Jut
Naoa itəm Jut təməte
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u Jut
?Pah təməte naoa u? Jut təməte naoa u. In pia Jemes ne Iesu.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Kitat kotəruru ətuatɨp məmə Jut təməte naoa u tatuwɨn kəm pah. Okəm-naka təməte tatuwɨn kəm netəm Isrel itəm kotən nɨpahrienən e Iesu Kristo.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? E nian əh, iəgətun eiuə mɨn neen kəmotuwɨn motaliwək ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn, moatəgətun netəmim. Məto ilat kəmoatəgətun rat ilat, moatən məmə təwɨr əm məmə netəmim rəha niməfak koatol nolən tərat əpnapɨn mɨn. Ilat koatən məmə təwɨr əm o nolən nəhlan, məto-inu nəwɨrən rəha Uhgɨn in iahgin, kən okol təsolən nalpɨnən kəm ilat.
?Təməte naoa u o naka? Jut tolkeike məmə iəfak mɨn ikɨn mɨn rafin okotəto məmə nəghatən rəha iəgətun eiuə mɨn in tərat, kən in neiuəən əm. Kən tolkeike məmə niməfak otətul əskasɨk e nəghatən itəm in nɨpahrienən.
1
Jut təmən təwɨr kəm ilat
Io Jut, slef rəha Iesu Kristo, kən io pia Jemes, iatən təwɨr kəm itəmat u Uhgɨn təmaun-in itəmat. Uhgɨn Tata tolkeike pɨk itəmat, kən Iesu Kristo taskəlɨm wɨr itəmat. Mat 13:55 Pəs nasəkitunən, ne nəməlinuən, ne nolkeikeən rəha Uhgɨn otər mərioah e nəmegəhən rəhatəmat.
Nolən mɨn rəha netəm kotəuhlin məntaalat e Uhgɨn
(2 Pita 2:1-17)
Io mɨn neen, aupən, emolkeike pɨk məmə ekəte naoa u tɨmnə otəmat o nəghat-inən suatɨp itəm Uhgɨn tatos o nosmegəhən kitat. Məto roiu, iakatəto məmə ekəike məte nəghatən u tɨmnə otəmat muəh nɨkitəmat məmə onəkotəluagɨn əskasɨk o naskəlɨmən nəghatən pahrien rəha nahatətəən rəhatat. Uhgɨn təmələhəu-pən nəghatən u e nelmɨ iəfak mɨn nian kitiəh əm, kən kol təsos-ipən mɨnən. Iatən nəhlan məto-inu netəmim neen kəmotuwa anion e nɨkitəmat. Kəməte aupən agɨn məmə ilat okotos nalpɨnən. Ilat koatəht nəwia Uhgɨn, kən motəuhlin suatɨp rəha nəwɨrən rəha Uhgɨn moatən məmə tategəhan-in nakləh-inən pətan. Kən kəmotəuhlin məntaalat e Iesu Kristo itəm in pɨsɨn əm in Kig ne Iərəmərə rəhatat. Kal 2:4; 2 Pita 2:1
Nəghatən u, nəkotɨtun rəkɨs ilat rafin, məto ekolkeike məmə ekən mau kit mɨn kəm itəmat məmə Iərəmərə təmosmegəh rəhan netəmim motiet Ijip, məto uarisɨg təmərəkɨn ilat u itəm kəsotahatətəən lan. Eks 12:51; Nam 14:29-30 Kən otətəlɨg-in-tu nagelo mɨn itəm kəmotəmkarəpən-in nepətən rəhalat, məto kəmotapəs ikɨn ətuatɨp rəhalat. Uhgɨn təməlis ilat e sen itəm okol təsɨtəgɨtən nian kit, kən mahtosɨg-in ilat e napinəpən mətoarus-pa Nian Asol itəm otakil ilat lan, kən mol nalpɨnən kəm ilat. 2 Pita 2:4 Kən tahmen əm e Sotom ne Komora ne taon mɨn tɨtəlau elau. Netəmim ikɨn mɨn əh kəmotapəs nolən ətuatɨp motuwɨn e nolən rəha nakləh-inən pətan ne nolən rəha nəman koatit atɨp ilat mɨn ne nɨpɨtan koatit atɨp ilat mɨn. Kən Uhgɨn təmol nalpɨnən kəm ilat e nɨgəm itəm okol təsəpɨsən nian kit ne, məmə netəmim okotəplan noan rəha nolən rat mɨn əh. Jen 19:1-25; 2 Pita 2:6,10
