1 Timoti
Naoa itəm Pol təmaupən məte tuwɨn kəm Timoti
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u 1 Timoti
?Pah təməte naoa u? Aposol Pol təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte tatuwɨn kəm Timoti. Timoti in etəm aluə kit itəm təmaiir e taon u Listra. Mama rəhan in noanol kit rəha Isrel, kən rəhan tata in Iaihluə kit. Timoti in fren kit rəha Pol, kən nian rafin katian əpəh ikɨn mɨn matuən-iarəp namnusən təwɨr rəha Iesu Kristo. Pol tolkeike pɨk Timoti, tol nəhlan kən in tətaun-in Timoti məmə tahmen e nətɨn ətuatɨp.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Pol təməto məmə iəgətun eiueiuə neen e niməfak əpəh Efesas, kən mol in tahl-ipən Timoti məmə otuwɨn məg-ətuatɨp-in neiuəən əh. Okəm-naka, Timoti təmuwa tahmen e pasta rəha niməfak əh Efesas, nat əpnapɨn məmə in etəm aluə əm. Nəgətun eiueiuəən mɨn əh koatəgətun məmə netəmim okotəkəike motətəu-pən nətəlɨgən rəhalat e nolən rəha netəmim o nosən nəmegəhən itəm namnun tɨkə. Koatən məmə netəmim okotəkəike motɨtun nɨpətɨ nəghatən anion mɨn, kən motol natɨmnat neen itəm ilat kəmoatən.
?Təməte naoa u o naka? Pol təməte naoa u matən-iarəp nətəlɨgən neen rəhan kəm Timoti matɨləs-ipər rəhan nətəlɨgən, kən məmə otasitu e niməfak rəha Efesas. Pol tatəghat-in nolən wɨr mɨn rəha nəfakən, ne nehm wɨrən netəm koatəfak. Kən matən-iarəp nolən wɨr mɨn itəm netəm-iasol mɨn rəha niməfak ne iəfak mɨn u okotətəu-pən. Kən namnun nəghatən itəm Pol təmən kəm Timoti tatən məmə, in otəkəike muwa etəm wɨr kit rəha nol wəkən rəha Iesu Kristo. Kən rəhan nolən otəkəike mətuatɨp wɨr.
1
Pol təmən təwɨr kəm Timoti
Timoti. Io Pol, iakatən təwɨr kəm ik. Kən io aposol kit rəha Kristo Iesu məto-inu Uhgɨn u itəm təmosmegəh kitat, ne Kristo Iesu itəm in nɨpətɨ nahatətəən rəhatat məmə o nian kit Uhgɨn otosmegəh kitat, ilau əm kəmuahləpis io məmə ekol wək u. Rəhalau nahatətəən e Kristo tahmen ahmen əm, kən tol nəhlan in tahmen-pən əm məmə ik nətɨk pahrien. Pəs Uhgɨn Tata rəhatat ilau Kristo Iesu, Iərəmərə rəhatat, okuawte-in rəhalau nəwɨrən kəm ik, kən muasəkitun ik, kən muələhəu nəməlinuən tətatɨg ron ik. Wək 16:1-3; Taet 1:4
Pol təmolkeike məmə Timoti otahtosɨg-in iəgətun eiueiuə mɨn
Aupən ikɨn e nian ematuwɨn Masetonia, kən io emən kəm ik məmə io ekolkeike pɨk məmə onakətatɨg Efesas, kən rəhak nətəlɨgən tatol əm min-nulan. Netəmim neen əh-ikɨn kotatɨg itəm ilat koatəgətun netəmim e nəghatən mɨn itəm kotərat. Məto ik onakahtosɨg-in ilat məmə okəsotolən nolən əh. Ilat okotəkəike motapəs nolən mɨn əh itəm koatən nəghatən eiueiuə mɨn itəm koatəghat-in noanol mɨn aupən ikɨn. Nəghatən mɨn əh in tatiuw-pa əm tɨməht, məto in to təsasituən e netəmim məmə ilat okotɨtun nalpəkauən rəha Uhgɨn inu okotahatətə əm lan. 1 Tim 4:7; Taet 1:14 Məto noa nəghatən u məmə nolkeikeən tatər e nɨkitəmat. Nolkeikeən tatər e nɨki suah kit nian nɨkin təwɨr təfagə rat tɨkə lan, kən in tɨtun məmə nolən rat kit təsatɨgən lan, kən tətahatətə pahrien əm e Iesu. Netəmim neen kɨnotapəs nolən ətuatɨp u, kən ilat kɨnotəruru rəkɨs rəhalat suatɨp, məto koatətəu-pən nəghatən alməl mɨn əh. Ilat kotolkeike məmə netəmim koatən məmə ilat kotenatɨg wɨr e Lou rəha Uhgɨn, məto ilat kəsotɨtun wɨrən nɨpətɨ nəghatən itəm koatən, ne nəghatən mɨn itəm koatən pɨk ilat.
