4
Iəgətun eiueiuə mɨn
Narmɨn Rəha Uhgɨn tatən-iarəp wɨr məmə e nian mɨn uarisɨg Iesu otəpanuwa lan, netəmim tepət okotapəs nətəu-pənən nolən pahrien rəha nahatətəən e Uhgɨn. Ilat okotətəu-pən narmɨn eiueiuə mɨn kən motətəu-pən nəgətunən rəha iərmɨs mɨn. Nəgətunən mɨn əh koatɨsɨ-pən o iəgətun mɨn itəm koatən məmə rəhalat nəghatən in nɨpahrienən, məto ilat koateiueiuə, kən məsotolən nat itəm koatən. Netəm mɨn əh, nətəlɨgən rəhalat teko-eko agɨn, kən kɨnotəruru nakilən məmə nəghatən pahrien hiə kən nəghatən eiueiuə hiə. Ilat koatəgətun netəmim moatən məmə okəsotolən marɨt, kən moatəgətun ilat məmə okəsotunən nagwənən mɨn neen. Məto Uhgɨn təmol nagwənən mɨn əh məmə okotun ilat. Kən kitat u koatəfak kotɨtun nɨpahrienən, kotɨtun nosən, kəfak kənwiwi Uhgɨn ron, kən motun, Jen 9:3; Rom 14:6; 1 Kor 10:30-31 məto-inu natɨmnat rafin itəm Uhgɨn təmol ilat kotəwɨr əm. Nat kit tɨkə məmə okəsotunən. Kitat kotɨtun nunən natɨmnat rafin okəmə kitat koatəfak moatənwiwi Uhgɨn ron, məto-inu Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə ilat kotəwɨr, kən kitat koatəfak ron. Kən roiu, nagwənən mɨn əh kotəwɨr əm.
Iolwək təwɨr rəha Kristo Iesu
Okəmə natən-iarəp nəghatən u kəm piatat mɨn ne wɨnɨtat mɨn, kən ik iolwək təwɨr kit rəha Kristo Iesu. Kən tatəgətun məmə ik etəmim kit itəm natun nəghatən wɨr mɨn rəha nahatətəən ne nəgətunən ətuatɨp matəmegəh lan, kən rəham nəmegəhən tatətəu-pən nəghatən mɨn əh rafin. Apəs, əsətəlɨg-inən nəghatən eiueiuə mɨn itəm nətəlɨgən rəha Uhgɨn tɨkə lan, nəghatən mɨn u tahmen namsu əpnapɨn mɨn itəm nɨpətɨn tɨkə. Məto əgətun atɨp rəham nəmegəhən məmə tatətəu-pən Naoa Rəha Uhgɨn. 1 Tim 1:4 Nolən rəha nehm wɨrən nɨpətɨm məmə in otəsanən, in təwɨr o natɨmnat mɨn neen, məto okəmə natəgətun atɨp rəham nəmegəhən e nolən rəha Uhgɨn, kən in təwɨr məmə otasitu e natɨmnat rafin e nəmegəhən rəha nətueintən u, ne rəha nəmegəhən lilɨn. Inu nəghatən tatən pahrien, kən kitat kotəkəike motən nɨpahrienən lan. 10 Kənu kitat koatol pɨk wək o iəgətun atɨpən rəhatat nəmegəhən e nolən əh, məto-inu kɨnotahatətə rəkɨs e Uhgɨn u tatəmegəh kən mətatɨg itulɨn, kən in Iosmegəh rəha netəmim rafin, məto in tatosmegəh əm netəm mɨn u itəm koatahatətə lan. 1 Tim 2:3-4
11 Əgətun natɨmnat mɨn əh kəm netəmim, kən mən-ipən kəm ilat məmə okotəkəike moatətəu-pən. 12 Pəs netəmim okəsotehm əhauən ik məto-inu ik etəm aluə əm kit. Məto ol rəham nəmegəhən tətuatɨp wɨr məmə netəmim okotəplan məmə ik etəm mətə, kən ilat kotɨtun nətəu-pənən ik e nəghatən mɨn, ne naliwəkən, ne nolkeikeən, ne nahatətəən, ne nolən ətuatɨp. Taet 2:15 13 Ol natɨmnat mɨn əh, kən nat kɨsɨl mɨn, ol iləhal u məmə rəham wək okəhalətul aupən e rəham nəmegəhən mətoarus ekɨmnə: afin Naoa Rəha Uhgɨn kəm netəmim, kən mən-iarəp Naoa Rəha Uhgɨn, kən məgətun Naoa Rəha Uhgɨn. 14 Timoti, Uhgɨn təmos-ipɨnə kəm ik rəhan nasituən o nolən wək rəhan nian elta mɨn rəha niməfak kəmotələhəu-pən nelmɨlat lam, kən ien mɨn neen rəhalat kəmotən-iarəp nəghatən itəm Uhgɨn təmən lam. Əsapəsən nasituən əh. 2 Tim 1:6
15 Ik onakəkəike matol wək mɨn u, kən rəham nətəlɨgən otəkəike mətatɨg əskasɨk e natɨmnat mɨn u pəs netəmim kotɨtun nehmən məmə rəham nəmegəhən ne rəham wək tatəwiə wɨr. 16 Atehm wɨr nolən mɨn e nəmegəhən rəham, kən ol rəham nəgətunən məmə in tatətuatɨp e nian rafin. Onakəkəike mətalkut əskasɨk məmə onəkol natɨmnat mɨn əh, məto-inu okəmə nakol, kən onakosmegəh itəmat netəm koatətəlɨg-in ik.

4:3: Jen 9:3; Rom 14:6; 1 Kor 10:30-31

4:7: 1 Tim 1:4

4:10: 1 Tim 2:3-4

4:12: Taet 2:15

4:14: 2 Tim 1:6