəmotohamnu rəkɨs Iesu motətu-pər e nɨg kəməluau, məto Uhgɨn u rəha tɨpɨtat mɨn aupən təmol təmegəh mɨn e nɨmɨsən. 31 Uhgɨn u inu təmɨləs-ipər rəkɨs Iesu məmə otuwɨn matəpələh e nɨkalɨn matɨp, ikɨn rəha nɨsiaiiən ne nəsanənən, məmə in Iərəmərə ne Iosmegəh. Uhgɨn təmol nat əh məmə in otol suatɨp məmə noanol mɨn rəha Isrel kotɨtun nəuhlinən ilat e rəhalat nolən rat mɨn, kən in otafəl rəkɨs nolən rat mɨn rəhalat. Wək 2:33-34; Efes 1:20; Hip 2:10; 12:2 32 Kən itɨmat Narmɨn Rəha Uhgɨn ekoatən-iarəp natɨmnat mɨn u, kən Uhgɨn tatos-ipən Narmɨn rəhan kəm netəmim itəm koatol nəwian.”
33 Nian netəmim rəha kaonsel kəmotəto nəghatən əh, təmew pɨk rəhalat neməha, kən kotolkeike məmə okotohamnu əm ilat. 34 Məto suah kit təmətul, nərgɨn u Kamaliel, in Farisi kit ne iəgətun kit rəha Lou, u itəm netəmim rafin koatɨsiaiiən. Kən təmətapəh o mopael mɨn məmə okotit aposol mɨn motuwɨn ihluə pitən. 35 Kən in təmən-ipən kəm ilat məmə, “Natimak mɨn, netəm Isrel. Otakil wɨr noa rehatəmat məmə onəkotahro netəm mɨn u. 36 Wi agɨn huə suah kit nərgɨn u Teutas, təmiet-arəp matən məmə in etəm-iasol kit, kən iuəhkɨr netəmim fo-hanrɨt kəmotuarisɨg-in. Məto kəmohamnu in, kən rəhan netəmim kəmotan kitiəh kitiəh, kən rəhan nətəlɨgən təmuwɨn mɨkə. Wək 21:38 37 Uarisɨg lan, nian kapman təmətafin netəmim, suah kit mɨn nərgɨn u Jutas, etəm Kalili, in mɨn təmiw netəmim koatuarisɨg-in. Məto netəmim neen kəmotohamnu mɨn, kən rəhan netəmim kəmotan kitiəh kitiəh. 38 Kən inu rəhak nətəlɨgən e nənən u. !Ekən kəm itəmat, pəs kotapəs əm ilat motegəhan-in ilat kotiet! Məto okəmə nat koatol in rəha etəmim əm, otəpanɨsas. 39 Məto okəmə tatɨsɨ-pən o Uhgɨn, okol kəsotosən nəsanənən məmə okotən-iəhau ilat. Okotəplan əm məmə kitat Uhgɨn koatəmou.” Kən ilat rafin kəmotegəhan-in rəhan nəghatən.
40 Kən kəmotaun-in aposol mɨn məmə okotuwa imə, kən motən məmə mopael mɨn okotalis ilat. Kən motən-iəhau əskasɨk mɨn ilat məmə okəsotəghat mɨnən kəm netəmim e nərgɨ Iesu kən motəhlman ilat kotiet. Wək 4:18
41 Nian aposol mɨn kəmotiet e kaonsel, nɨkilat tətagien, məto-inu Uhgɨn təmɨsiai-in ilat kən megəhan-in məmə netəmim okotoh ilat məto-inu koatuarisɨg-in Iesu. Mat 5:10-12; 1 Pita 4:13 42 Kən nian rafin e Nimə Rəha Uhgɨn ne nimə mɨn, ilat kəməsotapəsən kəmoatəkəike katən-iarəp kən moatəgətun nəghatən wɨr məmə Iesu in Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa.

5:2: Wək 2:45

5:3: Jon 13:2

5:12: Wək 2:43; 14:3

5:19: Wək 12:7-10

*5:21: kaonsel - netəm-iasol rəha Isrel koatiuw-iarəp netəmim ikɨn e kot.

5:28: Mat 27:25

5:29: Wək 4:19

5:31: Wək 2:33-34; Efes 1:20; Hip 2:10; 12:2

5:36: Wək 21:38

5:40: Wək 4:18

5:41: Mat 5:10-12; 1 Pita 4:13