13
Namnun nəghatən
Təwɨr məmə nəkotəkəike əh moatol nolkeikeən kəm itəmat mɨn tahmen e piatəmat mɨn.* Rom 12:10 Sotaluinən nehmən iapɨspɨs mɨn itəm koatuwa imatəmat ikɨn. Job 31:32; Mat 25:35; Rom 12:13 !Okəm-naka ilat nagelo mɨn! Netəmim neen itəm kəmoatol nulan, ilat kəmoatehm wɨr netəmim, məsotɨtunən məmə ilat nagelo mɨn. Jen 18:1-33 Sotaluinən netəm kotatɨg e kalapus.§ Mat 25:36; Hip 10:34 Nɨkitəmat otatuəh ilat, mətahmə olat tahmen əm məmə inun ik mɨn nəkətatɨg e kalapus. Otəto kələh nahməən e nɨkitəmat, itəmat netəm mɨn un itəm katol tərat elat, tahmen əm məmə inun ik natəto nahməən e nɨpətɨm atɨp.
Pəs netəmim rafin kotɨsiai-in natɨgən rəha marɨt, məmə in tasim nian rafin.* Mal 2:15 Pəs netəmim rafin kotəgɨn o nɨməhan rəhalat mɨn, məsoteguafələn. Uhgɨn otakil etəm aluə ne pətan əkəku itəm kətuapɨl kələh, kən makil mɨn iərman ne pətan itəm kətuapɨl kələh, iərman itəm tətapɨl ilau pətan u sənəmə rəhan pətan, ne pətan itəm sənəmə rəhan ətuatɨp iərman. Dut 22:22
Ətul-pən isəu o nolkeikeən rəha məni. 1 Tim 3:3 Nɨkim təike magien əm o rəham natɨmnat u natos tahmen§ Fil 4:11; 1 Tim 6:6-8 məto-inu Uhgɨn tatən məmə,
“Okol esapəsən ik,
məsəhlmanən ik nian kit”* Dut 31:6,8; Jos 1:5
Kən tol nəhlan kitat kotɨtun əsas, kən moatən məmə,
“Iərəmərə in iasitu rəhak,
tol nəhlan esəgɨnən.
Oesəginən nat kit itəm etəmim əm otol kəm io.” Sam 118:6,7
Nɨkitəmat otəkəike matəht netəm-iasol mɨn u rəhatəmat Hip 13:17, 24; 1 Kor 16:16 itəm kəmotaupən motəgətun itəmat e nəghatən rəha Uhgɨn. Otətəlɨg-in-tu natɨmnat wɨr mɨn itəm təmiet e nəmegəhən rəhalat, kən motahatətə e Iərəmərə tahmen əm elat.§ Hip 6:12
Iesu Kristo in tatol əm nulan, nəniəp, ne roiu, kən otəpanətatɨg nulan, namnun tɨkə.* Sam 102:27; Hip 1:12 Sotolən məmə nəgətunən wi pɨsɨn pɨsɨn mɨn tiuw rəkɨs itəmat o suatɨp ətuatɨp. Efes 4:14 Itəmat otuag-pən əm o Uhgɨn, itəm tətasitu etəmat e nɨkin agien məmə otol rəhatəmat nətəlɨgən təskasɨk. Kol 2:7 Təsəwɨrən məmə kitat okotətou-pən nətuakəmən rəha nunən nagwənən,§ 1 Kor 8:8; Hip 9:10 məmə in otol kitat kotəskasɨk, məto-inu in nɨpahrienən, nətuakəmən əh, okol təsasituən e netəm koatol.
10 Rəhatat olta tatɨg. Məto pris mɨn itəm koatol wək rəhalat əpəh imə e tapolən rəha nətueintən u,* Hip 8:5 ilat u, kəsegəhan-inən ilat məmə okotun 1 Kor 9:13; 10:18 nagwənən Jon 6:48-58 kit e olta u rəhatat.§ “Nagwənən” itəm katol sakrifais lan e “rəhatat olta” inun Kristo pɨsɨn əm (Jon 6:48-58). Pris mɨn aupən, ilat kəmotɨtun nunən noanuwəhgɨn nat megəh mɨn e sakrifais mɨn neen ilat koatol o nos-ipənən kəm Uhgɨn. Məto kəsegəhan-inən kəm ilat o “nunən” Kristo, nɨpətɨn u məmə kəsotosən ron.
