11
Otasgəwɨn io tahmen məmə io iatasgəwɨn Kristo. 1 Kor 4:16
Nolən rəha nəfakən
Iatənwiwi itəmat məto-inu nəsotaluinən io e natɨmnat rafin itəm emol kən məgətun, kən naskəlɨmən nəgətunən mɨn tahmen əm məmə eməgətun itəmat lan.
Məto iakolkeike məmə itəmat rafin nəkotɨtun məmə rəhn-kapə netəmim rafin in Kristo itəm tərəmərə elat, kən rəhn-kapə pətan in rəhan iərman itəm tərəmərə lan, kən rəhn-kapə Kristo in Uhgɨn itəm tərəmərə lan. Jen 3:16; Efes 5:23 Suah kit tatol aulɨs Kristo okəmə təfətain rəhn-kapə nian in tatəghat kəm Uhgɨn e nəfakən o tatən-iarəp nəghatən itəm Uhgɨn təmos-ipən kəm in. Məto pətan tatol aulɨs rəhan iərman okəmə təsəfətainən rəhn-kapə nian in tatəghat kəm Uhgɨn e nəfakən o tatən-iarəp nəghatən itəm Uhgɨn təmos-ipən kəm in. Nolən əh tahmen əm məmə təmak rəhn-kapə.* Okəmə pətan kit təmak rəhn-kapə, in nat kit rəha naulɨsən. Netəmim neen koatən məmə in nəmtətin kit məmə katol nalpɨnən kit kəm in, kən netəmim neen koatən məmə in nəmtətin kit məmə in pətan rəha nausitən. !Okəmə pətan kit təsotolkeikeən məmə otəfətain rəhn-kapə nəhlan, təwɨr məmə otəte əm noanun! Məto okəmə in tətaulɨs o nəteən noanun, o nakən rəhn-kapə, kən təwɨr məmə otəfətain rəhn-kapə. Təwɨr məmə suah kit təsəfətainən rəhn-kapə məto-inu nian Uhgɨn təmol etəmim, etəmim təmos narmɨ Uhgɨn, kən matol-arəp nəwɨrən rəha Uhgɨn; məto pətan tatol-arəp nəwɨrən rəha iərman rəhan. Jen 1:26-27 Tol nəhlan məto-inu iərman təsɨsɨ-pənən e pətan, məto pətan təmɨsɨ-pən e iərman, kən Uhgɨn təməsolən iərman məmə in iasitu rəha pətan, məto təmol pətan məmə in iasitu rəha iərman. Jen 2:18-23 10 Tol nəhlan, pətan otəkəike məfətain rəhn-kapə itəm tatəgətun məmə tatɨsiai-in rəhan iərman məto-inu nagelo mɨn koatəplan.
11 Məto o kitat u kəmotuwa kitiəh kitat Iərəmərə, pətan təsatɨg atɨpən e iərman, kən iərman mɨn təsatɨg atɨpən e pətan, 12 məto-inu pətan təmɨsɨ-pən e iərman, kən tahmen mɨn əm, iərman, pətan təmɨləs. Məto natɨmnat rafin təmɨsɨ-pən o Uhgɨn.
13 Otakil atɨp nat u məmə otətuatɨp məmə pətan itəm tatəfak kəm Uhgɨn təsəfətainən rəhn-kapə, o kəp. 14 Netəmim rafin kotɨtun məmə iərman itəm noanun kaifəməh, tatol aulɨs in. 15 Məto okəmə pətan kit noanun kaifəməh, nɨkin tagien lan kən katɨsiai-in in lan, məto-inu noanun əh Uhgɨn təmos-ipən məmə otəfətain rəhn-kapə. 16 Məto okəmə suah kit tolkeike məmə otəghat o nat əh, kən iaten nəhlan məmə nolən kit mɨn tɨkə e itəm u, kən niməfak pɨsɨn pɨsɨn mɨn rafin koatol tahmen-ahmen əm.
Nagwənən Rəha Nəmtətin Rəha Iesu
17 E nəghatən mɨn itəm ekən kəm itəmat əh-roiu, oesənwiwiən itəmat məto-inu nəpələh-kələhən rəhatəmat təsasituən, məto tatərəkɨn əm itəmat. 18 Emaupən məto məmə nian nakoatuəfɨmɨn itəmat mɨn məmə nakotəfak, kən moatəhap-əhap itəmat mɨn. Kən nɨkik təht məmə o nəghatən mɨn əh, neen nɨpahrienən, 1 Kor 1:10-12 19 məto-inu nəhap-əhapən mɨn otəkəike motuwa məmə okəplan ətuatɨp məmə pah tatəfak pahrien.