Kitat kotɨtun wɨr Lou rəha Uhgɨn məmə təwɨr okəmə kitat kotɨtun wɨr wək rəha Lou kən moatətəu-pən e nolən itəm Uhgɨn tolkeike. Rom 7:12,16 Nian rafin kitat okotəkəike motɨtun məmə Lou təməsuwamən o netəm kotətuatɨp, məto Lou in rəha netəm rat ne netəm koatəht Lou: netəm kəsotɨsiai-inən Uhgɨn ne nol təfagə rat; netəm rəhalat nolən teko-eko kotəuhlin mentalat o nəfakən; netəm kəmotohamnu rəhalat tata ne mama; netəm koatohamnu itəm; 10 nəman ne nɨpɨtan itəm kɨnotol marɨt rəkɨs, məto koatan əpnapɨn; nəman koatit atɨp ilat mɨn kən nɨpɨtan koatit atɨp ilat mɨn; netəmim katosalɨm-in iolwək mɨn məmə okotos məni elat; ne netəm koateiueiuə, ne netəm koateiueiuə e nian koatəghat e kot; ne netəm koatol nolən pɨsɨn neen mɨn. Əwəh, in nɨpahrienən məmə Lou in rəha netəmim itəm koatol natɨmnat rafin əh itəm tatərəkɨn nəghatən mɨn itəm kotətuatɨp. 11 Nəghatən ətuatɨp mɨn u, koatɨsɨ-pən e namnusən təwɨr moepən rəha Uhgɨn, Uhgɨn etəm təwɨr tətuatɨp. Namnusən u in təmos-ipa kəm io məmə ekən-iarəp.
Pol nɨkin təmagien o Kristo
12 Io ekatən tagkiu kəm Kristo Iesu, Iərəmərə rəhatat, itəm tatos-ipa nəsanənən kəm io o wək u, məto-inu in tatehm io məmə iakaskəlɨm wɨr wək rəhan kən məsapəsən, kən in təməhləu-pa wək u mətahləpis io məmə ekol. Wək 9:15; 1 Kor 15:9-10; Kal 1:15-16 13 Aupən ematəghat rat e nərgɨn, kən ematoh nəfak matol tərat kəm Iesu. Nat əpnapɨn io ematol pap min-nulan məto in təmasəkitun io məto-inu io eməsənən əh nɨpahrienən lan, kən eməruru məmə nat naka itəm io ematol in tərat. Wək 8:3; 9:1-5 14 Məto nolkeikeən rəha Iərəmərə rəhatat in iahgin iahgin pɨk ron io, maprəkɨs-in nolən rat mɨn rəhak. Kən tatətəlmɨn nɨkik o nahatətəən lan ne nolkeikeən itəm tatɨsɨ-pən o Kristo Iesu.
15 Inu nəghatən tatən pahrien, kən kitat kotəkəike motən nɨpahrienən lan: Kristo Iesu təmuwa e nətueintən məmə otosmegəh netəm kotərat, kən io etəm rat agɨn taprəkɨs-in rafin ilat. Luk 19:10 16 Məto Uhgɨn təmasəkitun io, etəm rat agɨn, tahmen e nəmtətin kit itəm tatəgətun məmə nətəlɨgən rəhan kaifəməh, namnun tɨkə, tatuwɨn o netəm kotərat, pəs netəmim neen kotehm kən motuarisɨg-in suatɨp kitiəh əm məmə okotahatətə e Iesu kən in tosmegəh ilat mos-ipən nəmegəhən lilɨn kəm ilat. 17 !Kotənwiwi Uhgɨn! Pəs kotɨsiai-in Uhgɨn rəhatat. In Iərəmərə lilɨn; in təsɨmɨsən; kəsehmən in; kən in pɨsɨn əm in Uhgɨn. Pəs koatɨləs-ipər nərgɨn tatuwɨn matuwɨn matuwɨn namnun tɨkə. Əwəh.
18 Kən inəh nətɨk Timoti. Inu rəhak nəghatən tahmen-pən e nəghatən rəha ien mɨn itəm kəmoatən kəm ik aupən. Ik onakəkəike maskəlɨm nəghatən mɨn əh pəs tol rəham nətəlɨgən təskasɨk, kən ik onakəluagɨn wɨr e nəluagɨnən rəha nahatətəən. 19 Askəlɨm rəham nahatətəən təskasɨk, kən ol nolən itəm ik nəkɨtun məmə in tətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Məto netəmim neen ilat koatol nolən neen itəm ilat kotɨtun məmə tərat, kən kəmotərəkɨn rəkɨs rəhalat nahatətəən, tahmen e suah kit itəm tatɨləs nego matər e nɨmas tətəhap-əhap agɨn matərat. 20 Suah mil u Haemeneus ne Aleksanta ilau kəmian motol kitiəh əm ilat netəm mɨn u. Io enegəhan-in rəkɨs ilau məmə katuəməhl-pən e nelmɨ Setan məmə okiatun məmə okəsuən ratən Uhgɨn. 1 Kor 5:5; 2 Tim 4:14-15

1:2: Wək 16:1-3; Taet 1:4

1:4: 1 Tim 4:7; Taet 1:14

1:8: Rom 7:12,16

1:12: Wək 9:15; 1 Kor 15:9-10; Kal 1:15-16

1:13: Wək 8:3; 9:1-5

1:15: Luk 19:10

1:20: 1 Kor 5:5; 2 Tim 4:14-15