13
Iesu təmə Nimə Rəha Uhgɨn otɨsas
(Mat 24:1-2; Luk 21:5-6)
Nian Iesu təmatiet e Nimə Rəha Uhgɨn, kən rəhan kit netəm tuelef təmən-ipən ron məmə, “!Iəgətun, əplan-tu kəpiel asol mɨn ne nimə mɨn, kotəwɨr!”* E Nimə Rəha Uhgɨn, kəmol nimə mɨn e kəpiel asol mɨn. Neen rəhalat kotəfɨgəm tahmen e foti-faif-tausan kilo.
Kən məto Iesu təmə, “Itəmat nakoatehm natɨmnat mɨn əh, məto nian otatuwa itəm netəmim okotohalkin-ohalkin kəpiel mɨn rəha nimə mɨn əh, inəh kəpiel kit otəsətulən əh-ikɨn tatətul ikɨn roiu.” Luk 19:44
Nahməən asol otuwa
(Mat 24:3-14; Luk 21:7-19)
Uarisɨg lan, Iesu təmuwɨn matəpələh əpəh e Nɨtot Rəha Nɨg U Olif ikɨn kɨtun nəplanən Nimə Rəha Uhgɨn entənɨpən-pən. Kən Jemes, Jon, Pita ne Antru kəmotuwa ron ilat pɨsɨn əm. Kən moatətapəh ron məmə, “?Ən-tu məmə natɨmnat mɨn əh okotuwa nəghan? ?Kən nəmtətin ahro u otol pəs ekotɨtun məmə tɨnol nian ətuatɨp əh-roiu rəha natɨmnat mɨn əh?”
Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Onakoatəto wɨr itəmat o netəmim, məsotegəhan-inən məmə koteiuə-in itəmat. Kən məto netəmim tepət okəpanotuwa e nərgək, kit otən məmə in Mesaea, kit otən məmə in, kən moteiuə-in netəmim tepət.
“Kən okəmə nakotəto məmə netəmim neen koatəmou əpəh iuəhkɨr otəmat, kən motəto mɨn məmə neen mɨn əpəh isəu kotoh mɨn ilat mɨn, məto nɨganməpɨtəmat otəsasiepən. Natɨmnat mɨn əh okotaupən motuwa pahrien, məto sənəmə namnun nian əh tɨnatuwa. Nɨtən asol mɨn okotəluagɨn, kən kantri mɨn okotoh mɨn ilat mɨn, kən namig asol otəpanol ikɨn mɨn rafin, kən nəumɨs asol otus netəmim, məto natɨmnat mɨn əh nətuounən əm rəha nahməən itəm otəpanuwa, kotahmen əm e pətan itəm təmol nərpɨn, kən mətuoun matəto nahməən məmə otəsuwəhən temək.
“Onakoatəto wɨr itəmat. Okɨləs itəmat kan nakotətul e nɨganəmtɨ kaonsel, kən okoh itəmat əpəh imə e nimə rəha nuəfɨmɨnən mɨn, kən onəkotətul aupən e netəm-iasol rəha kapman ne kig mɨn məto-inu rəhak mɨn u netəmim itəmat. Kən onəkotən-iarəp Namnusən Təwɨr kəm ilat. Mat 10:17-20 10 Məto okaupən kən-iarəp Namnusən Təwɨr kəm netəmim ikɨn mɨn rafin un, kən namnun nian təpanuwa.
11 “Okəmə okotuwa motɨləs itəmat kətan məmə onəkotətul e kaonsel, kən nɨkitəmat təsəht pɨkən məmə onəkotən naka. E nian ətuatɨp əh, onəkotən-iarəp əm nəghatən u Uhgɨn otos-ipɨnə kəm itəmat, məto-inu nəghatən u onəkotən, sənəmə rəhatəmat nəghatən, məto rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn otos-ipɨnə. Luk 12:11-12
