15
Iesu in tahmen e nəukət nɨg pahrien
Kən Iesu tatən məmə, “Io un,* Jon 6:35 io ekahmen e nokət nɨg pahrien. Kən rəhak Tata in tahmen e etəmim itəm tatɨtasɨlɨn nɨg u. Aes 5:1-7 Nelmɨ nɨg mɨn rafin itəm kəsotoeən, in tatəte rəkɨs ilat, kən nelmɨ nɨg mɨn rafin u itəm koatoe, in tətafəl wɨr ilat, Hip 12:5-11 məmə ilat okotoe-in noalat tepət.§ Mat 7:20; Kal 5:22-23; Efes 5:8-9; Fil 1:11 Itəmat nəkotahmen e nelmɨ nɨg u. Kən io enafəl wɨr rəkɨs itəmat e nəghatən mɨn itəm iatən-ipɨnə kəm itəmat.* Jon 1:29; 13:10; Efes 5:26 Otəper-ipa lak, Jon 6:56 kən io oekəper-ipən etəmat. Nelmɨ nɨg otəsoeən okəmə in təsəper-ipənən e nəukətɨn. E nolən kitiəh əm, itəmat okol nəmegəhən rəhatəmat təsoe-inən noan okəmə nəsotəper-ipamən lak. Əplan-tu futnot əpəh Jon 6:56.
“Io u, io nokət nɨg. Kən itəmat nelmɨ nɨg mɨn, nelmɨ nɨg mɨn itəm koatətul-pən wɨr lak, moatəper-ipa. Nəmegəhən rəha etəmim itəm tatəper-ipa lak kən iatəper-ipən lan, in otoe-in noan tepət. Məto itəmat u, okəmə nəsotəper-ipamən lak, okol nəsotolən nat kit.§ Fil 4:13 Okəmə etəmim təsəper-ipamən lak, in tahmen e nelmɨ nɨg kit, itəm kɨnərakin kən tɨnapə rəkɨs. Nelmɨ nɨg mɨn tol nəhlan, kɨtun nəmɨkən kərakin-pən e nɨgəm, kuwaan ətɨp.* Mat 3:10 Okəmə itəmat nakotəper-ipa lak, kən nəghatən mɨn rəhak kotəper-ipən etəmat, nat naka itəmat nakotolkeike, nəkotɨtun neasiə-inən. Kən Uhgɨn otol kəm ik. Mat 7:7 Nian nəmegəhən rəhatəmat otoe-in noan tepət, Kal 5:22-23 nat əh in tatɨləs-ipər nərgɨ rəhak Tata, kən e nolən u, tatəgətun məmə itəmat rəhak mɨn netəmim.§ Jon 8:31
“Tata Uhgɨn in tolkeike pɨk io. E nolən kitiəh əm, io ekolkeike mihin itəmat. Otəper-ipən e rəhak nolkeikeən. 10 Okəmə itəmat nəkoatol rəhak nəghatən,* Jon 14:15 kən onəkotəper-ipa e rəhak nolkeikeən, tahmen ətuatɨp əm mə inun io emol nəghatən mɨn rəha Tata Uhgɨn, kən iatəper-ipən e rəhan nolkeikeən. 11 Io ematən-iarəp nəghatən mɨn u kəm itəmat, məmə nɨkitəmat otətagien, tahmen əm məmə io nɨkik tətagien. Kənu nɨkitəmat otagien otagien mərioah. 1 Jon 1:4 12 Itəmat nəkotəkəike moatol nəghatən u rəhak. Tatən məmə itəmat onəkotolkeike itəmat mɨn, tahmen əm məmə io ekolkeike mihin itəmat. Jon 13:34 13 Suah kit tɨkə itəm tolkeike pɨk in kit taprəkɨs-in etəmim un itəm tategəhan-in rəhan nəmegəhən məmə otosmegəh in mɨn neen.§ Jon 10:11; Rom 5:7,8; 1 Jon 3:16 14 Kən okəmə itəmat nəkotol natɨmnat mɨn u iatən kəm itəmat, tatəgətun məmə itəmat un, io mɨn neen. 15 Io oesaun-in mɨnən itəmat məmə iolwək mɨn rəhak, məto-inun etəm tatol wək, in təruru natɨmnat mɨn itəm rəhan etəm-iasol tatol. Məto roiu əh, io ekaun-in itəmat, məmə io mɨn neen, məto-inun natɨmnat mɨn rafin u itəm eməto o rəhak Tata, enən-iarəp rəkɨs kəm itəmat.* Jon 8:26 16 Itəmat nəməsotɨtəpunən io, məto io emɨtəpun itəmat. Jon 13:18 Kən io emələhəu-pən itəmat məmə itəmat onəkotuwɨn motol wək, kən wək rəhatəmat otoe-in noan. Jon 15:5 Kən noan un, in otətatɨg. Tol nəhlan, kən okəmə nakoteasiə-in natɨmnat mɨn kəm Tata Uhgɨn e nərgək, kən in otos-ipɨnə kəm itəmat. 17 Iatos-ipɨnə nəghatən kit kəm itəmat in tol nulan. Itəmat onəkotəike motolkeike itəmat mɨn.”§ Jon 15:12
Netəmim rəha nətueintən, ilat koatetəhau netəmim rəha Iesu
18 Kən Iesu tən-ipən məmə, “Okəmə netəmim rəha nətueintən u koatetəhau itəmat, nɨkitəmat otəkəike muwəh məmə aupən, ilat kəmotetəhau mihin io.* Aes 66:5; 1 Jon 3:13 19 Okəmə itəmat netəmim rəha nətueintən u, kən netəmim rəha nətueintən okotolkeike itəmat, məto-inu rəhalat u itəmat. Məto sənəmə itəmat netəmim rəha nətueintən u. Io enɨmɨtəpun rəkɨs itəmat, kən mos-irəkɨs itəmat o nətueintən. Kən o nat u inu, netəmim rəha nətueintən, kotetəhau itəmat. Jon 13:16; 17:14 20 Nɨkitəmat otəkəike matəht nəghatən u emən-ipɨnə rəkɨs kəm itəmat məmə, ‘Iolwək əm kit, təsaprəkɨs-inən rəhan etəm-iasol.’ Jon 13:16 Kən məto-inu netəm rəha nətueintən u, ilat koatol tərat agɨn ron io, kən tol nəhlan, ilat okotol nolən kitiəh əm etəmat.§ 2 Tim 3:12 Okəmə ilat kəmotol rəhak nəghatən, kən ilat okotol rəhatəmat nəghatən. Məto ilat kəməsotol agɨn-əhən rəhak nəghatən mɨn. 21 Ilat okotol natɨmnat mɨn nulan etəmat, məto-inun itəmat rəhak mɨn netəmim.* Aes 66:5; Mat 5:10-12; 10:22; Luk 6:22-23; Wək 5:41; 1 Pita 4:14; Nol Əpən 2:3 Ilat okotol nəhlan, məto-inu ilat kotəruru Uhgɨn itəm təmahl-ipa io. Jon 16:1-3
22 “Emuwa kən məghat kəm ilat. Tol nəhlan e noa nəghatən u, ilat kəmotəplan əsas rəhalat nolən rat mɨn. Məto kəmoatəuhlin məntalat ron io moatapəs rəhak nəghatən. Kən roiu, kol kəsotənən məmə rəhalat nolən rat tɨkə. Jon 9:41; Rom 1:20; 2:1; Luk 11:31-32§ Iesu tɨnuwa kən mol əp rəhalat nolən rat, kən mol suatɨp o nɨkɨsən ilat e təfagə rat. Məto netəmim rəha nətueintən kotetəhau məmə Iesu tatol əp nolən rat rəhalat. Tol nəhlan, ilat kotapəs in kən moatɨtəpun napinəpən maprəkɨs-in nəhag-əhagən (3:19-21; 9:39-41). 23 Etəmim itəm tetəhau io, in tetəhau mɨn rəhak Tata. 24 Emuwa mol wək mɨn u e nɨganəmtɨlat itəm kol etəm pɨsɨn kit təməsolən. Tol nəhlan, ilat kəmotɨtun məmə pah u io. Kən nat əpnapɨn kəmotɨtun io, məto koatetəhau io, kən tol nəhlan məmə koatetəhau mɨn rəhak Tata. Kən roiu, kol kəsotənən məmə rəhalat nolən rat tɨkə.* Jon 5:36; Mat 11:20-24 25 Məto natɨmnat mɨn əh otəkəike mol nəhlan, kən mol məmə nəghatən u otuwa pahrien itəm netəm aupən kəmotəte rəkɨs e naoa rəha Lou. Rəhalat u Lou tatən məmə, ‘Io esolən nat kit elat, məto ilat kotetəhau agɨn-əh io, moatol tɨməht kəm io.’ Sam 35:19; 69:4
26 “Məto nian Iasitu otuwa, in otatən-iarəp io. Narmɨn rəha Nɨpahrienən u, tatɨsɨ-pən o Tata Uhgɨn. Jon 14:26 Io ekahl-ipa in tuwa otəmat. 27 Kənu itəmat mɨn, onəkotəkəike motən-iarəp io,§ Luk 24:48; Jon 21:24; 1 Jon 1:2; 4:14 məto-inu itəmat noatatɨg kitat min io e nətuounən e wək rəhak muwa mətoarus-pa u-roiu.

