3
Netəm Kalesia kəmotapəs suatɨp
!Netəm Kalesia, itəmat nɨnotalməl pɨk! ?Pah təmasɨg itəmat matuwɨn e suatɨp eko-eko nəhlan? Emotən-iarəp wɨr pap kəm itəmat məmə Iesu təmos nahməən e rəhan nɨmɨsən otəmat, məto tahro? ?Okəm-naka suah kit təmos-ipən-os-ipən kəm itəmat kən miuw rəkɨs itəmat mol itəmat nɨnotalməl pɨk? ?Otən-tu kəm io məmə, Uhgɨn təmos-ipɨnə Narmɨn Rəhan kəm itəmat məto-inu itəmat nakotətəu-pən Lou, o kəp? Kəpə, in təmos-ipɨnə kəm itəmat məto-inu itəmat nakotahatətə e Namnusən Təwɨr rəha Iesu Kristo. ?Tahro? ?Nakotalməl pɨk nəpo lan? Itəmat nəmotətuoun wɨr nəmegəhən wi rəhatəmat e Iesu Kristo e nasituən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn, kən məto roiu, itəmat nɨnotalkut məmə onəkotapəs, kən motuwa netəm ətuatɨp e rəhatəmat əm nəsanənən. Nəmoatəto nahməən tepət məto-inu nəmotahatətə e Namnusən Təwɨr. ?Nəmotəto nahməən əh əpnapɨn əm? Kəp, nahməən əh sənəmə rəha nat əpnapɨn əm. Narmɨn Rəha Uhgɨn təməsolən nat pɨspɨs mɨn kəm itəmat məto-inu nəkoatətəu-pən Lou. In təmol məto-inu itəmat nəmotəto Namnusən Təwɨr rəha Iesu Kristo kən itəmat nakotahatətə lan.
Nətəu-pənən Lou, ne nahatətəən e Iesu
Otətelɨgin-tu nat kit oekən. Suah kit, Epraham, itəm Naoa Rəha Uhgɨn təməghat-in-iarəp rəkɨs minu lan məmə:
“Epraham in təmahatətə əskasɨk e Uhgɨn, kən tol nəhlan, Uhgɨn təmən məmə in tətuatɨp e nɨganəmtɨn.” Jen 15:6
E suatɨp kitiəh əm, netəmim itəm koatahatətə e Uhgɨn, in tətafin ilat məmə kotahmen e noanol ətuatɨp rəha Epraham.
Naoa Rəha Uhgɨn təmən rəkɨs aupən məmə Uhgɨn otos Iaihluə mɨn, kotuwa ron mol ilat kotətuatɨp e nɨganəmtɨn e nahatətəən rəhalat. Aupən, Naoa Rəha Uhgɨn təmən-iarəp nəghatən wɨr kit kəm Epraham məmə:
“Otɨsɨ-pən e rəham noanol, kən ekawte-in rəhak nəwɨrən e netəmim rəha noanol mɨn rafin e nətueintən.” Jen 12:3; 18:18; 22:18; Rom 4:3,16
Kən Uhgɨn təmawte-in rəhan nəwɨrən kəm Epraham məto-inu in təmahatətə əskasɨk lan. E suatɨp kitiəh mɨn əm, Uhgɨn tɨtun nawte-inən nəwɨrən kəm netəmim itəm koatahatətə pahrien lan.
10 Məto netəmim mɨn un, itəm nɨkilat tatəht məmə ilat okotos nəmegəhən məto-inun ilat koatətəu-pən rafin nat naka itəm Lou tatən, netəm mɨn əh, ilat kɨnotatɨg rəkɨs e nelmɨ nəratən. Tahmen-pən əm e Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə:
“Netəmim itəm kəsotol ətuatɨpən natɨmnat mɨn rafin itəm kotatɨg e naoa rəha Lou, ilat kɨnotatɨg rəkɨs e nəlmɨ nəratən, kən okotəkəike motos nalpɨnən kit.” Dut 27:26
11 Kən tol nəhlan, tətuatɨp əm o kitat məmə suah kit tɨkə itəm tatuwa tətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn məto-inu in təmətəu-pən Lou, məto Naoa Rəha Uhgɨn tatən min-nulan məmə:
“Etəmim itəm tətahatətə e Uhgɨn, in tatuwa tətuatɨp e nɨganəmtɨn, kən in otos nəmegəhən pahrien.” Hab 2:4; Kal 2:16
