2
Iəgətun eiueiuə mɨn
Məto ien eiueiuə mɨn əh-ikɨn e nɨki netəm Isrel aupən, kən e nolən kitiəh əm, iəgətun eiueiuə mɨn okotuwa mɨn e nɨkitəmat. E nolən anion, okotən-iarəp nəgətunən eiueiuə mɨn itəm otərəkɨn rəhatəmat nahatətəən, kən taprəkɨs-in nat u, ilat okotəuhlin məntaalat o rəhalat Etəm-iasol, nat əpnapɨn in təmos-nəmtɨn ilat. Kən otəsuwəhən, Uhgɨn otərəkɨn ilat e nalpɨnən itəm ilat atɨp əm koatiuw-pa. Mat 24:11; Jut 4 Kən netəmim tepət okotətəu-pən nolən rat mɨn rəhalat itəm tol naulɨsən. Kən tol nəhlan, netəmim tepət okotən rat suatɨp rəha nɨpahrienən. Kən məto-inu ilat iaumɨs mɨn o məni, kən okotos rəhatəmat natɨmnat e nolən eko-eko e noanage mɨn itəm kəmotɨsɨ-pən əm e nətəlɨgən atɨp əm rəhalat. Nuwəh agɨn, Uhgɨn təmən-iarəp nalpɨnən rəhalat, kən otəsuwəhən in otərəkɨn ilat.
Itəmat nəkotɨtun məmə in otol nalpɨnən əh məto-inu nəmotəplan nolən rəhan aupən. Nian nagelo mɨn kəmotol təfagə, Uhgɨn təsaskəlɨm əmən rəhalat nalpɨnən, məto təmərakin-pən ilat e nɨpəg asol teiuaiu agɨn, ikɨn rəha netəm kotərat, kən təməlis ilat e sen, kən kotatɨg e napinəpən mətoarus-pa in otələhəu nəghatən o nalpɨnən rəhalat. Jut 6 Kən Uhgɨn təməsaskəlɨm-əmən nalpɨnən rəha netəmim aupən itəm kəmoatəht nəwian e nian rəha Noah, məto təmohamnu ilat e naruəh asol itəm təmaiu. Məto Noah təmatən-iarəp nəghatən rəha nolən itəm tətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn, kən Uhgɨn təmosmegəh in, ne rəhan netəmim sepɨn. Jen 6—8; 2 Pita 3:6 Kən Uhgɨn təmol nalpɨnən o nəratən rəha netəm Sotom ne Komora, kən təmaan taon mil əh e nɨgəm, kioal nəmtap lan. Inu tatəgətun nat naka itəm otol kəm netəm mɨn u itəm koatəht nəwian. Jen 19:24; Jut 7 Məto in təmosmegəh Lot. Suah əh in etəm tətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn, kən nɨkin tɨtahmə o nolən rat mɨn itəm tol naulɨsən rəha netəm mɨn əh-ikɨn əh u kəmoatəht nəwia Uhgɨn. Jen 19:1-16 Kən in təmətatɨg ilat min ilat, kən nian rafin in təməplan nolən rat mɨn rəhalat, kən matəto nəghatən rat mɨn rəhalat, kən nian rafin əm, nɨkin itəm tətuatɨp əm, təmahmə pɨk o nolən rat mɨn rəhalat.
Natɨmnat mɨn əh tatəgətun məmə Iərəmərə Uhgɨn tɨtun nosmegəhən netəmim itəm kotahatətə lan, kən tɨtun nəmki-rəkɨsən ilat e nəratən itəm kotatɨg lan. Məto netəmim itəm kəsotətuatɨpən, Uhgɨn tɨtun naskəlɨmən mol nalpɨnən kəm ilat roiu muwɨn mətoarus nian in otələhəu nəghatən o nalpɨnən rəha netəmim. 10 Uhgɨn otol nalpɨnən kəm netəm rat rafin, məto in otol nalpɨnən asol kəm netəmim itəm koatol natɨmnat rəha naulɨsən itəm nɨpətɨlat tolkeike məmə okotol, kən natɨmnat u koatol ilat tamkɨmɨk, kən netəm mɨn əh koatapəs nərəmərəən rafin. Jut 7-8,16
