3
Nian rəha Iərəmərə
Iolɨk mɨn, inu rəhak naoa itəm tatol kəiu lan tatɨmnə otəmat. Eməte ilau kərən məmə nɨkitəmat otəht mɨn natɨmnat mɨn əh, kən məmə katuəhgaiir itəmat mol nətəlɨgən rəhatəmat tətuatɨp. Iakolkeike məmə onəkotətəlɨg-in mɨn nəghatən mɨn itəm ien mɨn rəha Uhgɨn kəmotən aupən, ne nəghatən rəha Iərəmərə Iosmegəh rəhatat itəm rəhatəmat aposol mɨn kəmotən-iarəp kəm itəmat. Jut 17
Nat kit itəm nakotaupən motɨtun məmə, e nian Namnun Nian tatuwa iuəhkɨr, netəmim neen okotuwa itəm kotətəu-pən əm nat nɨpətɨlat tolkeike məmə okotol, kən ilat okotəghat ausit motən rat nəghatən rəha Uhgɨn. 1 Tim 4:1; Jut 18 Okotən məmə, “?Tahro? ?Təmən-iəkɨs rəkɨs məmə otuwa mɨn, məto in hiə? E nian itəm tɨpɨtat mɨn kəmotɨmɨs mətoarus-pa u-roiu, natɨmnat rafin tahmen-ahmen əm. Kən aupən aupən agɨn, nian Uhgɨn təmol nətueintən mətoarus-pa roiu, natɨmnat rafin kotahmen-ahmen əm.” Mat 24:48 Koatəghat nəhlan, məto ilat kəsotolkeikeən məmə okotətəlɨg-in məmə e nəghatən rəhan, Uhgɨn təmol neai ne nətueintən. Kən mol nəptən tiet ilugɨn e nəhau, kən mos nəhau mol ikɨn mɨn rafin e nətueintən. Jen 1:6-9 Kən təmatɨg mos mɨn nəhau əh mau-təlɨmin mərəkɨn nəptən aupən ikɨn lan. Jen 7:11; 2 Pita 2:5 Kən nəghatən əh rəha Uhgɨn tətaskəlɨm neai ne nɨməptən kətuatɨg roiu, kən ilau okətuatɨg mətoarus-pa nian in otaan ilau e nɨgəm e nian rəha nakilən ne nalpɨnən rəha netəm koatəht nəwia Uhgɨn.
Məto io mɨn neen, sotaluinən nat kitiəh u məmə, e nətəlɨgən rəha Iərəmərə Uhgɨn, nian kitiəh in tahmen e nup wan-taosan, kən nup wan-taosan in tahmen e nian kitiəh. Sam 90:4 Netəmim neen, nɨkilat təht məmə Uhgɨn təpou o nol uəhaiən nəniəkɨsən rəhan, məto sənəmə tol nəhlan. Rəhan nətəlɨgən təfəməh otəmat, kən təsolkeikeən məmə in otərəkɨn etəmim kit, məto tolkeike məmə netəmim rafin okotəuhlin məntaalat o nolən rat mɨn rəhalat motɨtəlɨg-pən ron. Hab 2:3; 1 Tim 2:4
10 Məto Nian Rəha Iərəmərə otuwa tahmen e etəmim təmuwa məmə otakləh, otuwa e nian itəm etəmim təruru. E nian əh, kotəto nərkərɨkən asol, kən neai otɨkə. Kən nɨgəm otus mərəkɨn mɨtgar, ne məwɨg, ne məhau mɨn, kən nɨgəm otus nətueintən ne natɨmnat rafin kotatɨg lan, kotɨkə agɨn. Mat 24:29,35; Luk 12:39; 1 Tes 5:2
11 Kən məto-inu Uhgɨn otərəkɨn rafin agɨn natɨmnat mɨn əh e nolən əh, itəmat nəkotəkəike motətəlɨg-in nolən rəha nəmegəhən rəhatəmat. Nəkotəkəike motətəu-pən suatɨp itəm nəmegəhən rəhatəmat okotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn, kən nəmotələhəu kalɨn məmə rəhan. 12 Nɨkitəmat otəkəike magien o nian əh itəm tatuwa, kən motol natɨmnat itəm okotol nian əh otuwa uəhai əm. E nian əh, nɨgəm otus mərəkɨn neai, kən nəgəpanən otol mɨtgar, ne məwɨg, ne məhau mɨn okotaiəh motɨkə. 13 Məto Uhgɨn təmən-iəkɨs məmə otol neai wi ne nətueintən wi, ikɨn rəha netəmim itəm kotətuatɨp e nɨganəmtɨn. Kən koatəsahgin nat əh o nəniəkɨsən əh. Aes 65:17; 66:22; Nol Əpən 21:1,27
14 Tol nəhlan, io mɨn neen. Kən məto-inu nakoatəsahgin nian əh itəm tatuwa, otalkut əskasɨk məmə Uhgɨn otəsehmən napɨnən kit e nəmegəhən rəhatəmat, kən təfagə rat kit tɨkə lan, kən nəkotatɨg e nəməlinuən itəmat min. 15 Nəkotəkəike motos e rəhatəmat nətəlɨgən nat u məmə, nolən rəha nətəlɨgən əfəməh rəha Iərəmərə otat, tatol məmə in otosmegəh netəmim neen mɨn. Inu tahmen e nəghatən itəm piətat wɨr Pol təməte kəm itəmat e nenatɨgən itəm Uhgɨn təmos-ipən kəm in. Rom 2:4 16 Tatəghat-in natɨmnat mɨn əh e naoa mɨn rafin rəhan. E naoa mɨn əh, natɨmnat neen əh-ikɨn itəm tiəkɨs məmə okotɨtun. Kən netəm kəsotolən skul məsotɨtunən nat, kən rəhalat nətəlɨgən tətaliwək-aliwək, ilat koatəuhlin nəghatən mɨn rəha Pol, e nolən kitiəh əm itəm koatəuhlin nəghatən rəha naoa neen mɨn rəha Uhgɨn. Kən Uhgɨn otərəkɨn ilat ron.
Namnun nəghatən
17 Kən tol nəhlan, io mɨn neen. Məto-inu nəkotɨtun rəkɨs nat u, otaiir məmə nəghatən alməl rəha netəmim itəm koatəht nəwia Uhgɨn, okəsotiuw-rəkɨsən itəmat e ikɨn rəhatəmat nahatətəən təskasɨk ikɨn, kən nakoatəme e rəhatəmat nahatətəən. Mak 13:33; 1 Kor 10:12 18 Məto otol rəhatəmat nahatətəən təwiə məskasɨk e nɨtunən rəha Iərəmərə ne Iosmegəh rəhatat Iesu Kristo, kən təwiə mɨn e nəwɨrən itəm tətawte-in kəm itəmat. !Pəs kotənwiwi in nian rafin, roiu tatuwɨn matuwɨn namnun tɨkə! Əwəh.

3:2: Jut 17

3:3: 1 Tim 4:1; Jut 18

3:4: Mat 24:48

3:5: Jen 1:6-9

3:6: Jen 7:11; 2 Pita 2:5

3:8: Sam 90:4

3:9: Hab 2:3; 1 Tim 2:4

3:10: Mat 24:29,35; Luk 12:39; 1 Tes 5:2

3:13: Aes 65:17; 66:22; Nol Əpən 21:1,27

3:15: Rom 2:4

3:17: Mak 13:33; 1 Kor 10:12