28
Iesu təməmegəh mɨn
e nɨmɨsən
(Mak 16:1-8; Luk 24:1-12;
Jon 20:1-10)
E Sante laulaugɨn agɨn,* Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, ‘Nian Sapat tɨnol namnun, e nian itəm tətaupən e wik təmatian məsian wɨrən, Meri Maktala ne Meri kit mɨn kəmian məmə okiauag suwɨt e nɨpəg kəpiel.
Kən əmun, namig asol kit təməloal məto-inu nagelo kit rəha Iərəmərə təmeiuaiu e nego e neai muwɨn e nɨpəg kəpiel, kən məsoupəlpəl-in rəkɨs kəpiel, kən matəpələh-pər lan. In tətasiə tahmen e nɨpɨtən, kən rəhan natɨmnat mɨn kotəruən tahmen e nahui noa nɨtəhəi. Mopael mɨn kəmotəgɨn pɨk, kən motasiəp-asiəp, narmɨlat təmɨkə tahmen e netəm kəmotɨmɨs.
Kən nagelo təmən-ipən kəm pətan mil məmə, “Suəgɨnən, məto-inu ekɨtun məmə natuegəs-in Iesu itəm kəmətu-pər e nɨg kəluau. Tɨkə u ikɨn-u. In təməmegəh mɨn e nɨmɨsən tahmen əm e inu təmən mihin aupən. Uea muəplan ikɨn təmatəməhl ikɨn. Mat 12:40; 16:21 Kən ian uəhai, kən muən-ipən kəm rəhan netəmim məmə, ‘In təməmegəh mɨn e nɨmɨsən, kən in tətaupən-in itəmat matuwɨn əpəh Kalili. Kən ikɨn əh, onəkotəplan in əh-ikɨn.’ Itəla, rəhak u nəghatən enən kəm itəmlau.”
Kən pətan mil kəmuagɨm uəhai əm e suwɨt e nɨpəg kəpiel, matuəgɨn, məto nɨkilau tətagien, mətian məmə okuən-ipən kəm netəmim rəha Iesu. Kən əmun, Iesu tiet-arəpa olau, mən-ipən məmə, “Təwɨr.” Kən kəmuea o Iesu, muaskəlɨm nelkɨn, kən muəfak kəm in. 10 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilau məmə, “Suəgɨnən. Ian muən-ipən kəm piak mɨn məmə okotuwɨn Kalili. Ikɨn əh okotəplan io ikɨn.” Mat 26:32
Nəghatən rəha mopael mɨn
11 Nian pətan mil kəmualiwək mətian, kən mopael mɨn əh neen kəmotuwɨn e taon, kən motən-ipən kəm pris asol mɨn natɨmnat rafin itəm kəmotəplan. 12 Nian pris asol mɨn kəmotuwɨn motəplan netəm-iasol rəha noanol rəha Isrel, kən moatol noa kit motəlis nəghatən lan. Kən motos-ipən məni asol kəm mopael mɨn, 13 motən-ipən kəm ilat məmə, “Nakotən-ipən kəm netəmim məmə, ‘Rəhan netəmim kəmotuwa lapɨn nian itɨmat emotapɨl, motakləh-in nɨpətɨn motɨləs motagɨm.’ 14 Okəmə kapman otəto namnusən u, kən itɨmat ekotəg-ətuatɨp-in nəghatən u kəm in. Itəmat onəsotosən nəratən lan.” 15 Tol nəhlan, mopael mɨn kəmotos məni, kən motol tahmen-pən əm məmə kəmən mihin kəm ilat. Kən namnusən u təmuwɨn mɨtəlau e netəm Isrel muwa mətoarus-pa roiu.
Iesu təmiet-arəpa
o rəhan netəmim
(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23)
16 Kən netəm lepen rəha Iesu kəmotuwɨn Kalili, motuwɨn e nɨtot itəm Iesu təmən kəm ilat məmə okotuwɨn ikɨn. Mat 26:32 17 Nian kəmotəplan in, kən kəmotəfak kəm in, məto neen rəhalat nətəlɨgən tatol kəiu. 18 Kən Iesu tuwa olat, kən mən-ipən kəm ilat məmə, “Nepətən rafin rəha nego e neai ne nətueintən o nərəmərəən, Uhgɨn təmos-ipa kəm io. Jon 13:3; Efes 1:20-22 19 Tol nəhlan, otuwɨn motiuw netəmim rəha noanol mɨn rafin e nətueintən məmə okotuwa rəhak netəmim, kən motol baptais elat e nərgɨ Tata Uhgɨn, ne Nətɨn, ne Narmɨn, Mak 16:15-16; Wək 1:8 20 kən motəgətun ilat məmə okotətəu-pən rafin nəghatən mɨn itəm emən kəm itəmat. Kən nɨpahrienən, ekətatɨg kitat min itəmat nian mɨn rafin mətoarus namnun nian.”

*28:1: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, ‘Nian Sapat tɨnol namnun, e nian itəm tətaupən e wik

28:6: Mat 12:40; 16:21

28:10: Mat 26:32

28:16: Mat 26:32

28:18: Jon 13:3; Efes 1:20-22

28:19: Mak 16:15-16; Wək 1:8