19
Kən Pailat təmos-ipən Iesu e nelmɨ rəhan mopael mɨn, kən ilat kəmotalis-alis.* Aes 50:6; 53:5 Kən kəmotəmɨk nol itəm tol nihlən-nihlən, motol hat lan, tahmen e hat rəha kig, kən motəfauin-pən e rəhn-kapə. Kən motuwɨn-in-pən kot əfəməh kit kəm in, tol nəguɨ-naris lan, tahmen e kot rəha kig. Kən ilat motuwa ron, moatol mɨləh lan, kən moatən məmə, “Ik u inu, kig rəha netəm Isrel. Itɨmat ekotos-ipən nɨsiaiiən kəm ik.” Kən ilat moatem-pən əm nɨkapɨn.
Kən Pailat tiet mɨn muwɨn ihluə, kən matən-ipən kəm netəmim məmə, “Ei, netəmim. Io ekahl-iarəp mɨn suah u tuwa ihluə, məmə itəmat onəkotəplan-tu məmə io esehmən nolən rat lan ne.” Kən Iesu təmiet mɨn muwa ihluə. In tatəfauin hat u itəm kəmol e nol itəm tol nihlən-nihlən, tahmen e hat rəha kig, kən matuwɨn e kot əfəməh tol nəguɨ-naris, tahmen e kot rəha kig, kən Pailat tən-ipən kəm ilat məmə, “!Netəmim! !Otəplan-tu! !Suah u inu!”
Məto nian pris asol mɨn ne mopael mɨn itəm koatehm Nimə Rəha Uhgɨn kəmotəplan, ilat kəmotagət əfəməh moatən məmə, “!Okəht-ipən e nɨg kəməluau! !Okəht-ipən e nɨg kəməluau!” Wək 3:13
Kən Pailat təmən-ipən kəm ilat məmə, “Itəla, itəmat pɨsɨn əm, otɨləs motuwɨn, motəht-ipən in e nɨg kəməluau. Məto io esəplanən nolən rat kit ne lan.”
Məto ilat kotəmə, “Rəhatɨmat kit əh-ikɨn lou tatən məmə in otəkəike mɨmɨs, məto-inu in tatən məmə in Nətɨ Uhgɨn.” Lev 24:16; Mat 26:63-66; Jon 5:18; 10:33 Kən nian Pailat təməto nəghatən u, in təməgɨn pɨk təhmɨn mɨn. Kən in təmatɨg muwɨn mɨn imə, mətapəh o Iesu məmə, “?Ik etəm hiə?”§ Pailat təmətapəh nəhlan o nɨtunən məmə okəmə naka Iesu in uhgɨn əkəku kit, o okəm-naka nɨkin tatəht məmə Iesu in etəm e nəptən pɨsɨn kit kən etəm pɨsɨn kit in otakil nolən rəhan (Luk 23:6-7). Iesu tɨnuhalpɨn rəkɨs rəhan nəghatən, məto Pailat təməsənən nɨpahrienən lan (Jon 18:36-38a; Aes 53:7).
Məto Iesu təsuhalpɨnən rəhan nəghatən. 10 Kən Pailat tən-ipən kəm in məmə, “?Təhrol nəsən-ipamən kəm io? ?Ik nəsɨtunən məmə io iatos nəsanənən məmə ekahl-iarəp ik, kən matos mɨn nəsanənən məmə okəht-ipən ik e nɨg kəməluau?”
11 Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Okəmə Uhgɨn təməsolən nat u, okol ik onəsos agɨn-əhən nəsanənən məmə onakakil io.* Rom 13:1 Tol nəhlan, nolən rat rəha suah un itəm təmos-ipɨnə io e nelməm, in tərat maprəkɨs-in rəham.” Jon 18:30; Wək 3:13
12 Kən tətuoun e nian əh, Pailat təmolkeike məmə otɨkɨs Iesu. Məto netəm-iasol mɨn rəha netəm Isrel koatagət əfəməh moatən məmə, “Okəmə nakɨkɨs suah u mahl-iarəp, kən ik sənəmə etəmim rəha Sisa. Etəmim u itəm tatən məmə in kig, in tɨkɨmɨr rəha Sisa.”
13 Kən nian Pailat təməto nəghatən u, kən təmit Iesu muwa mɨn ihluə. Kən in təmuwɨn e ikɨn kit, nərgɨn un, Lou Kəpiel Epin-Epin, e nəghatən Isrel, in Kapata, Kapata in ikɨn kit kəməlɨn kəpiel itəm tepin-epin mɨn ikɨn, kol tahmen əm e sɨmen itəm kəməhləkɨn. kən matəpələh-pər jea rəha nakilən. 14 Tɨnuəkɨr mɨtgar tətul e tina, e nian ətuatɨp rəha nol əpen-əpenəən o nolən lafet rəha Nuhagego-inən.
Kən Pailat tən-ipən kəm netəm Isrel məmə, “!Ei netəm mɨn əpə! !Otəplan-tu! !Suah u in kig rəhatəmat!”§ Jon 19:19,21-22
15 Məto ilat kəmotagət əfəməh, motən məmə, “!Ohamnu! !Ohamnu! !Əht-ipən e nɨg kəməluau!”
