11
Pita təmamnus kəm netəm koatəfak əpəh Jerusalem
Kən aposol mɨn ne netəm koatəfak əpəh ikɨn mɨn e nɨtən Jutia kəmotəto məmə Iaihluə mɨn, ilat mɨn kɨnoatən nɨpahrienən e nəghatən rəha Uhgɨn. Kən nian Pita təmər muwɨn Jerusalem, məto netəm rəha iəfak mɨn itəm koatən məmə okəkəike katəhg-ipən netəmim, ilat kɨnoatən nɨkalɨn, moatən məmə, “?Tahro ik nəmuwɨn mətatɨg e nimə rəha netəm kəsəhg-ipənən ilat, mətagwən itəmat min ilat?” Wək 10:28; Kal 2:12
Kən Pita tɨnətuoun matən wɨr kəm ilat namnusən rəha natɨmnat rafin əpəh Sisaria, təmatən kəm ilat məmə, “Nian emətatɨg Jopa matəfak məplan nat kit tahmen e napɨlaiirən. E nat əh, eməplan nat kit tahmen e tapolen asol kit itəm təmiet e neai kətaskəlɨm nɨpəgnəmtɨn mɨn kəhlman-əhlman teiuaiu matuwa ron io. Emətag-pən wɨr e nɨpəgnoa nat əh məplan nat megəh pɨsɨn pɨsɨn mɨn əh-ikɨn itəm kotaliwək ne motəkioah, ne nat megəh iarupɨn mɨn, ne mənɨg pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Kən eməto nəwia suah kit tatən-ipa kəm io məmə, ‘Pita, ətul mohamnu neen mon.’
“Məto ekən-ipən kəm in məmə, ‘!Iərəmərə, kəp! E rəhak nəmegəhən esunən nat kit nulan itəm Lou rəham təmən-iəhau məmə ekɨsunən tamkɨmɨk e nɨganəmtɨm.’
“Eməto mɨn nəwia suah un təmɨsɨ-pən e neai matən-ipa kəm io məmə, ‘Əsənən məmə nat kit tamkɨmɨk itəm io Uhgɨn iakən məmə təwɨr əm təsamkɨmɨkən.’ 10 Emuəghat o natɨmnat mɨn əh mau kɨsɨl, kən tapolən apon təmər muwɨn əpəh e neai.
11 “Kən roiu agɨn e nian əh, suah kɨsɨl kəhaliet-arəpa e nimə itəm iotatɨg ikɨn. Netəm Sisaria kəmotahl-ipa iləhal məmə okəhaluwa ron io, kit io kan. 12 Kən Narmɨn Rəha Uhgɨn təmən-ipa kəm io məmə ekətəu-pən iləhal, nat əpnapɨn iləhal sənəmə netəm Isrel. Piatat mɨn ilat sikis itəm kəmotətəu-pa io, emotuwɨn kiet-pən əpəh e nimə rəha suah əh Konilias motuwɨn imə. 13 Kən in təmən-ipa kəm itɨmat məmə təhrol nulan in təməplan nagelo kit rəha Uhgɨn təmuwa miet-arəpa ron e rəhan nimə, kən mən-ipən kəm in məmə, ‘Ahl-ipən netəmim neen kotuwɨn əpəh Jopa o suah kit nərgɨn u Saimon Pita. 14 In otən-ipɨnə nəghatən kit kəm itəmat məmə itəmat rafin, ik ne rəham mɨn, ne rəham iolwək mɨn, məmə Uhgɨn otosmegəh itəmat rafin.’ Wək 16:31
15 “Kən nian emətuoun matəghat, Narmɨn Rəha Uhgɨn təmeiuaiu mərioah matɨg elat tahmen əm e inu təmuwa min etat aupən. Wək 10:9-48 Wək 2:4 16 Kən nɨkik tatəht nəghatən itəm Iərəmərə təmən məmə, ‘Jon tatol baptais e netəmim e nəhau, məto otəsuwəhən Uhgɨn tol baptais etəmat e Narmɨn Rəhan.’ Wək 1:5 17 Kən okəmə Uhgɨn tatos-ipən kəm ilat Narmɨn kitiəh əm itəm təmos-ipa kəm kitat nian kitat kəmotən nɨpahrienən e Iərəmərə Iesu Kristo, io etəmim əm, okol esən-iəhauən Uhgɨn o nat naka itəm in tolkeike məmə otol kəm ilat.”
