14
Iesu in Suatɨp o nuwɨnən o Tata Uhgɨn
Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Nɨkitəmat təsahməən. Itəmat nəkotəkəike motahatətə e Uhgɨn,* Sam 4:5 kən motahatətə mɨn lak. E nimə rəha Tata rəhak, noan tepət əh-ikɨn. Nəghatən u in nɨpahrienən. Okəmə təsol mihinən, okol enən-ipɨnə rəkɨs kəm itəmat. Roiu əh, io ekatuwɨn, ekol əpen-əpenə rəhatəmat. Hip 11:16 Kən məto-inu ekuwɨn mol apen-pena otəmat, kən io oepanɨtəlɨg-pa mɨn mos itəmat nakotuwa moatatɨg kitat min io, 1 Tes 4:16-17; 2 Korin 5:8, Fil 1:23 məmə itəmat onəkotatɨg ikɨn-u itəm io mɨn iakətatɨg ikɨn.§ Jon 12:26 Ikɨn əh iakatuwɨn ikɨn, itəmat nɨnotɨtun rəkɨs suatɨp rəhan.”
Məto Tomas tən-ipən kəm in məmə, “Iərəmərə, itɨmat ekotəruru ikɨn-un nakatuwɨn ikɨn. ?Ekotəhrol nulan motɨtun suatɨp tatuwɨn ikɨn əh?”
Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Io u,* Jon 6:35 suatɨp ron. Jon 10:9; Hip 10:20 Kən io un, nəukətɨ nɨpahrienən, Jon 1:14 kənu io un, nəukətɨ nəmegəhən.§ Jon 1:4 Etəmim kit okol təsuwamən o rəhak Tata okəmə io ekəsosən in muwɨn.* Wək 4:12 Okəmə nəmotɨtun io, kən nəmotɨtun mɨn rəhak Tata. Jon 1:18; 1 Jon 2:23 Kən tol nəhlan, tətuoun roiu, nɨnotɨtun rəkɨs in, kən mɨnotəplan.”
Kən Filip tən-ipən kəm in məmə, “Iərəmərə, awi əgətun-tu Tata Uhgɨn kəm itɨmat. Nat əm u inu, itɨmat ekotolkeike.” Eks 33:18
Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Filip, io emətatɨg təfəməh kitat min itəmat. Məto ik nəkəruru əh io. Etəmim itəm tatəplan io, in tatəplan Tata Uhgɨn.§ Aes 9:6; Jon 1:14; 12:45; 2 Korin 4:4; Fil 2:6; Kol 1:15; Hip 1:3 ?Təhrol ik nakatən məmə, ‘Awi, əgətun Tata Uhgɨn kəm itɨmat’?* Jon 1:18; 10:30; 12:44-45; 13:20 10 ?Ik nəsahatətəən məmə iakatɨg e Tata Uhgɨn, kənu Tata Uhgɨn tətatɨg lak? Jon 14:20; 10:38; 17:21 Nəghatən mɨn u iakatən kəm itəmat, sənəmə rəhak əm. Tata Uhgɨn u, nian rafin, tətatɨg lak, inun in tatol rəhan mɨn u wək. 11 Itəmat onəkotəike motahatətə lak nian io iatən məmə iakətatɨg e Tata Uhgɨn, kənu Tata Uhgɨn tətatɨg lak. Məto okəmə kəpə, təwɨr məmə nakotahatətə lak o nəfɨgəmən rəha nəmtətin mɨn itəm ematol. Jon 5:36; 10:38 12 Nɨpahrienən agɨn u iatən kəm itəmat məmə, etəmim itəm tətahatətə lak, in otol nolən wək mɨn un itəm io ematol.§ Luk 10:17 Əwəh, in otol nolən wək tər təhmɨn mɨn taprəkɨs-in wək mɨn un itəm io emol, məto-inun io oekatuwɨn o Tata Uhgɨn. 13 Io Nətɨn, kən okəmə nakoteasiə-in nat kit e nərgək, nat əpnapɨn okəmə nakoteasiə-in nat naka, io epanol,* Mat 7:7 məmə wək u rəha Nətɨn otɨləs-ipər nərgɨ Tata Uhgɨn. 14 Kən okəmə onəkoteasiə-in nat kit ron io, e nərgək, kən io ekol.”
Iesu təmən məmə Narmɨn Rəha Uhgɨn otuwa
15 Kən Iesu təməghat əh matuwɨn, matən məmə, “Okəmə itəmat nakotolkeike io, kənu itəmat onəkotol nəghatən rəhak. Dut 11:13; Jon 13:34, 1 Jon 2:3-5,24; 5:3; 2 Jon 6 16 Kən io, oekeasiə o Tata Uhgɨn məmə in otahl-ipa Iasitu Jon 14:26; 15:26; 16:7 kit mɨn otəmat. Kən in otətatɨg lilɨn itəmat min. 17 Suah un inun, in Narmɨn rəha Nɨpahrienən.§ Jon 15:26; 16:13; 1 Jon 4:6; 5:6 Netəmim rəha nətueintən u, okol kəsotosən in e nɨkilat,* 1 Korin 2:14 məto-inu ilat kəsotəplanən in, motəruru in. Məto itəmat, nəkotɨtun in, məto-inun in tətatɨg itəmat min. Kən in otəpanatɨg e nɨkitəmat.
