3
Jon Baptais təmamnus-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn
(Mat 3:1-12; Mak 1:1-8; Jon 1:19-28)
Kən uarisɨg e natɨmnat mɨn əh, etəm Rom, nərgɨn u Sisa Taepirias, in tatərəmərə nɨtən mɨn rafin rəha Rom. Kən e nian in təmatərəmərə mətoarus-pa nup fiftin, kən netəm-iasol mɨn neen koatol wək ilat min: inu Herot Antipas təmatərəmərə əpəh Kalili, ne pian Filip in təmatərəmərə əpəh Ituria ne Trakonaetas, ne Lisanias təmatərəmərə əpəh Apilin, ne Pontias Pailat u etəm Rom in kapman rəha Jutia. Inu e nian ətuatɨp rəha Anas ne Kaeafas itəm ilau pris asol agɨn mil.
E nian əh, Jon nətɨ Sekaraea, itəm tɨnepət rəkɨs u-roiu, in təmətatɨg əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨn, kən Uhgɨn təmos-ipən nəghatən kit kəm in. Kən in təmuwɨn mətan ikɨn mɨn rafin iuəhkɨr o nəhau Jotan təmatamnus-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn. In təmən-ipən məmə netəmim okotəkəike motəuhlin məntaalat o nolən rat mɨn rəhalat, kən motuwɨn o Uhgɨn, məmə in otafəl nolən rat mɨn rəhalat. Kən e nəmtətin kit, okol baptais elat. Wək 13:24 In tahmen əm e nəghatən rəha ien u Aesea itəm təməte e naoa rəhan məmə, “Suah kit tətaun əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨn matən məmə, ‘Itəmat, otol əpen-əpenə o suatɨp rəha Iərəmərə, kən motol rəhan suatɨp tətuatɨp. Napin nəhau mɨn rafin okətouɨn wɨr, kən nɨtot mɨn ne narɨt mɨn rafin okos-iəhau, kən suatɨp eko-eko mɨn okəg-ətuatɨp-in, kən suatɨp itəm tapər-apər okəike kol təpiə. Kən netəmim rafin okotehm suatɨp rəha Uhgɨn o nosmegəhən netəmim.’ ” Aes 40:3-5
Kən e nian əh, netəmim tepət kəmotuwa o Jon məmə in otol baptais elat, məto in təmən-ipən kəm ilat məmə, “!Itəmat nəkotahmen əm e sɨnek mɨn! !Nɨkitəmat otəsəhtən məmə onəkotagɨm tənin neməha ne nalpɨnən rəha Uhgɨn itəm otuwa! Mat 12:34; 23:33 Otol natɨmnat neen itəm tatəgətun məmə nəmotapəs pahrien nolən rat mɨn kən motuwɨn o Uhgɨn. Kən sotən atɨpən kəm itəmat e nausitən məmə itəmat nəkotətuatɨp əm məto-inu itəmat noanol mɨn rəha Epraham. !Kəp! Inu nat əpnapɨn əm. Iatən kəm itəmat məmə nat əpnapɨn kəpiel mɨn əm, məto Uhgɨn tɨtun nəuhlinən ilat kotuwa noanol mɨn rəha Epraham. Jon 8:33,39 Kən inəh roiu ne, Uhgɨn tɨnətul matɨp rəkɨs məmə otahtɨl-pən nɨg əpəh e nəukətɨn. Kən okəmə nɨg kit təsoe-inən noan itəm təwɨr, kən in otahtɨl mərakin-pən e nɨgəm.” Mat 7:19
10 Kən nɨmanin netəmim kəmotətapəh o Jon məmə, “?Naka u itɨmat ekotəkəike motol?” 11 Kən Jon təmən kəm ilat məmə, “Okəmə rəham napən kəiu, os-ipən kit kəm suah kit itəm rəhan tɨkə, kən okəmə nɨgam nagwənən tatɨg, os-ipən məsɨn kəm netəmim u nɨgɨlat tɨkə.”
