5
Nolən rəha nɨsiaiiən o nəghatən kəm netəmim
Səghat əskasɨkən e iaguɨhl mɨn, məto əghat kəm ilat e nɨsiaiiən məmə nakiuw rəhalat nətəlɨgən, tahmen əm mə ilat rəham tata ətuatɨp mɨn. E nolən kitiəh mɨn əm, ol tahmen əm kəm netəm aluə tahmen məmə ilat piam ətuatɨp mɨn. Əghat mətɨg e nɨsiaiiən kəm nɨpɨtaguɨhl mɨn tahmen məmə rəham mama ətuatɨp mɨn. Rəham nəghatən ne nolən mɨn kəm nɨpɨtan itəm koatetəm aluə otəkəike mətuatɨp agɨn, tahmen məmə ilat wɨnɨm mɨn.
Nolən rəha nehm wɨrən nəutahlɨmɨs mɨn
Niməfak otəkəike matehm wɨr nəutahlɨmɨs mɨn itəm rəhan mɨn kotɨkə agɨn o nehmən ilat. Məto nəutahlɨmɨs kit u nenətɨn mɨn əh-ikɨn o mipɨn mɨn əh-ikɨn, ilat okotəkəike motɨtun paupən məmə wək rəha netəm koatəfak, ilat okotaupən motehm wɨr atɨp rəhalat mɨn. Nolən u tahmen əm məmə koatətou rəhalat kaon kəm rəhalat mama ne tata ne pipi mɨn, kən inəh Uhgɨn nɨkin tagien ron.
Məto nəutahlɨmɨs itəm tətatɨg in pɨsɨn agɨn əm, etəmim tɨkə o nehmən in, in tatələhəu-pən əskasɨk rəhan nətəlɨgən tətatɨg e Uhgɨn. In əh e nian rafin, lapɨn ne e nərauiəgən, in tatəfak kəm Uhgɨn məmə otətasitu lan. Məto nəutahlɨmɨs u tatətəlɨg-in pɨk natɨmnat rəha nɨpətɨn o nətoən təwɨr lan, in tatəmegəh, məto e narmɨn tahmen məmə in tɨnɨmɨs rəkɨs. Ik onakəkəike mən-ipən nəghatən mɨn əh kəm niməfak məmə ilat okotəkəike motol pəs netəmim kəsotən ratən ilat. Suah kit otəkəike mehm wɨr rəhan mɨn, kən maupən mehm wɨr rəhan ətuatɨp mɨn. Məto okəmə in təsolən, tatəgətun məmə təməuhlin məntaan e nolən rəha nəfakən, in tərat maprəkɨs-in etəm təsəfakən.
Okəmə nakəte-pən nərgɨ nəutahlɨmɨs kit e naoa rəha nasituən məmə niməfak otasitu elat, rəhan nup in otəkəike mos sikiste, kən rəhan iərman kitiəh əm aupən. 10 Kən in pətaguɨhl kit itəm netəmim koatɨsiai-in o rəhan nolən wɨr ne nasituən mɨn itəm in tatol, tahmen məmə in tatehm wɨr rəhan nɨsualkələh; kən nian iapɨspɨs mɨn okotuwa iman ikɨn, tatol təwɨr kəm ilat; kən matos-iəhau atɨp in mətasitu e netəm koatəfak;* Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “Kən tətaikuas e nelkɨ netəmim rəha Uhgɨn.” - Nolən əh tatəgətun məmə in pətan kit tatos-iəhau atɨp in; kən nɨkin tagien o nasituən e netəmim. kən mətasitu e ian-rat mɨn; kən rəhan nətəlɨgən təskasɨk məmə otol wək mɨn itəm təwɨr.
11 Məto səte-pənən nərgɨ nəutahlɨmɨs mɨn itəm kəsotɨpɨtaguɨhlən əh e naoa rəha nasituən, məto-inu uarisɨg ikɨn okəmə nətəlɨgən rəha nol mɨnən marɨt tɨnuwa məskasɨk e nɨkilat mɨnaprəkɨs-in nətəlɨgən rəhalat e Kristo, kən ilat kotəmə okotol mɨn marɨt. 12 Kən Uhgɨn in otakil mol nalpɨnən kəm ilat məto-inu kəmotətgəhl rəhalat noanawɨl itəm kəmotol kəm in aupən. E nian əh, nəutahlɨmɨs mɨn neen kəmotos noanawɨl rəhalat kəm Uhgɨn məmə okəsotolən marɨt, kən ilat okotol əm wək rəha niməfak. Kən okəmə nəutahlɨmɨs kit tolkeike məmə in otol marɨt mɨn, kən in otətgəhl rəhan noanawɨl itəm təmol kəm Uhgɨn. 13 Kən nat tərat kit mɨn, məta ilat koatəpou kən motos nolən rəha nuwɨnən e nimə mɨn rafin moatən nəghatən itəm nɨpətɨn tɨkə. Uarisɨg ilat kotuwa motərat pɨk o nosən musmus e nəghatən rəha suah pɨsɨn o nosən muwɨn məhləmɨsin nɨməme mənɨg lan, kən ilat kotolkeike məmə okotən pɨk nəghatən rəha netəm pɨsɨn, kən ilat koatən nəghatən mɨn neen itəm təsahmenən məmə okotən. 