12 Nəghatən əh, tatəghat-in nahatətəən rəhatat e Uhgɨn. Nolən rəha nətəu-pənən Lou, in təsahmen-ahmenən e nolən rəha nahatətəən e Uhgɨn. In əh, məto-inu nolən rəha nətəu-pənən Lou, tahmen-pən əm nulan, Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə:
“Etəmim itəm tolkeike məmə otos nəmegəhən pahrien məto-inu tatətəu-pən ətuatɨp Lou, in otəkəike mol natɨmnat mɨn rafin agɨn itəm Lou tatən.” Lev 18:5
13 Netəmim rafin agɨn kəsotol ətuatɨpən nat naka itəm Lou tatən. Tol nəhlan, Lou in təmələhəu nalpɨnən tətatɨg o kitat rafin, kən kitat rafin kotatɨg e nəlmɨ nəratən. Məto Iesu Kristo təmɨmɨs e nɨg kəməluau, kən miuw rəkɨs kitat e nəlmɨ nəratən əh. Iesu in təmos nalpɨnən otat tahmen-pən əm e Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə:
“Etəmim kit, itəm kəmohamnu kətu-pər e nɨg, nolən əh tatəgətun-pən məmə Uhgɨn in təmol nalpɨnən kəm in.” Dut 21:23; Rom 8:3
14 Məto roiu, Iesu təmɨmɨs nəhlan məmə netəmim əpnapɨn mɨn rafin, ilat okotatɨg e nəwɨrən itəm Uhgɨn təmən kəm Epraham məmə, in otos-ipən kəm noanol mɨn rəhan. Kən nat əh tol nəhlan məmə inu roiu kitat netəm kotahatətə e Iesu, kitat kotɨtun nosən Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm Uhgɨn təmən məmə otos-ipən kəm netəmim.
Uhgɨn təmaupən mol nəniəkɨsən rəhan, məto Lou təmuarisɨg təsafələn
15-16 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, e nəmegəhən rəhatat, kitat kotɨtun nolən u rəha nəniəkɨsən. Nian suah kit tatol, okol kəsafələn, kəsətu-pənən kit mɨn. E suatɨp kitiəh əm, Uhgɨn təmol nəniəkɨsən kit kəm Epraham o rəhan kit noanol. Jen 12:7; 13:15; 24:7 Kən e nəghatən əh, təməsənən məmə Uhgɨn təmən-iəkɨs noanol mɨn rafin rəha Epraham, məto təmən əm məmə etəmim kitiəh əm otɨsɨ-pən e rəhan noanol, etəmim u, in Iesu Kristo. 17 Kən rəhak nəghatən, nɨpətɨn tol nulan məmə, aupən, Uhgɨn təmən-iəkɨs məmə otətaskəlɨm nəghatən rəhalau Epraham, məto uarisɨg nup fo-hanrɨt-tate təmuwɨn rəkɨs, kən Lou təmuwa. Məto Lou əh, okol təsərəkɨnən nəghatən itəm in təmən kəm Epraham, okol təsafələn nəniəkɨsən rəha Uhgɨn. Eks 12:40 18 Kən okəmə kitat kotatɨg e nəwɨrən rəha Uhgɨn məto-inun kitat koatətəu-pən Lou u, tatəgətun-pən məmə nəniəkɨsən itəm Uhgɨn təmol aupən in nat əpnapɨn əm. Məto təsolən nəhlan. Məto-inu kitat kotəplan Epraham in təmətatɨg e nəwɨrən mɨn rəha Uhgɨn məto-inu in təmaskəlɨm-iəkɨs nəniəkɨsən rəha Uhgɨn. Rom 4:14
Lou rəhan əh-ikɨn wək
