13
Nərəmərəən rəha kapman
Pəs kitat rafin okotəkəike katɨg ahgin kapman, məto-inu nepətən o nərəmərəən rafin tatɨsɨ-pən e Uhgɨn, kən kapman rafin itəm kotatɨg, Uhgɨn pɨsɨn əm tatɨləs-ipər. Prov 8:15; Taet 3:1 Kən tol nəhlan, okəmə suah kit tatəht nəwia kapman, in tatəht nəwia nat itəm Uhgɨn təmələhəu, kən netəmim itəm koatol nəhlan, koatiuw-pa nalpɨnən olat. Tol nəhlan məto-inu kapman itəm Uhgɨn təmələhəu təsolən netəmim itəm koatol nolən wɨr kotəgɨn, məto tatol əm o netəm koatol nolən rat. Okəmə nəsotolkeikeən məmə nəkotəgin netəm-iasol mɨn rəha kapman, nəkotəkəike motol nolən wɨr mɨn, kən ilat okotɨləs-ipər itəmat ron. 1 Pita 2:13-14 Sotaluinən məmə ilat iolwək mɨn rəha Uhgɨn itəm wək rəhalat məmə ilat okotol təwɨr kəm itəmat. Məto okəmə nəkotol tərat, nəkotəkəike motəgɨn, məto-inu ilat koatos nəsanənən o nolən nalpɨnən. Ilat iolwək mɨn rəha Uhgɨn itəm otol neməha ne nalpɨnən rəha Uhgɨn kəm netəm koatol tərat. Tol nəhlan, kitat rafin okotəkəike motatɨg ahgin kapman o nat kəiu. Kit u məmə kitat okəsotosən nalpɨnən, kən kit mɨn u, məto-inu kotɨtun məmə in nolən ətuatɨp.
Kən o nat kitiəh əm, otətou-pən takɨs kəm kapman, məto-inu netəm-iasol rəha kapman, ilat nolwək rəha Uhgɨn, kən inu wək rəhalat. Otos-ipən kəm netəmim rafin, natɨmnat itəm tətuatɨp məmə onəkotos-ipən. Okəmə in takɨs pɨsɨn pɨsɨn mɨn, nəkotəkəike kətou ilat. Okəmə in nɨsiaiiən, otɨsiai-in ilat. Okəmə etəm tatos nərəmərəən, kən otatɨg ahgin. Mat 22:21
Nolkeikeən
Nəkotəkəike motətou rəhatəmat kaon mɨn. Məto kaon kitiəh əm tatəkəike mətatɨg otəmat, inun kaon rəha nolkeikeən itəmat mɨn, kən nəkotəkəike motətou nian rafin, namnun tɨkə, məto-inu etəm tolkeike in kit, in tatol natɨmnat rafin itəm Lou tatən. Mat 22:39-40; Jem 2:8 Lou tatən məmə, “Sotakləh-inən pətan,” “Sohamnuən etəmim,” “Sakləhən,” “Nɨkim təsuwɨnən e natɨmnat rəha suah kit,” kən lou neen mɨn əh-ikɨn. Məto nəghatən kitiəh əm in nəukətɨlat rafin, in tatən məmə, “Olkeike ik kit tahmen əm məmə natolkeike atɨp ik.” Eks 20:13-15,17; Dut 5:17-19,21 10 Okəmə suah kit tolkeike in kit, okol təsolən nəratən kəm in. Kən tol nəhlan, etəmim itəm tatolkeike netəmim, in tatol nɨpətɨ Lou rafin koatuwa motol nɨpahrienən. 1 Kor 13:4-7
Nolən ətuatɨp o nian rəha namnun nian
11 Nəkotəkəike motol nəhlan məto-inu itəmat nəkotɨtun wɨr nian koatatɨg lan u-roiu. Nian tɨnatuwa məmə nəkotəkəike motaiir məsotapɨlən, məto-inu nosmegəhən rəhatat tɨnatuwa iuəhkɨr, maprəkɨs-in nian kitat kɨnotahatətə. Efes 5:14; 1 Tes 5:6-7 12 Napinəpən otəsuwəhən tɨkə, kən nəhag-əhagən otəsuwəhən tuwa. Kən tol nəhlan, pəs kotapəs nolən rəha napinəpən, kən motaskəlɨm nolən wɨr mɨn rəha nəhag-əhagən tahmen-pən e mopael kit itəm tətaskəlɨm wɨr rəhan naip rəha nəluagɨnən. 1 Jon 2:8 13 Pəs kitat kotol nolən wɨr mɨn, tahmen e netəmim itəm kotaliwək e nəhag-əhagən kən netəmim koatəplan. Okəsotolən lafet rat mɨn, məsotapɨsən, məsotit əpnapɨn itəmat mɨn, kən məsotolən nolən alməl mɨn, məsotərgəhəuən, məsotetetən kitat mɨn. Luk 21:34; Efes 5:18 14 Məto otegəhan-in məmə Iərəmərə Iesu Kristo otərəmərə e nəmegəhən rəhatəmat, kən otapəs nətəlɨg-inən suatɨp mɨn o nolən təfagə rat mɨn itəm nətəlɨgən rat rəhatəmat tolkeike. Efes 5:11

13:1: Prov 8:15; Taet 3:1

13:3: 1 Pita 2:13-14

13:7: Mat 22:21

13:8: Mat 22:39-40; Jem 2:8

13:9: Eks 20:13-15,17; Dut 5:17-19,21

13:10: 1 Kor 13:4-7

13:11: Efes 5:14; 1 Tes 5:6-7

13:12: 1 Jon 2:8

13:13: Luk 21:34; Efes 5:18

13:14: Efes 5:11