12 “Netəmim okotegəhan-in-pən pialat ətuatɨp mɨn kəm rəhalat tɨkɨmɨr mɨn məmə okotohamnu ilat, kən tata mɨn okotol mihin mɨn kəm nenətɨlat ətuatɨp mɨn, kən nɨsualkələh okotətul motol nolən ahmen mɨn əm kəm rəhalat tata mɨn ne mama mɨn məmə okotohamnu ilat. Mat 10:21 13 Netəmim rafin okotetəhau itəmat o nərgək. Məto etəm otətul əskasɨk mətoarus-pən natɨmnat mɨn un okotol namnun, kən Uhgɨn otosmegəh.” Mat 10:22; Jon 15:21
Nahməən asol əpəh Jerusalem
(Mat 24:15-28; Luk 21:20-24)
14 “Nian əh, onəkotəplan ‘nat itəm Uhgɨn tatetəhau, kən matol Nimə Rəha Uhgɨn tamkɨmɨk.’ (Etəm tətafin nəghatən u, in otəkəike megəs-in mɨtun nɨpətɨn.) Kən e nian əh, netəm Jutia okotəkəike motaiu moatatɨg əpəh e nɨtot mɨn. Dan 9:27; 11:31; 12:11 15 Etəm tətameg ihluə e rəhan nimə, kən okol təsuwɨn mɨnən e nɨpəg noa nimə məmɨk rəhan natɨmnat. Otaiu əm magɨm. Luk 17:31 16 Okəmə etəm otɨtasum, kən okol təsuwɨn mɨnən latuənu o rəhan nɨməhan məmɨk. Otaiu əm magɨm.
17 “!Kəsi! Nahməən asol o nɨpɨtan itəm kəmotol nərpɨlat ne nɨpɨtan kotapinahin nɨsualkələh. E nian əh okotos pɨk nahməən. Luk 23:29 18 Otəfak əsanən kəm Uhgɨn məmə natɨmnat mɨn əh okəsotuwamən e nian rəha nətəpən, inəh nian rəha nalip ne nuhuən ne, 19 məto-inu e nian əh, nahməən asol kəməsehmən kit ne kol mihin nəhlan e nian Uhgɨn təmətuoun mol natɨmnat mətoarus-pa u-roiu ne. Kən okəsehm mɨnən nahməən asol kit tol min-nəhlan. Dan 12:1; Nol Əpən 7:14 20 Məto Uhgɨn təmətatɨp əkuəkɨr nian əh. Okəmə təməsətatɨpən, kən suah kit okol təməsəmegəhən. In təmətatɨp rəkɨs nian əh o rəhan mɨn netəmim itəm tɨnəmɨtəpun rəkɨs ilat məmə rəhan mɨn.
21 “E nian əh, okəmə suah kit otən məmə, ‘!Əplan-tu Mesaea əpə!’ o ‘!Əplan-tu in əpəh!’ məto onakəsotahatətəən lan. 22 Onakəsotahatətəən lan məto-inu, Mesaea eiuə neen, ne ien eiuə mɨn, ilat okotuwa motol nat pɨspɨs mɨn, motol nat netəmim kotaut ron moteiuə əm. Ilat okotalkut məmə okəmə kotɨtun nolən, kən okotiuw-rəkɨs netəm mɨn u itəm Uhgɨn tɨnəmɨtəpun rəkɨs ilat. Nol Əpən 13:13 23 !O natɨmnat mɨn əh, oatəto! Enaupən rəkɨs mɨnən-iarəp rafin natɨmnat mɨn əh kəm itəmat.”
Nian rəha Netɨ Etəmim otuwa
(Mat 24:29-31; Luk 21:25-28)
24 “Kən e nian nahməən asol əh otɨkə,
‘kən mɨt otəpɨs,
kən məwɨg otəsasiəən,
25 kən məhau mɨn e neai okotɨsas
kən natɨmnat asol mɨn ikɨn e neai okotəloal.’ Aes 13:10; 34:4; Joel 2:10