Netəm mɨn əh kotausit məsotəginən nat kit, kən məsotəginən nən ratən natɨmnat e nego e neai itəm koatəmegəh u ilat ilɨs pɨk. 11 Nat əpnapɨn nagelo mɨn, itəm ilat kotəsanən kən nahgilat tepət taprəkɨs-in netəm mɨn əh, məto nagelo mɨn kəməsotəhaiən natɨmnat ilɨs pɨk əh, məsotətu-pənən nəghatən kit elat e nɨganəmtɨ Iərəmərə Uhgɨn. Jut 9 12 Məto netəm mɨn əh koatən rat natɨmnat itəm kəsotɨtun wɨrən. Ilat kotahmen e nat iarupɨn mɨn, itəm rəhalat nətəlɨgən tɨkə, məto koatol əm nat itəm nɨpətɨlat tolkeike. Nat iarupɨn mɨn əh kəmotaiir məmə netəmim okotarupɨn-in ilat motohamnu ilat. Kən Uhgɨn otərəkɨn mɨn netəm rat mɨn əh tahmen e nat iarupɨn mɨn əh. Jut 10 13 Uhgɨn otətou ilat e nəratən məto-inu ilat kəmotol nəratən kəm netəmim.
Kən iəgətun eiueiuə mɨn əh, nɨkilat tagien məmə okotagwən ne motənɨm pɨk, sənəmə lapɨn əm məto e nərauiəgən. Ilat kotahmen e napɨnən e nɨməhan, o kotahmen e nɨməgəm itəm tatol aulɨs itəmat, moatərəkɨn nərgɨ niməfak. Kotuwa motagwən itəmat min ilat, məto koateiuə-in itəmat, moatol nolən tərat. 14 Nian rafin rəhalat nətəlɨgən tatuwɨn o nakləh-inən nɨpɨtan itəm rəhalat nətəlɨgən tɨmətɨg əm, kən nian rafin koatol təfagə rat məsotapəsən. Koatiuw rəkɨs netəmim itəm rəhalat nətəlɨgən tətaliwək-aliwək, koatuwɨn e nolən rat rəhalat. Ilat koatəgətun atɨp ilat e nolən rəha naumɨsən. Uhgɨn təmən rəkɨs nalpɨnən rəhalat. 15 Ilat kəmotapəs suatɨp itəm tətuatɨp, kən moteko motətəu-pən suatɨp rəha Palam nətɨ Peor, itəm təmolkeike pɨk nosən məni e nolən tərat. Nam 22:7; Jut 11; Nol Əpən 2:14 16 Məto togki kit təməhai o rəhan nolən tərat mɨn. Kitat kotɨtun məmə togki təsəghatən, məto Uhgɨn təmol məmə togki tatəghat e nɨki etəmim məmə otən-iəhau nolən eko-eko rəha ien u. Nam 22:28-35
17 Iəgətun eiueiuə mɨn əh kotahmen e nəmtɨ nəhau itəm təmamɨr, o kotahmen e nɨmal napuə itəm nɨmətag asol təməmki-rəkɨs, kən nuhuən tɨkə lan, məto-inu nəgətunən rəhalat kotərat. Uhgɨn təmələhəu kalɨn napinəpən asol məmə rəhalat. Jut 12-13 18 Ilat koatəghat ausit e nəghatən itəm nɨpətɨn tɨkə. Koatəghat e nəghatən mɨn rəha nolən mɨn itəm nɨpətɨ netəmim kotolkeike, kən moatiuw-pa netəmim kotuwa e nəratən itəm kəmotiet wi əm lan. 19 Koatən-iəkɨs məmə netəmim kotɨtun nətəu-pənən natɨmnat itəm ilat kotolkeike, lou kit tɨkə lan. Məto ilat atɨp slef mɨn rəha nolkeikeən rat mɨn rəhalat, məto-inu suah kit in slef rəha nat naka itəm tatərəmərə lan. 20 Məto okəmə kotagɨm rəkɨs e nəratən rəha nətueintən nian kotɨtun Iərəmərə ne Iosmegəh rəhatat Iesu Kristo, kən uarisɨg lan kotɨtəlɨg e nolən rəha təfagə rat, motuwa slef rəhan, ilat kotatɨg e nəratən itəm in tərat taprəkɨs-in itəm in aupən. Mat 12:45 21 Okəmə ilat kəmotəruru agɨn suatɨp rəha nolən ətuatɨp, in təməwɨr pɨk olat, taprəkɨs məmə ilat kɨnotɨtun suatɨp əh kən uarisɨg lan kotəuhlin məntaalat o nəghatən rəha Uhgɨn itəm kəmos-ipən kəm ilat. Luk 12:47-48 22 Ilat koatol məmə nimaa nəghatən mil u kueia mioal nɨpahrienən elat. Katuən məmə, “Kuri kit təmɨtəlɨg muwɨn matun nat itəm in təmeoa-in rəkɨs,” ne “Pɨkəs itəm təmaig məruən, kən mɨtəlɨg mɨn muwɨn mətaig e nəmɨt.” Prov 26:11

2:1: Mat 24:11; Jut 4

2:4: Jut 6

2:5: Jen 6—8; 2 Pita 3:6

2:6: Jen 19:24; Jut 7

2:7: Jen 19:1-16

2:10: Jut 7-8,16

2:11: Jut 9

2:12: Jut 10

2:15: Nam 22:7; Jut 11; Nol Əpən 2:14

2:16: Nam 22:28-35

2:17: Jut 12-13

2:20: Mat 12:45

2:21: Luk 12:47-48

2:22: Prov 26:11