4
Setan təmos-ipən-os-ipən
kəm Iesu
(Mat 4:1-11; Mak 1:12-13)
Narmɨn Rəha Uhgɨn təmərioah e nəmegəhən rəha Iesu, kən e nian in təmɨsɨ-pən e nəhau Jotan, kən Narmɨn Rəha Uhgɨn təməghat-pən e nɨki Iesu məmə in otuwɨn əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨn. Kən e nian foti, Setan təmos-ipən-os-ipən kəm Iesu. E nian mɨn rafin əh, in təməsagwənən, kən e namnun nian mɨn əh, nəumɨs təmus wɨr in. Kən Setan təmən-ipən kəm Iesu məmə, “Okəmə ik Nətɨ Uhgɨn, ən-ipən kəm kəpiel u məmə otəuhlin muwa mol pɨret lan.” Kən Iesu təmuhalpɨn məmə, “Kəməte e Naoa Rəha Uhgɨn məmə, ‘Netəmim okol kəsotatɨgən e nagwənən əm’ ” Dut 8:3
Kən Setan təmit Iesu mian əpəh nɨtot əfəməh kit, kən roiu agɨn-əh mɨn əm, təməgətun in e kantri mɨn rafin e nətueintən, ne nəsanənən rəhalat, kən təmən-ipən kəm in məmə, “Io ekələhəu-pɨnə e nelməm nərəmərəən e nɨməptən mɨn, ne nautə rəhalat mɨn rafin, məto-inu natɨmnat rafin əh tətatɨg e nelmək, kən ekɨtun negəhan-inən kəm etəmim pah itəm iakolkeike məmə ekos-ipən kəm in. Məto okəmə ik onakəfak kəm io, kən natɨmnat rafin mɨn u, okotuwa rəham.”
Kən Iesu təmuhalpɨn rəhan nəghatən məmə, “Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, ‘Onəkotəfak əm kəm rəhatəmat Iərəmərə Uhgɨn, kən in əm, onəkotol əm rəhan nətəlɨgən.’ ” Dut 6:13
Kən Setan təmit in mɨnuwɨn əpəh Jerusalem e nətuei nimə əpəh ilɨs agɨn e Nimə Rəha Uhgɨn. Kən təmən-ipən kəm in məmə, “Okəmə ik Nətɨ Uhgɨn, kən iwɨg ukɨn-u, 10 məto-inu kəməte-pən e Naoa Rəha Uhgɨn məmə, ‘In otahl-ipa nagelo mɨn rəhan okotuwa motehm wɨr ik,’ 11 kən təməte-pən məmə, ‘Okotɨləs ik ilɨs e nelmɨlat məmə onəkəsorinən nelkəm e kəpiel.’ ” Sam 91:1,12
12 Kən Iesu təmuhalpɨn rəhan nəghatən məmə, “Naoa Rəha Uhgɨn tatən mɨn məmə, ‘Okol nəkəsotos-ipən-os-ipənən kəm rəhatəmat Iərəmərə Uhgɨn məmə otol nat kit, kən məmə onəkotəplan məmə in tətatɨg itəmat min, o kəp.’ ” Dut 6:16; 1 Kor 10:9
13 Kən nian Setan tɨnol namnun rafin nos-ipən-os-ipənən rəhan, in təmagɨm muwɨn isəu o Iesu matəsahgin məmə nian wɨr kit mɨn rəhan otəpanuwa mɨn. Hip 2:18; 4:15
Iesu təmətuoun rəhan wək əpəh Kalili
(Mat 4:12-17; Mak 1:14-15)
14 Kən Iesu təmɨtəlɨg-pən Kalili, kən nəsanənən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn təmərioah e nəmegəhən rəhan. Kən kəmamnus-amnus in tɨtəlau e nɨməptən əh. 15 Kən Iesu təməgətun e nimə rəha nuəfɨmɨnən mɨn, kən netəmim rafin koatənwiwi in.
Netəm Nasaret
kəmotapəs Iesu
(Mat 13:53-58; Mak 6:1-6)
