18
Tɨkɨmɨr mɨn rəha Iesu kəmotuwa motaskəlɨm in
(Mat 26:7-56; Mak 14:43-50;
Luk 21:47-53)
Nian Iesu təmaupən məfak, kəmotiet e taon u, kən moteguəfɨmɨn-pən entənɨpən-pən e noanapinat kit, nərgɨn un, Ketron. Kən ikɨn əh, kəmahwɨnu kit ikɨn. Kən Iesu ne rəhan netəmim mɨn kəmotuwɨn e nɨki nɨg mɨn əh.
Kən Jutas u, etəm u uarisɨg in otəpanegəhan-in Iesu kəm rəhan tɨkɨmɨr mɨn, in tɨnɨtun rəkɨs ikɨn əh, məto-inu nian neen, Iesu ne rəhan mɨn netəmim ilat koatuəfɨmɨn ilat mɨn ikɨn.* Luk 21:37; 22:39 Kən pris asol mɨn ne Farisi mɨn kəmotahl-ipən mopael mɨn itəm koatətul o Nimə Rəha Uhgɨn kotuwa motehm Jutas. Kən Jutas təmit netəm mɨn əh ilat mopael mɨn neen rəha netəm Rom, mit ilat motuwɨn e nɨki nɨg olɨf əh. Ilat koatəmɨk noanɨsiə, ne lait mɨn, ne natɨmnat rəha nəluagɨnən. Wək 1:16
Iesu tɨnəmɨtun rəkɨs məmə natɨmnat mɨn u, in otuwa tol nulan, məto in təmaliwək muwɨn olat, kən mətapəh olat məmə, “?Itəmat noategəs-in pah un?”
Ilat kəmotən-ipən kəm in məmə, “Etəm Nasaret kit, nərgɨn u Iesu.” Kən in tən-ipən kəm ilat məmə, “Io u inu.” “Io u inu” - Əplan-tu futnot e Jon 4:26. § Jon 6:20; 8:24,28,58; 13:19; 8:6,8 (Kən Jutas, suah u itəm təmegəhan-in-pən Iesu e nelmɨlat, in tatətul ilat min.) Kən nian Iesu təmən məmə, “Io u inu,” ilat kəmotani məntaalat motɨtəlɨg, moteiuaiu motorin ilat e nɨsɨp.* Nol Əpən 1:17
Kən Iesu tatɨg mətapəh mɨn olat məmə, “?Itəmat nakotegəs-in pah un?” Kən ilat kotəmə, “Etəm Nasaret kit, nərgɨn u Iesu.”
Kən Iesu tən-ipən məmə, “Enən-ipɨnə rəkɨs kəm itəmat məmə, ‘Io u inu.’ “Io u inu” - Əplan-tu futnot e Jon 4:26. Jon 6:20; 8:24,28,58; 13:19; 8:6,8 Okəmə itəmat nakoategəs-in io, kən təwɨr məmə nakotapəs netəmim mɨn u, koatuwɨn latuənu.” In təmən nəhlan məmə nəghatən u itəm in tɨnəmən rəkɨs in otol nɨpahrienən. Nəghatən u təmən məmə, “Tata, netəm mɨn u itəm nəmələhəu-pən ilat e nelmək, okol esaiiroauinən kit.”§ Jon 6:39; 10:28; 17:12
10 Saimon Pita təmatɨləs rəhan kit nisa rəha nəluagɨnən. Kən əmun, in təmiuw-iarəp rəhan nisa, məte rəkɨs matelgɨ slef kit rəha pris asol agɨn, matəlgɨn matɨp. Nərgɨ suah un, Malkas.
11 Məto Iesu tən-ipən kəm Pita məmə, “Aii-pən rəham nisa u e rəhan sipa. Ik onəkəike mɨtun məmə nahməən u rəhak,* Nian Iesu təmə, “Ik onəkəike mɨtun məmə nahməən u rəhak,” nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “?Oesənɨm-pənən e panɨkɨn u itəm rəhak Tata otos-ipa kəm io?” E nəghatən Kris, “oekənɨm e panɨkɨn” in nimaa nəghatən, nɨpətɨn u, məmə Iesu tategəhan-in məmə in otos nahməən u itəm otuwa ron nian Uhgɨn otol nalpɨnən kəm in o nolən rat mɨn rəha netəmim rafin. itəm Tata Uhgɨn in təmos-ipa kəm io, kən io ekəike mətəlɨg-in əm, mol.” Mat 20:22
Ilat kəmotɨləs Iesu motuwɨn tətul aupən e nɨganəmtɨ Anas
(Mat 26:57-58; Mak 14:53-54;
Luk 22:54)
12 Kən mopael mɨn rəha netəm Rom ne etəm-iasol rəhalat, ne mopael mɨn rəha netəm Isrel, kəmotaskəlɨm Iesu, kən motəlis ətain nelmɨn. 13 Kən kəmotaupən motɨləs in motuwɨn tətul e nɨganəmtɨ Anas. Anas un, in etəmaa Kaeafas. Kaeafas un, in pris asol agɨn e nup əh. E nian rəha Oltesteman, katos-ipər pris asol agɨn mɨn kotətul mətoarus nian ilat okoatɨmɨs. Məto e nian Jon təməte naoa u lan, netəm Rom kəmotəuhlin nətəlɨgən əh, motol məmə etəm tatol pris asol agɨn, okəike katɨləs-ipər nɨtain, məmə suah kit in otəsərəmərəən nian təfəməh. E nup 6 AD, netəm Rom kəmotos-ipər Anas məmə in otuwa pris asol agɨn, kənu e nup 15 AD, kəmotɨləs-iəhau in e rəhan wək, kən motɨləs-ipər Kaiəfəs məmə tatos nəmeen. Məto Anas in tatos əh nərəmərəən e nətəlɨgən rəha netəm Isrel, kən netəm Isrel koatən əh məmə in pris asol agɨn. 14 Kən Kaeafas u inu, in aupən təmən kəm netəm-iasol rəha netəm Isrel məmə təwɨr pɨk məmə etəmim kitiəh əm otɨmɨs o netəmim, taprəkɨs-in məmə netəmim rafin okotɨmɨs.§ Jon 11:49-51