19 Suah kit otəpanətapəh məmə, “?Okəmə tol nəhlan, kənu Uhgɨn təmos-ipən Lou kəm Moses o naka?” Kən ekɨtun nənən kəm itəmat u-roiu məmə nəniəkɨsən itəm Uhgɨn təmol kəm Epraham in təmaupən matɨg, məto Lou in təmuarisɨg in. Təmuwa məmə otəgətun əm kitat netəmim məmə okotɨtun məmə kitat nol təfagə rat. Məto Uhgɨn təmələhəu Lou əh məmə otatɨg matuwɨn matuwɨn mətoarus etəmim u noanol rəha Epraham otaiir-pa otat. Kitat kotɨtun məmə Lou əh, rəhan wək təwɨr, məto nɨkitat otəkəike matəht məmə Lou əh, Uhgɨn təmaupən mos-ipən kəm nagelo mɨn, uarisɨg təpanos-ipən kəm etəmim kit u Moses. Moses, in suatɨp o nos-ipa mɨn Lou kəm itat. Məto nian Uhgɨn təmol nəniəkɨsən ilau Epraham, təməsolən nəhlan. 20 Uhgɨn in təməsolən suatɨp kit məmə suah un otəghat kəm Epraham. Məto in ətuatɨp əm təməghat mən-ipən nəniəkɨsən rəhan e nɨganəmtɨ Epraham.
21 Kən sənəmə Lou əh təmuwa mə otərəkɨn nəniəkɨsən rəha Uhgɨn. Kəpə, təsolən nəhlan. Okəmə Lou tɨtun nos-ipamən nəmegəhən wi kəm kitat, kən kitat kapotɨtun nuwamən kətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Məto təsol mihinən. Rom 8:2-4 22 Məto Lou kit tol nəhlan tɨkə. Məto-inu Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə nolən rat təməlis rafin kitat. Kən kitat rafin koatətgəhl Lou mɨn. Tol nəhlan məmə, suatɨp kitiəh əm məmə kitat okotos nəwɨrən mɨn rəha Uhgɨn itəm təmən-iəkɨs rəkɨs. Kən suatɨp u məmə koatahatətə e Iesu Kristo.
Nian u-roiu rəha nahatətəən e Iesu Kristo
23 Aupən, Lou itəm Uhgɨn təmos-ipən kəm Moses, in təmataskəlɨm kitat tiəkɨs, tahmen əm mə kitat kəmotatɨg e kalapus, mətoarus-pa u-roiu, Uhgɨn təmerəh e nɨganəmtɨtat kotəplan suatɨp rəha nahatətəən. Kal 4:3 24 Kən Lou əh, in tahmen əm e etəm-iasol kit itəm təmatərəmərə etat, muwa mətoarus-pən nian Kristo təmuwa, məmə e nian əh, kitat kɨnotuwa motətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn, məto-inun, kitat kəmotahatətə lan. Rom 10:4 25 Məto roiu əh, Lou okol təsərəmərə mɨnən etat, məto-inun nian rəha nahatətəən e Iesu Kristo tɨnəmuwa rəkɨs.
Itəmat rafin kitiəh əm e Iesu
26 Kən məto-inun itəmat nəmotahatətə e Iesu Kristo, itəmat rafin, nenətɨ Uhgɨn mɨn. Jon 1:12 27 Kən kɨnol baptais rəkɨs etəmat, məmə itəmat nakotuwa motol kitiəh itəmat min. Tol nəhlan məmə, itəmat nɨnotos nolən wɨr mɨn rəha Iesu tahmen əm məmə nəmotalpin nɨpətɨtəmat e natɨmnat wi. Rom 6:3 28 Kən itəmat rafin agɨn nəmotuwa motol kitiəh itəmat Iesu Kristo, kən itəmat rafin nɨnotahmen əm. Təwɨr məmə kitat kəsotoor mɨnən netəmim, nat əpnapɨn okəmə in etəm Isrel o in Iaihluə kit, in slef kit o in sənəmə slef kit, in iərman kit o in pətan kit. Rom 10:12 29 Itəmat rafin netəmim rəha Iesu. Tol nəhlan, itəmat noanol mɨn pahrien rəha Epraham. Kən e suatɨp kitiəh əm, nəwɨrən mɨn itəm Uhgɨn təmən-iəkɨs kəm Epraham, itəmat onəkotos motatɨg lan. Rom 4:13

3:6: Jen 15:6

3:8: Jen 12:3; 18:18; 22:18; Rom 4:3,16

3:10: Dut 27:26

3:11: Hab 2:4; Kal 2:16

3:12: Lev 18:5

3:13: Dut 21:23; Rom 8:3

3:15-16: Jen 12:7; 13:15; 24:7

3:17: Eks 12:40

3:18: Rom 4:14

3:21: Rom 8:2-4

3:23: Kal 4:3

3:24: Rom 10:4

3:26: Jon 1:12

3:27: Rom 6:3

3:28: Rom 10:12

3:29: Rom 4:13