4
Suatɨp rəha nolən nəwia Uhgɨn
O natɨmnat mɨn əh, itəmat mɨn onəkotəkəike motos nətəlɨgən rəha Kristo kən moatətul matɨp o nətoən nahməən e nɨpətɨtəmat, məto-inu in təməto nahməən asol e nɨpətɨn. Nəkoatol nəhlan məto-inu okəmə itəmat nɨnotəto tərat e nɨpətɨtəmat, nat əpnapɨn nəkoatol nolən təwɨr mɨn, kən tatəgətun məmə nɨnotapəs nolən rəha təfagə rat. Rom 6:2,7 Tol nəhlan, nian itəmat nəkotatɨg e nətueintən u, nəsotətəu-pənən suatɨp rəha nolən natɨmnat rat mɨn itəm tətatɨg e rəhatəmat nətəlɨgən, məto onəkotətəu-pən suatɨp rəha nolən nəwia Uhgɨn. Nəmotərəkɨn rəkɨs nian tepət o nətəu-pənən nolən mɨn rəha netəm mɨn u kəsotənən nɨpahrienən e Uhgɨn. Aupən, itəmat nəmoatit əpnapɨn nɨpɨtan; kən nətəlɨgən rəhatəmat təmatuwɨn o natɨmnat rat mɨn; kən nəmoatapɨs; kən nəmoatol lafet rəha nɨtəpən nɨpɨtan; kən nəmotənɨm alikol kapɨs motalməl; kən nəmoatəfak kəm narmɨ nat mɨn itəm in nolən tərat agɨn. Efes 2:2-3 Netəm əh itəm kəsotənən nɨpahrienən e Uhgɨn, narmɨlat təmiwɨg məto-inu itəmat nəmotapəs nətəu-pənən ilat motuwɨn kamnɨm e naruəh rəha təfagə rat rəhalat, kən ilat koatən rat pɨk itəmat ron.
Məto ilat okotəkəike motən-iarəp natɨmnat mɨn rafin e nəmegəhən rəhalat kəm Uhgɨn itəm in tatətul matɨp məmə otakil muəh mələhəu nəghatən rəha nalpɨnən rəha netəm kəmotɨmɨs, ne netəm koatəmegəh. Wək 10:42 Tol nəhlan, netəm mɨn u itəm kəmotɨmɨs rəkɨs, ilat kəmotəto namnusən təwɨr* Kəm-naka nəghatən u, “Netəm mɨn u itəm kəmotɨmɨs rəkɨs,” tatəghat-in netəmim itəm kəmotahatə e Kristo, kən uarisɨg lan kəmotɨmɨs. O kəm-naka tatəghat-in netəmim itəm kəmotɨmɨs e nian rəha suah u Noah (əplan-tu 3:19). məmə nat əpnapɨn kəmotos nalpɨnən e nɨpətɨlat motɨmɨs, məto Uhgɨn tɨtun nolən ilat okotəmegəh mɨn e narmɨn, tahmen lan.
Kitat koatuwa iuəhkɨr e nian rəha namnun natɨmnat rafin. Tol nəhlan, otol rəhatəmat nətəlɨgən tətaiir o nɨtun wɨrən natɨmnat, kən motehm wɨr rəhatəmat nətəlɨgən məmə nəkotɨtun nəghatən kəm Uhgɨn e nəfakən itəm təsanən. Rom 13:11-12 Kən nat keike in ilɨs taprəkɨs-in natɨmnat rafin məmə, nakotolkeike itəmat mɨn e nɨkitəmat rafin məto-inu, e nian nəkotol nəhlan, kən nian rafin, nəkoatətul matɨp o naluinən nolən rat mɨn rəhatəmat. 1 Pita 1:22 Kən nəkotəkəike motit itəmat mɨn motuwɨn e latuənu mɨn rəhatəmat məmə nakotagwən itəmat mɨn, kən motəgətun ikɨn netəmim okotapɨl ikɨn. Kən əsotənən nɨkalɨn məmə nɨkitəmat təsagienən ron.
