16
“Io enatən-iarəp natɨmnat mɨn u kəm itəmat məmə rəhatəmat nahatətəən otəseiuaiuən. Ilat okəpanotəhg-iarəp itəmat e nimə mɨn rəha nuəfɨmɨnən rəhalat;* Jon 9:22; 12:42 kən nɨpahrienən agɨn, nian əh-ikɨn tatuwa itəm netəm okotohamnu itəmat, kən nɨkilat təht məmə ilat koatol wək wɨr kit rəha Uhgɨn. Wək 26:9-10 Ilat okotol natɨmnat mɨn u, məto-inun ilat kotəruru Tata Uhgɨn, kən motəruru mɨn io. Jon 15:21; 1 Jon 3:1 Məto io ekaupən matən-iarəp natɨmnat mɨn u kəm itəmat. Kən nian ilat kɨnotətuoun mɨnatol etəmat, kən nɨkitəmat otuəh məmə io enəmən rəkɨs natɨmnat mɨn u kəm itəmat.”
Wək mɨn itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn otəpanol
Kən Iesu təghat əh matuwɨn, matən məmə, “Io eməsən-iarəpən natɨmnat mɨn u kəm itəmat aupən, məto-inu emətatɨg kitat min itəmat. Məto roiu ekɨtəlɨg-pən mɨn o rəhak Tata itəm təmahl-ipa io, məto itəmat kit təsətapəhən ron io məmə, ‘?Ik onəkuwɨn hiə?’ Məto roiu, tol nulan məmə emən natɨmnat mɨn u kəm itəmat, kən nɨkitəmat təmahmə. Məto io iatən pahrien kəm itəmat məmə, otəwɨr pɨk otəmat məmə io ekagɨm tənin itəmat. Məto-inu okəmə esagɨm təninən itəmat, kən Iasitu§ Jon 14:16 okol təsuwamən matɨg itəmat min. Məto okəmə io ekagɨm, muwɨn, kən io ekahl-ipa in tuwa mətatɨg otəmat.* Jon 7:39 Kən nian in otuwa, kən otəgətun netəmim rəha nətueintən məmə ilat iol təfagə rat, kən nətəlɨgən rəhalat təsahmenən o nolən itəm tətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn, kən nətəlɨgən rəhalat təsahmenən o nakilən nolən rəha netəmim. Narmɨn u otəgətun ilat məmə ilat iol təfagə rat, Jon 15:22 məto-inu kəsotahatətəən lak. 10 Narmɨn u otəgətun kəm ilat məmə nətəlɨgən rəhalat in təsahmenən o rəhalat nətuatɨpən e nɨganəmtɨ Uhgɨn, Aes 64:5; Mat 5:20; Rom 1:17; 3:21,22; 10:3; Fil 3:6-9; Taet 3:5; 1 Pita 3:18 məto-inu io ekɨtəlɨg-pən mɨn o rəhak Tata, kən itəmat onəsotehmən io. 11 Narmɨn u otəgətun kəm ilat məmə nətəlɨgən rəhalat in təsahmenən o nakilən nolən rəha netəmim, məto-inu Uhgɨn in tɨnakil rəkɨs iərəmərə rəha nətueintən u, Setan.§ Jon 12:31
12 “Io iatos natɨmnat tepət mɨn əh-ikɨn məmə epanən kəm itəmat. Məto roiu əh, okol nəsotos rafinən ilat. Ilat kotiəkɨs pɨk əh otəmat.* Mak 4:33 13 Məto nian Narmɨn rəha Nɨpahrienən otuwa, Jon 14:17 in otit itəmat, tol mə itəmat nəkotɨtun nɨpahrienən rafin. In okol təsən atɨpən rəhan əm nəghatən. In otən-iarəpən əm natɨmnat mɨn u itəm in tatəto e Tata Uhgɨn. Kən in otən-iarəpɨnə mɨn kəm itəmat natɨmnat mɨn u itəm nian kit okəpanotuwa. 14 In otəto nəghatən pahrien ron io kən matən-iarəp kəm itəmat. E nolən u, in otɨləs-ipər io. 15 Natɨmnat mɨn rafin rəha Tata Uhgɨn, in rəhak. Jon 17:10 Tol nəhlan, kən io ekatən məmə, Narmɨn u, in otəto nəghatən pahrien ron io kən matol əp nɨpətɨn kəm itəmat.”
Otəsuwəhən okotəplan mɨn Iesu
16 Kən Iesu tən-ipən məmə, “Otəsuwəhən onəsotəplanən io, məto uarisɨg un, təsuwəhən, kən onəpanotəplan mɨn io.”§ Jon 14:18
17 Kən netəmim mɨn neen rəhan, ilat koatətapəh-ətapəh kəm ilat mɨn məmə, “?Nəghatən u, nɨpətɨn naka? In tatən kəm itat məmə, ‘Otəsuwəhən onəsotəplanən io, məto uarisɨg, otəsuwəhən, nəpanotəplan mɨn io.’ Kən in tən məmə, ‘Məto-inu io iakatuwɨn o Tata Uhgɨn.’ 18 ?Nəghatən u, ‘otəsuwəhən’ nɨpətɨn naka? Kitat kotəruru nəghatən mɨn əh in tatən.”