18 “Nian io ekiet etəmat, okol esapəsən itəmat nəkotatɨg pɨsɨn əm, tahmen e suakəlh. Io epanɨtəlɨg-pa mɨn otəmat. 19 Otəsuwəhən, netəmim rəha nətueintən u ilat okəsotəplanən io. Məto itəmat onəpanotəplan io. Jon 16:16 Kən məto-inun io epanəmegəh, itəmat mɨn onəpanotəmegəh. Jon 6:57 20 O nian rəha natɨmnat mɨn u, kən itəmat onəkotɨtun məmə iakətatɨg e rəhak Tata.§ Jon 10:38; 17:21 Kən itəmat nəkotatɨg lak, kənu io ekətatɨg etəmat.
21 “Etəmim itəm təmos wɨr nəghatən rəhak, kən matol, etəmim u inun in tolkeike io. Kən etəmim itəm tolkeike io, rəhak Tata in otolkeike mɨn in.* Jon 16:27; 1 Jon 2:5 Kən io mɨn oekolkeike in. Kən io oekol əp io kəm in, məmə in otɨtun əsas io.”
22 Kən Jutas u, (sənəmə Jutas Iskariot, məto iahunin kit), in təmətapəh ron məmə, “?Iərəmərə, ik onakahrol nulan kən mol əp ik kəm itɨmat əm, məto onəsol əpən ik kəm netəmim rəha nətueintən?” Wək 10:41
23 Məto Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Etəmim itəm tolkeike io, in otatol nəwiak, kənu rəhak Tata in otolkeike in. Kənu io ne rəhak Tata, itɨmlau ekueia mətuatɨg itɨməhal min. Kən itɨmlau ekioal imatɨmlau əh-ikɨn. Esik 37:27-28; Sek 2:10; Efes 3:17; 1 Jon 4:12,16; Nol Əpən 21:3 24 Etəmim itəm təsolkeikeən io, in təsolən nəwiak. Nəghatən mɨn u itəm nəmotəto ematən, eməsən atɨpən ilat. Məto emos ilat o rəhak Tata itəm in təmahl-ipa io ekuwa.§ Jon 5:19; 7:16; 8:28; 12:49-50
25 “Io iatən-iarəp nəghatən mɨn u kəm itəmat nian etatɨg əh kitat min itəmat. 26 Məto Narmɨn Rəha Uhgɨn u, in Iasitu, itəm Tata Uhgɨn otahl-ipa e nərgək, in otəgətun itəmat e natɨmnat mɨn rafin. Kən in otatol itəmat məmə nɨkitəmat otatəht natɨmnat mɨn u itəm iatən kəm itəmat, məsotaluinən.* Jon 15:26; 16:7,13; 1 Jon 2:27
27 “Roiu əh tɨnuəkɨr məmə io oekapəs itəmat. Io iatələhəu nəməlinuən rəhak tətatɨg otəmat. Aes 9:6-7; Luk 2:14; 24:36; Jon 16:33; Rom 5:1; Fil 4:7 Kənu nəməlinuən u, itəm iakatos-ipɨnə, təsahmenən e nəməlinuən itəm nətueintən u tatos-ipɨnə. Itəmat, nɨkitəmat təsahməən kən məsotəgɨnən. 28 Itəmat nɨnəmotəto rəkɨs rəhak nəghatən, emən-ipɨnə kəm itəmat məmə, ‘Io oepanapəs itəmat, məto uarisɨg, oepanɨtəlɨg-pa mɨn otəmat.’ Okəmə nakotolkeike pahrien io, kən nɨkitəmat otagien əm məmə nəkotəplan io iakatuwɨn o rəhak Tata, məto-inu in ilɨs taprəkɨs-in io. 29 Io iatən-iarəp rəkɨs əm natɨmnat mɨn u kəm itəmat u-roiu, nian ilat kəsotolən əh, məmə nian ilat kɨnotuwa moatol nɨpahrien lan, kən itəmat onəkotahatətə lak. 30 Roiu əh, okol esəghatən təfəməh mɨn kəm itəmat, məto-inun Setan u iərəmərə rəha nətueintən u, Jon 12:31 in tɨnatuwa. In təsosən nəsanənən məmə otol win lak. 31 Məto io iatol ətuatɨp əm nəwia Tata Uhgɨn məmə netəmim rəha nətueintən okotɨtun məmə io ekolkeike in.§ Jon 10:18; 12:49
“Itəla, pəs kotətul motagɨm ikɨn-u, moatuwɨn.”