Nat əpnapɨn netəmim mɨn əh kɨnotɨtun natɨmnat mɨn əh, məto e nolən kitiəh əm, ilat koatən məmə kəmotəplan nat kit tahmen e napɨlaiirən itəm təmegəhan-in nolən rat mɨn rəhalat, kən tol nəhlan kotən məmə təwɨr əm məmə koatol nolən tərat e nɨpətɨlat moatuwɨn əm nulan, kən koatapəs nərəmərəən rafin, kən koatən rat nagelo mɨn itəm ilɨs pɨk. Məto Mikael, nat əpnapɨn in etəm-iasol rəha nagelo mɨn, təməsolən nəhlan nian in ne Setan kəmatuərgəhəu o nɨpətɨ Moses. Təməsəhaiən Setan məsətu-pənən nəghatən kit lan, məto təmən əm məmə, “!Pəs Iərəmərə otən rəham nalpɨnən!” Dan 10:13,21; 12:1; Sek 3:2; 2 Pita 2:11; Nol Əpən 12:7 10 Məto netəm mɨn əh koatən rat natɨmnat itəm kotəruru. Kən e nolən rəha nat megəh mɨn, ilat koatol natɨmnat mɨn itəm nɨpətɨlat tolkeike məmə otol, kən nolən əh tatərəkɨn ilat. 2 Pita 2:12
11 !Kəsi, nahməən asol otuwa olat! Ilat koatətəu-pən suatɨp itəm nətɨ Atam u Ken təmətəu-pən. Kən ilat kɨnotos-ipən rafin nɨkilat e nolən rat itəm Palam təmol aupən məto-inu in tolkeike pɨk məni. Kən ilat kəmotol nolən rəha Kora moatəht nəwia netəm-iasol mɨn, kən e nolən kitiəh əm itəm Uhgɨn təmərəkɨn Korah ne rəhan mɨn, Uhgɨn otərəkɨn ilat. Jen 4:7-8; Nam 16:1-35; 2 Pita 2:15; 1 Jon 3:12
12 Nian nəkoatol lafet wɨr mɨn məto-inu itəmat nakotolkeike itəmat mɨn, kən ilat kotuwa motagwən pɨk əpnapɨn əm itəmat min ilat, nɨkilat təsəhtən netəmim neen, məto ilat kotahmen e nɨmas kit əpəh ihluə itəm tatəhluaig itəhəi itəm nego tɨtun nɨləs pɨkənən kən məhap. Ilat netəm kəsotehmən sipsip mɨn, məto koatun pɨk əm sipsip. Ilat kotahmen e mal napuə itəm nɨmətag təmɨləs muwa, məto okol nuhuən təsəfɨkən. Ilat kotahmen e nɨg mɨn itəm tɨnuwa e nian ətuatɨp rəhalat məmə okotoe, məto kəsotoeən, kən in tahmen əm məmə kəmotɨmɨs, kən netəmim kotiuw-pər ilat kən kotɨmɨs agɨn. 2 Pita 2:13,17 13 Ilat kotahmen e peau-peau mɨn itəhəi itəm kotorasɨlin motəruən əpnapɨn əm, kən koatol-arəp nolən rat rəha naulɨsən e rəhalat nəmegəhən məmə netəmim rafin koatəplan. Ilat kotahmen e məhau mɨn itəm kəmotakiəh e suatɨp ətuatɨp rəhalat. Tol nəhlan, Uhgɨn tətaskəlɨm iməlat ikɨn əpəh e napinəpən itəm nəghagən tɨkə agɨn ikɨn.
14 Suah u Inok u aupən, in noanol itəm tatol sepɨn lan e noanol mɨn rəha Atam, təmən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn itəm təmos-ipən kəm in məmə, “Otəplan-tu, Iərəmərə tatuwa ilat rəhan nagelo mɨn tepət tepət taprəkɨs, Jen 5:18,21-24 15 tatuwa məmə otakil netəmim rafin, kən otən-iarəp nalpɨnən rəha netəm rafin mɨn u itəm koatəht nəwian. In otol nalpɨnən məto-inu kəmotol nolən rat mɨn e nolən tərat pɨk, kən iol təfagə mɨn əh kəmotərakin nəghatən mɨn itəm tərat kəm Uhgɨn.”