*15:1: Jon 6:35

15:1: Aes 5:1-7

15:2: Hip 12:5-11

§15:2: Mat 7:20; Kal 5:22-23; Efes 5:8-9; Fil 1:11

*15:3: Jon 1:29; 13:10; Efes 5:26

15:4: Jon 6:56

15:4: Əplan-tu futnot əpəh Jon 6:56.

§15:5: Fil 4:13

*15:6: Mat 3:10

15:7: Mat 7:7

15:8: Kal 5:22-23

§15:8: Jon 8:31

*15:10: Jon 14:15

15:11: 1 Jon 1:4

15:12: Jon 13:34

§15:13: Jon 10:11; Rom 5:7,8; 1 Jon 3:16

*15:15: Jon 8:26

15:16: Jon 13:18

15:16: Jon 15:5

§15:17: Jon 15:12

*15:18: Aes 66:5; 1 Jon 3:13

15:19: Jon 13:16; 17:14

15:20: Jon 13:16

§15:20: 2 Tim 3:12

*15:21: Aes 66:5; Mat 5:10-12; 10:22; Luk 6:22-23; Wək 5:41; 1 Pita 4:14; Nol Əpən 2:3

15:21: Jon 16:1-3

15:22: Jon 9:41; Rom 1:20; 2:1; Luk 11:31-32

§15:22: Iesu tɨnuwa kən mol əp rəhalat nolən rat, kən mol suatɨp o nɨkɨsən ilat e təfagə rat. Məto netəmim rəha nətueintən kotetəhau məmə Iesu tatol əp nolən rat rəhalat. Tol nəhlan, ilat kotapəs in kən moatɨtəpun napinəpən maprəkɨs-in nəhag-əhagən (3:19-21; 9:39-41).

*15:24: Jon 5:36; Mat 11:20-24

15:25: Sam 35:19; 69:4

15:26: Jon 14:26

§15:27: Luk 24:48; Jon 21:24; 1 Jon 1:2; 4:14