3
Məto-inu Uhgɨn təmosmegəh mɨn itəmat min Kristo, kən tol mihin nəhlan, roiu əh itəmat onəkotəkəike motol nɨkitəmat tətatɨg əskasɨk e natɨmnat itəm tətatɨg əpəh e nego rəha Uhgɨn, ikɨn əh Iesu tatəpələh ikɨn e nɨkalɨ Uhgɨn matɨp, ikɨn əh, ikɨn rəha nəsanənən ne nɨsiaiiən. Mak 12:36; 16:19; Efes 1:20 Itəmat onəkotəkəike motol rəhatəmat nətəlɨgən tətatɨg əm e nego rəha Uhgɨn, pəs nətəlɨgən rəhatəmat otəsatɨgən e natɨmnat rəha nətueintən u, məto-inu itəmat nəmotɨmɨs itəmat Kristo, kən nəmegəhən pahrien rəhatəmat koatəhluaig ilat Kristo itəm tətatɨg e nego e neai ilau Uhgɨn. Nəmegəhən wi u, netəmim kəsotəplanən. Mat 6:33 Nəmegəhən pahrien rəhatəmat in e Kristo əm. Kən nian Kristo otɨtəlɨg-pa mɨn, kən Uhgɨn otəgətun Kristo kitat min kəm netəmim rafin, kən ilat okotəplan nəwɨrən ne nəsanənən rəhan.
Suatɨp ətuatɨp
Məto itəmat onəkotəkəike motapəs agɨn nolən tərat mɨn rəha nətueintən, nolən tərat tol min-nulan: nɨpɨtan ne nəman ne, koatit anion ilat mɨn; ilat koatol nolən tərat tol naulɨsən o nənən; ilat koatolkeike pɨk ilat mɨn o nolən tərat; təfagə rat tepət e rəhalat nətəlɨgən; ilat naumɨs, kən nolən əh tahmen-pən məmə koatəfak kəm narmɨ nat mɨn. Nolən rat mɨn əh tatol nɨki Uhgɨn tɨtahmə, kən in otol nalpɨnən asol kəm netəmim itəm koatol nolən rat mɨn əh. Rom 6:6,11; Efes 4:19; 5:3-6 Aupən ikɨn, nolən rat mɨn əh koatərəmərə e rəhatəmat nəmegəhən. Məto roiu əh, nəkotəkəike motos-irəkɨs ilat e rəhatəmat nəmegəhən, kən tol min-nəhlan: nɨkitəmat təsaratən; nɨkitəmat ne nohlɨtəmat təsatɨperəh pɨkən tahmen e kaluəluə; əsolən tərat kəm netəmim; əsən ratən netəmim; əsənən nəghatən itəm tol naulɨsən o nənən. Efes 4:25-29; 5:4 Soteiuə-inən itəmat mɨn məto-inu itəmat nəmotapeg rəkɨs nətəlɨgən oas rəhatəmat kən motapəs rəhan nolən mɨn, Efes 4:22,25 10 kən nəmotuwɨn-in nətəlɨgən wi. Uhgɨn tatos-ipɨnə nəmegəhən wi u kəm itəmat, matol məmə itəmat onəkotuwa motol əm mə in ne. Kən pəs nəkotɨtun wɨr in. Efes 4:24 11 Məto e natɨmnat mɨn əh, in nat əpnapɨn əm okəmə ik etəm Isrel, o sənəmə ik etəm Isrel; okəm kəməhg-ipən ik o kəsəhg-ipənən ik; okəmə nəmol-wɨr skul o nəsol-wɨrən skul; okəmə ik slef əm kit o ik nakatərəmərə e netəmim. Məto nat asol in Kristo, kən tətatɨg mɨn e nəmegəhən rəhatat rafin. Kal 3:28
12 Uhgɨn təmolkeike itəmat, kən mɨtəpun itəmat məmə rəhan mɨn. Kən tol min-nulan: onəkotəkəike motasəkitun netəmim; motol təwɨr kəm netəmim; rəhatəmat nətəlɨgən otəkəike mətatɨg ləhau; itəmat netəm mətɨg; kən nətəlɨgən rəhatəmat otəfəməh. Otol nəghatən mɨn əh, tahmen-pən mə nakoatuwɨn-in napən wɨr rəha Uhgɨn. 1 Pita 2:9 13 Nian suah kit otol nat kit otəsahmenən e nɨganəmtɨtəmat, kən nɨkitəmat otəsahmə uəhaiən ron. Okəmə suah kit tatol tərat kəm itəmat kit, pəs in otos əm tɨmɨs e nɨkin, məto in otəkəike maluin kən in mol təwɨr əm kəm suah un. Saskəlɨm-iəkɨsən e nɨkim nolən tərat rəha etəmim itəm təmol kəm ik, məto ol təwɨr əm kəm in, tahmen-pən əm mə Iərəmərə təmɨsaskəlɨm-iəkɨsən nolən tərat rəhatat e nɨkin, məto in təmol təwɨr əm kəm kitat. Efes 4:2,32 14 Nat kəike itəm otəkəike matɨg e nɨkitəmat, in nolkeikeən. Otos motuwɨn-in tahmen-pən mə napən wɨr rəha Uhgɨn. Nian onəkotolkeike itəmat mɨn, kən tol itəmat nakoatuwa kitiəh. Rom 13:8-10 15 Otos nəməlinuən rəha Kristo pəs in tatərəmərə e nɨkitəmat, məto-inu Uhgɨn təmaun-in itəmat məmə nakotuwa kol kitiəh, kən nakoatatɨg əm e nəməlinuen. Kən nian rafin otən kəm Uhgɨn məmə nɨkitəmat tətagien o natɨmnat itəm in təmol kəm itəmat. 1 Kor 12:27; Efes 4:4; Fil 4:7
