3
Iesu in taprəkɨs-in Moses
Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, Uhgɨn tɨnaun-in* Rom 8:28 kələh kitat min itəmat o nuwɨnən e nego e neai, kən mol məmə kitat netəm iasim. Məto-inu Iesu tətasitu nulan e kitat, itəmat onəkotəkəike katətəlɨg-in pɨk Iesu əh, in aposol kən in pris asol agɨn rəha nəfakən rəhatat itəm kitat koatən-iarəp. Uhgɨn təmɨləs-ipər Iesu məmə in otol wək u, kən in təmol nəwia Uhgɨn e natɨmnat rafin, tahmen e Moses aupən təmol nəwia Uhgɨn e rəhan wək rafin, məmə in otatehm wɨr nimə, inu netəmim rəha Uhgɨn. Nam 12:7 Ilau kərən kətioal nəwia Uhgɨn, məto etəm təmiləkɨn nimə, netəmim koatɨləs-ipər nərgɨn ron taprəkɨs-in nimə itəm in təmol. Kən e nolən kitiəh əm, tətuatɨp məmə Uhgɨn otɨləs-ipər Iesu taprəkɨs-in Moses. Kən nimə mɨn rafin, netəmim koatiləkɨn, məto Uhgɨn in təmiləkɨn natɨmnat rafin itəm tətatɨg. Moses in iolwək kit e nɨpəgnoa nimə rəha Uhgɨn, itəm tatol nəwia Uhgɨn, matehm nimə rəhan, inu netəmim rəha Uhgɨn. Kən nəmegəhən rəha Moses tatəpsen-pən natɨmnat itəm Uhgɨn otəpanəgətun. Kristo, in mɨn tatol nəwia Uhgɨn. Məto sənəmə in iolwək əm kit tahmen e Moses. In Nətɨn, kən tatos nepətən o nərəmərəən e rəhan nimə. Kən okəmə kitat kəsotəgɨnən, kən motalkut məmə okotətul əskasɨk Hip 3:14; 4:14; Rom 11:22 o nat un itəm kitat kəmotələhəu-pən nətəlɨgən rəhatat lan, kən motausit ron, kən nɨpahrienən məmə kitat u, netəmim rəhan, kitat rəhan nimə.§ 1 Kor 3:16; 1 Pita 2:5
Oatehm məha-məha itəmat mɨn e nahatətəən rəhatəmat
Nəghatən u inu, Narmɨn Rəha Uhgɨn təmən e Naoa Rəha Uhgɨn məmə,
“Roiu əm, onəkotəkəike moatətəlɨg-in nəwian,
məsotolən rəhatəmat-kapə təskasɨk pɨk,
tahmen e tɨpɨtəmat mɨn ilat kəmoatol mihin aupən moatəht nəwia Uhgɨn,
nian ilat kəmoatek asgəwɨn Uhgɨn e ikɨn taruən-aruən ikɨn.* Eks 17:1-7; Nam 20:2-5
Ikɨn əh, tɨpɨtəmat mɨn kəmotəkəike kəm io məmə okotəplan rəhak nəsanənən,
nat əpnapɨn ilat kəmotəplan pap natɨmnat mɨn itəm emol o nup foti. Nam 14:3; Dut 1:3; Wək 7:36
10 Kən io iatol neməha kəm ilat, kən matən məmə,
‘Nɨkilat tətan isəu ron io nian rafin.
Kən ilat motapəs nolən nat itəm iatən kəm ilat.’
11 Neməha təmol io,
kən ekos noanawɨl kit mən məmə,
‘Ilat okol kəsotuwɨnən e ikɨn katos namegən ron io ikɨn.’ ” Nam 14:21-23 § Sam 95:7-11
12 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, oatehm wɨr itəmat mɨn o nat u. Otol məmə nɨkitəmat atɨp otəsəratən kən kit təsapəsən nahatətəən, mol məmə nəkotəuhlin-pən itəmat isəu o Uhgɨn itəm tatəmegəh. 13 Uhgɨn təmən “Roiu əm,” kən nian u “roiu” tətatɨg əh. Tol nəhlan, nəkotəkəike moatəghat roiu kəm itəmat mɨn, moatehm məha-məha itəmat mɨn nian rafin, məmə nolən rat otəseiuə-inən itəmat kit mol rəhn-kapə təskasɨk o Uhgɨn. 14 Məto-inu okəmə kitat kotətul tɨmtɨm mətoarus-pən namnun, motahatətə e Uhgɨn təskasɨk miəkɨs, tahmen əm məmə inu kəmotətuoun motahatətə wi əm lan, kən tatəgətun məmə kitat kɨnoatos kələh natɨmnat mɨn rəha Kristo. 15 Məto sotaluinən nəghatən itəm kəmən,
“Roiu əm, onəkotəkəike motətəlɨg-in nəwian
məsotolən rəhatəmat-kapə təskasɨk pɨk,
tahmen e tɨpɨtəmat mɨn ilat kəmoatol mihin aupən
moatəht nəwia Uhgɨn.”* Sam 95:7-8; Hip 3:7-8
16 ?Kən pah mɨn un itəm kəmotəto pap nəwia Uhgɨn, məsotolən? Ilat un Moses təmit-irəkɨs ilat Ijip. Nam 14:1-35 17 ?Pah mɨn un kəmotol Uhgɨn neməha tol o nup foti? Ilat un, netəm kəmotol nolən rat, kən moatəme motɨmɨs moatəməhl əpnapɨn əm əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨn. Nam 14:29; 1 Kor 10:1-13 18 ?Kən pah mɨn un Uhgɨn təmatəghat kəm ilat, matos noanawɨl məmə ilat okəsotuwɨnən motiet-arəpən ikɨn katos namegən ron ikɨn? In təmatəghat kəm netəm kəmotəht nəwian.§ Nam 14:22-23; Sam 95:11; Hip 3:11 19 Kən kitat koatəplan məmə kəməsegəhan-inən ilat məmə okotiet-arəpən ikɨn katos namegən ikɨn ron, məto-inu ilat kəsotahatətəən lan.

*3:1: Rom 8:28

3:2: Nam 12:7

3:6: Hip 3:14; 4:14; Rom 11:22

§3:6: 1 Kor 3:16; 1 Pita 2:5

*3:8: Eks 17:1-7; Nam 20:2-5

3:9: Nam 14:3; Dut 1:3; Wək 7:36

3:11: Nam 14:21-23

§3:11: Sam 95:7-11

*3:15: Sam 95:7-8; Hip 3:7-8

3:16: Nam 14:1-35

3:17: Nam 14:29; 1 Kor 10:1-13

§3:18: Nam 14:22-23; Sam 95:11; Hip 3:11