Kən Pailat təmən-ipən kəm ilat məmə, “?Itəmat nakotolkeike mə io ekəht-ipən kig rəhatəmat e nɨg kəməluau?” Məto pris asol mɨn kotəmə, “!Sisa əm un, in rəhatɨmat kig!”
16 Kən Pailat təmegəhan-in-pən Iesu tuwɨn e nelmɨlat, məmə mopael mɨn rəha Rom okotuwɨn motəht-ipən e nɨg kəməluau.
Mopael mɨn kəmotətu-pər Iesu e nɨg kəməluau
(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32;
Luk 23:26-43)
Kən ilat kəmotɨləs Iesu motuwɨn. 17 In tatɨləs nɨg kəməluau rəhan,* Luk 14:27 matiet matuwɨn ikɨn kit mɨn, nərgɨn un, Kolkota e nəghatən rəha netəm Isrel. Nɨpətɨn u, “Louipɨl-uipɨl.” 18 Kən ikɨn əh, kəmotəht-ipən Iesu e nɨg kəməluau. Kən kəmotatɨg motəht-ipən mɨn etəmim kəiu, kit e nɨkalɨn matɨp, kit e nɨkalɨn mol, kən Iesu in tatəkul ilugɨn elau.
19 Kən Pailat təmən kəte rəkɨs nəghatən kit, kɨləs kan kəht-ipən e rəhn-kapə nɨg kəməluau. Nəghatən u tatən məmə, Iesu, etəm Nasaret, kig rəha netəm Isrel. Jon 19:14,21 20 Kən netəm Isrel tepət, ilat kotafin nəghatən u, məto-inu ikɨn əh kəmotəht-ipən Iesu ikɨn, in iuəhkɨr əm o taon. Hip 13:12 Kən nəghatən u, kəməte rəkɨs e nəghatən rəha netəm Isrel, ne nəghatən rəha netəm Rom, ne nəghatən rəha netəm Kris. 21 Kən pris asol mɨn rəha netəm Isrel, kəmotuwɨn motən-ipən kəm Pailat məmə, “Onəkəsəteən məmə, ‘Kig rəha netəm Isrel.’ Təwɨr mə onakəte ilə məmə, ‘Suah u in tatən məmə in kig rəha netəm Isrel.’ ”§ Jon 19:14
22 Məto Pailat təmə, “Nat itəm eməte, eməte.”
Mopael mɨn kəmotoor natɨmnat rəha Iesu
23 Kən nian mopael mɨn kəmotəht-ipən rəkɨs Iesu e nɨg kəməluau, kən motəmɨk rəhan natɨmnat, kən kəmotoor ilat nəmtɨn kuwɨt, məto-inun mopael mɨn ilat kuwɨt. Məto kot əfəməh rəhan, etəmim itəm in təmol nɨməhan, in təmɨsɨlpɨn-ɨlpɨnən nɨməhan lan, in təmol apiəpiə əm nɨməhan əh. 24 Kən mopael mɨn u kɨnotən-ən kəm ilat mɨn məmə, “Ei, təsəwɨrən məmə okotearəsin nat u. Təwɨr məmə okotatɨpin əm tais ron. Kən etəm tatol win lan, in tɨtol rəhan u kot.” Nat u təmiet məmə otol nəghatən rəha Naoa Rəha Uhgɨn tuwa mol nɨpahrienən, u təmən məmə,
“Ilat kəmotəmki-rəkɨs rəhak natɨmnat. Ilat kəmotoor elat mɨn.
Kən ilat kəmotatɨpin tais məmə otəgətun məmə pah otos natɨmnat mɨn əh.”* Sam 22:18
Kən tol nəhlan, mopael mɨn kəmotol mihin pahrien. Jon 19:28,36,37
Iesu ne rəhan Mama
25 Kən iuəhkɨr əm o nɨg kəməluau rəha Iesu, nɨpɨtan kuwɨt kəmoatətul əh-ikɨn. Mama rəha Iesu, ne pia rəhan mama, ne Meri kit mɨn, pətan rəha Klopas, kən iahunin kit mɨn Meri pətan Maktala. Luk 8:2; Jon 20:1,18 26 Kən nian Iesu təməplan rəhan mama ne suah un itəm in tolkeike pɨk§ Jon tatən atɨp əm in məmə, “suah un itəm in tolkeike pɨk” (Jon 13:23). katuətul e nɨkalɨn, kən tən-ipən kəm rəhan mama məmə, “!Pətan, nətɨm un!”
27 Kən mən-ipən kəm suah u məmə, “Ik rəham u mama.” Kən tətuoun e nian əh, suah u təmit pətan un mian iman ikɨn, kən in təmatehm wɨr in, tahmen e rəhan mama ətuatɨp.
Iesu tɨnɨmɨs
(Mat 27:45-56; Mak 14:33-41;
Luk 23:44-49)
28 Kən uarisɨg lan, Iesu təmɨtun məmə wək mɨn itəm in təmuwa məmə otol, tɨnol namnun rəkɨs.* Jon 17:4 Kən o nolən nəghatən mɨn e Naoa Rəha Uhgɨn tuwa mol nɨpahrienən lan, in təmən məmə, “Enoaoa.” Sam 69:21; Jon 19:29
29 Kən pesɨn əkəku kit əh-ikɨn tatəpələh, kəmiuw-pən wain lan u tagɨn. Kən ilat kəmotɨləs nat kit tame-ame tahmen e katən, kən moteer-pən e wain un, kən motatu-pən e nelmɨ nɨg katən mə hisop, kən motɨləs-ipər tuwɨn iuəhkɨr o nohlɨ Iesu, məmə otɨrɨm. 30 Kən nian in təmənɨm wain u məsɨn, kən məmə, “!Natɨmnat rafin tɨnol namnun!” Luk 12:50; Jon 4:34; 17:4