*14:1: Sam 4:5

14:2: Hip 11:16

14:3: 1 Tes 4:16-17; 2 Korin 5:8, Fil 1:23

§14:3: Jon 12:26

*14:6: Jon 6:35

14:6: Jon 10:9; Hip 10:20

14:6: Jon 1:14

§14:6: Jon 1:4

*14:6: Wək 4:12

14:7: Jon 1:18; 1 Jon 2:23

14:8: Eks 33:18

§14:9: Aes 9:6; Jon 1:14; 12:45; 2 Korin 4:4; Fil 2:6; Kol 1:15; Hip 1:3

*14:9: Jon 1:18; 10:30; 12:44-45; 13:20

14:10: Jon 14:20; 10:38; 17:21

14:11: Jon 5:36; 10:38

§14:12: Luk 10:17

*14:13: Mat 7:7

14:15: Dut 11:13; Jon 13:34, 1 Jon 2:3-5,24; 5:3; 2 Jon 6

14:16: Jon 14:26; 15:26; 16:7

§14:17: Jon 15:26; 16:13; 1 Jon 4:6; 5:6

*14:17: 1 Korin 2:14

14:19: Jon 16:16

14:19: Jon 6:57

§14:20: Jon 10:38; 17:21

*14:21: Jon 16:27; 1 Jon 2:5

14:22: Wək 10:41

14:23: Esik 37:27-28; Sek 2:10; Efes 3:17; 1 Jon 4:12,16; Nol Əpən 21:3

§14:24: Jon 5:19; 7:16; 8:28; 12:49-50

*14:26: Jon 15:26; 16:7,13; 1 Jon 2:27

14:27: Aes 9:6-7; Luk 2:14; 24:36; Jon 16:33; Rom 5:1; Fil 4:7

14:30: Jon 12:31

§14:31: Jon 10:18; 12:49