26 Kən netəmim okotəplan io Netɨ Etəmim oekuwa e napuə e rəhak nəsanənən ne nepətən əhag-əhag asol rəhak itəm otasiəgəpɨn rafin io. Afin-tu Dan 7:13 Nol Əpən 1:7 27 Kən e nian əh, oekahl-ipən nagelo mɨn rəhak kotuwɨn motəmɨk netəm mɨn u Uhgɨn təmɨtəpun ilat motuwa, kargətain əm ilat kitiəh. Nagelo mɨn okotuwɨn e nɨtən mɨn rafin agɨn e nətueintən məmə okotəmɨk ilat. Mat 13:41
Kəruru nian itəm
Netɨ Etəmim otuwa lan
(Mat 24:32-36; Luk 21:29-33)
28 “Nɨkitəmat otəkəike matəht nɨg u fik. Nian ətuatɨp itəm nelmɨn mɨn kɨnotətuoun katəwiə, kən nɨmalɨn mɨn kɨnoatərget, itəmat nəkotɨtun məmə nian əh inəh itəm nakotasum lan rəhatəmat. 29 Kən e nolən ahmen mɨn əm, nian nakotehm məmə natɨmnat mɨn u kɨnoatuwa, kən nəkotɨtun əm məmə otəsuwəhən ekuwa mɨn roiu agɨn. 30 Iatən pahrien kəm itəmat məmə netəmim itəm kotatɨg u-roiu, okol kəsotɨmɨs rafinən mətoarus natɨmnat mɨn əh okotuwa kol nɨpahrienən lan. 31 Neai ne nətueintən okiakə, məto nəghatən mɨn rəhak okol kəsotɨkəən. 32 Suah kit təsɨtunən nian o aua ətuatɨp rəha natɨmnat mɨn əh. Nagelo mɨn əpəh e neai kotəruru, kən io mɨn Netɨ Etəmim ekəruru. Məto Tata Uhgɨn əm in tɨtun nian ətuatɨp əh.
Itəmat onakoatəto wɨr itəmat
(Mat 24:42-44)
33 “Onakoatəto wɨr itəmat moataiir, məto-inu itəmat nəkotəruru nian əh rəhak oekuwa lan məmə otuwa nəghan. 34 Otahmen e etəm-iasol kit tatuwɨn məmə otaliwək əpəh ik pɨspɨs kit, kən məlɨn rəhan mɨn iolwək məmə okotehm rəhan natɨmnat, kən mos-ipən rəhalat mɨn wək kitiəh kitiəh. Kən mən-ipən kəm itəm e nafiluə məmə otɨtaiir.
35 “Kən itəmat onəkotaiir məto-inu itəmat nəkotəruru nian iərəmərə rəha nimə un otuwa lan. Kəruru məmə otuwa ehnaipən, o lapɨn, o fetukai tɨnatərɨkrɨk, o mɨt tɨnatər. Luk 12:38 36 Kəruru, okəmə naka otuwa ueiuəhai əm. !Təsəwɨrən məmə nakotapɨl nian in otuwa! 37 !Məto nəghatən un itəm ekatən-ipɨnə kəm itəmat, ekatən mɨn kəm netəmim mɨn rafin məmə okotaiir!”

*13:1: E Nimə Rəha Uhgɨn, kəmol nimə mɨn e kəpiel asol mɨn. Neen rəhalat kotəfɨgəm tahmen e foti-faif-tausan kilo.

13:2: Luk 19:44

13:9: Mat 10:17-20

13:11: Luk 12:11-12

13:12: Mat 10:21

13:13: Mat 10:22; Jon 15:21

13:14: Dan 9:27; 11:31; 12:11

13:15: Luk 17:31

13:17: Luk 23:29

13:19: Dan 12:1; Nol Əpən 7:14

13:22: Nol Əpən 13:13

13:25: Aes 13:10; 34:4; Joel 2:10

13:26: Afin-tu Dan 7:13

13:26: Nol Əpən 1:7

13:27: Mat 13:41

13:35: Luk 12:38