3
Namɨtəm ne rəhan wək
Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Təsəwɨrən məmə itəmat tepət nakotuwa iəgətun mɨn rəha niməfak, məto-inu nəkotɨtun məmə Uhgɨn in otəplan wɨr kən makil nəmegəhən rəhatəmat iəgətun mɨn, taprəkɨs-in netəm əpnapɨn. Nɨpahrienən, kitat rafin koatəme e nəmegəhən rəhatat nian tepət. Məto okəmə suah kit təsəmeən e rəhan nəghatən, nat u tatəgətun məmə in etəm mətə, kən nətəlɨgən rəhan tɨtun nehm wɨrən rəhan mɨn nolən mɨn rafin.
Tol məmə nat mɨn u ne. Katətu-pən pit e nohlɨ hos məmə otol nəwia etəmim, kətealalin rəhn-kapə hos, kən tatəuhlin nɨpətɨn rafin. Kən nego, in iahgin, kən nɨmətag asol tatəhtɨg, məto stia in nat əkəku kit itəm nian kapten tətalalin, kən nɨpətɨ nego asol rafin tateko-pən əh kapten tolkeike məmə okian-pən ikɨn. E nolən əh inəh, namɨtəm in nat kit nətɨn, məto tɨtun niuw-pamən nat asol mɨn. Nɨkitəmat təht-tu, noanəmtahlɨ nɨgəm əkəku kit tɨtun nuəpən mus nɨg mətu tepət. Kən nɨpahrienən, namɨtəm in tahmen-pən e nɨgəm. Namɨtəm in nolɨ nɨpətɨ etəmim itəm nəratən mɨn rafin rəha nətueintən u kotərioah wɨr lan. Kən nəratən mɨn rəhan koatərəkɨn nəmegəhən rafin rəhatat. Kən Setan əm tətahl nɨgəm e namɨtəm. Kən namɨtəm tətahl nɨgəm rat e suatɨp mɨn rafin e nəmegəhən rəhatat matərəkɨn natɨmnat rafin.
Netəmim kotɨtun nahkulən e nat iarupɨn mɨn məmə okotuwa kəpou, inəh nat megəh mɨn, ne mənɨg mɨn, ne nat kotəkioah mɨn, ne nat itəm kotatɨg itəhəi. Netəmim kəmotahkul elat kotəpou. Məto etəmim tɨkə otahkul e namɨtəm təpou. In nat iarupɨn tatol wael, mərioah e nəratən ne nakonən rəha nɨmɨsən. Rom 3:13
E namɨtat, kotənwiwi Iərəmərə Tata Uhgɨn rəhatat, kən e namɨtat kotən rat netəmim lan itəm Uhgɨn təmol ilat kotol məmə in ne. 10 Nohlɨtəm kitiəh əm tatən-iarəp nənwiwiən ne nən ratən. Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Pəs okəsolən min-nəhlan. 11 Nəhau wɨr ne nəhau arɨp, okol kəsiasɨpənən e nəmtɨ nəhau kitiəh. 12 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. ?Nɨg u fik otoe-in noa olif? ?Kən nol u krep otoe-in noa fik? !Kəp! Kən nəmtɨ nəhau arɨp təsos-ipamən nəhau wɨr.
Nenatɨgən təwɨr itəm tatɨsɨ-pən o Uhgɨn
13 ?Suah kit əh-ikɨn ilugɨn etəmat itəm nɨkin təht məmə in tenatɨg wɨr kən mɨtun nat naka itəm Uhgɨn tolkeike? Təwɨr. Kən pəs in otol wək wɨr mɨn e nolən itəm tatɨsɨ-pən e nenatɨgən, inəh nolən rəha etəmim itəm rəhan nətəlɨgən ləhau. Kən nolən ətuatɨp rəhan otəgətun nenatɨgən ne nɨtunən rəhan. 14 Məto okəmə nɨkitəmat təht məmə nakotenatɨg, məto nɨkitəmat tərioah e netetən, kən nakoatətəlɨg-in atɨp əm itəmat o nɨləs-ipərən itəmat, tol nəhlan, nakoateiuə-in atɨp əm itəmat. Sotəghat ausit pɨkən o nenatɨgən eiueiuə rəhatəmat, məto-inu kəsənəmə nolən u rəha etəmim u tenatɨg. 15 Nenatɨgən tol min-nəhlan təsɨsɨ-pənən e nego e neai, məto rəha nətueintən əm u, ne nətəlɨgən rəha etəmim, ne rəha Setan. 16 Tol nəhlan məto-inu nian netəmim koatetet motolkeike məmə koatos-ipər atɨp ilat, kən netəmim koatətəu-pən əm rəhalat atɨp nətəlɨgən moatol nəratən, kən nolən tərat rafin kotet-arəp.
17 Məto etəm itəm tatos nenatɨgən itəm tatɨsɨ-pən e nego e neai, rəhan nolən tol min-nulan. Nat aupən, rəhan nəmegəhən in tətuatɨp wɨr, kən in tolkeike pɨk nəməlinuən, kən in etəm mətɨg, in tatɨsiai-in nətəlɨgən rəha netəmim pɨsɨn pɨsɨn mɨn, kən in tərioah e nasəkitunən, kən matoe-in noan tepət e nəmegəhən rəhan, in tatehm netəmim məmə kotahmen-ahmen əm, kən təsənən nat kit kən matol nat pɨsɨn. 18 Netəm rəha nəghat-inən nəməlinuən, kotahmen-pən e netəmim itəm kəmotəfe nɨkuti nat e nasumən, kən tatəwiə matoe-in noan. Okəm kotol natɨmnat mɨn əh motasitu e netəmim o nələhəuən nəməlinuən, kən ilat okotəplan noan məmə in nətuatɨpən. Mat 5:9

3:8: Rom 3:13

3:18: Mat 5:9