19 Kən Iesu tɨnɨtun rəkɨs məmə ilat kotolkeike məmə okotətapəh-in nat kit ron, kən in tən-ipən kəm ilat məmə, “?Tahro? Io emən məmə, ‘Otəsuwəhən itəmat nəsotəplanən io. Məto uarisɨg, təsuwəhən onəpanotəplan mɨn io.’ ?Kən roiu nakotətapəh otəmat mɨn o nɨpətɨ nəghatən u? 20 Nɨpahrienən agɨn u iatən kəm itəmat məmə, itəmat nɨkitəmat otahmə, itəmat onəkotasək pɨk,* Mak 16:10 məto nətueintən, nɨkin otagien. Itəmat onəkotəto tərat pɨk agɨn, məto nahməən rəhatəmat otəuhlin-pa e nagienən. Jon 20:20 21 Nian okəmə tɨnuəhkɨr məmə pətan kit otemək, kən in tatəto tərat, məto-inun tɨnol nian rəhan məmə otəto nahməən e nɨpətɨn. Məto uarisɨg, okəmə nətɨn tɨnaiir rəkɨs, kən in nɨkin təsəht mɨnən nahməən əh. In nɨkin tətagien pɨk məto-inu nətɨn tɨnaiir-pa e nətueintən. 22 E nolən kitiəh əm, roiu əh itəmat nakotəto tərat. Məto uarisɨg, kənu io ekəplan mɨn itəmat. Kənu nɨkitəmat otagien otagien, okol etəmim kit təsol mɨnən itəmat nɨkitəmat tahmə mɨn. 23 O nian əh, itəmat onəsotətapəh-in mɨnən nat kit ron io. Nɨpahrienən agɨn u iatən kəm itəmat məmə, okəmə itəmat nakotətapəh-in nat kit o Tata Uhgɨn e nərgək, kən in otos-ipɨnə kəm itəmat. Mat 7:7 24 Mətoarus-pa u-roiu, itəmat nəsotətapəh-inən əh nat kit ron e nərgək. Otətapəh-in e nərgək, kən onəkotos, məmə nɨkitəmat otagien otagien mərioah.”§ Jon 15:7-8
Iesu tɨnol win rəkɨs e natɨmnat mɨn rəha nətueintən
25 Kən Iesu tatəghat əh matuwɨn matən məmə, “Io ematuəh nimaa nəghatən e natɨmnat mɨn u, matən kəm itəmat.* Mat 13:34; Mak 4:33,34; Jon 10:6 Məto nian əh-ikɨn tatuwa, itəm io ekəsuəh mɨnən nimaa nəghatən lan, məto oekəghat-in rəhak Tata kəm itəmat e nolən kit itəm itəmat onəkotɨtun wɨr in. 26 E nian əh, itəmat onəkoteasiə-in natɨmnat kəm rəhak Tata e nərgək, məto io esənən məmə io ekuwɨn e nərgɨtəmat measiə-in natɨmnat ron Kitat kotɨtun nuwɨnən o Uhgɨn e nəfakən, tahmen əm e nɨsualkələh koatuwɨn o rəhalat tata mɨn itəm kotolkeike ilat. Iesu in tatəfak o nat kitiəh əm, inun, məmə Uhgɨn otəplan kitat məmə kotətuatɨp e nɨganəmtɨn (Rom 8:34, Hip 7:24-25; 1 Jon 2:1-2). Kən tol nəhlan, kitat kotɨtun nuwɨnən measiə-in natɨmnat o Uhgɨn. 27 məto-inu Tata Uhgɨn, in əmun tolkeike pɨk itəmat. In tolkeike itəmat məto-inu itəmat nakotolkeike io, kən itəmat nəmotahatətə məmə io emɨsɨ-pən lan. 28 Io emɨsɨ-pən o Tata Uhgɨn, muwa e nətueintən u. Kənu roiu otəsuwəhən kən ekiet mɨn e nətueintən u, mɨtəlɨg-pən mɨn o Tata Uhgɨn.”
29 Kən netəmim rəhan mɨn koatən məmə, “!In un! !Roiu əh ik nəsuəh mɨnən nimaa nəghatən! Ik nakatən ətuatɨp əm kəm itɨmat. 30 Roiu əh enotɨtun məmə okəmə suah kit təsətapəh-inən əh nat kit ron ik, məto ik nəkɨtun nuhalpɨnən nəghatən mɨn rafin itəm kəsətapəhinən əh. O nat u, tol kən itɨmat ekotɨtun məmə ik nəmɨsɨ-pən o Uhgɨn.”
31 Kən Iesu tən-ipən kəm ilat məmə, “?Nɨpahrienən, itəmat nakotahatətə lak u-roiu? Jon 4:23 32 Itəmat otətəlɨg-in-tu, nian əh-ikɨn tatuwa, nɨpahrienən məmə nian əh tɨniet-arəpa rəkɨs, itəm netəmim okotɨtəp itəmat rafin, nakotaiu atit, motuwɨn imatəmat mɨn ikɨn, motapəs io, io pɨsɨn əm.§ Sek 13:7; Mat 26:56; Mak 14:27 Məto okol io esan pɨsɨn əmən, məto-inu nian rafin rəhak Tata tətatɨg itɨmlau min.* Jon 8:29 33 Io enəmən-iarəp rəkɨs natɨmnat mɨn u kəm itəmat, məmə rəhatəmat nətəlɨgən oteiuaiu məto-inu nəkotatɨg lak. Jon 14:27 E nətueintən u, nahməən otepət otəmat, Jon 15:18-21 məto sotəgɨnən, motətul məha-məha,§ Mak 13:9 məto-inu io enol win rəkɨs e nəsanənən rəha nətueintən.”* Rom 8:37; 1 Jon 4:4; 5:4; Nol Əpən 2:7,11,17,26; 3:5,12,21; 21:7