20 !Nian nakoatuəfɨmɨn itəmat mɨn, nakoatən məmə nakoatun Nagwənən Rəha Nəmtətin Rəha Iesu, məto otəplan-tu nolən u rəhatəmat! Sənəmə Nagwənən Rəha Nəmtətin Rəha Iesu, 21 məto-inu nian nakotagwən, itəmat kitiəh kitiəh koatəkəike əm kəsəsahginən ilat mɨn neen. Kit nəumɨs tatus əh, kit tɨnapɨs rəkɨs. 22 ?Rəhatəmat latuənu tɨkə məmə nakotaupən motagwən ikɨn? ?O itəmat nəsotɨsiai-inən niməfak rəha Uhgɨn, kən moatol aulɨs ian-rat mɨn? ?Kən ekən məmə naka kəm itəmat? ?Ekənwiwi itəmat o nolən əh? !Kəp, tiəkɨs agɨn-əh!
23 Məto-inu, eməgətun rəkɨs itəmat nəgətunən itəm təmɨsɨ-pən o Iərəmərə. E lapɨn əh uarisɨg kegəhan-in-pən e nelmɨ tɨkɨmɨr mɨn, in təmos pɨret, 24 kən mən kəm Uhgɨn tagkiu ron, kən məmkas, kən məmə, “Inu nɨpətɨk itəm otɨtəgɨt otəmat. Otol mihin kən nɨkitəmat tatəht io.” 25 E nolən kitiəh əm, nian kɨnotagwən rəkɨs, in tos kap wain mən məmə, “Kap wain u in nəniəkɨsən wi rəha nasituən itəm tatuwa e nɨtak. Otol mihin nian rafin nakoatənɨm, nɨkitəmat tatəht io.” Eks 24:6-8; Hip 8:8-13 26 O nat əh, nian rafin nakotun pɨret u, o nakotənɨm kap wain u, onəkotəkəike motən-iarəp nɨmɨsən rəha Iərəmərə mətoarus tɨtəlɨg-pa mɨn. Mat 26:26-29; Mak 14:22-25; Luk 22:14-20
27 Tol nəhlan, etəmim pah itəm tatun pɨret o tatənɨm kap wain u rəha Iərəmərə e nolən kit itəm təsətuatɨpən, in tatol təfagə o nərəkɨnən nɨpətɨn ne nɨta Iərəmərə. Hip 10:29 28 Etəmim otəkəike makil rəhan nəmegəhən pitən, uarisɨg təpanun pɨret ne mənɨm kap wain, 29 məto-inu etəmim itəm tatun matənɨm, məto nɨkin təsəht wɨrən nɨpətɨ Iərəmərə, nunən ne nənɨmən itəm in tatol tatiuw-pa atɨp əm nalpɨnən kəm in. 30 Məto o nat əh, itəmat tepət nakotəpou matɨmɨs, kən itəmat neen kɨnotɨmɨs rəkɨs. 31 Məto okəmə kitat kotakil atɨp nolən mɨn rəhatat, Iərəmərə təsakilən kitat mol nalpɨnən kəm kitat. 32 Nian Iərəmərə takil kitat mol nalpɨnən kəm kitat, in tatol məmə kitat okotətuatɨp, məmə nian in otakil netəmim e nətueintən mən nalpɨnən rəhalat məmə okotɨmɨs, kən kitat okəsotosən nalpɨnən əh kitat min ilat. Hip 12:5-6
33 Tol nəhlan piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, nian nakotuwa kitiəh məmə nakotagwən, otəsahgin itəmat mɨn. 34 Okəmə suah kit nəumɨs nus, təwɨr məmə otagwən iman ikɨn latuənu, məmə nian nakoatuəfɨmɨn, Uhgɨn otəsos-ipənən nalpɨnən kəm itəmat o nolən mɨn əh rəhatəmat. Nian ekɨmnə, oekos-ipɨnə suatɨp e natɨmnat pɨsɨn neen mɨn itəm nakoatətapəh ron.

11:1: 1 Kor 4:16

11:3: Jen 3:16; Efes 5:23

*11:5: Okəmə pətan kit təmak rəhn-kapə, in nat kit rəha naulɨsən. Netəmim neen koatən məmə in nəmtətin kit məmə katol nalpɨnən kit kəm in, kən netəmim neen koatən məmə in nəmtətin kit məmə in pətan rəha nausitən.

11:7: Jen 1:26-27

11:9: Jen 2:18-23

11:18: 1 Kor 1:10-12

11:25: Eks 24:6-8; Hip 8:8-13

11:26: Mat 26:26-29; Mak 14:22-25; Luk 22:14-20

11:27: Hip 10:29

11:32: Hip 12:5-6