2 Tes 3:11 14 Kən io ekatən kəm nəutahlɨmɨs mɨn itəm kəsotɨpɨtaguɨhlən məmə təwɨr ilat okotol mɨn marɨt, kən motɨləs nɨsualkələh, kən okotehm wɨr rəhalat mɨn. Kən okəmə kotol nəhlan, kən məsotos-ipənən kuhal kit kəm rəhatat tɨkɨmɨr mɨn məmə okotən rat kitat. 1 Kor 7:9 15 Məto nəutahlɨmɨs neen kɨnotapəs rəkɨs suatɨp ətuatɨp kən moatətəu-pən Setan. 16 Nɨpɨtan u iəfak mɨn okotəkəike moatehm wɨr nəutahlɨmɨs mɨn rəhalat, məsotəhlman-pənən ilat kəm niməfak məmə otatehm ilat. Kən niməfak in otatehm əm nəutahlɨmɨs mɨn u rəhalat netəmim kotɨkə agɨn məmə okoatehm ilat.
Wək rəha netəm-iasol rəha niməfak
17 Elta mɨn itəm koatərəmərə wɨr e wək rəha niməfak, niməfak otəkəike mɨsiai-in ilat, kən matətou ilat. Kən iəgətun mɨn ne netəm koatən-iarəp Naoa Rəha Uhgɨn, ilat koatətul aupən məmə okɨsiai-in ilat. 18 Məto-inu Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, “Nian kau kit tatol wək kit rəham, kən okəmə tolkeike məmə otun kit, sahtosɨg-inən.” Kən tatən mɨn məmə, “Nian suah kit tatol wək, məto okəike kətou in lan.” Dut 25:4; Mat 10:10; 1 Kor 9:9
19 Əsətəlɨg-inən nəghatən rəha etəmim kitiəh əm itəm tatən məmə elta kit rəha niməfak təmol nolən rat, məto okəmə etəmim kəiu o kɨsɨl katəhalən, kən nakətəlɨg-in rəhaləhal nəghatən. 2 Kor 13:1 20 Kən okəmə etəm-iasol kit rəha niməfak tatol nat kit tərat, kən natəghat əskasɨk kəm in e nɨganəmtɨ netəmim rafin rəha niməfak, kən tol nəhlan netəmim okotəgɨn o nolən nat tərat mɨn. Efes 5:11
21 E nɨganəmtɨ Uhgɨn, ne Iesu, ne nagelo mɨn itəm Uhgɨn təmɨtəpun rəkɨs ilat, io ekatən əskasɨk kəm ik məmə ik onakəkəike mətəu-pən nəghatən rəhak e nolən itəm in tətuatɨp. Ik onakəsolən nolən pɨsɨn kəm suah kit, kən matɨg mol pɨsɨn mɨn kəm suah kit. Məto onəkol tahmen ahmen əm kəm ilat rafin.
22 Əsələs-ipər ueiuəhaiən etəmim məmə in otos wək rəha niməfak, inu nakoatələhəu-pən nelmɨtəmat moatəfak lan. Məto-inu okəmə in suah kit itəm rəhan əh-ikɨn nolən rat, kən rəhan nolən rat otatɨg lam, tahmen məmə ik mɨn nəmos rəhan nolən rat. Məto ol əm rəham nəmegəhən tatuwiwi matətuatɨp e nian rafin.
23-25 Netəmim neen kitat kotɨtun məmə ilat nol təfagə rat, kən kotɨtun məmə Uhgɨn otol nalpɨnən kəm ilat. Məto neen rəhalat təfagə rat tatəhluaig əh-roiu, məto uarisɨg okəpanotəplan. Kən tahmen ahmen əm, nian tepət wək itəm təwɨr mɨn, kitat kotɨtun əm. Məto neen əh-ikɨn itəm koatəhluaig əh-roiu, məto okəpanotəplan ilat.
Təsəwɨrən məmə onakənɨm əm nəhau məto-inu, nian neen ik nakatɨmɨs. Məto təwɨr məmə onakənɨm wain noan məsɨn pəs in tasitu e nərpəm.

*5:10: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “Kən tətaikuas e nelkɨ netəmim rəha Uhgɨn.” - Nolən əh tatəgətun məmə in pətan kit tatos-iəhau atɨp in; kən nɨkin tagien o nasituən e netəmim.

5:12: E nian əh, nəutahlɨmɨs mɨn neen kəmotos noanawɨl rəhalat kəm Uhgɨn məmə okəsotolən marɨt, kən ilat okotol əm wək rəha niməfak. Kən okəmə nəutahlɨmɨs kit tolkeike məmə in otol marɨt mɨn, kən in otətgəhl rəhan noanawɨl itəm təmol kəm Uhgɨn.

5:13: 2 Tes 3:11

5:14: 1 Kor 7:9

5:18: Dut 25:4; Mat 10:10; 1 Kor 9:9

5:19: 2 Kor 13:1

5:20: Efes 5:11