3
Nolən rat mɨn iuəhkɨr o Namnun Nian
Məto onəkəike mɨtun nəghatən u məmə nian əskasɨk mɨn okotuwa iuəhkɨr o Namnun Nian. 1 Tim 4:1 Tol nəhlan məto-inu, netəmim okoatətəlɨg-in atɨp əm ilat, kən ilat okotolkeike pɨk məni. Netəmim okotausit, moatos-ipər atɨp əm ilat. Ilat okotən rat netəmim ne Uhgɨn, kən ilat okotəht nəwia tata ne mama, kən okəsotənən məmə nɨkilat tətagien o nat itəm katol kəm ilat, kən okəsotɨsiai-inən Uhgɨn. Rəhalat nolkeikeən kəm netəmim otɨkə, kən okəsotaluinən nəratən itəm suah kit otol kəm ilat. Ilat okotərəkɨn nərgɨ netəmim. Okəsotərəmərəən e nolən mɨn rəhalat. Nɨkilat otagien əm o nərəkɨnən netəmim. Okotetəhau nat itəm in təwɨr. Ilat kəut kəsuə mɨn, kən okotol natɨmnat rat neen məto kəsotətəlɨg-inən məmə nat naka otiet lan. Kən ilat okotɨləs-ipər atɨp ilat, kən ilat okotolkeike pɨk natɨmnat o nətoən təwɨr e nɨpətɨlat, məto ilat okəsotolkeikeən Uhgɨn. Okotol nolən mɨn rəha iəfak mɨn məmə netəmim okotəplan, məto ilat okəsotolkeikeən məmə nəsanənən rəha Uhgɨn otəuhlin rəhalat nəmegəhən mol kotuwiwi. Uwɨn isəu o netəm mɨn u. Mat 7:15,21; Taet 1:16
Apəs əm ilat məto-inu neen koatehm suatɨp o nuwɨnən latuənu mɨn, kən moatiuw rəkɨs nətəlɨgən rəha nɨpɨtan itəm rəhalat nətəlɨgən təsəskasɨkən. Təfagə rat mɨn rəha nɨpɨtan mɨn u, in tiəkɨs pɨk olat, kən nolən rat mɨn tepət itəm ilat koatolkeike, koatiuw-pən ilat. Kən nɨpɨtan mɨn əh koatətəlɨg-in wɨr e nəghatən mɨn rafin rəha netəm mɨn əh, məto ko kəsotɨtunən nəghatən rəha nɨpahrienən. Aupən ikɨn, Janes ne Jampres kəmatioal tɨməht kəm Moses,* Janes ne Jampres, ilau iəmɨk nərɨk mil rəha kig rəha Ijip. kən e nolən kitiəh mɨn əm, netəm mɨn əh koatəht nəghatən rəha nɨpahrienən. Netəm mɨn u, rəhalat nətəlɨgən tərioah e nolən rat mɨn, kən nolən rəha nahatətəən rəhalat in neiueiuə-əmən. Eks 7:11 Məto nəgətun eiueiuəən rəhalat, ko təsətulən tuwəh, məto-inu netəmim rafin okotəplan məmə ilat kəsotɨtunən nat itəm koatəghat-in, kotahmen-pən əm e suah mil əh.
Nəghatən rəha Pol kəm Timoti
10 Məto ik, Timoti, ik nəmətəu-pən rəhak nəgətunən, ne nolən rəha nəmegəhən rəhak, ne nat naka itəm ekolkeike məmə ekol, ne rəhak nahatətəən, ne nolən rəha nətəlɨgən rəhak itəm təfəməh, ne rəhak nolkeikeən, ne nətul əskasɨkən rəhak, 11 kən nəkɨtun nian iəkɨs mɨn itəm koatuwa e rəhak nəmegəhən, ne nolən tərat mɨn itəm katol lak. Kən nəkɨtun nolən iəkɨs mɨn itəm kəmol lak əpəh Antiok, ne Ikoniam, ne Listra. Wək 13:50; 14:5; 14:19 Məto Iərəmərə təmɨləs-irəkɨs io e natɨmnat mɨn əh rafin. Sam 34:19 12 Nɨpahrienən, netəmim rafin itəm kotolkeike məmə okotol nolən itəm Uhgɨn tolkeike, kən motol e Kristo Iesu, netəmim okotol tərat kəm ilat, Mat 16:24; Jon 15:20; Wək 14:22 13 məto nian kitiəh mɨn əm, nol təfagə rat mɨn ne netəm rəha neiueiuəən, ilat okotol nolən rat motuwɨn kol itəm in tərat agɨn. Ilat netəmim kateiuə-in ilat, Setan o netəmim pɨsɨn mɨn okoteiuə-in ilat. kən ilat okoteiuə-in pɨk agɨn-əh netəmim.
14 Məto ik, Timoti, onakəkəike matətəu-pən əm natɨmnat wɨr mɨn itəm kəməgətun ik lan itəm nəmən əskasɨk rəkɨs nɨpahrienən lan, məto-inu ik nəkɨtun wɨr netəmim itəm kəmotəgətun ik lan. 15 Kən nian nəmatəkəku mətoarus-pa u-roiu, nəmɨtun Naoa Rəha Uhgɨn itəm tɨtun nos-ipənən nenatɨgən məmə nəkɨtun nosən nəmegəhən lilɨn lan o nahatətəən e Kristo Iesu. 16 Nəghatən mɨn rafin e Naoa Rəha Uhgɨn, kəmotɨsɨ-pən əm e nohlɨ Uhgɨn, kən koatasitu etat. Koatəgətun kitat, moatəniəp nolən rat mɨn rəhatat, moatəg-ətuatɨp-in kitat, kən moatəgətun kitat e nolən mɨn itəm kotətuatɨp. Rom 15:4 17 Koatasitu etat nəhlan məmə, kitat netəm rəha Uhgɨn, okotos nasituən rafin mɨn əh, kən motuwa netəmim itəm kotɨtun nolən wək mɨn rafin itəm kotəwɨr.

3:1: 1 Tim 4:1

3:5: Mat 7:15,21; Taet 1:16

*3:8: Janes ne Jampres, ilau iəmɨk nərɨk mil rəha kig rəha Ijip.

3:8: Eks 7:11

3:11: Wək 13:50; 14:5; 14:19

3:11: Sam 34:19

3:12: Mat 16:24; Jon 15:20; Wək 14:22

3:13: Setan o netəmim pɨsɨn mɨn okoteiuə-in ilat.

3:16: Rom 15:4