Pita təmən məmə in
təruru Iesu
(Mat 26:69-70; Mak 14:66-68;
Luk 22:55-57)
15 Kən Saimon Pita ne etəmim kit mɨn rəha Iesu, ilau kəmiauarisɨg-in Iesu. Etəmim u kit mɨn rəha Iesu, pris asol agɨn in tɨtun wɨr. Tol nəhlan, in təmətəu-pən Iesu, mian əpəh imə e iat rəha nimə rəha pris asol agɨn un. 16 Məto Pita in təmatətul əm e ket. Kən etəmim kit mɨn u rəha Iesu, itəm pris asol agɨn tɨtun wɨr, in təmiet muwa ihluə, kən mən-ipən kəm pətan u itəm tatətul o ket. Kən in təmit Pita mian imə. 17 Kən əmun, pətan un itəm tatətul o ket, təməplan Pita kən tətapəh ron məmə, “?Ei, ik mɨn un etəmim rəha suah əh?”
Məto Pita təmə, “Kəpə, sənəmə io rəhan etəmim.”
18 Kən e nian əh, in nian rəha nətəpən, kən iolwək mɨn rəha pris asol agɨn, ne mopael mɨn, ilat kəmotasiepən e noanəmkɨlɨp e nɨgəm, kən moatətul tɨtəlau in, moatəto. Kən Pita mɨn, in təmuwɨn motətul, moatəto nɨgəm.
Pris asol agɨn təməghat
kəm Iesu
(Mat 26:59-66; Mak 14:55-64;
Luk 22:66-71)
19 Kən pris asol agɨn tatətapəh-in natɨmnat mɨn o Iesu. Tatətapəh o netəmim mɨn rəhan ne nəghatən mɨn rəhan itəm təmatən matəgətun ilat lan.* Nat əpnapɨn məmə Kaiəfəs in pris asol agɨn e nup əh (ves 13), məto Anas in tatos əh nepətən rəha pris asol agɨn kit, məto-inu in pris asol agɨn aupən ikɨn. Kən ves u tatəghat-in Anas. (Jon 18:24; Luk 3:2; Wək 4:5-6).
20 Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Io ematən rəhak nəghatən mɨn e nɨganəmtɨ netəmim. Nian rafin, iatəgətun netəmim lan, əpəh e nimə mɨn rəha nuəfɨmɨnən, kən əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn, itəm netəm Isrel koatəpələh ikɨn nian rafin. Io esəhluaig-inən rəhak nəghatən mɨn. 21 ?Təhrol nakətapəh-in nulan kəm io? Təwɨr mə nakuwɨn mətapəh o netəm kəmoatəto rəhak nəghatən mɨn. Təwɨr nakuwɨn mətapəh o nəghatən mɨn un emən-ipən kəm ilat. Ilat kotɨtun wɨr natɨmnat mɨn u itəm ematən.”
22 Nian Iesu təmatən nəghatən əh, kən mopael kit itəm in tatətul e Nimə Rəha Uhgɨn, in tatətul əh-ikɨn, təmem nɨkapɨn, kən məmə, “?Nakatən nulan e pris asol agɨn o naka?”
23 Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “Okəmə emən nəghatən neen itəm təsətuatɨpən, təwɨr məmə onakən-iarəp. ?Məto okəmə rəhak nəghatən mɨn kotətuatɨp əm, təhrol nakatem io?”
24 Kən əmun Anas tahl-ipən Iesu tuwɨn o pris asol agɨn u Kaeafas. Kən tatəmɨk mətmətɨg əm nol itəm kəməlis lan.
Pita tɨnən mɨn məmə
təruru Iesu
(Mat 26:71-75; Mak 14:69-72;
Luk 22:58-62)
25 Kən Saimon Pita tətul əh matəto nɨgəm. Kən koatətapəh ron məmə, “?Ei, ik mɨn un, ik etəmim rəha suah əh?” Məto Pita təmə, “Kəpə, sənəmə io rəhan etəmim.”
26 Kən əmun, iolwək kit rəha pris asol agɨn, in noanol kit rəha suah u Pita təmətatɨp matəlgɨn aupən, in təmən məmə, “?Nɨkik təht məmə eməplan ik itəmat min əpəh e nɨki nahwɨnuən, o kəpə?”
27 Məto Pita təmə, “Kəpə. Sənəmə io.”