12 Netəm neen rəha nosən məni rəha takɨs kəmotuwa məmə otol baptais elat, kən kəmotətapəh o Jon məmə, “?Naka u itɨmat ekotəkəike motol?” Luk 7:29 13 Kən Jon təmən-ipən kəm ilat məmə, “Sotosən məni o netəmim taprəkɨs-in itəm tahmen əm məmə onəkotos.”
14 Kən mopael mɨn neen kəmotətapəh mɨn, “?Kən tahro etɨmat? ?Naka u itɨmat ekotəkəike motol?” Kən in təmən-ipən kəm ilat məmə, “Sotolən nəgɨnən kəm netəmim məmə, ‘Okəmə nəsotos-ipamən məni, kən oekotol nahməən kəm itəmat.’ Kən sotolən nəgɨnən kəm netəmim məmə, ‘Okəmə nəsotos-ipamən məni, kən oekotən-ipən kəm netəm-iasol məmə nəmotol nat kit tərat.’ Nɨkitəmat otəkəike magien o nos ətuatɨpən nətouən rəhatəmat kən in əm un.”
15 Kən netəm mɨn əh koatəsahgin, kən nɨkilat tatəht Jon məmə kətah in Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa. 16 Kən Jon təmuhalpɨn rəhalat nətəlɨgən məmə, “Iatol baptais etəmat e nəhau, məto etəmim kit tatuwa itəm rəhan nəsanənən ne nepətən taprəkɨs-in io. Kən io ləhau agɨn, esahmenən məmə ekuwa io slef kit rəhan o nolən rəhan wək.* Nəghatən ətuatɨp rəha Jon tatən məmə, “esahmenən məmə ekɨkɨs rəkɨs nol e rəhan put.” Wək u, in wək rəha slef. Kən suah əh, in otol baptais etəmat e Narmɨn Rəha Uhgɨn ne nɨgəm. Wək 13:25 17 In tatətul matɨp o nehmən nolən rəha netəmim məmə otoor ilat, netəm kotəwɨr ne netəm kotərat, tahmen-pən e etəm tətasum. Tatɨləs fok o nafəl rəkɨsən nuwigɨ noa wit məmə otos nɨpətɨn itəm təwɨr. Netəmim itəm kotəwɨr kotahmen e nɨpətɨ wit, tatos ilat matuwɨn latuənu. Məto netəmim itəm kotərat kotahmen-pən e nuwigɨ noa wit, tatərakin-pən ilat e nɨgəm asol itəm tatuəp namnun tɨkə.”
18 Kən Jon təmamnus-iarəp namnusən təwɨr e nəghatən tepət məmə otiuw-pa nətəlɨgən rəha netəmim kotuwɨn o Uhgɨn.
Herot təmɨləs-ipən Jon Baptais e kalapus
19 E nian əh, Herot Antipas təmit-irəkɨs Herotias inu pətaguɨhl rəha pian, kən təmol natɨmnat tepət itəm kotərat. Kən o nolən mɨn əh, Jon təmən əskasɨk məhai Herot Antipas o nolən rat mɨn rəhan. Mat 14:3-4; Mak 6:17-18 20 Kən Herot Antipas təmatɨg mol mɨn nolən rat kit mɨn taprəkɨs, inəh təmɨləs Jon muwɨn mahtosɨg-in e kalapus.
Jon təmol baptais e Iesu
(Mat 3:13-17; Mak 1:9-11)
