16
Iesu tɨnəmegəh
e rəhan nɨmɨsən
(Mat 28:1-8; Luk 24:1-12;
Jon 20:1-10)
Nian rəha Sapat tɨnuwa mɨnuwɨn rəkɨs, kən Meri Maktala ne iahunin itɨ Jemes, ne Salome kəməhalos-nəmtɨn nat pien-pien mɨn u nəmiəwɨlat təwɨr məmə okəhalol-pən e nɨpətɨ Iesu. Laulaugɨn agɨn mɨt tɨnatər e Sante, pətan miləhal un kəmatəhaluwɨn e suwɨt. Nian kəmatəhaluwɨn e suatɨp kən mətəhalən kəm iləhal mɨn məmə, “?Karmə pah otasitu etəhal mahuin rəkɨs kəpiel asol əpəh e nɨpəg kəpiel?” Məto-inu kəpiel əh kəpiel asol. Məto nian kəməhaluwa iuəhkɨr, məhalətag-pən məhaləplan kɨnahuin rəkɨs kəpiel.
Kəməhaluwɨn imə e nɨpəg kəpiel məhaləplan etəm aluə kit tatəpələh e rahləhal-matɨp, tatuwɨn e kot əfəməh ruən kit, kən iləhal kəmahlaut pɨk ron. Kən təmən-ipən kəm iləhal məmə, “Səhaləgɨn pɨkən. Natəhaleam-in Iesu etəm Nasaret, etəm kəmətu-pər e nɨg kəməluau, məto in tɨkə u ikɨn-u roiu. In tɨnəmegəh rəkɨs e rəhan nɨmɨsən. Halehm-tu nəmeen u kəmələhəu-pən ikɨn. Kən roiu onakəhaluwɨn məhalən-ipən kəm rəhan mɨn netəmim məsəhalapəsən Pita, məmə in otaupən matuwɨn Kalili, kən onəkotuarisɨg-in motuwɨn motehm əh-ikɨn məmə inu tɨnəmən rəkɨs mihin ne kəm itəmat.” Mat 26:32; Mak 14:28
Kəmahlaiu məhaliet e suwɨt məhlagɨm, məto-inu kɨnəhaləgɨn pɨk matəhlasiəp. Kən məhaluwɨn məsəhalənən nat kit ne kəm netəmim məto-inu kɨnəhaləgɨn pɨk.
[Nəghatən rəha Mak təmol namnun ikɨn-u kən netəm pɨsɨn kotɨlpɨn ves 9 mətoarus-pən ves 20]
Iesu təmiet-pa
o Meri Maktala
(Mat 28:9-10; Jon 20:11-18)
Nian Iesu təməmegəh mɨn e Sante laulaugɨn agɨn, kən maupən miet-pa o Meri Maktala, aupən təməhg-iarəp narmɨn rat sepɨn lan. 10 Kən Meri təmuwɨn mən-ipən kəm rəhan mɨn netəmim itəm kəmotan ilat min ilat aupən, məto nɨkilat tɨtahmə pɨk kən motasək. 11 Məto nian kəmotəto məmə Iesu tɨnəmegəh rəkɨs e rəhan nɨmɨsən, kən miet-pa o pətan əh, məto ilat kəməsotənən nɨpahrienən lan.
Iesu təmiet-pa o rəhan etəmim mil kəiu
(Luk 24:13-35)
12 Uarisɨg, Iesu təmiet-pa o etəmim mil kəiu kəmiasɨpən Jerusalem mətian e suatɨp, məto e nian əh nɨpətɨn təmol pɨsɨn. 13 Kən ilau kəmiatəlɨg mɨn mian muən-ipən kəm ilau mɨn neen, məto ilat kəməsotən mɨnən nɨpahrienən elau.
Iesu təmiet-pa o
rəhan netəm lepɨn
(Mat 28:16-20; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23; Wək 1:6-8)
14 Kən uarisɨg, Iesu təmiet-pa mɨn o rəhan netəm lepɨn nian kəmotagwən matəhai ilat məmə, “Itəmat nakəsotahatətəən lak, rəhatəmat-kapə tiəkɨs pɨk.” Təməhai ilat məto-inu kəsotahatətəən e netəm kəmotehm məmə tɨnəmegəh rəkɨs e rəhan nɨmɨsən. 1 Kor 15:5
15 Kən mən-ipən kəm ilat məmə, “Otuwɨn motən-iarəp Namnusən Təwɨr kəm netəmim mɨn e nɨtən mɨn rafin. Wək 1:8 16 Etəm otəto Namnusən Təwɨr tahatətə lan kən mol baptais, Uhgɨn otosmegəh. Məto etəm təsahatətəən lan, Uhgɨn otol nalpɨnən asol kəm in. Wək 2:38 17 Kən netəm okotahatətə lak, Uhgɨn otol ilat kotol nat pɨspɨs mɨn. Okotəhg-iarəp narmɨn rat tepət e nərgək, kən motəghat e nəghatən ik pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Wək 2:4; 8:7 18 Ilat kotɨtun naskəlɨmən sɨnek u tatus itəm, motɨtun nənɨmən nat kətakonə lan, məto okol təsərəkɨnən ilat. Ilat motɨtun nələhəu-pənən nelmɨlat e netəm kotɨmɨs kotəmegəh.” Luk 10:19; Wək 28:3-6
Iesu tɨnər matuwɨn e neai
(Luk 24:50-53; Wək 1:9-11)
19 Kən nian Iərəmərə Iesu tɨnəghat rəkɨs kəm rəhan mɨn netəmim, kən Uhgɨn tɨnos mɨnuwɨn e neai, kən in tatəpələh e nɨkalɨ Uhgɨn matɨp, ikɨn rəha nəsanənən ne nɨsiaiiən. Wək 1:9-11; 2:33-34 20 Kən rəhan mɨn netəmim kəmotiet motuwɨn motamnus-iarəp rəhan nəghatən əpəh ikɨn mɨn rafin. Kən Iərəmərə tətasitu elat matol nəmtətin tepət. Kən nəmtətin mɨn əh koatol nəfɨgəmən məmə rəhalat nəghatən in nɨpahrienən. Wək 14:3; Hip 2:3-4

16:7: Mat 26:32; Mak 14:28

16:14: 1 Kor 15:5

16:15: Wək 1:8

16:16: Wək 2:38

16:17: Wək 2:4; 8:7

16:18: Luk 10:19; Wək 28:3-6

16:19: Wək 1:9-11; 2:33-34

16:20: Wək 14:3; Hip 2:3-4