16 Nian rafin, netəm mɨn əh kəmoatəghat-əghat kəm ilat mɨn məmə nɨkilat təsagienən o natɨmnat, kən moatən rat natɨmnat rafin. Ilat koatətəu-pən atɨp nətəlɨgən rat e nɨkilat itəm ilat atɨp kotolkeike məmə okotol, kən motəghat ausit elat mɨn, kən koatəghat nəghatən tətehen məmə okotol netəmim okotətəu-pən rəhalat nətəlɨgən.
Nəghatən o nəhgaiirən elat
17 Məto rəhak mɨn netəmim, nɨkitəmat tatəht nat naka aposol mɨn rəha rəhatat Iərəmərə Iesu Kristo kəmotən aupən, məmə otuwa. 18 Kəmotən kəm itəmat məmə, “E nian itəm namnun nian tatuwa iuəhkɨr, netəmim itəm koatəghat ausit moatən rat natɨmnat rafin, ilat okotətəu-pən atɨp əm rəhalat nətəlɨgən rat e nɨkilat itəm ilat atɨp kotolkeike məmə okotol.” 2 Pita 3:3 19 Inu netəmim itəm okotəhap itəmat. Ilat kotətəu-pən atɨp əm rəhalat nətəlɨgən rəha nətueintən, kən Narmɨn Rəha Uhgɨn tɨkə elat.
20 Məto itəmat, rəhak mɨn netəmim, otol itəmat motəsanən e rəhatəmat nahatətəən itəm tətuatɨp wɨr, itəm təmɨsɨ-pən o Uhgɨn. Kən otəghat kəm Uhgɨn e Narmɨn Rəhan. Kol 2:7 21 Kən motos nolkeikeən rəha Uhgɨn tətatɨg otəmat nian nakoatəsahgin nasəkitunən rəha Iərəmərə Iesu Kristo məmə in otos itəmat nakotuwɨn e nəmegəhən lilɨn.
22 Otasəkitun netəm mɨn u itəm rəhalat nətəlɨgən təsətulən ləmətai kitiəh. 23 Motəmki-rəkɨs netəm kotatɨg iuəhkɨr o nɨgəm motosmegəh ilat. Otasəkitun neen mɨn, məto nəkotəgin pɨk nolən rat mɨn rəhalat, itəm koatol nəmegəhən rafin rəhalat tamkɨmɨk muwɨn mek mɨn nɨməhan rəhalat. Sek 3:2; Nol Əpən 3:4
Nəfakən o nənwiwiən Uhgɨn
24 Pəs kotənwiwi Uhgɨn itəm in tɨtun naskəlɨmən itəmat məmə okol nəsotəmeən, kən tɨtun nolən itəmat məmə nəme təfagə rat tɨkə agɨn e nəmegəhən rəhatəmat, nian otos itəmat nakotuwɨn e nəhag-əhagən rəha nɨganəmtɨn, kən nɨkitəmat tagien pɨk agɨn ikɨn əh. 25 Uhgɨn kitiəh əm, kən in Iosmegəh rəhatat e Iesu Kristo rəhatat Iərəmərə. Pəs kotən məmə nənwiwiən, ne nepətən, ne nəsanənən, ne nərəmərəən rafin agɨn, in rəha Uhgɨn, aupən agɨn mətoarus-pa u-roiu, matuwɨn namnun tɨkə. !Əwəh! Rom 16:27; 2 Pita 3:18

1:1: Mat 13:55

1:4: Kal 2:4; 2 Pita 2:1

1:5: Eks 12:51; Nam 14:29-30

1:6: 2 Pita 2:4

1:7: Jen 19:1-25; 2 Pita 2:6,10

1:9: Dan 10:13,21; 12:1; Sek 3:2; 2 Pita 2:11; Nol Əpən 12:7

1:10: 2 Pita 2:12

1:11: Jen 4:7-8; Nam 16:1-35; 2 Pita 2:15; 1 Jon 3:12

1:12: 2 Pita 2:13,17

1:14: Jen 5:18,21-24

1:18: 2 Pita 3:3

1:20: Kol 2:7

1:23: Sek 3:2; Nol Əpən 3:4

1:25: Rom 16:27; 2 Pita 3:18