4
Ikɨn katos namegən o Uhgɨn ikɨn
Məto kitat u, Uhgɨn təmən-iəkɨs rəkɨs məmə kitat kotɨtun nuwɨnən imə ikɨn katos namegən ron ikɨn, kən nəniəkɨsən u, tatətul əh, materəh otat. Tol nəhlan, pəs kitat koatəto itat, kən moatəgɨn məmə kitat kit okol mətan təsosən namegən əh. Məto-inu kitat kɨnotəto rəkɨs namnusən təwɨr məmə Uhgɨn təmol əpen-əpenə ikɨn kit o namegən rəhatat, tahmen əm məmə inu netəm aupən kəmotəto nəghatən mihin. Məto nəghatən əh, təməsasituən elat, məto-inu ilat kəmoatəto əm, məsotahatətəən lan. Məto-inu kitat netəm kəmotahatətə əm lan, kitat kotɨtun nuwɨnən imə, ikɨn katos namegən ron ikɨn. Məto rəha netəm mɨn u itəm kəsotahatətəən lan, Uhgɨn təmən məmə,
“Neməha təmol io, kən ekos noanawɨl kit, mən məmə,
‘Ilat okol kəsotuwɨnən ikɨn katos namegən ron io ikɨn.’ ”* Sam 95:11; Hip 3:11
Təmən nəhlan, nat əpnapɨn məmə tɨnol əpen-əpenə rəkɨs ikɨn katos namegən ron ikɨn nian in təmətuoun matol nətueintən. Kitat kotɨtun məmə tɨnol əpen-əpenə rəkɨs lan, məto-inu Naoa Rəha Uhgɨn in tatəghat-in Sapat, matən məmə, “Təmol nətueintən, kən e nian sepɨn lan, Uhgɨn təmameg e rəhan wək.” Jen 2:2 Məto ikɨn mɨn neen e Naoa Rəha Uhgɨn, Uhgɨn tatən məmə, “Ilat okol kəsotuwɨnən ikɨn katos namegən ron io ikɨn.” Sam 95:11
Tol nəhlan, ikɨn katos namegən o Uhgɨn ikɨn əh, in tətatɨg əh məmə netəmim okotuwɨn ikɨn. Məto netəm mɨn u aupən itəm kəmotəto namnusən təwɨr, ilat kəmotəmɨk-arəpən-in nuwɨnən ikɨn katos namegən ron ikɨn, məto-inu kəmotəht nəwia Uhgɨn. Kənu, uarisɨg lan, tol-pən Uhgɨn təmələhəu mɨn nian kit mɨn o nuwɨnən ikɨn katos namegən ron ikɨn. Nian əh, inu roiu. Uhgɨn təmən-iarəp nat u kəm Tefɨt məmə,
“Roiu əm, onəkotəkəike motətəlɨg-in nəwian
məsotolən rəhatəmat-kapə təskasɨk pɨk.”§ Sam 95:7-8; Hip 3:7-8
Nɨkitəmat tuəh-tu suah u Josua* Josua in nərgɨn kit e nəghatən rəha Isrel. Kən nərgɨn u Iesu, nərgɨlau tahmen-ahmen əm e Josua e nəghatən rəha netəm Kris. Nian Josua təmos-ipən namegən kəm netəm Isrel əpəh Kenan, nəmegəhən rəha Josua in tatəpsen-pən nat itəm Iesu otəpanol, mos-ipa namegən pahrien kəm kitat. aupən. Okəmə Josua təmos-ipən namegən kəm ilat nian in təmit ilat moatuwɨn Kenan, kənu Uhgɨn okol təsən mɨnən məmə otələhəu nian kit mɨn məmə in nian rəha nuwɨnən imə ikɨn katos namegən ron ikɨn. Dut 31:7; Jos 22:4 Kən tol nəhlan, kən in təmən nian pɨsɨn kit mɨn, nian əh-ikɨn tətatɨg əh o rəhan netəmim məmə okotuwɨn motos namegən, e nolən kitiəh əm itəm Uhgɨn təmameg mihin e rəhan wək mɨn aupən, e nian rəha Sapat. 10 Məto-inu etəm tatuwɨn imə məmə otos namegən u, in otameg e rəhan wək, tahmen əm e Uhgɨn itəm təmameg e rəhan wək aupən. Jen 2:2; Hip 4:4 11 O nat u, kitat okotalkut əskasɨk məmə okotuwɨn imə motos namegən u. Təsəwɨrən məmə kitat kit, otətəu-pən nolən rəha netəm aupən itəm kəmotəht nəwia Uhgɨn, moatəme.
12 Məto-inu Naoa Rəha Uhgɨn,§ 1 Pita 1:23; Aes 49:2; Nol Əpən 19:13-15; Jon 12:48 in tatəmegəh məsanən mɨtahləpɨk e wək rəhan.* Aes 55:11; Jer 23:29 Kən in tahmen e naip tasɨlə e nɨkalɨn kərən mil. Efes 6:17 In tɨtun nətarerəhən matəplan nətəlɨgən mɨn ne nɨkin pɨsɨn pɨsɨn mɨn e netəmim, tahmen əm e naip itəm tatətarerəh matəplan ikɨn tatɨlpɨn mɨn ikɨn e nɨkɨlkɨlitəm ne nəhau imə agɨn. In tətakil nətəlɨgən mɨn ne nolən anion mɨn e nɨkitəm. 1 Kor 4:5 13 Uhgɨn tatəplan natɨmnat rafin e nətueintən tahmen əm məmə kəməte kɨtalkin-ɨtalkin katepɨk, koatəməhl piəpiə əm. Kitat okotəkəike motən-iarəp rafin agɨn natɨmnat itəm kəmotol kəm Uhgɨn u inu.§ Nol Əpən 2:23
Iesu in təmuwa pris asol agɨn itəm təwɨr maprəkɨs, məto-inu in Uhgɨn pap, məto təmuwa etəmim
14 Tol nəhlan, pəs kitat kotaskəlɨm-iəkɨs nahatətəən rəhatat itəm kɨnoatən-iarəp rəkɨs, məto-inu kitat koatos pris asol agɨn kit rəhatat in iahgin. Inu Iesu, Nətɨ Uhgɨn, itəm tɨnuwɨn rəkɨs imə e nego e neai.* Hip 7:25 15 Məto-inu rəhatat pris asol agɨn, in Pris kit itəm tatəto wɨr nɨkitat, matəto wɨr otəhrol kitat kəsotahmenən, məto-inu natɨmnat rafin itəm tatek asgəwɨn kitat e nəmegəhən, natɨmnat kitiəh mɨn əm, kɨnotek asgəwɨn rəkɨs in e rəhan nəmegəhən. Rəhatat pris asol agɨn, in tɨnɨtun rəkɨs rəhatat nəpouən mɨn. Hip 2:17 Məto nat kitiəh əm un, in təsolən nat tərat kit. 16 O nat u, pəs kitat kəsotəgɨnən o nuwamən iuəhkɨr o jea rəha kig Jea rəha kig u, in Uhgɨn tatəpələh ikɨn, kən matərəmərə, məto o natɨmnat mɨn itəm Iesu təmol, jea rəha kig u, in tatuwa tahmen e Ikɨn Katɨlpɨn Neməha rəha Uhgɨn Ikɨn itəm Oltesteman tatəghat-in (Onakehm e Eks 25:18-22; Lev 16:1-15). Ikɨn əh inəh, itəm Uhgɨn tətasəkitun kənu matəhlman nəwɨrən rəhan ikɨn kəm itat kən mətafəl rəkɨs nolən rat mɨn rəhatat. In tɨtun nolən e nɨta Iesu itəm təmaiu otat, kən təmərəkɨn-rəkɨn rəhan neməha. u, tətawte-in rəhan nəwɨrən kəm kitat. Kən ikɨn əh, in otasəkitun itat, kən mos-ipa nəwɨrən kəm kitat e nɨkin agien, e nian rəha nəratən otuwa otat.§ Eks 25:18-22; Lev 16:2,14,15; Hip 9:5