Kən roiu agɨn-əh mɨn, mənɨg kit tɨmnən. Jon 13:38
Iesu in təmətul aupən e nɨganəmtɨ Pailat
(Mat 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5;
Luk 23:1-5)
28 Kən laulaugɨn agɨn-əh, kəmotɨləs Iesu motiet e nimə rəha Kaeafas, motuwɨn e nimə rəha Pailat. Pailat in etəm Rom, məto in tatos nərəmərəən asol Isrel. Netəm Isrel koatos nətuakəmən kit rəhalat, ilat kəsotuwɨnən e nimə rəha etəm ik pɨsɨn kit. Okəmə okotuwɨn imə, kən ilat koatən məmə ilat kotamkɨmɨk e nɨganəmtɨ Uhgɨn, kən ilat okol kəsotunən nagwənən rəha lafet rəha Nuhagego-inən. Jon 11:55 29 O nətuakəmən u rəhalat, tol kən Pailat in təmiet e rəhan nimə, muwa ihluə mə otəplan ilat. Kən in təmətapəh məmə, “?Nɨpəgnəmtɨ naka un itəmat noatehm-pən e suah u?”
30 Kən ilat kəmotən-ipən kəm in məmə, “Okəmə suah u in təsətgəhlən lou, okol esotɨləsən in motuwa kəm ik.”
31 Kən Pailat tən-ipən kəm ilat məmə, “Təwɨr məmə itəmat onəkotɨləs in motuwɨn, kən itəmat motakil, tətəu-pən lou mɨn rəhatəmat.”
Məto ilat kotən-ipən kəm in məmə, “Məto netəm Rom əm ilat kotegəhan-in məmə kɨtun nohamnuən etəmim.” 32 Iesu təmatən aupən məmə in otɨmɨs nəhlan,§ Iesu təmən məmə in otɨmɨs e nɨg kəməluau (Mat 20:19; 26:2; Jon 3:14; 8:28; 12:32-33). Kən netəm Rom, ilat koatohamnu netəm koatol nəratən, moatətu-pər ilat e nɨg kəluau. Məto netəm Rom kəsotegəhan-inən məmə netəm Isrel, ilat kotol mihin. kən natɨmnat mɨn u kəmol məmə nəghatən mɨn u rəhan okotuwa motol nɨpahrienən.
33 Kən əmun Pailat tuwɨn mɨn imə, kən maun-in Iesu tuwa mətul aupən-in nɨganəmtɨn, kən tətapəh ron məmə, “?Təhrol? ?Ik kig rəha netəm Isrel?”* Mat 2:2; Luk 23:2-3
34 Kən Iesu tən-ipən kəm in məmə, “?Ik atɨp əm nakatətapəh nulan, o ik nakatətapəh məto-inu netəmim koatən-ipɨnə io kəm ik?”
35 Kən Pailat tən-ipən məmə, “?Təhrol? ?Ik nɨkim təht mə io etəm Isrel kit? Netəmim imam ikɨn əm ne pris asol mɨn rəham, ilat kəmotegəhan-in-pa ik e nelmək. ?Ik nəmol nat naka?”
36 Kən Iesu təmə, “Io, esolən kig rəha nətueintən u. Okəmə io kig kit tahmen e kig mɨn rəha nətueintən u, kən rəhak netəmim mɨn okotəmou, motoh netəm mɨn un itəm kotolkeike məmə okotos-ipən io e nelmɨ netəm-iasol rəha netəm Isrel. Məto io sənəmə kig kit rəha nətueintən u.” Luk 17:21; Jon 6:51
37 Kən Pailat tətapəh ron məmə, “?Məto nɨpahrienən məmə ik kig kit?”
Kən Iesu təmə, “Ik nəmən məmə io kig kit. Io emaiir-pa e nətueintən u o nat kitiəh əm, məmə ekatətul-arəp matən-iarəp nɨpahrienən. Jon 3:32 Kən etəmim itəm nɨkin tagien məmə otətəu-pən nɨpahrienən, kən in tatətəlɨg-in rəhak nəghatən.”§ Jon 8:47
38 Məto Pailat tən-ipən kəm in məmə, “?Naka un, nɨpahrienən?”
Pailat təmakil məmə Iesu in təike mɨmɨs
(Mat 27:15-31; Mak 15:6-20;
Luk 23:13-25)
Kən Pailat təmiet mɨn muwɨn mehm netəm-iasol mɨn rəha netəm Isrel, mən-ipən kəm ilat məmə, “Io esəplanən nolən rat kit ne e suah u, itəm tatən məmə suah u təmərəkɨn lou.* Luk 23:4 39 Meto e nolən rəhatəmat, e nian rəha lafet rəha Nuhagego-inən, nian rafin iatɨkɨs suah kit mahl-iarəpən e kalapus. ?Kən təhrol? ?Itəmat nakotolkeike məmə io ekegəhan-in kən mɨkɨs kig rəha netəm Isrel?”
40 Kən ilat kotagət əfəməh motən məmə, “!Kəpə! !Itɨmat ekotapəs suah un, ekototolkeike Parapas!” Parapas un, in iakləh kit, kən in təmatəluagɨn matohamnu itəm məmə otəhg-iarəp kapman rəha Rom. Wək 3:14