16 Kən Iesu təmuwa Nasaret, ikɨn əh in təmepət ikɨn aupən. Kən e nian rəha Sapat, in təmuwɨn e nimə rəha nuəfɨmɨnən tahmen əm məmə in təmatol mihin nian mɨn. Kən in təmətul məmə otafin Naoa Rəha Uhgɨn, 17 kən kəmos-ipən naoa itəm kəmaiu-aiu rəha ien u Aesea. Kən in təmurapɨk itəm Aesea təməte-pən tatən nəhlan məmə, 18 “Narmɨn Rəha Uhgɨn tətatɨg lak məto-inu təmɨtəpun io məmə ekən-iarəp namnusən təwɨr kəm ian-rat mɨn. Kən təmahl-ipa io məmə ekuwɨn mən-ipən kəm netəm kotatɨg e kalapus məmə ekɨkɨs ilat, kən mahl-iarəp ilat, kən mən-ipən kəm iganəmtɨn əpɨs mɨn məmə okotehm mɨn nat. Kən təmahl-ipən io məmə ekuwɨn mɨkɨs nɨkin rat mɨn itəm kotatɨg e nelmɨn netəm pɨsɨn, itəm koatol tərat kəm ilat, 19 kən mən-iarəp məmə nian tɨnuwa rəkɨs məmə Iərəmərə otəgətun rəhan nəwɨrən kən mosmegəh netəmim.” Aes 61:1,2
20 Təmafin rəkɨs naoa un, kən maiuaiu mɨn mos-ipən tɨtəlɨg-pən o etəm tatehm wɨr naoa mɨn, kən təməpələh məmə otəgətun netəmim. Kən nɨganəmtɨ netəmim rafin e nimə rəha nuəfɨmɨnən təmatətul əm lan. 21 Kən in təmatəghat kəm ilat matən min-nulan məmə, “Roiu agɨn e nian itəm nakoatətəlɨg lan e Naoa Rəha Uhgɨn, Uhgɨn tatol əp nəghatən mɨn əh məmə tɨnatuwa otol nɨpahrienən.”
22 Netəmim rafin koatənwiwi in, kən narmɨlat tatiwɨg o nəghatən wɨr mɨn itəm tatən, kən motən kəm ilat mɨn məmə, “?Nətɨ Josep u, o kəp?” Luk 3:23; Jon 6:42
23 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Ekɨtun məmə onakoatən nəghatən oas u kəm io u tatən min-nulan məmə, ‘Tokita, ol-wɨr atɨp-tu nɨpətɨm,’ u nɨpətɨn məmə, ‘Natɨmnat mɨn əh itəm katən məmə nəmol rəkɨs ilat əpəh Kapaneam, təwɨr məmə nakuwa mol mɨn ilat ikɨn-u imam ikɨn.’ 24 Nɨpahrienən, iakatən kəm itəmat məmə netəmim okol kəsotɨsiai-inən ien kit itəm təmɨsɨ-pən elat. Jon 4:44 25 E nian rəha Elaija, nuhuən təməsəfɨkən mos nup kɨsɨl ne məwɨg sikis, kən nəumɨs təman ikɨn mɨn rafin nagwənən təmɨkə. Kən ekən nɨpahrienən kəm itəmat məmə, e nian əh, nəutahlɨmɨs tepət ikɨn-u Isrel, 1 King 17:1,7 26 məto Uhgɨn təməsahl-ipənən Elaija məmə otuwɨn masitu elat. Kəp. In təmahl-ipən məmə otasitu əm e nəutahlɨmɨs kit əpəh ikɨn Saeton e taon Sarefat, kən pətan u in Iaihluə kit. 1 King 17:8-16 27 Kən e nian rəha ien Elisa, netəmim tepət kəmotatɨg Isrel itəm kəmoatos nɨmɨsən rəha nuwigɨtəm u leprosi, kən Elisa təməsol-wɨrən kit ne. Məto in təmol-wɨr əm Neman u etəm Siria, Iaihluə kit.” 2 King 5:1-14
28 Kən e nian netəmim e nimə rəha nuəfɨmɨnən kəmotəto nəghatən əh, neməha təmol pɨk ilat. 29 Kən kəmotəruapɨk kətul motaskəlɨm Iesu, motɨləs motiet e taon, motuwɨn əpəh lekiəkɨs e nɨkalɨ taon məmə okotərakin-iarəp. 30 Məto Iesu təmaliwək əm miet ilugɨn-in ilat mɨnatuwɨn.
Iesu təmahl-iarəp narmɨn rat e etəmim kit
(Mak 1:21-28)
31 Kən Iesu təmeiuaiu muwɨn əpəh Kapaneam, taon kit mɨn rəha Kalili. Kən e nian rəha Sapat, in təmatəgətun netəmim. 32 Kən netəmim itəm kəmoatəto rəhan nəgətunən, narmɨlat təmiwɨg pɨk ron məto-inu rəhan nəghatən təfɨgəm, nepətən əh-ikɨn. Mat 7:28-29