16 Otəgətun itəmat mɨn e nəghatən rəha Kristo, kən moatən e nətəlɨgən təwɨr kəm itəmat mɨn məmə nəkotəkəike moatol, məsotapəsən. Otan napuən mɨn e Naoa rəha Napuən, ne napuən mɨn rəha niməfak, ne napuən mɨn itəm tatɨsɨ-pən e Narmɨn Rəha Uhgɨn. Otan ilat rafin tahmen-pən e nənwiwiən kit itəm tatɨsɨ-pən e nɨkitəmat matuwɨn kəm Uhgɨn. Inəh e nolən mɨn əh, pəs nəghatən wɨr rəha Kristo tətatɨg matəmegəh matəwiə wɨr e nɨkitəmat e nian mɨn rafin. Efes 5:19 17 Natɨmnat rafin itəm noatol, ne nəghatən mɨn rafin itəm noatən, məto nəkotol əm e nərgɨ Iərəmərə Iesu. Kən nian rafin itəmat onəkotəkəike motən kəm Uhgɨn, tata rəhatat, məmə nɨkitəmat tətagien o natɨmnat itəm Iesu təmol kəm itəmat. 1 Kor 10:31; Efes 5:20
Nolən wi rəha tata, ne mama, ne nɨsualkələh
18 Nɨpɨtan, otɨsiai-in nərəmərəən rəha iaguɨhl mɨn rəhatəmat, tahmen-pən əm mə pətan u in iəfak in otəkəike mol mihin. Efes 5:22
19 Kən nəman, otolkeike rəhatəmat nɨpɨtagwəhl, kən motol təwɨr kəm ilat, məto əsotolən rəhatəmat nərəmərəən məmə otərəkɨn rəhatəmat nɨpɨtaguɨhl mɨn. Efes 5:25
20 Nɨsualkələh, otɨsiai-in rəhatəmat tata ne mama, məto-inu Iərəmərə rəhatat nɨkin otagien o nolən əh. Efes 6:1
21 Itəmat tata mɨn, esotolən nalpɨnən taprəkɨs-in nəratən itəm nɨsualkələh koatol, məmə nɨkilat otahmə ron. Məto okəmə nəkoatol nəhlan elat, kən rəhalat nətəlɨgən in otatite. Efes 6:4
Nolən rəha slef ne rəhan iərəmərə
22 Slef mɨn, nian rafin onəkotəkəike motol nəwia netəm-iasol mɨn rəhatəmat, məto sənəmə nian əm itəm ilat koatehm itəmat lan məmə nɨkilat otətagien otəmat. Məto itəmat onəkotəkəike motol wək e nɨkitəmat pahrien rəha nos-ipənən nɨsiaiiən kəm Uhgɨn. Efes 6:5-8 23 Wək naka itəm nəkoatol, otol e nɨkitəmat rafin tahmen-pən əm mə noatol wək rəha Iərəmərə rəhatat, sənəmə noatol wək rəha etəmim əm. 24 Məto-inu onəkotəkəike motɨtun wɨr məmə Iərəmərə rəhatat in otos-ipa nətouən ətuatɨp rəha natɨmnat mɨn itəm nəkoatol ilat. Nətouən əh Uhgɨn tɨnəmən rəkɨs məmə otos-ipən kəm nenətɨn mɨn. ?Kən nəkotɨtun nat u? Nəkotol wək rəha suah inəh Iərəmərə pahrien rəhatat, in Iərəmərə Kristo. 25 Məto etəmim itəm tatol nolən tərat, in otos ətuatɨp mɨn noan nətouən rəhan o nolən tərat, məto-inu Uhgɨn, in tatol tahmen-ahmen əm kəm netəmim rafin. Rom 2:11

3:1: Mak 12:36; 16:19; Efes 1:20

3:3: Mat 6:33

3:6: Rom 6:6,11; Efes 4:19; 5:3-6

3:8: Efes 4:25-29; 5:4

3:9: Efes 4:22,25

3:10: Efes 4:24

3:11: Kal 3:28

3:12: 1 Pita 2:9

3:13: Efes 4:2,32

3:14: Rom 13:8-10

3:15: 1 Kor 12:27; Efes 4:4; Fil 4:7

3:16: Efes 5:19

3:17: 1 Kor 10:31; Efes 5:20

3:18: Efes 5:22

3:19: Efes 5:25

3:20: Efes 6:1

3:21: Efes 6:4

3:22: Efes 6:5-8

3:25: Rom 2:11