21 Məto e nian Jon təməsuwɨnən əh e kalapus, kən in təmatol baptais e netəmim mɨn, kən Iesu mɨn in təmuwa, kən Jon təmol baptais lan. Kən nian Iesu təmatəfak, Uhgɨn təmerəh e neai, 22 kən Narmɨn Rəha Uhgɨn təmɨsɨ-pər matite, nɨpətɨn tahmen-pən e mak muwa məpələh-pər e Iesu, kən nəwia Uhgɨn təmɨsɨ-pən e nego e neai matən məmə, “Ik netɨk keike, ekolkeike pɨk ik, kən nɨkik tagien pɨk agɨn ron ik.” Jon 1:32
Pipi rat mɨn rəha Iesu
(Mat 1:1-17)
23 Nian Iesu təmətuoun rəhan wək, rəhan nup tahmen-pən e tate. Netəmim nɨkilat tatəht məmə in nətɨ Josep.
Kən Josep in nətɨ Heli, Luk 4:22; Jon 6:42
24 Heli in nətɨ Matat,
Matat in nətɨ Lifae,
Lifae in nətɨ Melki,
Melki in nətɨ Janae,
Janae in nətɨ Josep,
25 Josep in nətɨ Matatias,
Matatias in nətɨ Amos,
Amos in nətɨ Neham,
Neham in nətɨ Esli,
Esli in nətɨ Nagae,
26 Nagae in nətɨ Mahat,
Mahat in nətɨ Matatias,
Matatias in nətɨ Semein,
Semein in nətɨ Josek,
Josek in nətɨ Jota,
27 Jota in nətɨ Joanan,
Joanan in nətɨ Resa,
Resa in nətɨ Serupapel,
Serupapel in nətɨ Sealtiel,
Sealtiel in nətɨ Neri,
28 Neri in nətɨ Melki,
Melki in nətɨ Ati,
Ati in nətɨ Kosam,
Kosam in nətɨ Elmatam,
Elmatam in nətɨ Er,
29 Er in nətɨ Josua,
Josua in nətɨ Eliesa,
Eliesa in nətɨ Jorim,
Jorim in nətɨ Matat,
Matat in nətɨ Lifae,
30 Lifae in nətɨ Simeon,
Simeon in nətɨ Juta,
Juta in nətɨ Josep,
Josep in nətɨ Jonam,
Jonam in nətɨ Eliakim,
31 Eliakim in nətɨ Melea,
Melea in nətɨ Mena,
Mena in nətɨ Matata,
Matata in nətɨ Natan,
Natan in nətɨ Tefɨt,
32 Tefɨt in nətɨ Jese,
Jese in nətɨ Opet,
Opet in nətɨ Poas,
Poas in nətɨ Salmon,
Salmon in nətɨ Nason, Rut 4:17-22
33 Nason in nətɨ Aminatap,
Aminatap in nətɨ Atmin,
Atmin in nətɨ Ani,
Ani in nətɨ Hesron,
Hesron in nətɨ Peres,
Peres in nətɨ Juta,
34 Juta in nətɨ Jekop,
Jekop in nətɨ Aisak,
Aisak in nətɨ Epraham,
Epraham in nətɨ Tera,
Tera in nətɨ Nahor,
35 Nahor in nətɨ Seruk,
Seruk in nətɨ Rehu,
Rehu in nətɨ Pelek,
Pelek in nətɨ Eper,
Eper in nətɨ Sela,
36 Sela in nətɨ Kaenan,
Kaenan in nətɨ Apaksat,
Apaksat in nətɨ Sem,
Sem in nətɨ Noah,
Noah in nətɨ Lamek, Jen 11:10-26
37 Lamek in nətɨ Metusela,
Metusela in nətɨ Inok,
Inok in nətɨ Jaret,
Jaret in nətɨ Mahalalel,
Mahalalel in nətɨ Kenan,
38 Kenan in nətɨ Enos,
Enos in nətɨ Set,
Set in nətɨ Atam,
kən Atam təmɨsɨ-pən e Uhgɨn. Jen 4:25-26

3:3: Wək 13:24

3:6: Aes 40:3-5

3:7: Mat 12:34; 23:33

3:8: Jon 8:33,39

3:9: Mat 7:19

3:12: Luk 7:29

*3:16: Nəghatən ətuatɨp rəha Jon tatən məmə, “esahmenən məmə ekɨkɨs rəkɨs nol e rəhan put.” Wək u, in wək rəha slef.

3:16: Wək 13:25

3:19: Mat 14:3-4; Mak 6:17-18

3:22: Jon 1:32

3:23: Luk 4:22; Jon 6:42

3:32: Rut 4:17-22

3:36: Jen 11:10-26

3:38: Jen 4:25-26