33 Kən in əpəh imə e nimə rəha nuəfɨmɨnən, kən suah kit əh-ikɨn itəm narmɨn rat kit tətatɨg lan. Kən in təmagət əfəməh məmə, 34 “!Ei, Iesu etəm Nasaret! ?Tahro? ?Nəmatuwa məmə onakərəkɨn itɨmat? Ekɨtun rəkɨs ik. !Ik Etəm Asim rəha Uhgɨn!” 35 Məto Iesu təməghat əskasɨk lan məmə, “!Ahh, sagətən! !Iet magɨm e suah un!” Kən narmɨn rat əh təmol suah un tiet morin-pən e nɨməptən ilugɨn-in ilat, kən in təmiet magɨm lan, məto təməsərəkɨnən suah un.
36 Kən netəmim rafin ikɨn əh, narmɨlat təmiwɨg kən moatən-ipən kəm ilat mɨn məmə, “!Ei! ?Nəgətunən naka u? Suah əh, in tatəghat əskasɨk e narmɨn rat mɨn e nəghatən rəha nepətən ne nəsanənən, kən ilat koatiet e netəmim.” 37 Kən namnusən rəha Iesu təmaiu mɨtəlau e nɨtən əh.
Iesu təmol-wɨr netəmim tepət
(Mat 8:14-17; Mak 1:29-34)
38 Iesu təmətul kən miet e nimə rəha nuəfɨmɨnən muwɨn əpəh e nimə rəha Saimon.* Nian mɨn neen, kətaun-in Saimon Pita məmə, “Saimon,” kən nian neen, kətaun-in məmə, “Pita.” E nian əh, uhu Saimon tatɨmɨs tatətəp-ətəp asol, kən ilat kəmotən-ipən kəm Iesu məmə otol-wɨr. 39 Kən Iesu təmətul-pən iuəhkɨr ron məghat əskasɨk kəm nətəp-ətəpən, kən nətəp-ətəpən təmɨkə. Kən roiu agɨn-əh mɨn əm, pətaguɨhl u təmətul mɨnatol nagwənən nɨgɨlat.
40 Nian mɨt tɨniwɨg rəkɨs, Lou tatən məmə etəmim ko təsɨləsən etəm tatɨmɨs e nian rəha Sapat. Məto nian mɨt tɨniwɨg rəkɨs, kən Sapat tɨnol namnun, kən netəmim kotɨtun nɨləsən netəmim. netəmim kəmotos netəmim rafin itəm koatɨmɨs e nɨmɨsən pɨsɨn pɨsɨn mɨn moatuwa o Iesu. Kən təmələhəu-pən nelmɨn elat kitiəh kitiəh, kən ilat rafin kəmotəmegəh. 41 Kən iərmɨs mɨn kəmotiet motagɨm e netəmim tepət motagət əfəməh məmə, “!Ik Nətɨ Uhgɨn!” Məto Iesu təmagət əskasɨk elat mahtosɨg-in ilat o nəghatən məto-inu ilat kotɨtun məmə in Kristo itəm Uhgɨn təmahl-ipa. Mat 8:29; Mak 3:11-12
42 Kən kəmən lawɨgin, Iesu təmiet ikɨn əh muwɨn əpəh ikɨn kit itəm netəmim kotɨkə ikɨn. Məto netəmim kəmoteam-in, kən nian kəmotehm, kən kəmotuwa ron motalkut məmə okotən-iəhau məmə in otəsagɨmən mapəs ilat. 43 Məto in təmən-ipən kəm ilat məmə, “Kəp. Io ekəkəike muwɨn latuənu pɨsɨn mɨn neen, mən-iarəp namnusən təwɨr rəha nərəmərəən rəha Uhgɨn, məto-inu Uhgɨn təmahl-ipa io məmə ekol mihin.”
44 Kən in təmatuwɨn mətan nɨtən Jutia matən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn e nimə rəha nuəfɨmɨnən mɨn. Mak 1:35-39; Mat 4:23

4:4: Dut 8:3

4:8: Dut 6:13

4:11: Sam 91:1,12

4:12: Dut 6:16; 1 Kor 10:9

4:13: Hip 2:18; 4:15

4:19: Aes 61:1,2

4:22: Luk 3:23; Jon 6:42

4:24: Jon 4:44

4:25: 1 King 17:1,7

4:26: 1 King 17:8-16

4:27: 2 King 5:1-14

4:32: Mat 7:28-29

*4:38: Nian mɨn neen, kətaun-in Saimon Pita məmə, “Saimon,” kən nian neen, kətaun-in məmə, “Pita.”

4:40: Lou tatən məmə etəmim ko təsɨləsən etəm tatɨmɨs e nian rəha Sapat. Məto nian mɨt tɨniwɨg rəkɨs, kən Sapat tɨnol namnun, kən netəmim kotɨtun nɨləsən netəmim.

4:41: Mat 8:29; Mak 3:11-12

4:44: Mak 1:35-39; Mat 4:23