11 E nolən rəha pris asol agɨn, nian in tatohamnu rəkɨs nat megəh, kən matos nɨtan kən muwɨn əpəh imə e Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn, kən mos-ipən kəm Uhgɨn o nafəl rəkɨsən təfagə rəha netəmim.* Lev 16:15 Məto uarisɨg, katɨləs-iarəp nat megəh u əpəh ihluə ikɨn e nimə tapolən mɨn rəhalat, motaan ətɨp. Eks 29:14; Lev 4:12,21; 9:11; 16:27 12 E nolən kitiəh əm, Iesu təmiet rəkɨs e taon, Jon 19:17 kən ikɨn əh in təməto nahməən e nɨpətɨn, kən mɨmɨs ikɨn əh, məmə nɨtan§ Rom 3:25 tɨtun nafəl rəkɨsən təfagə rat rəha netəmim, mol ilat kotətuatɨp, motasim, məmə ilat rəha Uhgɨn.* Efes 5:26 13 Tol nulan, pəs kitat kotol məmə inu okotiet ihluə imətat ikɨn, motol kitiəh kitat min əpəh ihluə. Luk 9:23 Kən okotəkəike motətul matɨp məmə netəmim okotol naulɨsən kəm itat, tahmen əm mə inun, kəmotol mihin lan. Hip 11:26 14 E nətueintən u, rəhatat kit taon ətuatɨp imətat ikɨn tɨkə, itəm otətatɨg lilɨn.§ Hip 12:27 Məto kitat koategəs-in rəhatat taon ətuatɨp itəm kotɨtun məmə otəpanuwa.* Fil 3:20; Hip 11:10; 12:22
15 Tol nulan, e nasituən rəha Iesu, pəs kitat kotos-ipən sakrifais rəhatat kəm Uhgɨn nian rafin. 1 Pita 2:5 Sakrifais mɨn u rəhatat, inun, okoatɨləs-ipər nərgɨ Uhgɨn nian rafin, moatən-iarəp nərgɨn. Sam 50:2-15; Hos 14:2; Aes 57:19 16 Sotaluinən o nolən təwɨr ne nawte-inən nat rəhatəmat tatɨg kəm netəm rəhalat nat kit tɨkə,§ Rom 12:13 məto-inun in mɨn tahmen e sakrifais* Fil 4:18 itəm nɨki Uhgɨn tagien ron. Sam 50:21-15; Hos 14:2 17 Otol nəwia netəm-iasol mɨn e niməfak, Hip 13:7,24 kən motatɨg ahgin ilat. Ilat u, koatehm wɨr nəmegəhən rəhatəmat,§ Aes 62:6; Wək 20:28 məsotamegən, məto-inu ilat kotɨtun məmə okotəike motən nəmtət lan kəm Uhgɨn məmə ilat kəmotol wək u, təhrol nulan. Itəmat nakotəike motol ilat nɨkilat tagien o wək u. Okəmə itəmat noatol nɨkilat təsagienən ron, nolən u okol təsasitu agɨn-əhən etəmat.
18 Otəfak otɨmat,* 1 Tes 5:25 məto-inu ekotɨtun əsas məmə rəhatɨmat nolən in tətuatɨp əm, Wək 23:1 kən ekotolkeike agɨn məmə nian rafin itɨmat ioatol nolən təwɨr əm. 19 Io ekolkeike pɨk məmə itəmat onəkotəkəike motətapəh-in o Uhgɨn, məmə io ekɨtun nɨtəlɨg-pa-mɨnən otəmat uəhai əm.
20 Iatəfak mɨn otəmat mɨn məmə, Uhgɨn otasitu etəmat. Uhgɨn u, in nəukətɨ nəməlinuən. Rom 15:33 Kən in təmol rəhatat Iərəmərə Iesu təmegəh mɨn e nɨmɨsən,§ Wək 2:24 məto-inu nɨtan təmaiu o nolən nəniəkɨsən lilɨn* Jen 17:7,13,19; Aes 55:3; 61:8; Esik 37:26; Mat 26:28 in tətatɨg matəmegəh. Hip 9:20 Iesu əh, in etəm təwɨr maprəkɨs o nehm wɨrən sipsip mɨn rəhan. Jon 10:11 Iatəfak məmə Uhgɨn u, 21 in otos-ipɨnə natɨmnat wɨr mɨn rafin kəm itəmat, itəm otol itəmat nəkotahmen o nolən nat itəm in tolkeike. Kən iatəfak məmə, Uhgɨn otol wək e nəmegəhən rəhatat kitiəh kitiəh,§ Fil 2:13 kən e nasituən rəha Iesu Kristo, in otol rəhatat nolən təwɨr təwɨr, kən nɨkin otagien pɨk ron. Kən pəs kotɨləs-ipər nərgɨ Kristo ilɨs nian rafin, matuwɨn matuwɨn namnun tɨkə. Əwəh.* Rom 11:36
22 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Naoa u rəhak təsəfəməh pɨkən. Məto iakətapəh əskasɨk otəmat məmə, otol-tu rəhatəmat nətəlɨgən təfəməh mɨn məmə nakotətəlɨg-in rəhak nəghatən mɨn itəm otɨləs-ipər nətəlɨgən rəhatəmat.
23 Iakolkeike məmə onəkotɨtun məmə piətat u Timoti, ilat kəmotɨləs-iarəp in e kalapus. Okəmə in otuwa uəhai əm, kən itɨmlau min, ekiamnə.
24 Itəmat otən təwɨr kəm netəm-iasol mɨn rəhatəmat, ne iəfak mɨn u imatəmat ikɨn. Netəm Itali kəmotən təwɨr kəm itəmat.
25 Pəs Uhgɨn otawte-in rəhan nəwɨrən kəm itəmat rafin. Əwəh.

