21
Iesu təmol əp in kəm rəhan netəmim ilat sepɨn
Uarisɨg e natɨmnat mɨn u, Iesu təmol əp mɨn in o rəhan mɨn netəmim,* Jon 21:14; Jon 20:19,26 əpəh e nɨməkləkɨl e nɨkalɨ lek asol, katən mə Lek Kalili. Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə Lek Taepirias, in nərgɨ Lek Kalili kit mɨn. Kən təmol əp in nulan. E nian əh, netəmim mɨn u rəha Iesu kəmotaliwək kitiəh: Saimon Pita, ne Tomas u kətaun-in məmə Mil Mil, ne Nataniel u, etəm Kalili iman latuənu Kena, ne nətɨ Sepeti mil, Nətɨ Sepeti mil kəiu, ilau u Jemes ne Jon. Jon u inu in təməte naoa u. ne etəmim mil kəiu mɨn rəha Iesu. Saimon Pita tən-ipən olat məmə, “Io enatuwɨn ekatɨpin net.”
Kən ilat kotəmə, “Itəla, pəs kitat rafin kotuwɨn.” Kən ilat rafin kəmotatite, motuwɨn e pot kit. Kən Pita təmapeg rəhan natɨmnat o wək. Kən ilat kəmotuwɨn, motatɨpin net, motətoarus tian. Məto kəsotosən nəm kit ne.§ Luk 5:5
Kən tɨnatian, kən Iesu tuwa matətul ipar, məto rəhan mɨn netəmim, ilat kotəruru məmə Iesu.* Luk 24:16; Jon 20:14
In tətapəh olat məmə, “!Nəman! ?Nəsotosən nəm kit, o?”
Kən ilat kotəmə, “Kəpə, nəm tɨkə.”
Kən in tən-ipən kəm ilat məmə, “Itəla, otatɨpin-pən-tu net e matɨp ikɨn e nɨkalɨ pot u, kən onəkotiuw nəm neen.” Kən əmun, kotatɨpin-iarəp net, əmun, mɨnotəruru niuw-pərən, məto-inu net tɨnər mɨnər mɨnərioah e nəm. Luk 5:4-7
Kən suah u itəm Iesu tolkeike pɨk, in tən-ipən kəm Pita məmə, “!Ei! !Iərəmərə ətuatɨp əh!” Kən nian Pita təməto nəghatən u, təmətəut uəhai əm, kən mətɨpən itəhəi, meai muwɨn ipar. Kən netəmim mɨn u neen rəha Iesu, ilat kəmotuwar e pot, moatiuw net apon təmərioah e nəm, məto-inu bot in iuəhkɨr əm məsɨn o nɨməkləkɨl, tahmen əm hanrɨt mita. Kən nian ilat kəmotuwɨn ipar, motəplan nɨgəm əkəku kit əh-ikɨn, nəmtahlɨn tatuəp əh, kən nəm neen əh-ikɨn, katuwan e nɨgəm, ne pɨret əh-ikɨn. 10 Kən Iesu tən-ipən kəm ilat məmə, “Otəmɨk nəm mɨn un neen itəm nəmotos motuwa.”
11 Kən Saimon Pita təmuwɨn mɨn e pot, kən mewkəkan net muwɨn əpəh ipar. Net u tərioah e nəm asol mɨn, ilat rafin wan-hanrɨt-fifti-tri. Kən nat əpnapɨn məmə net u təmərioah pap e nəm, məto in təməsəhapən. 12 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Otuwa motagwən.” Kən ilat kit nɨkin təsəhtən məmə otətapəh ron məmə, “?Ik pah un?” məto-inu ilat kɨnotɨtun əsas məmə in Iərəmərə. 13 Kən Iesu təmos pɨret muwa mos-ipən kəm ilat, kən mos-ipən mɨn nəm.
14 Kən inu, nian tatol kɨsɨl lan, itəm Iesu təmol əp in o rəhan mɨn netəmim uarisɨg e nian in təmɨmɨs, kən məmegəh mɨn. Jon 20:1,19,26
Iesu ne Pita
15 Nian ilat kɨnotagwən rəkɨs, Iesu təmətapəh o Saimon Pita, məmə, “Saimon, nətɨ Jon. ?Ik nakolkeike io taprəkɨs-in netəm mɨn un?” Pita tən-ipən kəm in məmə, “Əwəh, Iərəmərə, ik nəkɨtun məmə io ekolkeike pɨk ik.”§ Mat 26:33-35; Jon 13:37-38
Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Itəla, ik onakatagwən rəhak nenətɨ sipsip mɨn.”
16 Kən Iesu tatɨg mətapəh mɨn ron məmə, “Saimon, nətɨ Jon. ?Ik nakolkeike io?”
In tən-ipən kəm Iesu məmə, “Əwəh Iərəmərə, ik nəkɨtun məmə iakolkeike ik.”
Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Itəla, ik onakatehm wɨr rəhak sipsip mɨn.”* Esik 34:2; Mat 2:6; Jon 10:11; Wək 20:28; 1 Pita 5:2-3
17 Kən mətau kɨsɨl lan, Iesu tatɨg mətapəh mɨn ron məmə, “Saimon, nətɨ Jon. ?Ik nakolkeike io?” Jon 13:38
Kən Pita, nɨkin təmahmə, məto-inu Iesu təmətapəh ron mau kɨsɨl, məmə, “?Ik nakolkeike io?” Kən in tən-ipən kəm in məmə, “Iərəmərə, ik nəkɨtun natɨmnat rafin. Jon 16:30 Ik nəkɨtun məmə io ekolkeike ik.”
Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Itəla, ik atagwən rəhak sipsip mɨn.
18 “Nɨpahrienən agɨn u iatən kəm ik məmə, aupən, e rəham netəm-aluəən, nəmatiargin atɨp rəham kətəut, kən mətaliwək matuwɨn ikɨn mɨn rafin itəm nakolkeike məmə nakuwɨn ikɨn. Məto nian ik onakaguɨhl, onakəg-ətuatɨp-in nelməm, kən etəm pɨsɨn kit otəlis ətain rəham kətəut, kən mit ik nakian ikɨn ik nəsolkeikeən məmə nakuwɨn ikɨn.” 19 E nəghatən u, Iesu təmaupən matən-iarəp rəkɨs əm, nolən itəm Pita otɨmɨs, kən rəhan nɨmɨsən,§ Katən məmə e nup tate mɨn tatuwa, kən kəpanətu-pər Pita e nɨg kəməluau. in otɨləs-ipər nərgɨ Uhgɨn.* Jon 13:36; 2 Pita 1:14
Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Itəla, uarisɨg-in io.” Mat 4:19; 16:24
Iesu ne suah un itəm Iesu təmolkeike pɨk
20 Kən Pita teirair məplan etəmim kit rəha Iesu u, Iesu tolkeike pɨk, tatuarisɨg-in ilau. Suah əh inəh, itəm təmiəu-iəu muwa iuəhkɨr o Iesu e nian kəmotagwən e lafet rəha Nuhagego-inən, kən matətapəh ron məmə, “?Iərəmərə, pah un otegəhan-in-pən ik e nelmɨ rəham tɨkɨmɨr mɨn?” Jon 13:23,25
21 Nian Pita təməplan in, kən tətapəh o Iesu məmə, “?Iərəmərə, məto tahro e suah əh?”
22 Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “?Okəmə io ekolkeike məmə in otatəmegəh muwɨn mətoarus nian iakɨtəlɨg-pa mɨn, ik onəkɨtun o naka? Ik un, ik onəkəike muarisɨg-in io.”§ Jon 21:19; Mat 4:19; 16:24
23 Kən tol nəhlan o nat u Iesu təmən, nəghatən kit əh-ikɨn katən tɨtəlau-ɨtəlau e piatat mɨn məmə, “Etəmim u rəha Iesu otəsɨmɨsən,” məto Iesu təməsənən kəm Pita məmə suah u otəsɨmɨsən. In təmən əm məmə, “?Okəmə, io ekolkeike məmə in otatəmegəh, mətoarus-pən iakɨtəlɨg-pa mɨn, ik onəkɨtun o naka?”
24 Etəmim u rəha Iesu in etəmim kitiəh əm itəm tatən-iarəp natɨmnat mɨn u,* Jon 15:27 kən in məte rəkɨs nəghatən mɨn u. Kən itɨmat ekotɨtun məmə nəghatən mɨn u tatən, in nɨpahrienən əm. Nian neen, Jon tatəghat nəhlan, matən məmə, “itɨmat,” məto in tatən əm in pɨsɨn əm (19:35; əplan-tu 1 Jon 1:1-4).
Namnun nəghatən
25 Kən natɨmnat tepət mɨn əpəh ikɨn itəm Iesu təmol Jon 20:30 kən okəmə netəmim kəpoatəte rəkɨs natɨmnat mɨn u ilat rafin e naoa mɨn, io, nɨkik təht məmə rum otɨkə e nətueintən rafin o nəlɨnən naoa mɨn u.