10 Uhgɨn təmos-ipɨnə nəsanənən pɨsɨn pɨsɨn mɨn kəm itəmat kitiəh kitiəh. Təwɨr məmə nəkotol wək e nəsanənən mɨn əh moatasitu etəmat mɨn. Kən otol wək əh e nolən rəha iolwək mɨn itəm koatol wək ətuatɨp rəha Uhgɨn nian rafin. Onəkotoor nəwɨrən rəhan e suatɨp pɨsɨn pɨsɨn mɨn itəm in tatos-ipɨnə. 11 Okəmə Uhgɨn təmos-ipən kəm suah kit nəsanənən rəha nən-iarəpən, kən təwɨr məmə in otən-iarəp tahmen əm məmə rəhan nəghatən in rəha Uhgɨn. Okəmə Uhgɨn təmos-ipən kəm suah kit nəsanənən rəha nasituən, kən təwɨr məmə in otasitu e netəmim e nəsanənən itəm Uhgɨn təmos-ipən məmə, e natɨmnat rafin, netəmim okotənwiwi Uhgɨn o nat itəm Iesu Kristo təmol. Pəs kitat koatən-iarəp rəhan nəwɨrən ne nəsanənən tatuwɨn matuwɨn namnun tɨkə. Əwəh. Rom 12:6-8
Iəfak mɨn okotos nahməən e nɨpətɨlat
12 Io mɨn neen itəm iakolkeike pɨk itəmat, ekɨtun məmə roiu nəratən əskasɨk tatɨləs pɨkən itəmat tahmen e nɨgəm, kən nakoatəto nahməən asol lan. Məto təsəwɨrən məmə narmɨtəmat otiwɨg pɨk o nəratən mɨn əh. Nəratən mɨn əh koatuwa o netəmim tepət, sənəmə itəmat əm. 13 Məto təwɨr məmə nɨkitəmat otətagien əm məto-inu nakoatəto nahməən tahmen-pən əm e Kristo. Kən okəmə nəkoatol nəhlan, kən nɨkitəmat otagien pɨk agɨn nian in otol əp rəhan nəhag-əhagən asol rəha nəwɨrən ne nəsanənən rəhan. Wək 5:41; Jem 1:2; 1 Pita 1:6-7 14 Okəmə netəmim koatən rat itəmat o nərgɨ Kristo, kən onəkotatɨg e nəwɨrən pahrien, məto-inu Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm təsanən məhag-əhag mətatɨg otəmat. 1 Pita 2:20 15 Tərat məmə itəmat kit otol nolən rəha nohamnuən itəm, o nakləhən, o nətgəhlən lou, o təfagə rat əkəku kit tahmen e nəghat tɨpɨkən. Okəmə in tatos nalpɨnən matəto nahməən ron, kən tətuatɨp əm. 16 Məto okəmə itəmat nakoatos nahməən məto-inu itəmat Kristin mɨn, sotaulɨsən ron, məto nəkotəkəike motənwiwi Uhgɨn məmə nakoatos nərgɨn u Kristin. 17 Tol nəhlan məto-inu nian rəha nakilən netəmim rəha Uhgɨn tɨnətuoun. !Kən okəmə nakilən əh tɨnətuoun e netəmim rəha Uhgɨn, kən awe o netəm mɨn u itəm koatəht namnusən təwɨr rəha Uhgɨn! 18 Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə,
“Okəmə in tiəkɨs o netəm kotətuatɨp məmə Uhgɨn otosmegəh ilat,
?Kən tahro o netəm kotəruru Uhgɨn moatol təfagə rat?” Prov 11:31
19 Kən tol nəhlan, netəmim itəm koatəto nahməən məto-inu in nətəlɨgən rəha Uhgɨn, təwɨr məmə ilat okotələhəu-pən nəmegəhən rəhalat e nelmɨ Uhgɨn itəm təmol neai ne nɨməptən ne natɨmnat rafin, kən nian rafin in tatol rəhan nəghatən. Kən təwɨr məmə ilat okoatəkəike katətəu-pən mɨn əm suatɨp rəha nolən təwɨr.

4:1: Rom 6:2,7

4:3: Efes 2:2-3

4:5: Wək 10:42

*4:6: Kəm-naka nəghatən u, “Netəm mɨn u itəm kəmotɨmɨs rəkɨs,” tatəghat-in netəmim itəm kəmotahatə e Kristo, kən uarisɨg lan kəmotɨmɨs. O kəm-naka tatəghat-in netəmim itəm kəmotɨmɨs e nian rəha suah u Noah (əplan-tu 3:19).

4:7: Rom 13:11-12

4:8: 1 Pita 1:22

4:11: Rom 12:6-8

4:13: Wək 5:41; Jem 1:2; 1 Pita 1:6-7

4:14: 1 Pita 2:20

4:18: Prov 11:31