10
Iesu təmuəh nimaa nəghatən e etəmim rəha nehmən sipsip
Kən tən məmə, “Nɨpahrienən agɨn u iatən kəm itəmat məmə, etəmim itəm tatuwɨn imə e noanɨkulu rəha sipsip, təsuwɨn-pənən e ket, məto in tətaiu əm lan kən matiwɨgego in məmə otuwɨn imə e noanɨkulu rəha sipsip,* Noanɨkulu rəha sipsip un, tahmen e ikɨn kit itəm katəhg-ipən sipsip mɨn ikɨn nian rafin lapɨn, məmə ilat okotatɨg wɨr o kuri iarupɨn mɨn ne laion mɨn. in iakləh ne iohamnu itəm kit. Jon 10:8,10 Məto etəmim itəm tatuwɨn-pən e ket, in etəm tatehm sipsip. E ves mɨn u 1-5, ket ne etəm tatehm sipsip, ilau kərən katuəpsen-pən Iesu, kənu iakləh mɨn koatəpsen-pən netəm-iasol mɨn rəha netəm Isrel. Kənu sipsip mɨn koatəpsen-pən netəmim mɨn rəha Uhgɨn. Etəmim itəm tatətul e ket, nian rafin in taterəh e ket o suah u, kən sipsip mɨn kotɨtun nəwian. Nian rafin in tətaun-in nərgɨ sipsip mɨn kitiəh kitiəh, kən in matit ilat moatiet. Nian in tatit rəhan mɨn rafin sipsip moatiet e noanɨkulu, in tətaupən-in ilat, kən sipsip mɨn koatuarisɨg-in, məto-inu kotɨtun nəwian. Məto ilat kəsotətəu-pənən suah kit u itəm kotəruru, ilat okotəkəike kagɨm kapəs, məto-inu ilat kotəruru nəwian.”
Iesu təmuəh nimaa nəghatən u, məto ilat kotəruru nɨpətɨn məmə tatən naka.
Iesu in etəmim ətuatɨp rəha nehmən sipsip
Tol nəhlan, kən Iesu təmən-ipən mɨn kəm ilat məmə, “Nɨpahrienən agɨn u iatən kəm itəmat məmə, io u, io Ket rəha sipsip mɨn itəm koatuwɨn-pən ikɨn.§ Jon 1:51; 14:6 Netəm mɨn u itəm kotaupən-in io, ilat rafin netəmim rəha nakləhən əm ne nohamnuən itəm.* Jer 12:1; Esik 34:2 Məto sipsip mɨn kol kəsotətəlɨg-inən ilat. Io un, io Ket u. Etəm tatuwa-pa io ikɨn, məmə otuwɨn imə, in otos nəmegəhən. In otuwa imə, miet muwɨn ihluə e io, kən mos manuwɨhl wɨr itəm tamiəmɨtə lan. Sam 118:20,22-24 10 Məto iakləh, in tatuwa əm o nat kitiəh əm. In tatuwa məmə otakləh kən mohamnu itəm, kən mərəkɨn-ərəkɨn natɨmnat rafin. Məto io, emuwa məmə iakol suatɨp o nosən nəmegəhən, Jon 1:4; 3:15-16; 5:40; 20:31 kən nəmegəhən u, in tərioah wɨr e nəwɨrən rafin.
11 “Io u, Etəmim rəha Nehm Wɨrən Sipsip Mɨn.§ Sam 23:1; Aes 40:11; Esik 34; Maeka 5:2,4; Mat 2:6; Mak 6:34; 1 Pita 2:25; 5:2-4; Nol Əpən 7:17; Jon 15:13; 1 Jon 3:16 Etəm wɨr un, itəm tatehm wɨr sipsip mɨn, in nɨkin tagien əm məmə otos-ipən nəmegəhən rəhan o sipsip mɨn.* Hip 13:20 12 Məto etəmim un itəm katətou məmə in otatehm sipsip mɨn, in sənəmə etəm ətuatɨp rəha nehmən sipsip. Sənəmə in rəhan əh sipsip mɨn. Kən okəmə tarəplan kuri iarupɨn kit tatuwa məmə otus ilat, kən in otaiu mapəs ilat. Kən kuri iarupɨn u, tuwɨn mus sipsip mɨn neen, kən məhgatit ilat kotagɨm kitiəh kitiəh. 13 Etəm nəhlan, in otagɨm məto-inun katətou əm in o nehmən sipsip mɨn, məto e nɨkin, in təsolən nat agɨn e sipsip mɨn.