*4:3: Sam 95:11; Hip 3:11

4:4: Jen 2:2

4:5: Sam 95:11

§4:7: Sam 95:7-8; Hip 3:7-8

*4:8: Josua in nərgɨn kit e nəghatən rəha Isrel. Kən nərgɨn u Iesu, nərgɨlau tahmen-ahmen əm e Josua e nəghatən rəha netəm Kris. Nian Josua təmos-ipən namegən kəm netəm Isrel əpəh Kenan, nəmegəhən rəha Josua in tatəpsen-pən nat itəm Iesu otəpanol, mos-ipa namegən pahrien kəm kitat.

4:8: Dut 31:7; Jos 22:4

4:10: Jen 2:2; Hip 4:4

§4:12: 1 Pita 1:23; Aes 49:2; Nol Əpən 19:13-15; Jon 12:48

*4:12: Aes 55:11; Jer 23:29

4:12: Efes 6:17

4:12: 1 Kor 4:5

§4:13: Nol Əpən 2:23

*4:14: Hip 7:25

4:15: Hip 2:17

4:16: Jea rəha kig u, in Uhgɨn tatəpələh ikɨn, kən matərəmərə, məto o natɨmnat mɨn itəm Iesu təmol, jea rəha kig u, in tatuwa tahmen e Ikɨn Katɨlpɨn Neməha rəha Uhgɨn Ikɨn itəm Oltesteman tatəghat-in (Onakehm e Eks 25:18-22; Lev 16:1-15). Ikɨn əh inəh, itəm Uhgɨn tətasəkitun kənu matəhlman nəwɨrən rəhan ikɨn kəm itat kən mətafəl rəkɨs nolən rat mɨn rəhatat. In tɨtun nolən e nɨta Iesu itəm təmaiu otat, kən təmərəkɨn-rəkɨn rəhan neməha.

§4:16: Eks 25:18-22; Lev 16:2,14,15; Hip 9:5