Kən təmətag-iəhau, megəhan-in-pən rəhan namegən tiet, kən mɨmɨs.
Suah kit təmaru nɨkalɨ Iesu
31 Nian əh rəha nol əpen-əpenəən, məto-inu okən lawɨgin un, nian rəha Sapat. (Kən Sapat u, in Sapat keike kit.)§ Sapat u, in Sapat keike kit, məto-inu təmuwa ətuatɨp e nian rəha lafet rəha Nuhagego-inən. Kən netəm-iasol rəha netəm Isrel kəsotolkeikeən məmə nɨpətɨ suah miləhal əh okətəhaləkul e nɨg kəməluau mətoarus-pən nian əh. Kən o nat əh, ilat kəmotuwɨn motətapəh o Pailat məmə otahl-ipa rəhan mɨn netəmim, kotuwɨn, motətgəhl nelkɨləhal, pəs iləhal kəhalɨmɨs uəhai əm. Kənu ilat kotɨləs-irəkɨs nɨpətɨləhal. 32 Kən mopael mɨn kəmotaupən motətgəhl nelkɨ suah mil un kəiu itəm kəmotəht-ipən ilau e nɨg kəməluau iləhal Iesu.
33 Məto nian kəmotuwa o Iesu, motəplan məmə in tɨnɨmɨs rəkɨs. Kən əmun, ilat kəsotətgəhlən nelkɨn. 34 Kən mopael kit təmaru əm nɨkalɨn e rəhan nɨro,* Sek 12:10; Nol Əpən 1:7 kən roiu agɨn-əh, nɨta ne nəhau kəmuaiəh ahmen-ahmen əm, mətuatite e nɨpətɨn. 1 Jon 5:6-8 35 (Kən suah kit əh-ikɨn tatətul, Aposol Jon itəm təməte naoa u, in tatəghat-in atɨp əm in e ves 35 (Jon 19:26; 21:24). in təmehm natɨmnat mɨn u e nɨganəmtɨn. Kən nəghatən mɨn rəha suah u, in tətuatɨp, kən in tɨtun məmə in tatən pahrien. Kən in tatən-iarəp məmə itəmat mɨn onəkotɨtun motahatətə lan.) 36 Natɨmnat mɨn u kəmotuwa məmə okotol nəghatən e Naoa Rəha Uhgɨn tuwa mol nɨpahrienən lan,§ Jon 19: 24,28,37 u tatən məmə, “Okol nɨkɨlɨkɨlin kit təsɨtəgɨtən.”* Iesu in tahmen e Nətɨ Sipsip rəha lafet rəha Nuhagego-inən kən nɨtan otosmegəh netəmim rəha Uhgɨn. (Jon 1:29; 1 Kor 5:7; 1 Pita 1:19). Tahmen məmə kəməsətgəhlən nɨkɨlkɨli nenətɨ sipsip mɨn itəm katoh e lafet rəha Nuhagego-inən (Eks 12:46; Nam 9:12), e nolən kitiəh əm, nɨkɨlkɨli Iesu kit, təməsɨtəgɨtən. Sam 34:20. 37 Kən nəghatən kit mɨn e Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, “Ilat okotəplan suah u itəm kəmotaru.” Sek 12:10; Nol Əpən 1:7
Josep ne Nikotimas, ilau kəmiatənɨm Iesu
38 Kən uarisɨg e natɨmnat mɨn u, etəm Aramatia kit, nərgɨn u, Josep. Josep u, in etəmim kit rəha Iesu, məto tatəhluaig-in nat u, məto-inun tatəgin netəm-iasol rəha netəm Isrel. Jon 7:13 In təmuwɨn məplan Pailat, kən tətapəh ron məmə otegəhan-in pəs tɨləs-irəkɨs nɨpətɨ Iesu. Kən əmun, Pailat təmegəhan-in, kən in təmuwɨn mɨləs-irəkɨs. 39 Kən Nikotimas, u aupən in təmuwɨn məplan Iesu lapɨn,§ Jon 3:1-2; 7:50 in təmuwɨn ilau Josep. In tatɨtol kətɨm kit, təmərioah e nat pien-pien mɨn u mɨr ne alos. Kətɨm u təfɨgəm tahmen e tate kilo.
40 Kən ilau kəmialəs-irəkɨs nɨpətɨ Iesu, mualpin e nɨməhan wɨr kit, nərgɨn u linen. Kən ilau kəmioal-pən mɨr ne alos e nɨməhan u, tahmen ətuatɨp əm mə inun netəm Isrel kotalpin mihin nɨpətɨ etəmim, moatɨtənɨm. 41 Kən ikɨn əh kəməht-ipən Iesu ikɨn e nɨg kəməluau, kəmahwɨnu ikɨn, kən e ikɨn əh, nɨpəg kəpiel kit əh-ikɨn, itəm katɨtənɨm itəm ikɨn. Kən ikɨn əh, kəsɨtənɨm-pənən əh suah kit ikɨn. 42 Kən ilau kəmuələhəu-pən nɨpətɨ Iesu e nɨpəg kəpiel u, məto-inu nian əh in nian rəha netəm Isrel koatol əpen-əpenə lan o Sapat,* Əplan-tu futnot e 19:31. kən nɨpəg kəpiel itəm katɨtənɨm itəm ikɨn, in iuəhkɨr əm.