14-15 “Io u inu, io Etəmim rəha Nehm Wɨrən Sipsip Mɨn. Tata Uhgɨn in tɨtun io, kən io ekɨtun in, Mat 11:27 kən e nolən kitiəh əm, io ekɨtun rəhak sipsip mɨn, kən rəhak sipsip mɨn ilat kotɨtun io. Io nɨkik tagien əm, məmə oekɨmɨs o nosmegəhən ilat. 16 Kənu rəhak mɨn neen əpəh ikɨn sipsip mɨn, itəm kəsotatɨgən e noanɨkulu u, məto io ekəkəike mit mɨn ilat kotuwa. Ilat mɨn, okəpanotɨtun nətoən nəwiak. Kənu sipsip mɨn u ilat rafin u, okotuwa motuəfɨmɨn əm ilat mɨn motol kitiəh. Kən etəmim kitiəh əm, in otatehm ilat. Ves 16 u, in tatɨtəlɨg-pən e ves mɨn 1-5. Ikɨn əh, noanɨkulu rəha sipsip tatəgətun netəm Isrel. Iesu tətaun-in ilat məmə rəhan mɨn. Sipsip mɨn itəm kotatɨg əh e noanɨkulu əh, ilat u, netəm Isrel itəm kəsotahatətəən e Iesu. Sipsip mɨn itəm Iesu tatən məmə ilat kəsotatɨgən e noanɨkulu u, ilat Iaihluə mɨn. Nian in otaun-in ilat, kən ilat mɨn okotətəlɨg-in nəwian, kən ilat rafin okotuwa kol kitiəh, kən etəmim kitiəh əm, inu Iesu, in otatehm wɨr ilat. § Aes 56:8; Jon 11:52; Wək 10:34,35; Rom 1:16; Efes 3:6
17 “Rəhak Tata in tolkeike pɨk io, məto-inu nɨkik tagien əm məmə oekos-ipən rəhak nəmegəhən o netəmim, məmə uarisɨg lan, io ekos mɨn nəmegəhən rəhak.* Aes 53:12 18 Etəmim kit tɨkə məmə otos-irəkɨs nəmegəhən rəhak, məto io atɨp əm ekos-ipən rəhak nəmegəhən məto-inun io əm iakolkeike mihin. Io atɨp əm iatos nepətən məmə ekəhlman rəhak nəmegəhən, kən io atɨp əm matos mɨn nepətən məmə ekaskəlɨm mɨn rəhak nəmegəhən. Nat u inu, itəm rəhak Tata təmən-ipa kəm io məmə ekəkəike mol mihin.” Mat 26:53-54; Fil 2:8; Hip 5:8
19 Kən netəm Isrel u, ilat kəmotoor mɨn ilat mɨn o nəghatən mɨn u. 20 Ilat tepət kotən məmə, “!Suah u narmɨn rat kit tətatɨg lan! !Rəhn-kapə tətalməl! ?Təhrol itəmat nakoatətəlɨg-in?”
21 Məto neen mɨn, ilat koatən məmə, “Nəghatən u, sənəmə nəghatən rəha etəm narmɨn rat tətatɨg lan. ?Nɨkitəmat təht məmə, narmɨn rat tɨtun nol-wɨrən iganəmtɨn əpɨs, təwɨr mɨn?” Eks 4:11
Netəmim kəmoatetəhau Iesu, məto-inu in təmən məmə in Nətɨ Uhgɨn
22 Tɨnuwa e nian rəha netəm Isrel itəm koatol lafet kit lan Jerusalem. Nərgɨ lafet u, in lafet rəha Nol-Wɨrən Mɨn Nimə Rəha Uhgɨn.§ Lafet əh koatol nɨkilat tatuəh nian kit aupən. Tɨpɨlat mɨn kəmotafəl wɨr Nimə Rəha Uhgɨn, təpiə, kən məwɨr, masim. Lafet əh, in katən mɨn məmə lafet rəha Laet Mɨn, məto-inu netəmim kəmotasiəpən e lait mɨn tepət e rəhalat latuənu mɨn. 23 In əh e nian rəha nətəpən. Kən Iesu təmətaliwək e feranta e Nimə Rəha Uhgɨn, nərgɨn u, Feranta Rəha Kig Solomon. 24 Kən netəm Isrel neen kəmotuwa motətul, motɨtəlau in. Kəmotən-ipən kəm in məmə, “?Onəghan kən ik nəpanol itɨmat ekotɨtun ik? Okəmə ik Kristo pahrien itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa, nakən-ipa wɨr kəm itɨmat.”* Luk 22:67-71
