13
Nat megəh itəm təməhap nɨtəhəi mər
Kənu eməplan nat megəh asol kit təməhap nɨtəhəi mər. Rəhnɨpat ten, rəhn-kapə təmɨsɨm ilat sepɨn, kəməfauin-pən hat mɨn rəha kig asol agɨn e rəhnɨpat mɨn. Kən kəməte-pən nərgɨn itəm tətau-iərmɨs-in Uhgɨn e rəhn-kapə mɨn. Nat megəh un eməplan, tahmen e wɨsi kəgin kit u, lepet, məto nelkɨn mɨn kotahmen e nat megəh kit u, pea. Kən nɨpəgnoan tahmen e laion. Kən ialkita u, təmos-ipən rəhan nəsanənən ne rəhan nərəmərəən ne nepətən asol kəm nat megəh u.
Rəhn-kapə nat megəh u kit, nat kit təmol, kən nəkəplan məmə tɨnatol pap o nɨmɨsən, məto tɨnəwɨr mɨn. Kən əmun, netəmim rafin e nətueintən narmɨlat təmiwɨg pɨk ron, kən moatuarisɨg-in nat megəh un. Kən ilat rafin kəmotəfak kəm ialkita, məto-inu təmos-ipən nepətən rəhan kəm nat megəh u. Kən ilat kəmotəfak mɨn kəm nat megəh u, kən motəmə, “?Pah in tahmen e nat megəh u? ?Pah tɨtun nohən?”
Kən kəmegəhan-in nat megəh u, məmə in otəghat ausit, mau-iərmɨs-in Uhgɨn. Kən kəmegəhan-in-pən nepətən kəm in, məmə tɨtun nolən nat naka in tolkeike o məwɨg foti-tu.* Məwɨg foti-tu, in tahmen əm e tri ne haf yia, kən kuahmen-ahmen mɨn e nian wan-taosan-tu-hanrɨt-sikiste (1,260). 2 Tes 2:1-12. Kən in təmən nəghatən rat tepət e Uhgɨn, ne nərgɨn, Dan 8:10-11 ne netəmim itəm kotatɨg e nego e neai, Efes 2:6 ilat u, rəhan niməfak. Kəmos-ipən mɨn nəsanənən kəm in, məmə otəluagɨn ilat netəmim rəha Uhgɨn, kən mol win elat. Kən kəmos-ipən mɨn nepətən kəm in o nərəmərəən e netəmim e noanol mɨn rafin, ne netəmim nuwigɨlat pɨsɨn pɨsɨn mɨn, ne netəmim e nəghatən mɨn rafin, ne kantri mɨn rafin. Netəmim rafin rəha nətueintən, okotəfak kəm nat megəh u, inəh, netəmim rafin itəm kəməsəteən nərgɨlat e Naoa rəha Nəmegəhən, nian nətueintən təmatɨkə əh. Naoa u, in naoa rəha Nətɨ Sipsip itəm kəmohamnu.
Etəm matəlgɨn tatɨg, in otəkəike mətəlɨg-in wɨr.
10 Okəmə suah kit otuwɨn e kalapus,
pəs in otuwɨn əm.
Okəmə okətamnu suah kit e nisa,
pəs okətamnu əm in e nisa.
Nəghatən u, nɨpətɨn u məmə netəmim rəha Uhgɨn okotəkəike motol tɨku, kən motahatətə əm e Uhgɨn.
Nat megəh itəm təməhap nɨsɨp mər
11 Kən əmun, eməplan mɨn nat megəh kit mɨn itəm təməhap nɨsɨp mər. Rəhnɨpat kəiu tahmen e nətɨ sipsip kit, məto tatəghat, nəwian tahmen e ialkita kit. 12 Nat megəh itəm rəhn-kapə sepɨn, tatos-ipən rafin rəhan nepətən kəm in, kən nian nat megəh itəm rəhnɨpat kəiu tətatɨg ilau nat megəh rəhn-kapə sepɨn, in tatol nəwian. Kən nat megəh itəm rəhnɨpat kəiu tatəkəike kəm netəmim rafin e nətueintən, məmə ilat okotəfak kəm nat megəh itəm təmaupən, itəm rəhn-kapə kit tɨnatol pap o nɨmɨsən məto tɨnəwɨr mɨn. 13 Kən nat megəh u itəm rəhnɨpat kəiu, tatol nəmtətin asol mɨn ne nat pɨspɨs mɨn tepət, matɨg mol mɨn nɨgəm tatɨsɨ-pər e neai, matuwa e nətueintən, matol e nɨganəmtɨ netəmim. 14 Uhgɨn təmegəhan-in-pən nəsanənən kəm nat megəh u itəm rəhnɨpat kəiu, məmə tɨtun nolən nəmtətin mɨn nian tətatɨg ilau nat megəh rəhn-kapə ilat sepɨn. Kən in təmateiuə-in netəmim rəha nətueintən e nəmtətin mɨn əh in təmol, kən mən-ipən kəm ilat məmə okotəkəike motəte narmɨn itəm kasgəwɨn nat megəh rəhn-kapə sepɨn, nat megəh u, itəm kəmaru pap rəhn-kapə e nisa, məto tatəmegəh. 15 Kən Uhgɨn təmegəhan-in-pən nəsanənən kəm nat megəh itəm rəhnɨpat kəiu, məmə otehag-pən e narmɨn itəm kəmasgəwɨn e nɨg, pəs təghat. Kən narmɨn itəm kasgəwɨn e nɨg un, təməghat, mən əskasɨk məmə okəike kohamnu netəmim rafin itəm kəsotəfakən kəm in. 16 Kən in təmatəkəike kəm netəmim rafin məmə okotos mak kit rəhan e nelmɨlat matɨp o e nɨpɨnəgɨlat. Netəmim rafin agɨn kotəkəike motos, ilat u, netəm-iasol mɨn, ne netəm əpnapɨn əm, netəm rəhalat nautə tepət, ne netəm rəhalat nautə tɨkə, slef mɨn, ne netəm sənəmə slef mɨn, məmə okotos mak kit rəhan e nelmɨlat matɨp o e nɨpɨnəgɨlat. 17 Okəmə etəm təsosən mak u, təruru nosən nəmtɨ nat kit, ne nosalɨm-inən, mətoarus in təkəike mos mak rəhan. Mak un, in nərgɨ nat megəh itəm rəhn-kapə ilat sepɨn, o nampa itəm tatəpsen-pən nərgɨn.
18 O nat u, onakəkəike mos nenatɨgən tepət o nɨtunən nampa rəha nat megəh u. Kən okəmə ik nakenatɨg tahmen, kən nəkɨtun nənən nɨpətɨn. Kən nampa u, in sikis-hanrɨt-sikiste-sikis, kən in tatəpsen-pən etəmim kit.

*13:5: Məwɨg foti-tu, in tahmen əm e tri ne haf yia, kən kuahmen-ahmen mɨn e nian wan-taosan-tu-hanrɨt-sikiste (1,260). 2 Tes 2:1-12.

13:6: Dan 8:10-11

13:6: Efes 2:6