*16:2: Jon 9:22; 12:42

16:2: Wək 26:9-10

16:3: Jon 15:21; 1 Jon 3:1

§16:7: Jon 14:16

*16:7: Jon 7:39

16:9: Jon 15:22

16:10: Aes 64:5; Mat 5:20; Rom 1:17; 3:21,22; 10:3; Fil 3:6-9; Taet 3:5; 1 Pita 3:18

§16:11: Jon 12:31

*16:12: Mak 4:33

16:13: Jon 14:17

16:15: Jon 17:10

§16:16: Jon 14:18

*16:20: Mak 16:10

16:20: Jon 20:20

16:23: Mat 7:7

§16:24: Jon 15:7-8

*16:25: Mat 13:34; Mak 4:33,34; Jon 10:6

16:26: Kitat kotɨtun nuwɨnən o Uhgɨn e nəfakən, tahmen əm e nɨsualkələh koatuwɨn o rəhalat tata mɨn itəm kotolkeike ilat. Iesu in tatəfak o nat kitiəh əm, inun, məmə Uhgɨn otəplan kitat məmə kotətuatɨp e nɨganəmtɨn (Rom 8:34, Hip 7:24-25; 1 Jon 2:1-2). Kən tol nəhlan, kitat kotɨtun nuwɨnən measiə-in natɨmnat o Uhgɨn.

16:31: Jon 4:23

§16:32: Sek 13:7; Mat 26:56; Mak 14:27

*16:32: Jon 8:29

16:33: Jon 14:27

16:33: Jon 15:18-21

§16:33: Mak 13:9

*16:33: Rom 8:37; 1 Jon 4:4; 5:4; Nol Əpən 2:7,11,17,26; 3:5,12,21; 21:7