25 Kən Iesu tən-ipən kəm ilat məmə, “Io enəmən-ipɨnə rəkɨs kəm itəmat, Jon 8:58 məto itəmat nəsotahatətəən lak. Nəmtətin mɨn u itəm iatol e nərgɨ rəhak Tata, ilat koatol nəfɨgəmən e nəghatən rəhak, Jon 5:36; 14:11 26 məto itəmat nəsotahatətəən lak, məto-inun itəmat sənəmə rəhak mɨn sipsip mɨn.§ Jon 6:44 27 Rəhak sipsip mɨn ilat koatəto nəwiak kən motɨtun. Io ekɨtun wɨr ilat, kən ilat koatuarisɨg-in io. 28 Kən io iatos-ipən nəmegəhən lilɨn u namnun tɨkə kəm ilat, ilat okol kəsotɨsɨmɨsən nian kit ne. Kən etəmim kit ne okol təsiuw rəkɨsən ilat e nelmək.* Jon 6:39; Rom 8:35-39 29 Rəhak Tata itəm təmos-ipa ilat kəm io, in təsanən taprəkɨs-in natɨmnat rafin. Tol nəhlan, kən suah kit okol təsiuw rəkɨsən ilat e nelmɨn. Jon 17:2,6,24 30 Itɨmlau rəhak Tata, itɨmlau kitiəh əm.” Dut 6:4; Jon 17:21-23
31 Kən netəm Isrel kəmotəmɨk mɨn kəpiel apɨn, məmə okotaht in lan. 32 Məto Iesu tən-ipən kəm ilat məmə, “Io enamol rəkɨs nəmtətin wɨr mɨn tepət e nɨganəmtɨtəmat. Nəmtətin mɨn əh ilat əh, rəhak Tata təmos-ipa məmə io ekol. ?Məto nəmtətin ahrol un itəmat nakotəmə onəkotaht io ron e kəpiel apɨn?”
33 Kən ilat kotəmə, “Itɨmat esotənən məmə ekotaht ik e kəpiel apɨn o nat pɨspɨs wɨr mɨn u ik natol. Itɨmat ekotəmə ekotaht ik məto-inu nakatən rat Uhgɨn. Ik etəmim əm, məto ik nakatən məmə ik Uhgɨn.”
34 Kən Iesu tən-ipən kəm ilat məmə, “Kəməte-pən aupən, e rəhatəmat ətuatɨp Lou, məmə Uhgɨn təmən-ipən kəm ilat məmə, ‘Itəmat uhgɨn mɨn.’§ E Sam 82:1-2, Uhgɨn təmuəh nimaa nəghatən kit məmə, netəm-iasol mɨn rəha netəmim rəhan, ilat kotahmen e uhgɨn mɨn, meto inu in təmɨtəpun ilat məmə ilat okoatətul o Uhgɨn, kən motakil rəhan netəmim mɨn. Kəmotakil netəmim mihin, kən tol nəhlan, kən tən elat məmə, “uhgɨn mɨn.” Məto kəsi, məmə ilat kəmosotakilən e suatɨp ətuatɨp, kən Uhgɨn otərəkɨn ilat. Inu e ves u Jon 10:34, Iesu in tatos e nəghatən u kəməte aupən e Sam, kən tatəghat kəm netəm-iasol mɨn roiu. 35 Kən kitat kotɨtun məmə Naoa Rəha Uhgɨn, okol təsəuhlinən. Uhgɨn təmos-ipən nəghatən rəhan kəm netəmim neen. ?Tol nəhlan, okəmə Uhgɨn təmatəghat-in netəm mɨn u, kən mən ilat məmə uhgɨn mɨn, 36 kən nakotəhrol motəhai io moatən məmə io iatən rat Uhgɨn məto-inu iatən məmə io Nətɨ Uhgɨn? Io u inu, itəm Tata Uhgɨn in təmələhəu-pən io məmə rəhan pɨsɨn əm, kən mol əpen-əpenə lak, məmə otahl-ipa io ekuwa e nətueintən. 37 Okəmə esolən nəmtətin mɨn itəm rəhak Tata tatol, kən sotahatətəən lak. 38 Məto okəmə iatol nəmtətin mɨn u rəhak Tata tatol, kən nat əpnapɨn məmə itəmat nəsotahatətəən e rəhak nəghatən mɨn, məto təwɨr məmə onəkotahatətə e nəmtətin mɨn rəhak. Kən tol nəhlan, itəmat onəpanotɨtun wɨr agɨn məmə Tata Uhgɨn tətatɨg lak, kən iakətatɨg e Tata Uhgɨn.”* Jon 14:10,11,20; 17:21 39 Tol nəhlan, o nəghatən mɨn u, ilat kəmotolkeike mɨn məmə okotaskəlɨm in, məto in təmiet elat, magɨm.
40 In təmeguəfɨmɨn-pən mɨn e nəwtain nəhau Jotan, muwɨn əpəh, aupən, Jon təmol baptais e netəmim ikɨn. Kən mətatɨg ikɨn əh. 41 Kən netəmim tepət kəmotuwa ron, kən moatən məmə, “Jon təməsolən nəmtətin kit ne. Məto nəghatən mɨn itəm in təmatən e suah u, ilat rafin nɨpahrienən əm.” Jon 1:26-27,30,34 42 Kən ikɨn əh, netəmim tepət kəmotahatətə e Iesu.