*18:2: Luk 21:37; 22:39

18:3: Wək 1:16

18:5: “Io u inu” - Əplan-tu futnot e Jon 4:26.

§18:5: Jon 6:20; 8:24,28,58; 13:19; 8:6,8

*18:6: Nol Əpən 1:17

18:8: “Io u inu” - Əplan-tu futnot e Jon 4:26.

18:8: Jon 6:20; 8:24,28,58; 13:19; 8:6,8

§18:9: Jon 6:39; 10:28; 17:12

*18:11: Nian Iesu təmə, “Ik onəkəike mɨtun məmə nahməən u rəhak,” nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “?Oesənɨm-pənən e panɨkɨn u itəm rəhak Tata otos-ipa kəm io?” E nəghatən Kris, “oekənɨm e panɨkɨn” in nimaa nəghatən, nɨpətɨn u, məmə Iesu tategəhan-in məmə in otos nahməən u itəm otuwa ron nian Uhgɨn otol nalpɨnən kəm in o nolən rat mɨn rəha netəmim rafin.

18:11: Mat 20:22

18:13: E nian rəha Oltesteman, katos-ipər pris asol agɨn mɨn kotətul mətoarus nian ilat okoatɨmɨs. Məto e nian Jon təməte naoa u lan, netəm Rom kəmotəuhlin nətəlɨgən əh, motol məmə etəm tatol pris asol agɨn, okəike katɨləs-ipər nɨtain, məmə suah kit in otəsərəmərəən nian təfəməh. E nup 6 AD, netəm Rom kəmotos-ipər Anas məmə in otuwa pris asol agɨn, kənu e nup 15 AD, kəmotɨləs-iəhau in e rəhan wək, kən motɨləs-ipər Kaiəfəs məmə tatos nəmeen. Məto Anas in tatos əh nərəmərəən e nətəlɨgən rəha netəm Isrel, kən netəm Isrel koatən əh məmə in pris asol agɨn.

§18:14: Jon 11:49-51

*18:19: Nat əpnapɨn məmə Kaiəfəs in pris asol agɨn e nup əh (ves 13), məto Anas in tatos əh nepətən rəha pris asol agɨn kit, məto-inu in pris asol agɨn aupən ikɨn. Kən ves u tatəghat-in Anas. (Jon 18:24; Luk 3:2; Wək 4:5-6).

18:27: Jon 13:38

18:28: Jon 11:55

§18:32: Iesu təmən məmə in otɨmɨs e nɨg kəməluau (Mat 20:19; 26:2; Jon 3:14; 8:28; 12:32-33). Kən netəm Rom, ilat koatohamnu netəm koatol nəratən, moatətu-pər ilat e nɨg kəluau. Məto netəm Rom kəsotegəhan-inən məmə netəm Isrel, ilat kotol mihin.

*18:33: Mat 2:2; Luk 23:2-3

18:36: Luk 17:21; Jon 6:51

18:37: Jon 3:32

§18:37: Jon 8:47

*18:38: Luk 23:4

18:40: Wək 3:14