*19:1: Aes 50:6; 53:5

19:6: Wək 3:13

19:7: Lev 24:16; Mat 26:63-66; Jon 5:18; 10:33

§19:9: Pailat təmətapəh nəhlan o nɨtunən məmə okəmə naka Iesu in uhgɨn əkəku kit, o okəm-naka nɨkin tatəht məmə Iesu in etəm e nəptən pɨsɨn kit kən etəm pɨsɨn kit in otakil nolən rəhan (Luk 23:6-7). Iesu tɨnuhalpɨn rəkɨs rəhan nəghatən, məto Pailat təməsənən nɨpahrienən lan (Jon 18:36-38a; Aes 53:7).

*19:11: Rom 13:1

19:11: Jon 18:30; Wək 3:13

19:13: Kapata in ikɨn kit kəməlɨn kəpiel itəm tepin-epin mɨn ikɨn, kol tahmen əm e sɨmen itəm kəməhləkɨn.

§19:14: Jon 19:19,21-22

*19:17: Luk 14:27

19:19: Jon 19:14,21

19:20: Hip 13:12

§19:21: Jon 19:14

*19:24: Sam 22:18

19:24: Jon 19:28,36,37

19:25: Luk 8:2; Jon 20:1,18

§19:26: Jon tatən atɨp əm in məmə, “suah un itəm in tolkeike pɨk” (Jon 13:23).

*19:28: Jon 17:4

19:28: Sam 69:21; Jon 19:29

19:30: Luk 12:50; Jon 4:34; 17:4

§19:31: Sapat u, in Sapat keike kit, məto-inu təmuwa ətuatɨp e nian rəha lafet rəha Nuhagego-inən.

*19:34: Sek 12:10; Nol Əpən 1:7

19:34: 1 Jon 5:6-8

19:35: Aposol Jon itəm təməte naoa u, in tatəghat-in atɨp əm in e ves 35 (Jon 19:26; 21:24).

§19:36: Jon 19: 24,28,37

*19:36: Iesu in tahmen e Nətɨ Sipsip rəha lafet rəha Nuhagego-inən kən nɨtan otosmegəh netəmim rəha Uhgɨn. (Jon 1:29; 1 Kor 5:7; 1 Pita 1:19). Tahmen məmə kəməsətgəhlən nɨkɨlkɨli nenətɨ sipsip mɨn itəm katoh e lafet rəha Nuhagego-inən (Eks 12:46; Nam 9:12), e nolən kitiəh əm, nɨkɨlkɨli Iesu kit, təməsɨtəgɨtən. Sam 34:20.

19:37: Sek 12:10; Nol Əpən 1:7

19:38: Jon 7:13

§19:39: Jon 3:1-2; 7:50

*19:42: Əplan-tu futnot e 19:31.