*21:1: Jon 21:14; Jon 20:19,26

21:1: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə Lek Taepirias, in nərgɨ Lek Kalili kit mɨn.

21:2: Nətɨ Sepeti mil kəiu, ilau u Jemes ne Jon. Jon u inu in təməte naoa u.

§21:3: Luk 5:5

*21:4: Luk 24:16; Jon 20:14

21:6: Luk 5:4-7

21:14: Jon 20:1,19,26

§21:15: Mat 26:33-35; Jon 13:37-38

*21:16: Esik 34:2; Mat 2:6; Jon 10:11; Wək 20:28; 1 Pita 5:2-3

21:17: Jon 13:38

21:17: Jon 16:30

§21:19: Katən məmə e nup tate mɨn tatuwa, kən kəpanətu-pər Pita e nɨg kəməluau.

*21:19: Jon 13:36; 2 Pita 1:14

21:19: Mat 4:19; 16:24

21:20: Jon 13:23,25

§21:22: Jon 21:19; Mat 4:19; 16:24

*21:24: Jon 15:27

21:24: Nian neen, Jon tatəghat nəhlan, matən məmə, “itɨmat,” məto in tatən əm in pɨsɨn əm (19:35; əplan-tu 1 Jon 1:1-4).

21:25: Jon 20:30