18 Nian kəmotəto nəghatən rəha Pita, ilat kəməsotetəhau mɨnən, məto kəmotənwiwi Uhgɨn motəmə, “Nat əh tol nulan məmə Uhgɨn tɨnol rəkɨs suatɨp rəha Iaihluə mɨn məmə ilat mɨn okotəuhlin ilat e rəhalat nolən rat mɨn məmə Uhgɨn otosmegəh ilat.” Wək 13:48; 14:27
Niməfak əpəh Antiok
19 Nian Sol ne rəhan mɨn kəmotohamnu Stipen, kəmatol tərat kəm netəm koatən nɨpahrienən e Iesu. Kən iəfak mɨn əh kəmotagɨm motuwɨn əpəh ikɨn mɨn əpəh Fonisia ne Saepras ne Antiok, motən-iarəp nərgɨ Iesu kəm netəm əm u, netəm Isrel. Wək 8:1-4 20 Məto ilat neen netəm Saepras ne Saerin kəmotuwɨn Antiok motən-iarəp mɨn namnusən təwɨr rəha Iərəmərə Iesu kəm netəm əpnapɨn əm, sənəmə netəm Isrel əm. 21 Kən Iərəmərə təmatol wək tepət e rəhan nəsanənən kən mətasitu pɨk elat, kən netəmim tepət tepət kəmotəuhlin ilat motən nɨpahrienən e Iərəmərə Iesu.
22 Netəm rəha niməfak əpəh Jerusalem kəmotəto namnusən rəha nat əh, kən kəmotahl-ipən Panapas məmə otuwɨn əpəh Antiok. Wək 4:36 23 Nian təmiet-arəpən, təməplan məmə Uhgɨn təmolkeike pɨk ilat matol təwɨr kəm ilat, kən netəmim tepət kəmotən nɨpahrienən e Iesu, kən Panapas nɨkin təmagien masitu elat məmə ilat okoatətul əskasɨk e Iərəmərə e nɨkilat rafin. 24 Panapas in etəm wɨr kit itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tərioah mətatɨg lan, kən rəhan nahatətəən in təskasɨk o Uhgɨn. Kən in təmasitu e netəmim tepət ikɨn əh məmə ilat okotən nɨpahrienən e Iərəmərə Iesu.
25 Kən Panapas təmiet muwɨn Tasas mategəs-in Sol. Wək 9:30 26 Nian təməplan Sol, təmit mian əpəh Antiok, kəmuatɨg ikɨn o nup kitiəh muatəfak ilat netəm rəha niməfak əh matuəgətun netəmim tepət. Ikɨn əh Antiok kəmətuoun kaun-in netəm rəha Iesu Kristo məmə, “Kristin.”* E nəghatən Kris, nɨpətɨ nəghatən u “Kristin” tatən məmə “rəha Kristo.”
27 E nian əh, ien neen rəha Uhgɨn kəmotiet Jerusalem motuwɨn əpəh Antiok. 28 Kit nərgɨn u Akapus təmətul məghat e nəsanənən e Narmɨn Rəha Uhgɨn məmə otəsuwəhən nəumɨs otan e nɨtən Rom apiəpiə. (Nəumɨs təman nian Klotias təmatərəmərə e netəm Rom.) Wək 21:10 29 Kən netəm rəha Iesu əpəh Antiok kəmotolkeike məmə okotasitu e netəm rəha Iesu əpəh Jutia. Kit tahl-ipən məni naka, tepət o noan məsɨn, itəm tɨtun nahl-ipənən. 30 Kən kəmotol məni mɨn əh, motəmki-pən kəm Panapas ne Sol məmə okuəmɨk mian kəm elta mɨn rəha niməfak əpəh Jerusalem. Wək 12:25

11:3: Wək 10:28; Kal 2:12

11:14: Wək 16:31

11:15: Wək 10:9-48

11:15: Wək 2:4

11:16: Wək 1:5

11:18: Wək 13:48; 14:27

11:19: Wək 8:1-4

11:22: Wək 4:36

11:25: Wək 9:30

*11:26: E nəghatən Kris, nɨpətɨ nəghatən u “Kristin” tatən məmə “rəha Kristo.”

11:28: Wək 21:10

11:30: Wək 12:25