*13:1: Rom 12:10

13:2: Job 31:32; Mat 25:35; Rom 12:13

13:2: Jen 18:1-33

§13:3: Mat 25:36; Hip 10:34

*13:4: Mal 2:15

13:4: Dut 22:22

13:5: 1 Tim 3:3

§13:5: Fil 4:11; 1 Tim 6:6-8

*13:5: Dut 31:6,8; Jos 1:5

13:6: Sam 118:6,7

13:7: Hip 13:17, 24; 1 Kor 16:16

§13:7: Hip 6:12

*13:8: Sam 102:27; Hip 1:12

13:9: Efes 4:14

13:9: Kol 2:7

§13:9: 1 Kor 8:8; Hip 9:10

*13:10: Hip 8:5

13:10: 1 Kor 9:13; 10:18

13:10: Jon 6:48-58

§13:10: “Nagwənən” itəm katol sakrifais lan e “rəhatat olta” inun Kristo pɨsɨn əm (Jon 6:48-58). Pris mɨn aupən, ilat kəmotɨtun nunən noanuwəhgɨn nat megəh mɨn e sakrifais mɨn neen ilat koatol o nos-ipənən kəm Uhgɨn. Məto kəsegəhan-inən kəm ilat o “nunən” Kristo, nɨpətɨn u məmə kəsotosən ron.

*13:11: Lev 16:15

13:11: Eks 29:14; Lev 4:12,21; 9:11; 16:27

13:12: Jon 19:17

§13:12: Rom 3:25

*13:12: Efes 5:26

13:13: Luk 9:23

13:13: Hip 11:26

§13:14: Hip 12:27

*13:14: Fil 3:20; Hip 11:10; 12:22

13:15: 1 Pita 2:5

13:15: Sam 50:2-15; Hos 14:2; Aes 57:19

§13:16: Rom 12:13

*13:16: Fil 4:18

13:16: Sam 50:21-15; Hos 14:2

13:17: Hip 13:7,24

§13:17: Aes 62:6; Wək 20:28

*13:18: 1 Tes 5:25

13:18: Wək 23:1

13:20: Rom 15:33

§13:20: Wək 2:24

*13:20: Jen 17:7,13,19; Aes 55:3; 61:8; Esik 37:26; Mat 26:28

13:20: Hip 9:20

13:20: Jon 10:11

§13:21: Fil 2:13

*13:21: Rom 11:36