*10:1: Noanɨkulu rəha sipsip un, tahmen e ikɨn kit itəm katəhg-ipən sipsip mɨn ikɨn nian rafin lapɨn, məmə ilat okotatɨg wɨr o kuri iarupɨn mɨn ne laion mɨn.

10:1: Jon 10:8,10

10:2: E ves mɨn u 1-5, ket ne etəm tatehm sipsip, ilau kərən katuəpsen-pən Iesu, kənu iakləh mɨn koatəpsen-pən netəm-iasol mɨn rəha netəm Isrel. Kənu sipsip mɨn koatəpsen-pən netəmim mɨn rəha Uhgɨn.

§10:7: Jon 1:51; 14:6

*10:8: Jer 12:1; Esik 34:2

10:9: Sam 118:20,22-24

10:10: Jon 1:4; 3:15-16; 5:40; 20:31

§10:11: Sam 23:1; Aes 40:11; Esik 34; Maeka 5:2,4; Mat 2:6; Mak 6:34; 1 Pita 2:25; 5:2-4; Nol Əpən 7:17; Jon 15:13; 1 Jon 3:16

*10:11: Hip 13:20

10:14-15: Mat 11:27

10:16: Ves 16 u, in tatɨtəlɨg-pən e ves mɨn 1-5. Ikɨn əh, noanɨkulu rəha sipsip tatəgətun netəm Isrel. Iesu tətaun-in ilat məmə rəhan mɨn. Sipsip mɨn itəm kotatɨg əh e noanɨkulu əh, ilat u, netəm Isrel itəm kəsotahatətəən e Iesu. Sipsip mɨn itəm Iesu tatən məmə ilat kəsotatɨgən e noanɨkulu u, ilat Iaihluə mɨn. Nian in otaun-in ilat, kən ilat mɨn okotətəlɨg-in nəwian, kən ilat rafin okotuwa kol kitiəh, kən etəmim kitiəh əm, inu Iesu, in otatehm wɨr ilat.

§10:16: Aes 56:8; Jon 11:52; Wək 10:34,35; Rom 1:16; Efes 3:6

*10:17: Aes 53:12

10:18: Mat 26:53-54; Fil 2:8; Hip 5:8

10:21: Eks 4:11

§10:22: Lafet əh koatol nɨkilat tatuəh nian kit aupən. Tɨpɨlat mɨn kəmotafəl wɨr Nimə Rəha Uhgɨn, təpiə, kən məwɨr, masim. Lafet əh, in katən mɨn məmə lafet rəha Laet Mɨn, məto-inu netəmim kəmotasiəpən e lait mɨn tepət e rəhalat latuənu mɨn.

*10:24: Luk 22:67-71

10:25: Jon 8:58

10:25: Jon 5:36; 14:11

§10:26: Jon 6:44

*10:28: Jon 6:39; Rom 8:35-39

10:29: Jon 17:2,6,24

10:30: Dut 6:4; Jon 17:21-23

§10:34: E Sam 82:1-2, Uhgɨn təmuəh nimaa nəghatən kit məmə, netəm-iasol mɨn rəha netəmim rəhan, ilat kotahmen e uhgɨn mɨn, meto inu in təmɨtəpun ilat məmə ilat okoatətul o Uhgɨn, kən motakil rəhan netəmim mɨn. Kəmotakil netəmim mihin, kən tol nəhlan, kən tən elat məmə, “uhgɨn mɨn.” Məto kəsi, məmə ilat kəmosotakilən e suatɨp ətuatɨp, kən Uhgɨn otərəkɨn ilat. Inu e ves u Jon 10:34, Iesu in tatos e nəghatən u kəməte aupən e Sam, kən tatəghat kəm netəm-iasol mɨn roiu.

*10:38: Jon 14:10,11,20; 17:21

10:41: Jon 1:26-27,30,34